HGC675/2014
ID intern unic:  354443
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 675
din  19.08.2014
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea  Guvernului nr. 904
din 13 noiembrie 2013
Publicat : 22.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 249-255     art Nr : 713
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 13 noiembrie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                 Iurie LEANCĂ
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                               Andrian Candu
    Ministrul finanţelor                                               Anatol Arapu

    Nr. 675. Chişinău, 19 august 2014.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 675
din 19 august 2014

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 13 noiembrie 2013
    Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 13 noiembrie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 258-261, art.1002) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    titlul va avea următorul cuprins: „Cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor”;
    în preambul, după cuvîntul „exportului” se introduc cuvintele „şi importului”, în ambele cazuri, iar cuvintele „de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova” se exclud;
    punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export, conform anexei nr.1;
    Regulamentul cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la import, conform anexei nr. 2.”;
    punctul 2 se completează cu următorul alineat:
    „Se permite perfectarea operaţiunilor de import cu utilizarea procedurii electronice de la data de 1 septembrie  2014 la Biroul Vamal Chişinău, Biroul Vamal Ungheni – postul vamal Sculeni-Sculeni, Biroul Vamal Bender – postul vamal Tudora-Starokazacie, iar începînd cu 1 martie 2015 – la toate posturile vamale.”;
    la punctul 3, cuvîntul „exportului” se substituie cu cuvintele „mărfurilor la export şi la import”;
    la punctul 4, după cuvîntul „exportului”, în primul caz, se introduc cuvintele „şi importului”, iar în cazul al doilea, cuvîntul „exportului” se substituie cu cuvintele „mărfurilor la export şi la import”;
    2) în Regulament:
    anexa unică devine anexa nr.1;
    la punctele 15, 16 şi 18, cuvintele „în rubrica „D” a declaraţiei vamale în detaliu” se exclud;
    punctul 15 subpunctul 5),  punctul 16 subpunctul 7) şi punctul 18 subpunctul 6) se completează în final cu cuvintele „cu indicarea certificatului cheii publice”;
    3) se completează cu anexa nr. 2 cu următorul cuprins:

„Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 904
din 13 noiembrie 2013

REGULAMENT
cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la import
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la import (în continuare – Regulament) stabileşte modul de vămuire a mărfurilor la import cu utilizarea procedurii electronice (informaţionale), fără suport de hîrtie. În sensul prezentului Regulament, prin noţiunea de „mărfuri importate” se înţeleg mărfurile introduse în Republica Moldova cărora li s-a atribuit codul procedurilor vamale 4000 şi 4200, conform Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea  şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.346-O din 24 decembrie 2009.
    2. Procedura vămuirii electronice a mărfurilor la import poate fi utilizată de către agenţii economici care îşi declară mărfurile în nume propriu sau prin intermediul unui broker vamal.
II. PARTICULARITĂŢILE COMPLETĂRII ŞI STOCĂRII D
ECLARAŢIEI VAMALE ELECTRONICE

    3. Declaraţia vamală electronică se completează în conformitate cu Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, ţinîndu-se cont de specificul reglementat de prezentul Regulament.
    4. Pe declaraţia vamală electronică se aplică semnătura digitală emisă în conformitate cu prevederile Legii nr.91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic, după cum urmează:
    1) agentul economic importator semnează declaraţia vamală completată şi depusă în nume propriu;
    2) brokerul vamal semnează declaraţia vamală completată şi depusă  pentru un agent economic, indiferent de tipul reprezentării (directă sau indirectă).
    5. La declaraţia vamală electronică se anexează copiile scanate ale documentelor însoţitoare în baza cărora este întocmită declaraţia vamală respectivă. Anexarea se efectuează prin activarea butonului drept pe rîndul corespunzător al documentului din borderoul documentelor ataşate la declaraţia vamală şi selectarea funcţiei „ADD SCAN”. Copiile (scanate) ale documentelor însoţitoare se ataşează în formatul „.jpg” sau „.pdf”, avînd rezoluţia de 300 dpi şi mărimea de cel mult 50 MB.
    Documentele însoţitoare emise de către alte autorităţi publice interconectate la modulul informaţional „Multy-Agency” şi prezentate organelor vamale prin intermediul sistemelor de comunicaţii informaţionale (fără suport de hîrtie) nu se scanează pentru a fi ataşate la declaraţia vamală, iar în borderoul documentelor ataşate se înscrie doar numărul de identificare şi data emiterii. Vizualizarea şi verificarea acestora se efectuează ulterior de către organul vamal prin intermediul modulului „Multy-Agency”.
    6. După completarea declaraţiei vamale electronice de import, aceasta se stochează pe serverul Serviciului Vamal în SIIV „ASYCUDA World” pe numele postului vamal electronic cu cel puţin o oră înaintea intrării mărfurilor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.
    În cazul neprezentării mijlocului de transport cu marfa destinată importului la postul vamal de frontieră (indicat în rubrica 29 a declaraţiei vamale în detaliu) în termen de  72 ore de la momentul depunerii declaraţiei vamale, declaraţia vamală respectivă se consideră fără efect şi se invalidează de către inspectorul responsabil.
    7. În cazul declarării mărfurilor în baza declaraţiei vamale electronice, declarantul sau reprezentantul acestuia efectuează următoarele operaţiuni:
    1) accesează butonul „Înregistrare” al declaraţiei vamale electronice;
    2) semnează declaraţia vamală electronică completată şi stocată, aplicînd semnătura digitală emisă în conformitate cu prevederile Legii nr.91 din 29 mai 2014;
    3) la finalizarea operaţiunii de înregistrare, SIIV „ASYCUDA World” atribuie automat declaraţiei vamale electronice număr şi dată de înregistrare.
    8. La completarea declaraţiei electronice de import, declarantul sau reprezentantul acestuia va înscrie menţiuni speciale referitor la procedura de tranzit naţional, în cazul necesităţii de livrare a mărfurilor la un post vamal intern, după cum urmează:
    1) în cazul în care mărfurile nu se transportă sub acoperirea carnetului TIR (conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR (14 noiembrie 1975, Geneva), ratificate prin Hotărîrea Parlamentului nr.1318 din 2 martie 1993), dacă drepturile de import au fost achitate în prealabil conform prevederilor Codului vamal, se completează numai rubrica 27 a declaraţiei vamale, iar garanţia vamală pentru tranzitul naţional nu se depune;
    2) în cazul în care mărfurile importate se transportă sub acoperirea carnetului TIR  (conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR), în declaraţia vamală de import se completează rubrica 27, iar originalul carnetului TIR  pe suport de hîrtie se prezintă organului vamal.
    9. Declarantul sau reprezentantul acestuia (la solicitarea declarantului) poate retrage declaraţia vamală cu titlu definitiv sau în vederea rectificării ulterioare a acesteia, după înregistrarea ei pe serverul organului vamal, dar pînă la momentul începerii controlului vamal. Modul şi procedura de retragere a declaraţiei vamale electronice vor fi elaborate de către Serviciul Vamal.
III. PROCEDURA DE RECEPŢIONARE, CONTROL ŞI VALIDARE
A DECLARAŢIEI VAMALE ELECTRONICE

    10. La înregistrarea declaraţiei vamale electronice pentru importul mărfurilor, SIIV „ASYCUDA World”  verifică, în mod automat, prezentarea documentelor de însoţire (CMR, invoice etc.) înscrise în borderoul documentelor ataşate la declaraţia vamală. În cazul lipsei/neprezentării unui astfel de document, înregistrarea declaraţiei pe serverul vamal nu se permite.
    11. În cazul în care pentru importul mărfurilor urmează a fi prezentate documente permisive emise de către autorităţile publice interconectate la modulul informaţional „Multy-Agency”, prin derogare de la prevederile pct.10, la înregistrarea declaraţiei electronice de import, SIIV „ASYCUDA World” verifică în mod automat doar înscrierea documentului permisiv respectiv (autorizaţie, licenţă etc.) la declaraţia vamală respectivă. Respectarea condiţiilor se verifică şi autorizarea importului se efectuează prin modulul informaţional „Multy-Agency”, fără obligaţia prezentării la organele vamale a documentului permisiv respectiv.
    12. Postul vamal de frontieră la care au fost prezentate mărfurile destinate importului recepţionează declaraţia vamală conform următoarei proceduri:
    1) identifică în SIIV „ASYCUDA World” declaraţia vamală de import după numărul de înregistrare a acesteia comunicat de către reprezentantul importatorului, brokerului vamal sau al transportatorului (sau – la iniţiativa declarantului – la prezentarea exemplarului tipărit al declaraţiei vamale respective) sau după numărul de înmatriculare a mijlocului de transport (remorcă, semiremorcă, vagon, container etc.);
    2) primeşte declaraţia vamală dacă aceasta respectă condiţiile menţionate la pct.10 şi 11 şi comandă validarea informatică a acesteia. Această comandă conduce la aplicarea criteriilor de selectivitate generale şi selectarea culoarelor de control (verde, roşu sau galben).
    13. În cazul atribuirii declaraţiei pe culoar verde, colaboratorul vamal comandă verificarea declaraţiei vamale în modulul „Multy-Agency”. În cazul necesităţii efectuării altor tipuri de control, colaboratorul vamal asigură realizarea acestora în modul şi în limitele prevăzute de legislaţie şi ale obligaţiilor sale de serviciu. După efectuarea acestor controale (dacă au fost necesare), colaboratorul vamal verifică achitarea drepturilor de import (şi a altor taxe) şi validează declaraţia vamală aplicînd pe aceasta semnătura digitală emisă în conformitate cu prevederile Legii nr.91 din 29 mai 2014.
    14.  În cazul atribuirii declaraţiei pe culoar galben sau roşu, colaboratorul vamal  comandă verificarea declaraţiei în modulul „Multy-Agency”. În cazul necesităţii efectuării altor tipuri de control, colaboratorul vamal asigură realizarea acestora în modul şi în limitele prevăzute de legislaţia vamală şi ale obligaţiilor sale de serviciu. După efectuarea acestor controale (dacă au fost necesare), colaboratorul vamal rezervă suma drepturilor de import aferente acestei declaraţii, aplică sigiliile vamale şi înscrie numerele de identificare ale acestora în borderoul documentelor electronice ataşate.
    După aceasta mijlocul de transport se direcţionează la postul vamal intern menţionat în rubrica 27 a declaraţiei vamale. Concomitent, colaboratorul vamal transmite reprezentantului importatorului, brokerului vamal şi transportatorului un mesaj electronic cu următorul cuprins: „Puteţi prezenta mărfurile Dvs. la postul vamal … (indicat în rubrica 27 a declaraţiei vamale în detaliu)”.
    15. Prin derogare de la prevederile pct.14, declaraţiile electronice de import atribuite pe culoarele galben sau roşu pot fi verificate şi validate de postul vamal de frontieră, conform procedurii stabilite de legislaţia vamală.
    16. În procesul verificării declaraţiei vamale prin modulul „Multy-Agency”, organul vamal transmite, prin mesaje electronice, instituţiilor şi agenţiilor  responsabile de aplicarea măsurilor de politică economică (Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Camera de Licenţiere, Ministerul Mediului etc.) informaţia despre mărfurile în proces de vămuire şi acceptă răspunsurile/confirmările remise de către acestea, fără a fi necesară prezentarea actului permisiv respectiv  pe suport de hîrtie.
    Verificarea actelor permisive prezentate în format electronic prin intermediul modulului „Multy-Agency” de către alte autorităţi publice se consemnează în declaraţia vamală prin bifarea prin procedee electronice a cîmpurilor corespunzătoare ale declaraţiei vamale. Răspunsul de autorizare/refuz de autorizare a importului mărfurilor urmează a fi prezentat de către autoritatea publică competentă în decurs de cel mult 2 ore de la momentul transmiterii mesajului electronic de către organul vamal. Lipsa răspunsului în decursul termenului indicat se consideră răspuns pozitiv şi permite organelor vamale validarea operaţiunii de import.
    17. În cazurile în care autorizarea importului mărfurilor este condiţionată de examinarea vizuală sau fizică a mărfurilor de către autoritatea publică competentă care nu este prezentă în postul vamal de frontieră respectiv, declaraţia vamală nu se validează de către postul vamal de frontieră, iar mărfurile se direcţionează la un post vamal intern (conform procedurii prevăzute la pct.14 al prezentului Regulament), unde examinarea fizică este posibilă. Concomitent, organul vamal informează autoritatea publică corespunzătoare despre tranzacţie, locul şi data-limită de sosire a mărfurilor.
    18. La solicitarea importatorului/transportatorului, colaboratorul vamal autentifică cu aplicaţii vamale documentele de transport şi comerciale aferente tranzacţiei prezentate de către reprezentantul importatorului sau transportatorului şi, la solicitarea acestora din urmă, imprimă declaraţia vamală validată, autentificînd copia respectivă cu ştampila individuală.
    19. În caz de necesitate, colaboratorul vamal efectuează formalităţile necesare pentru regimul vamal de  import al  mărfurilor sub acoperirea carnetului TIR (conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR).
    20. În cazul declaraţiilor vamale atribuite pe culoarul verde şi importul mărfurilor conform prevederilor pct. 17 al prezentului Regulament, colaboratorul vamal al postului vamal intern, după primirea autorizării electronice de import de la autoritatea publică competentă, efectuează următoarele operaţiuni:
    1) în caz de necesitate, efectuează formalităţile necesare pentru regimul vamal de tranzit al mărfurilor sub acoperirea carnetului TIR (conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR);
    2) verifică achitarea drepturilor de import şi a altor taxe aferente şi efectuează procedura de decontare a acestora;
    3) validează declaraţia vamală cu  semnătura digitală emisă în conformitate cu prevederile Legii nr.91 din 29 mai 2014.
    21. În cazul culoarului galben, colaboratorul vamal al postului vamal intern efectuează următoarele operaţiuni:
    1) vizualizează criteriile de risc aferente procedurii vamale;
    2) realizează controlul documentar al declaraţiei vamale, precum şi întreprinde acţiunile de control vamal impuse de criteriile de risc;
    3) în cazul necesităţii de a solicita documente suplimentare, efectuează procedura de solicitare şi recepţionare a acestora, conform pct. 25 al prezentului Regulament;
    4) în caz de necesitate, efectuează formalităţile necesare pentru regimul vamal de tranzit al mărfurilor sub acoperirea carnetului TIR (conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR);
    5) verifică achitarea drepturilor de import şi a altor taxe aferente şi efectuează procedura de decontare a acestora;
    6) validează declaraţia vamală cu semnătura digitală emisă în conformitate cu prevederile Legii nr.91 din 29 mai 2014.
    22. În cazul culoarului roşu, la prezentarea mărfurilor în zona de control vamal, colaboratorul vamal din postul vamal intern efectuează următoarele operaţiuni:
    1) vizualizează criteriile de risc aferente procedurii vamale;
    2) realizează controlul documentar al declaraţiei vamale, precum şi întreprinde acţiunile de control vamal impuse de criteriile de risc;
    3) în cazul necesităţii de a solicita documente suplimentare, efectuează procedura de solicitare şi recepţionare a acestora, conform pct. 25 al prezentului Regulament;
    4) în caz de necesitate, efectuează formalităţile necesare pentru regimul vamal de tranzit al mărfurilor sub acoperirea carnetului TIR (conform prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR);
    5) efectuează acţiuni de control vamal fizic, contrapune datele cu documentele aferente tranzacţiei comerciale şi mărfurilor transportate;
    6) verifică achitarea drepturilor de import şi a taxelor aferente şi efectuează procedura de decontare a acestora;
    7) validează declaraţia vamală cu semnătura digitală emisă în conformitate cu prevederile Legii nr.91 din 29 mai 2014.
    23.  În cazul în care, ca urmare a controlului vamal se constată anumite nereguli sau divergenţe care atrag după sine modificarea declaraţiei vamale, organul vamal emite o decizie în acest sens. Decizia trebuie să conţină în mod obligatoriu partea constatatoare, motivarea legală şi partea decizională.
    24. Atunci cînd organul vamal, ca urmare a controlului vamal, are suspiciuni (bănuială rezonabilă) asupra corectitudinii determinării drepturilor de import şi apare necesitatea prezentării informaţiilor suplimentare, acesta aplică prevederile art.7 al Legii nr.1380 din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.
    25. În cazul necesităţii de a solicita documente suplimentare se va respecta următoarea procedură:
    1) colaboratorul vamal transmite declarantului sau reprezentantului acestuia care a înregistrat declaraţia vamală un mesaj electronic despre necesitatea prezentării documentului respectiv prin intermediul sistemului de mesagerie al SIIV „ASYCUDA World”;
    2) declarantul sau reprezentantul acestuia creează un document electronic în formatul „.jpg” sau „.pdf”, cu rezoluţia de 300 dpi şi mărimea de cel mult 50 MB, pe care îl remite prin intermediul sistemului de mesagerie al SIIV „ASYCUDA World” inspectorului vamal care l-a solicitat;
    3) după recepţionarea mesajului cu documentul suplimentar prezentat, colaboratorul vamal îl salvează şi îl introduce în borderoul documentelor ataşate;
    4) denumirea mesajului electronic prin care se solicită sau se remite documentul suplimentar trebuie să conţină o referinţă la numărul de înregistrare a declaraţiei vamale.
    26.  Dacă declarantul sau reprezentantul acestuia nu a prezentat documentul solicitat în termen de cinci zile lucrătoare, colaboratorul vamal invalidează declaraţia vamală de import, remite declarantului mesajul corespunzător, efectuează înscrieri în SIIV „ASYCUDA World” despre operaţiunile efectuate şi corespunderea documentelor ataşate.
    27. Procedura ulterioară aplicabilă mărfurilor respective este cea prevăzută de art. 1371 al Codului vamal al Republicii Moldova.