HGA3/2016
ID intern unic:  362781
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 3
din  18.01.2016
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea
Producţiei Alcoolice, structurii şi efectivului-limită ale acestuia
Publicat : 22.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 13-19     art Nr : 15
    Abrogată prin HG600 din 27.06.18, MO235-244/29.06.18 art.658


    În  temeiul  art. 14 alin. (5) şi  art. 15 alin. (1)  din  Legea  nr. 98 din 4 mai 2012  privind administraţia  publică  centrală  de  specialitate  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice, conform anexei nr. 1;
    Structura Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice, conform anexei nr. 2.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice în număr de 8 unităţi.
    3. În punctul 1 din Hotărîrea  Guvernului  nr.363 din 5 iunie 1995 „Privind instituirea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.38-39, art.293), cu modificările și completările ulterioare, textul „cu un efectiv scriptic de 8 persoane. Activitatea Inspectoratului se finanţează din bugetul de stat” se exclude.
    4. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 3.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                  Ion Sulă
    Ministrul finanţelor                                                       Anatol Arapu

    Nr. 3. Chişinău, 18 ianuarie 2016.

Anexa nr.1
 la Hotărîrea Guvernului  nr.3
 din 18 ianuarie 2016

REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului
de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice (în continuare – Regulament) stabilește misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile principale şi drepturile generale ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice (în continuare – Inspectorat), precum şi modul de organizare si funcționare a activităţii acestuia.
    2. Inspectoratul este o autoritate administrativă subordonată Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, care are statut de persoană juridică de drept public, cu sediul în mun. Chişinău, şi dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie.
    3. În activitatea sa, Inspectoratul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, ordinele ministrului agriculturii şi industriei alimentare, prezentul Regulament şi de alte acte normative.
Capitolul II
Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile principale
şi drepturile generale ale Inspectoratului
    4. Misiunea Inspectoratului este să asigure prin activităţi de supraveghere şi control respectarea legislaţiei cu privire la alcoolul etilic, producţia alcoolică, produsele vitivinicole, plantaţiile viticole şi bere.
    5. În vederea realizării misiunii sale, Inspectoratul exercită, în limitele stabilite de lege, funcţia de supraveghere şi control al activităţilor legate de:
    1) fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    2) fabricarea, păstrarea şi comercializarea produselor vitivinicole;
    3) producerea vinurilor cu denumire de origine protejată şi a vinurilor cu indicaţie geografică protejată;
    4) fabricarea, păstrarea şi comercializarea angro a berii;
    5) etichetarea producţiei alcoolice, produselor vitivinicole şi a berii;
    6) înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor viticole.
    6. Inspectoratul are următoarele atribuţii principale:
    1) iniţiază şi desfăşoară activităţi de supraveghere şi control în domeniile încredinţate prin lege;
    2) supraveghează respectarea metodelor şi a tehnologiilor folosite la fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, produselor vitivinicole şi a berii;
    3) examinează şi formulează propuneri pe marginea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniile încredinţate;
    4) participă la elaborarea schemelor de sigilare a utilajului tehnologic de fabricare a alcoolului etilic, producţiei alcoolice tari şi produselor pe bază de vin;
    5) verifică etanşeitatea instalaţiilor de fabricare a alcoolului etilic, băuturilor alcoolice tari şi produselor pe bază de vin;
    6) întocmeşte graficul controalelor;
    7) emite prescripţii privind înlăturarea încălcărilor depistate în domeniile încredinţate;
    8) ţine Registrul controalelor efectuate;
    9) ţine Registrul utilajului tehnologic principal folosit pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari şi produselor pe bază de vin;
    10) colaborează cu organismele internaţionale de profil în vederea dobîndirii cunoştinţelor şi aplicării noilor metode de încercare şi de control al calităţii producţiei alcoolice, produselor vitivinicole şi a berii.
    7. Inspectoratul exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau delegate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    8. Drepturile generale ale Inspectoratului sînt:
    1) să aibă acces liber, în condiţiile legii, în spaţiile de producere şi stocare ale întreprinderilor care activează în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic, producţiei alcoolice, produselor vitivinicole şi a berii;
    2) să ceară şi să primească de la întreprinderile controlate documentele necesare şi explicaţii pe marginea problemelor legate de control;
    3) să preleve în modul stabilit mostre de alcool etilic, producţie alcoolică, produse vitivinicole și bere, materie primă, materiale auxiliare utilizate la fabricarea producţiei alcoolice, vitivinicole  sau berii şi să efectueze investigaţii de laborator a producţiei alcoolice, produselor vitivinicole sau berii fabricate, aflate în circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare;
    4) să ceară instanţei de judecată, în cazurile prevăzute de lege, sistarea activităţii întreprinderilor care produc sau comercializează alcool etilic, producţie alcoolică, produse vitivinicole şi bere;
    5) să sisteze circulaţia loturilor de alcool etilic, producţiei alcoolice, produselor vitivinicole şi a berii necorespunzătoare sub aspect calitativ, pînă la luarea deciziei respective privind oportunitatea utilizării lor;
    6) să decidă retragerea din circulaţia angro și de la producători a producţiei alcoolice şi produselor vitivinicole care nu corespund cerinţelor normative;
    7) în comun cu alte organe abilitate, să declare, în baza analizelor efectuate, producţia alcoolică, produsele vitivinicole şi berea improprie consumului ori necorespunzătoare sub aspect calitativ şi să interzică utilizarea şi comercializarea acestora sau să le dirijeze, după caz, pentru utilizarea sau comercializarea în alte scopuri, să dispună distrugerea lor.
Capitolul III
Organizarea activităţii Inspectoratului
    9. Inspectoratul este condus de şeful Inspectoratului. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale şefului Inspectoratului se realizează, în condiţiile legii, de ministrul agriculturii şi industriei alimentare.
    10. Şeful Inspectoratului:
    1) exercită conducerea Inspectoratului şi are calitatea de administrator de buget;
    2) reprezintă Inspectoratul în raporturile cu instituţiile de stat, persoanele juridice şi fizice din ţară şi străinătate, în limitele competenţelor atribuite;
    3) poartă răspundere personală, în faţa ministrului, pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor autorităţii administrative;
    4) organizează sistemul de management financiar şi control;
    5) aprobă statul de personal al Inspectoratului, fişele de post ale funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului;
    6) modifică statul de personal, în limita structurii şi efectivului-limită aprobate, cu avizarea ulterioară a acestuia în condiţiile legii;
    7) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, ale funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului, angajează şi eliberează din funcţie, în condiţiile legislaţiei muncii, personalul contractual al Inspectoratului;
    8) aprobă planurile de activitate, instrumentele, metodologia şi rezultatele activităţii Inspectoratului;
    9) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare funcţionarilor publici sau personalului contractual al Inspectoratului;
    10) emite ordine ce vizează activitatea de bază a Inspectoratului şi controlează executarea lor;
    11) supraveghează şi controlează activităţile din domeniul de competenţă al Inspectoratului.
    11. Şeful Inspectoratului este asistat de şeful adjunct. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale şefului adjunct al Inspectoratului se realizează, în condiţiile legii, de ministrul agriculturii şi industriei alimentare, la propunerea şefului Inspectoratului.
    12. În absenţa şefului Inspectoratului, funcţiile de conducător sînt exercitate de către şeful adjunct, în baza fişei postului.
    13. Şeful adjunct al Inspectoratului poartă răspundere pentru activitatea şi deciziile luate în sferele lui de competenţă, delimitate prin ordinul şefului.
    14. Personalul Inspectoratului se formează din funcţionari publici şi personal contractual.
    15. Dreptul de primă semnătură pe toate actele oficiale ale Inspectoratului aparţine şefului acestuia.
    16. În absenţa şefului, dreptul de primă semnătură revine şefului adjunct, în temeiul ordinului şefului Inspectoratului.
    17. Funcţionarii publici din cadrul Inspectoratului activează în baza legislaţiei în vigoare şi a prezentului Regulament şi dispun de legitimaţii de serviciu.
    18. Supravegherea şi controlul activităţilor din domeniul de competenţă al Inspectoratului se exercită prin intermediul inspectorilor.
    19. Corespondenţa este semnată de şeful Inspectoratului.
    20. Şeful Inspectoratului este în drept să delege, prin ordin, în baza analizei riscului, dreptul de a semna o parte a corespondenţei şefului adjunct al Inspectoratului.
    21. Semnăturile pe actele oficiale ale Inspectoratului se aplică de către şef şi şeful adjunct, sub formă olografă sau electronică.
    22. Funcţionarii publici din cadrul Inspectoratului, în limita funcţiilor stabilite de prezentul Regulament, participă în componenţa grupurilor de lucru instituite de autorităţile publice centrale sau, după caz, autorităţile publice locale.
    23. În cadrul grupurilor de lucru, funcţionarii publici din cadrul Inspectoratului vor contribui, cu toate mijloacele, cunoştinţele şi informaţiile pe care le deţin, la atingerea scopului în care s-a instituit grupul de lucru.
Capitolul IV
Finanţarea Inspectoratului şi controlul ierarhic
    24. Finanţarea activităţii Inspectoratului se efectuează din contul bugetului de stat, în modul stabilit de lege.
    25. Inspectoratul ţine evidenţa contabilă a activităţii economico-financiare în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii.
    26. Patrimoniul Inspectoratului este constituit din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale dobîndite sau exercitate de către acesta în raporturile cu terţii.
    27. În procesul de efectuare a auditului sau controlului ierarhic, Inspectoratul este obligat să acorde acces reprezentanţilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare la bunurile, actele şi informaţia pe care o deţine.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.3
din 18 ianuarie 2016

STRUCTURA
Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea
Producţiei Alcoolice

    Conducerea
    Secţia verificare şi control
    Serviciul juridic şi resurse umane
    Serviciul contabil

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.3
din 18 ianuarie 2016

LISTA
hotărîrilor  Guvernului care se abrogă

    1. Hotărîrea Guvernului nr. 249 din 11 aprilie 2001 „Pentru punerea în aplicare a Legii cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 44-45, art.284).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.87 din 4 februarie 2003 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18-19, art. 99).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 284 din 14 martie 2005 „Pentru aprobarea modificărilor ce  se operează în Hotărîrea  Guvernului nr. 249 din 11 aprilie 2001” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 46-50, art. 339).
    4. Punctul 17 din  anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 275 din 16 martie 2006  „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului şi abrogarea unor acte normative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 51-54, art. 338).
    5. Punctul 3 din  anexa  nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 „ Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176, art. 875).
    6. Punctul 7 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 709 din 6 august 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 145 –147, art. 792).