LPC177/2014
ID intern unic:  354312
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 177
din  25.07.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 08.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 231-237     art Nr : 535
    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
    Articolul I. – Anexa nr. 3 la Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15-17, art. 62) se modifică şi se completează după cum urmează:
    compartimentul „Chişinău” se completează cu următoarele poziţii:
„Bender
Bender
Anenii Noi
Anenii Noi
Căuşeni
Căuşeni
Dubăsari
Dubăsari
Grigoriopol
Grigoriopol
Rîbniţa
Rîbnita
Slobozia
Slobozia
Ştefan Vodă
Ştefan Vodă
Tiraspol
Tiraspol”;
    compartimentul „Bender” se abrogă.
    Articolul II. – Articolul 19 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15-17, art. 63), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (4), după cuvintele „Procurorul General” se introduce textul „sau prim-adjunctul, iar în lipsa acestuia de către un adjunct în temeiul ordinului emis de Procurorul General”, textul „art. 324 şi art. 326” se substituie cu textul „art. 243, 324, 326 şi 3302”, iar după cuvintele „al Republicii Moldova” se introduce textul „ , precum şi în cazul infracţiunilor flagrante”;
    la alineatul (5), textul „şi în cazul infracţiunilor specificate la art. 324 şi art. 326 ale Codului penal al Republicii Moldova” se exclude;
se completează cu alineatele (51)-(53) cu următorul cuprins:
    „(51) Prin derogare de la alin. (5), după începerea procesului penal şi pînă la începerea urmăririi penale, în cazul infracţiunilor specificate la art. 243, 324, 326 şi 3302 din Codul penal al Republicii Moldova, judecătorul poate fi reţinut, supus aducerii silite, percheziţionat, în condiţiile Codului de procedură penală al Republicii Moldova, fără acordul Consiliului Superior al Magistraturii, doar cu autorizaţia Procurorului General sau a prim-adjunctului, iar în lipsa acestuia – a unui adjunct desemnat în temeiul ordinului emis de Procurorul General.
    (52) Prin derogare de la prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova în partea ce vizează examinarea cauzelor contravenţionale de către agentul constatator, în cazul în care judecătorul refuză să semneze procesul-verbal cu privire la contravenţie sau dacă acesta solicită expres, prin menţiune în procesul-verbal cu privire la contravenţie, examinarea cauzei de către instanţa de judecată, dosarul contravenţional se transmite pentru examinare şi soluţionare a cauzei instanţei de judecată de la locul unde a fost săvîrşită fapta.
    (53) Judecătorul reţinut, în cazul în care este bănuit că a săvîrşit o contravenţie, urmează a fi eliberat imediat după identificare şi întocmirea procesului-verbal de către agentul constatator, cu informarea Consiliului Superior al Magistraturii despre faptul reţinerii.”
    Articolul III. – Articolul 23 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15-17, art. 65), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 23. Asigurarea inviolabilităţii judecătorului
    (1) Propunerea Procurorului General sau a prim-adjunctului, iar în lipsa acestuia – a adjunctului desemnat prin ordinul Procurorului General de pornire a urmăririi penale, de reţinere, de aducere silită, de arestare sau de percheziţie a judecătorului se examinează de către Consiliul Superior al Magistraturii imediat, dar nu mai tîrziu de 5 zile lucrătoare.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii examinează propunerea Procurorului General sau a prim-adjunctului, iar în lipsa acestuia – a adjunctului desemnat prin ordinul emis de Procurorul General doar sub aspectul respectării condiţiilor sau a circumstanţelor prevăzute de Codul de procedură penală pentru dispunerea pornirii urmăririi penale, reţinerii, aducerii silite, arestării sau percheziţiei judecătorului, fără a da apreciere calităţii şi veridicităţii materialelor prezentate.
    (3) Procurorul General nu participă la deliberare.”
    Articolul IV. – (1) Curtea de Apel Bender îşi încetează activitatea la data publicării prezentei legi.
    (2) După încetarea activităţii Curţii de Apel Bender, Consiliul Superior al Magistraturii va propune judecătorilor Curţii de Apel Bender transferul, cu acordul lor, în funcţiile vacante de judecători la alte instanţe judecătoreşti, conform Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.
    (3) Bunurile mobile ale Curţii de Apel Bender se transmit Curţii de Apel Chişinău.
    (4) Funcţionarii şi alt personal al Curţii de Apel Bender vor fi transferaţi în funcţiile respective la alte instanţe judecătoreşti conform schemei de încadrare a personalului, respectîndu-se prevederile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi ale legislaţiei muncii.
    (5) Dosarele şi alte documente aflate în arhiva Curţii de Apel Bender la data încetării activităţii vor fi transmise spre păstrare arhivei Curţii de Apel Chişinău.
    (6) Cauzele penale, civile şi contravenţionale aflate la examinare la Curtea de Apel Bender vor fi transmise spre examinare Curţii de Apel Chişinău în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei legi, indiferent de faza procesuală la care s-a ajuns în examinare. Dezbaterile judiciare, în toate cazurile, se vor relua.
    (7) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu aceasta.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Igor CORMAN

    Nr. 177. Chişinău, 25 iulie 2014.