LPC28/2015
ID intern unic:  358202
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 28
din  05.03.2015
pentru modificarea şi completarea Codului
audiovizualului al Republicii Moldova
nr. 260-XVI din 27 iulie 2006
Publicat : 01.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 105-109     art Nr : 179     Data intrarii in vigoare : 01.11.2015
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se completează cu literele x) şi y) cu următorul cuprins:
    „x) control – posibilitate de a exercita o influenţă decisivă asupra unei persoane juridice, care decurge din drepturi, din contracte sau din orice alte mijloace, separat sau combinate, în sensul art. 4 al Legii concurenţei nr. 183 din  11 iulie 2012, ţinînd seama de circumstanţele de drept şi de fapt relevante, în special din:
    – dreptul de proprietate sau de folosinţă integrală ori parţială asupra activelor unei persoane juridice;
    – drepturi sau contracte care conferă o influenţă decisivă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale unei persoane juridice.
    Controlul este dobîndit de persoane fizice sau juridice care sînt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale drepturilor în baza contractelor în cauză sau care, deşi nu sînt titulare ale acestor drepturi sau beneficiare ale drepturilor în baza acestor contracte, au puterea de a exercita drepturile care decurg din acestea;
    y) proprietar beneficiar – persoană fizică care, în temeiul legii şi/sau al contractului, se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:
    – beneficiază sau poate beneficia de orice tip de venit din activitatea unui radiodifuzor sau distribuitor de servicii şi nu are obligaţia de a preda acest venit unei terţe persoane;
    – deţine, direct sau indirect, prin persoane afiliate în sensul art. 6 al Legii  nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital, controlul asupra radiodifuzorului sau distribuitorului de servicii;
    – are calitatea de membru al organului de conducere al unei persoane juridice cu scop necomercial sau al unei persoane juridice în care nicio persoană fizică nu deţine o cotă de participare egală cu sau mai mare decît cota substanţială, de asemenea are competenţa să revoce, singură sau împreună cu alţi membri, majoritatea membrilor consiliului, organul executiv sau majoritatea membrilor organului executiv şi/sau cenzorul ori majoritatea membrilor comisiei de cenzori a radiodifuzorului sau a distribuitorului de servicii.”
    2. Articolul 23:
    la alineatul (6) litera g), după cuvîntul „indici” se introduc cuvintele „şi documente”, iar după textul „ale proprietarului,” se introduce textul „copia documentului de constituire a solicitantului şi declaraţia pe propria răspundere a solicitantului cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii, însoţită de copia de pe actul de identitate al proprietarului beneficiar,”;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) În cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea ofertei de către solicitant, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va publica pe pagina sa web concepţia serviciilor de programe propuse, informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (6) lit. g), precum şi datele actualizate conform alin. (71) sau menţiunea despre neprezentarea acestora.”
    articolul se completează cu alineatele (71) şi (72) cu următorul cuprins:
    „(71) Orice modificare intervenită în informaţiile şi documentele declarate în conformitate cu alin. (6) lit. g) în perioada de la depunerea ofertei şi pînă la acordarea licenţei de emisie se comunică Consiliului Coordonator al Audiovizualului în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea modificării, în cazul în care aceasta nu este supusă înregistrării, sau de la înregistrarea modificării. Consiliul Coordonator al Audiovizualului va actualiza pe pagina sa web informaţiile despre solicitanţi în cel mult 2 zile lucrătoare de la notificarea privind modificarea operată.
    (72)  Consiliul Coordonator al Audiovizualului va respinge oferta solicitantului care nu a prezentat integral informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (6) lit. g), precum şi datele actualizate conform alin. (71).”
    3. La articolul 28 alineatul (5), cuvintele „fondator (acţionar)” se substituie cu cuvintele „proprietar beneficiar.”
    4. La articolul 38, alineatul (2) se completează cu
    litera l) cu următorul cuprins:
    „l) nerespectarea obligaţiei de asigurare a transparenţei proprietăţii radiodifuzorilor, prevăzută la art. 66 alin. (6) şi (7).”
    5. Articolul 66:
    la alineatul (2), cuvîntul „fondatori” se substituie cu cuvintele „proprietari beneficiari”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Radiodifuzorii privaţi sînt obligaţi să facă publice următoarele informaţii: denumirea, adresa şi datele de contact ale administraţiei, lista cu numele proprietarului beneficiar/proprietarilor beneficiari şi datele privind cota lor de participare la capitalul social, lista membrilor consiliului şi/sau numele administratorului, numele realizatorilor/producătorilor de programe sau de emisiuni, semnalele postului de radio, simbolul postului de televiziune.”
    articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
    „(61) Orice modificare intervenită în informaţiile prevăzute la alin. (6) se publică pe pagina web a serviciului de programe, pentru care radiodifuzorii au obţinut licenţă de emisie, în termen de 2 zile de la efectuarea modificării, în cazul în care aceasta nu este supusă înregistrării, sau de la înregistrarea modificării şi se comunică în termen de 3 zile Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care va actualiza de îndată informaţia pe pagina sa web.”
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Radiodifuzorii privaţi sînt obligaţi să publice şi să prezinte Consiliului Coordonator al Audiovizualului, anual, pînă la 1 mai, un raport de activitate conform modelului aprobat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care va cuprinde următoarele: numele, cetăţenia proprietarului beneficiar/proprietarilor beneficiari, descrierea structurii proprietăţii, organigrama şi capitalul radiodifuzorului, sursele de finanţare a serviciului de programe şi informaţii privind realizarea concepţiei serviciului de programe pentru anul de activitate precedent.”
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.
    (2) În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, radiodifuzorii privaţi care deţin licenţă de emisie sînt obligaţi să publice informaţiile prevăzute la art. 66 alin. (6) din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 pe pagina web a serviciului de programe şi, în acelaşi termen, să le furnizeze Consiliului Coordonator al Audiovizualului care, în termen de 15 zile calendaristice, le va publica  pe pagina sa web.
    (3) Pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va elabora şi va aproba modelul declaraţiei cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii pentru solicitanţii licenţelor de emisie şi modelul raportului de activitate pentru radiodifuzorii privaţi, pe care le va publica pe pagina sa web.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI           Andrian CANDU

    Nr. 28. Chişinău, 5 martie 2015.