OMFC161/2013
ID intern unic:  350488
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 161
din  21.11.2013
cu privire la modificarea şi completarea
Regulamentului privind raportarea activităţii
de audit intern în sectorul public
Publicat : 29.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 276-280     art Nr : 1740     Data intrarii in vigoare : 29.11.2013
    Întru realizarea prevederilor art.29 lit.b) din Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 730),
ORDON:
    1) De a aproba modificările şi completările la Regulamentul privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.113 din 15 septembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.166-169, art.1518), după cum urmează:
    1.1) Pct.1, sintagma „Hotărîrea Curţii de Conturi nr.82 din 29.11.2007 şi Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 27.11.2007, Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.118 din 29.12.2008” se substituie cu sintagma „Ordinul ministrului finanţelor nr.113 din 12 octombrie 2012, Normelor metodologice de audit intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.105 din 15 iulie 2013”.
    1.2) Pct.1, cifrele „20.10.2010” se substituie prin sintagma „20 octombrie 2010”.
    1.3) Pct.7:
    - sintagma „VI. Planificarea activităţii de audit intern” se substituie prin sintagma „VI. Natura activităţii”;
    - sintagma „VII. Natura activităţii” se substituie prin sintagma „VII. Evaluarea riscurilor şi planificarea activităţii de audit intern”;
    - sintagma „X. Comunicarea rezultatelor misiunii de audit intern” se substituie prin sintagma „X. Comunicarea rezultatelor”.
    1.4) Pct.13, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „13. Compartimentul VI. Natura activităţii este destinat pentru prezentarea informaţiilor privind modul în care activitatea de audit intern contribuie la perfecţionarea sistemului de guvernare a entităţii publice, cît şi a sistemului de management financiar şi control (inclusiv de management al riscurilor).”
    1.5) Pct.14, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „14. Compartimentul VII. Evaluarea riscurilor şi planificarea activităţii de audit intern este destinat pentru prezentarea informaţiilor privind modul de evaluarea a riscurilor, cît şi de stabilire a priorităţilor pe termen lung şi anuale ale activităţii de audit intern.”
    1.6) Pct.17, sintagmele „misiunii de audit intern” şi „şi implementare” se exclud.
    2) Anexa la Regulamentul privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public se modifică şi va avea următorul conţinut:

    anexa

    3) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                      Anatol ARAPU

    Nr. 161. Chişinău, 21 noiembrie 2013.