HGC716/2015
ID intern unic:  361601
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 716
din  12.10.2015
cu privire la Consiliul național pentru
reforma administrației publice
Publicat : 23.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 291-295     art Nr : 808
    În temeiul art.22 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările și completările ulterioare, precum și în scopul stabilirii obiectivelor strategice ale reformei administrației publice, coordonării și monitorizării procesului de implementare a acesteia, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Consiliul național pentru reforma administrației publice.
    2. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului național pentru reforma administrației publice, conform anexei nr.1;
    componența nominală a Consiliului național pentru reforma administrației publice, conform anexei nr.2.
    3. Se stabilește că, în caz de eliberare din funcțiile deținute a unor membri ai Consiliului, atribuțiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
    4. La punctul 4 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 838 din 9 iulie 2008 „Privind instituirea Comitetului interministerial pentru planificarea strategică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 127-130, art. 848), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „și în procesele de modernizare a administrației publice centrale, dezvoltare regională” se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                            Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                           Anatol Arapu

    Nr. 716. Chişinău, 12 octombrie 2015.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 716
din 12 octombrie 2015
REGULAMENT
cu privire la activitatea Consiliului național pentru
reforma administrației publice

I. Dispoziții generale
    1. Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului naţional pentru reforma administraţiei publice (în continuare – Regulament) stabilește statutul juridic, componența, atribuțiile și modul de organizare a activității Consiliului național pentru reforma administrației publice (în continuare – Consiliu).
    2. Consiliul este o structură funcțională de competență generală, fără personalitate juridică, prezidată de Prim-ministru.
    3. Consiliul va monitoriza activitatea comisiilor, consiliilor, comitetelor sau grupurilor de lucru guvernamentale care sînt implicate direct sau indirect în reforma administrației publice centrale.
    4. Consiliul se formează din reprezentanți ai Comisiei parlamentare administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice și ai Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, precum şi ai Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor şi Cancelariei de Stat.
II. Misiunea și atribuțiile Consiliului
    5. Misiunea Consiliului constă în asigurarea unui proces integrat de planificare strategică, de implementare și monitorizare a politicilor Guvernului în domeniul reformei administrației publice atît la nivel central, cît și la nivel local, corelînd într-o manieră eficientă prioritățile naționale cu politicile sectoriale, angajamentele internaționale asumate și cadrul de resurse interne și externe.
    6. Consiliul are următoarele atribuții:
    1) examinează prioritățile strategice pentru următoarele componente ale reformei administrației publice – profesionalism și integritate în serviciul public, elaborarea politicilor publice în baza evidențelor, reformarea serviciilor publice, descentralizarea administrativă, managementul finanțelor publice, combaterea corupției în administrația publică, precum și alte domenii relevante;
    2) ia decizii privind obiectivele și acțiunile ce urmează a fi întreprinse și finanțate;
    3) stabilește prioritățile de asistență externă în domeniul reformei administrației publice;
    4) monitorizează progresul implementării documentelor de politici și proiectelor finanțate din asistența externă în domeniul reformei administrației publice;
    5) examinează lista serviciilor publice care urmează a fi supuse procesului de reinginerie și digitizare;
    6) examinează rapoartele prezentate în domeniul reformei administrației publice;
    7) coordonează și monitorizează activitatea organelor consultative (comitete, comisii) create pentru realizarea anumitor componente ale reformei administrației publice;
    8) asigură coordonarea reformei administrației publice cu alte reforme și cu documentele de politici ale statului.
III. Organizarea activității Consiliului
    7. Consiliul este condus de Prim-ministru, președinte al Consiliului, care este asistat de un vicepreședinte și de un secretar.
    8. În absența președintelui, ședințele sînt prezidate de vicepreședinte.
    9. Președintele Consiliului exercită următoarele funcții:
    1) conduce activitatea și asigură îndeplinirea atribuțiilor Consiliului în conformitate cu prezentul Regulament;
    2) convoacă și prezidează ședințele Consiliului;
    3) aprobă ordinea de zi a ședințelor;
    4) exercită alte atribuții în conformitate cu prezentul Regulament.
    10. Atribuțiile de secretar al Consiliului sînt realizate de către Secretarul general adjunct al Guvernului, care este membru al Consiliului.
    11. Secretarul Consiliului organizează activitatea Consiliului și asigură pregătirea materialelor pentru ședințele Consiliului, întocmește procesele-verbale ale ședințelor, execută dispozițiile președintelui sau vicepreședintelui Consiliului și dispozițiile Consiliului, conform funcțiilor Consiliului, îndeplinește lucrări de secretariat.
    12. Ședințele Consiliului se convoacă cel puțin o dată la trei luni sau mai frecvent, la propunerea președintelui, vicepreședintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor Consiliului. În ultimul caz, este informat secretarul Consiliului, care consultă președintele Consiliului și anunță convocarea Consiliului.
    13. Ordinea de zi a ședinței și materialele necesare sînt aduse la cunoștința membrilor Consiliului cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de convocarea ședinței acestuia.
    14. Ședințele Consiliului sînt deliberative dacă la acestea participă majoritatea simplă a membrilor Consiliului.
    15. La ședința Consiliului pot participa și alte persoane responsabile și interesate de subiectele puse în discuție, la inițiativa sau decizia membrilor Consiliului.
    16. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor Consiliului prezenți la ședință.
    17. Deciziile Consiliului, adoptate în limitele competenței, sînt executorii pentru autoritățile publice centrale și au caracter de recomandare pentru autoritățile publice locale.
    18. Ședințele Consiliului sînt consemnate într-un proces-verbal întocmit de secretarul Consiliului și semnat de președintele Consiliului.
    19. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului sînt distribuite de secretarul Consiliului autorităților și instituțiilor interesate și vizate în termen de 5 zile din data desfășurării ședinței.
IV. Organele consultative create de Consiliu
    20. În scopul facilitării activității sale, Consiliul poate utiliza platformele consultative existente în domeniul administrației publice sau poate decide crearea organelor consultative (comitete, comisii, grupuri de lucru) pentru anumite componente ale reformei administrației publice, cu participarea reprezentanților Parlamentului, Guvernului, comunității partenerilor de dezvoltare, societății civile, mediului academic și mediului de afaceri.
    21. Organele consultative au următoarele atribuții:
    1) elaborarea recomandărilor, rapoartelor și informațiilor care vor facilita luarea deciziilor de către Consiliu;
    2) discutarea progreselor și identificarea opțiunilor de soluționare a problemelor apărute pe parcursul realizării obiectivelor reformei administrației publice;
    3) monitorizarea periodică a progresului implementării anumitor componente ale reformei administrației publice;
    4) asigurarea unui proces participativ și îmbunătățirea procesului de comunicare și coordonare a acțiunilor între factorii interesați;
    5) elaborarea propunerilor de corelare a reformei administrației publice cu alte reforme și proiecte implementate.
    22. Președinția și secretariatul organelor consultative este asigurată de către autoritățile administrative centrale responsabile de componentele specifice ale reformei administrației publice.
    23. Membrii organelor consultative sînt desemnați de instituțiile care îi deleagă pe întreaga perioadă a reformei administrației publice. În cazul imposibilității exercitării funcției de membri ai organelor consultative, atribuțiile acestora vor fi exercitate de un alt reprezentant desemnat de aceeași instituție cu cel puțin două săptămîni pînă la o nouă ședință.
    24. Organele consultative se întrunesc ori de cîte ori este necesar, dar nu mai rar de o dată la trei luni.
    25. În exercitarea atribuțiilor sale, organele consultative adoptă concluzii și recomandări.
    26. Ședințele sînt deliberative dacă la acestea participă majoritatea membrilor. Recomandările organelor consultative sînt adoptate cu votul majorității membrilor prezenți la ședință. Membrii acestora pot delega alte persoane la ședință în cazul în care nu pot participa personal la aceasta.
    27. Procesele-verbale ale ședințelor organelor consultative sînt întocmite de secretariatele organelor consultative, semnate de președintele acestora și distribuite membrilor organelor consultative în termen de cel mult 5 zile din data desfășurării ședinței.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.716
din 12 octombrie 2015

COMPONENȚA NOMINALĂ
a Consiliului național pentru reforma administrației publice

    STRELEŢ Valeriu                      - Prim-ministru, președinte al Consiuliului
    BODNARENCO Elena             - președinte al Comisiei parlamentare administrație
                                                        publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări
                                                        climatice
    CREANGĂ Ștefan                     - președinte al Comisiei parlamentare economie,
                                                         buget și finanțe
    BRIDE Stephane Christophe       - viceprim-ministru, ministru al economiei
    OSIPOV Victor                          - viceprim-ministru
    ARAPU Anatol                           - ministru al finanțelor
    BÎTCA Vasile                             - ministru al dezvoltării regionale și construcțiilor
    PALIHOVICI Serghei                - secretar general al Guvernului, vicepreședinte
                                                         al Consiliului
    CEAUŞ Sergiu                            - secretar general adjunct al Guvernului, secretar
                                                          al Consiliului