HGC1034/2013
ID intern unic:  351122
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1034
din  20.12.2013
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Regulamentul cu privire la condiţiile
de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor
pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii
de asigurări sociale
Publicat : 17.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 9-13     art Nr : 8     Data intrarii in vigoare : 01.01.2014
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005 (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre  întră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2014.

    PRIM-MINISTRU                                                                          Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                            Valentina Buliga

    Nr. 1034. Chişinău, 20 decembrie 2013.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1034
din  20 decembrie 2013


MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire,
modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate
temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale
    Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.24-25, art.162), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Punctul 6:
    prima propoziţie se completează în final cu cuvintele „cu excepţia indemnizaţiei de maternitate”;
    după prima propoziţie se introduce o propoziţie nouă cu următorul cuprins:
    „Indemnizaţia de maternitate, femeilor asigurate, soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi se stabileşte de către structurile teritoriale de asigurări sociale.”
    2. La punctul 11, după sintagma „ Casa Naţională de Asigurări Sociale” se  completează cu sintagma „(în continuare – Casa Naţională)”, iar sintagma „Inspecţia Muncii” se substituie cu sintagma ”Inspectoratul de Stat al Muncii”.
    3. Punctul 21 se exclude.
    4. La punctul 29, litera a) se completează în final cu cuvintele „cu excepţia indemnizaţiei de maternitate”.
    5. Punctul 31 se exclude.
    6. Se completează cu un nou capitol, IV1, cu următorul cuprins:
    „IV1.  Modul de stabilire şi plată a indemnizaţiei de maternitate şi raportare privind utilizarea mijloacelor
    391. Indemnizaţia de maternitate se stabileşte de către structurile teritoriale de asigurări sociale femeilor asigurate şi soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în baza certificatului de concediu medical, eliberat în modul aprobat de Guvern.
    392. În cazul femeilor asigurate, certificatul de concediu medical se prezintă angajatorului de la locul de lucru de bază, care, în aceeaşi zi, perfectează pe versoul certificatului de concediu medical la compartimentele „Completează pontatorul” şi „Completează secţia de cadre, conform carnetului de muncă” şi îl restituie femeii asigurate pentru a fi depus la structurile teritoriale de asigurări sociale.
    393. În cazul soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi, certificatul de concediu medical se prezintă angajatorului de la locul de lucru de bază al soţului, care în aceeaşi zi perfectează pe versoul certificatului de concediu medical la compartimentul „Completează secţia de cadre, conform carnetului de muncă” în baza carnetului de muncă al soţului şi îl restituie pentru a fi depus la structurile teritoriale de asigurări sociale.
    394. Actele pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se înaintează de către solicitantă sau de către soţul acesteia, la structura teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu, reşedinţă sau la structura teritorială în deservirea căreia se află entitatea de la locul de lucru de bază, la alegere, prin declaraţie proprie, unde, ulterior, va solicita indemnizaţia pentru creşterea/îngrijirea copilului.
    395. Cu cererea pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se prezintă următoarele acte în original şi în copie:
    a)  certificatul de concediu medical;
    b) buletinul de identitate al femeii asigurate;
    c) buletinul de identitate al soţiei şi al soţului, certificatul de căsătorie, carnetul de muncă al soţiei sau declaraţia soţiei, prezentată pe propria răspundere că nu este persoană asigurată şi nu are venit asigurat – în cazul soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi;
    d) declaraţia persoanei asigurate de tipul Rev-5 pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale (în continuare – Declaraţia Rev-5), eliberată asiguratei de către angajatorul de la locul de lucru de bază şi de la locul de lucru prin cumul, iar în cazul soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi – Declaraţia Rev-5 eliberată de către angajatorul de la locul de lucru de bază şi de la locul de lucru prin cumul al soţului,  pentru trimestrul de gestiune.
    Copiile actelor anexate la cererea de stabilire a indemnizaţiei de maternitate se confirmă de structurile teritoriale de asigurări sociale.
    396. Venitul asigurat pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate pentru perioada precedentă trimestrului de gestiune se confirmă în baza informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale. Venitul asigurat pentru lunile trimestrului în curs se confirmă prin Declaraţia Rev-5 pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale.
    În cazul lipsei motivate a venitului asigurat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii acordării concediului de maternitate, angajatorul va elibera certificatul de confirmare a salariul tarifar sau salariului de funcţie al angajatului.
    397. Indemnizaţia de maternitate se acordă începînd cu săptămîna a 30-a de sarcină, pe o perioadă de 126 zile calendaristice, iar în cazul naşterilor complicate ori naşterii a doi sau mai mulţi copii – de 140 zile calendaristice.
    În cazul în care copilul se naşte mort sau decedează în perioada concediului postnatal, indemnizaţia de maternitate se acordă pentru perioada specificată în primul alineat al prezentului punct. În cazul acordării concediului de maternitate în perioada concediului pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, persoana îndreptăţită va beneficia de ambele indemnizaţii (de maternitate şi de creştere a copilului pînă la vîrsta de 3 ani).
    Soţia se consideră aflată la întreţinerea soţului asigurat dacă, la data apariţiei dreptului la indemnizaţie de maternitate, nu este angajată în muncă şi nu are venit asigurat, fapt care se confirmă prin carnetul de muncă sau prin declaraţia prezentată pe propria răspundere că nu este persoană asigurată. În cazul în care soţia se află la întreţinerea soţului salariat, indemnizaţia de maternitate se stabileşte pe numele soţiei. Faptul că persoana în cauză este soţia angajatului se confirmă prin buletinul de identitate şi certificatul de căsătorie.
    Cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 100% din baza de calcul stabilită la pct. 23 al prezentului Regulament.
    398. Actele depuse pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se examinează, în termen de pînă la 10 zile calendaristice din data depunerii cererii la structurile teritoriale de asigurări sociale.
    399. În cazul în care la cerere nu sînt anexate toate actele necesare sau dacă au fost prezentate acte perfectate incorect/incomplet, solicitantul are dreptul să prezinte suplimentar actele necesare, în termen de pînă la 10 zile calendaristice din data depunerii cererii.
    3910. Dacă actele lipsă sau perfectate incorect/incomplet nu sînt prezentate în termen la structurile teritoriale de asigurări sociale, se ia decizia de a refuza stabilirea indemnizaţiei. În acest caz, în termen de 7 zile calendaristice, după aprobarea deciziei de refuz, solicitantei i se restituie actele şi se comunică motivul refuzului.
    3911. În cazul în care este necesară verificarea autenticităţii actelor prezentate de la locul de lucru de bază sau de la locul de lucru prin cumul privind confirmarea faptului angajării, durata stagiului de cotizare, existenţa şi mărimea venitului asigurat, stabilirea indemnizaţiei se sistează pînă la verificarea veridicităţii actelor prezentate şi emiterea concluziei, perioadă de examinare ce nu poate depăşi 30 zile calendaristice din data constatării necesităţii examinării suplimentare.
     3912. În cazul în care concediul de maternitate a început în perioada lipsei motivate (studii, concediu din cont propriu etc.) de la lucru, aflării în concediu neplătit sau cînd femeia asigurată sau soţul femeii aflate la întreţinerea acestuia nu activau din alte motive admise de Codul muncii, indemnizaţia se stabileşte cu începere de la data cînd asigurata, soţul femeii aflate la întreţinerea acestuia urma să-şi reia activitatea.
    3913. Indemnizaţia de maternitate stabilită nu se recalculează ca urmare a modificării datelor înscrise în contul personal şi/sau prezentării după stabilirea indemnizaţiei de maternitate a unor Declaraţii Rev-5 suplimentare sau de modificare.
    3914. Persoanei asigurate care a adoptat un copil nou-născut sau a instituit tutela nemijlocit în maternitate, indemnizaţia de maternitate se stabileşte din ziua adopţiei (luării sub tutelă) şi pînă la expirarea a 56 zile calendaristice din ziua naşterii copilului, iar în cazul adopţiei sau instituirii tutelei asupra a doi sau mai mulţi copii concomitent, indemnizaţia de maternitate se stabileşte în baza actelor corespunzătoare, din ziua adopţiei (instituirii tutelei) şi pînă la expirarea a 70 zile calendaristice din ziua naşterii copiilor.
    3915. Decizia de stabilire a indemnizaţiei de maternitate se aprobă de către şeful structurii teritoriale de asigurări sociale.
    3916. Cererea şi decizia pentru stabilirea indemnizaţiei cu toate actele anexate se păstrează în dosarul personal al solicitantului timp de trei ani, de la expirarea concediului de maternitate.
    3917. Indemnizaţia de maternitate nu se recalculează, cu excepţia cazurilor de modificare a legislaţiei privind modul de salarizare, în cazul corectării Declaraţiei Rev-5 în baza hotărîrii judecătoreşti sau în baza actului de control al organelor abilitate.
    3918. Indemnizaţia de maternitate se plăteşte prin intermediul prestatorilor de servicii de plată (în continuare - prestatori), selectaţi prin concurs de Casa Naţională.
    3919. Prestatorii, în baza informaţiei primite în mod electronic de la Casa Naţională, efectuează plata indemnizaţiei de maternitate.
    3920. Indemnizaţia de maternitate se plăteşte o singură dată pentru întreaga perioadă a concediului de maternitate.
    3921. Indemnizaţia de maternitate stabilită şi neplătită persoanei decedate (femeii asigurate sau soţiei aflate la întreţinerea soţului asigurat) se plăteşte soţului, după caz, tutorelui, curatorului sau persoanei care confirmă că a suportat cheltuielile ocazionate de deces la prezentarea actelor confirmative: buletinul de identitate, certificatul de căsătorie, şi, după caz, buletinul de identitate, certificatul de naştere al copilului şi hotărîrea privind încuviinţarea adopţiei şi, respectiv, privind instituirea tutelei şi buletinul de identitate al persoanei sau în lipsa acestuia, identitatea persoanei poate fi confirmată printr-un alt act, inclusiv de uz temporar, eliberat de organele competente ale statului, certificatul ce confirmă decesul şi actele ce confirmă cheltuielile ocazionate de deces.
    3922. Indemnizaţia de maternitate se plăteşte în luna următoare a lunii în care a fost aprobată decizia privind stabilirea indemnizaţiei de maternitate.
    3923. Indemnizaţia de maternitate neplătită la timp din vina organului care o stabileşte sau o plăteşte se plăteşte integral femeiei asigurate, soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, persoanei care dovedeşte că a îngrijit decedata.
    3924. Sumele plătite în plus din vina beneficiarului se restituie de către beneficiar benevol sau se reţin în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti.
    3925. Indemnizaţia de maternitate nu se stabileşte pentru perioada concediului prenatal şi postnatal în care femeia sau soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat a continuat lucrul şi/sau a desfăşurat activitate de antreprenoriat de diferite forme, obţinînd venit asigurat, iar suma indemnizaţiei primite se restituie în modul prevăzut de prezentul Regulament.
    3926. Casa Naţională va deschide un cont curent cu destinaţie specială la prestatori, pentru acumularea mijloacelor transferate de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    3927. Lunar, în sistemul informaţional se formează listele de plată ale beneficiarilor de indemnizaţie de maternitate şi registrul listelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată.
    3928. Structurile teritoriale de asigurări sociale tipăresc, lunar, un exemplar al listelor  beneficiarilor şi două exemplare ale registrului listelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată. Listele beneficiarilor şi un exemplar al registrului listelor se păstrează la structura teritorială de asigurări sociale, iar al doilea exemplar al registrului listelor se prezintă Casei Naţionale.
    3929. Prestatorii prezintă Casei Naţionale, lunar, pînă la data de 4 a lunii următoare celei de gestionare, raportul privind plata indemnizaţiei de maternitate (anexa nr. 3 la prezentul Regulament), pe suport de hîrtie şi în format electronic.
    3930. Sumele indemnizaţiei de maternitate, neîncasate la timp de beneficiari în decurs de 3 luni consecutive, sînt restituite de prestatori, lunar, pe contul corespunzător al Casei Naţionale în baza fişierului electronic prezentat de către Casa Naţională.
    3931. Plata indemnizaţiei de maternitate neachitată pe o perioadă de 3 luni şi restituită pe contul Casei Naţionale se reia în baza cererii scrise sau la solicitarea verbală a beneficiarului, dacă adresarea nu depăşeşte termenul prevăzut în punctul 7 al prezentului Regulament.
    3932. Casa Naţională va transfera sumele respective pe contul bancar special ale prestatorilor, specificate în punctul 3926 al prezentului Regulament, pentru plata indemnizaţiei de maternitate.
    3933. Plata pentru serviciile de distribuire şi plată a indemnizaţiei de maternitate de către prestatori se efectuează după prezentarea dării de seamă, în mărimile şi condiţiile prevăzute în contractul încheiat între Casa Naţională şi prestatori.
    3934. Casa Naţională totalizează lunar sumele plătite prin întocmirea lunară a dărilor de seamă privind plata indemnizaţiei de maternitate (anexa nr.4 la prezentul Regulament).”
    7. Capitolul VI. „Dispoziţii tranzitorii”:
    punctul 41 va avea următorul cuprins:
    „ 41. Stabilirea şi plata indemnizaţiilor pentru concediile de maternitate începute pînă la 31 decembrie 2013 se va efectua de către entitatea de la locul de lucru de bază. Casa Naţională şi structurile teritoriale ale acesteia vor prelua stabilirea, plata  şi evidenţa indemnizaţiilor de maternitate pentru concediile de maternitate care au început de la 1 ianuarie 2014.”;
    punctul 42 se exclude.
    8. Regulamentul se completează cu anexa nr. 3 şi nr.4 cu următorul cuprins:

    anexa nr.3

    anexa nr.4