LPC153/2014
ID intern unic:  354327
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 153
din  17.07.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 238-246     art Nr : 543
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 3465-XI din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1989, nr. 9, art. 217), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Legea se completează cu articolul 291 cu următorul cuprins:
    „Articolul 291.
    Verificarea corectitudinii lingvistice a textelor de publicitate exterioară, a denumirilor de mărfuri şi de produse alimentare, a informaţiei cu privire la produsul certificat de pe etichetele de mărfuri, a instrucţiunilor referitoare la mărfurile fabricate în Republica Moldova este obligatorie şi se realizează de către autoritatea publică competentă în domeniul lingvistic (terminologic) – Centrul Naţional de Terminologie.”
    2. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 32.
    Controlul asupra respectării legislaţiei cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova este exercitat de către Centrul Naţional de Terminologie, precum şi de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale. Centrul Naţional de Terminologie va elabora formulare-tip, mostre şi alte forme tipizate de publicitate, recomandate spre utilizare cu respectarea corectitudinii lingvistice.”
    Art. II. – La articolul 9 din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările ulterioare, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Pînă la înregistrarea persoanei juridice, organul înregistrării de stat verifică denumirea sub aspectul disponibilităţii şi al distinctivităţii, iar Centrul Naţional de Terminologie, autoritatea publică competentă în domeniul lingvistic (terminologic),  verifică corectitudinea lingvistică a denumirii. Costurile verificării sînt suportate de către deponent.”
    Art. III. – Anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare, se completează în final cu un compartiment nou cu următorul cuprins:
Centrul Național de Terminologie

Certificat de aprobare a denumirii întreprinderii

40 lei

Fără termen

Certificat de aprobare a textului de pe ștampila întreprinderii

20 lei

Fără termen

Certificat de aprobare a textelor de publicitate exterioară,    a denumirilor de mărfuri și de produse alimentare, a informației cu privire la produsul certificat de pe etichetele de mărfuri, a instrucțiunilor referitoare la mărfurile fabricate în Republica Moldova

40 lei

Fără termen
    Art. IV. – Guvernul, în termen de 6 luni:
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    – va aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Terminologie.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Igor CORMAN

    Nr. 153. Chişinău, 17 iulie 2014.