LPC71/2016
ID intern unic:  365019
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 71
din  14.04.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 27.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 140-149     art Nr : 291
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131–133, art. 1018), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 punctul 2), după cuvîntul „legalităţii” se introduce cuvîntul „ , egalităţii”.
    2. Articolul 3 se completează cu punctul 121) cu următorul cuprins:
    „121) asigură integrarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în actele normative şi în documentele de politici;”. 
    3. La articolul 19 punctul 3), cuvintele „în domeniul” se substituie cu cuvintele „în domeniile asigurării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi,”. 
    4. La articolul 27 alineatul 2 punctul 4), după cuvintele „formează Guvernul” se introduce textul „ , respectînd o cotă minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe,”.
    Art. II. – Legea presei nr. 243-XIII din 26 octombrie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 2, art. 12), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:
    „(2) Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă sînt obligate să utilizeze un limbaj corect şi nediscriminatoriu, în care statutul egal şi rolul femeilor şi al bărbaților sînt reflectate în aceeaşi măsură şi tratate ca avînd aceeaşi valoare şi aceeași demnitate, contribuind la diminuarea stereotipurilor sexiste.
    (3) Este inadmisibilă şi se sancţionează conform legii publicarea oricăror  materiale  şi informaţii care prezintă imaginea unui anumit sex în maniera de umilire a demnităţii şi/sau care conţin un îndemn deschis sau ascuns la promovarea în diverse domenii a unui anumit sex în detrimentul celuilalt sex.”
    2.  Articolul 8 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Fondatorul (cofondatorii) este responsabil de organizarea instruirii angajaţilor în domeniul drepturilor omului şi al asigurării egalităţii între femei şi bărbaţi.”
    Art. III. – La articolul 22 alineatul (8) din Legea nr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 20, art. 231), cu modificările ulterioare, textul „şi celor care au copii sub 8 ani” se exclude.
    Art. IV. – Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2:
    litera h) se completează în final cu textul „ , respectînd necesităţile copiilor, femeilor şi bărbaţilor, persoanelor cu dizabilităţi şi ale persoanelor în etate”.
    2. Articolul 51:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) În cazul imposibilității de spitalizare a copilului bolnav sau al lipsei de indicații pentru tratamentul acestuia în condiții de staționar, dreptul la îndemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav se acordă, după caz, unuia dintre părinți: mamei sau tatălui. În cazul în care nici mama, nici tatăl, din motive întemeiate, nu pot îngriji copilul bolnav, indemnizaţia se acordă altei persoane asigurate, după caz: tutorelui, unui alt membru de familie, bunicului sau bunicii. Persoanele care beneficiază de îndemnizația respectivă sînt scutite de la muncă în modul stabilit.”
    la  alineatul (5), cuvintele „mama (tatăl) ori o rudă” se substituie cu cuvintele „unul dintre părinți – mama sau tatăl ori, după caz, tutorele, un alt membru de familie, bunicul sau bunica”.
    Art. V. – La articolul 9 punctul 14) din Legea nr. 1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183–185, art. 654), cu modificările ulterioare, textul „condiții de deţinere mai bune pentru femei şi minori” se substituie cu textul „condiții adaptate necesităţilor specifice ale minorilor, femeilor gravide, lehuzelor şi ale femeilor care alăptează”.    
    Art. VI. – Legea nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67–68, art. 555), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1.  La articolul 1, în noţiunea „publicitate neadecvată”, după cuvîntul „amorală” se introduce cuvîntul „ , sexistă”.
    2.  Legea se completează cu articolul 111 cu următorul cuprins: 
    „Articolul 111. Publicitatea sexistă
     (1) Se consideră sexistă publicitatea care:
    a) prezintă femeia sau bărbatul drept obiect sexual, în situații umilitoare sau degradante, violente și care ofensează demnitatea umană;
    b) promovează stereotipuri sexiste în scop discriminatoriu, cu menținerea percepției tradiționale asupra femeii drept o ființă slabă, vulnerabilă și dependentă, avînd o poziție socială inferioară.
    (2) Publicitatea sexistă este interzisă.”
    Art. VII. – Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările  ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1.  La articolul 26, alineatul (1) se completează cu litera h1) cu următorul cuprins:
    „h1) asigură monitorizarea respectării principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în campania electorală pentru alegeri parlamentare şi pentru alegeri locale;”.
    2.  Articolul 41 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Listele candidaților pentru alegerile parlamentare și locale vor fi întocmite respectîndu-se cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe.”
    3.  Articolul 44:
    la alineatul (1) litera a), textul „(listei de candidaţi)” se substituie cu textul „(listei de candidaţi întocmite conform prevederilor art. 79 şi 126)”;
    la alineatul (3), după cuvintele „efectuează înregistrarea” se introduc cuvintele „sau refuză înregistrarea”.
    4. Articolul 79:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:
    „(2) Listele de candidaţi vor fi întocmite cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (21) . 
    (3) Nerespectarea condiţiilor specificate la alin. (2) atrage după sine refuzul înregistrării listelor de candidaţi de către organul electoral respectiv.”
    5. Articolul 80 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Modificarea listelor de candidaţi se efectuează cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.”
    6. Articolul 126 se completează cu alineatele (11) şi (12) cu următorul cuprins:
    „(11) Listele de candidaţi vor fi întocmite şi/sau modificate cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (21).
    (12) Nerespectarea condiţiilor specificate la alin. (11) atrage după sine refuzul înregistrării listelor de candidaţi de către organul electoral respectiv.”
    Art. VIII. – La articolul 113 din Legea nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind  Inspectoratul de Stat al Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 68–71, art. 505), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează cu litera k) cu următorul cuprins:
    „k) prevenirea şi eliminarea cazurilor de discriminare după orice criteriu şi de hărţuire sexuală la locul de muncă.”
     Art. IX. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 124, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului se acordă, în baza unei cereri în formă scrisă, tatălui copilului ori unuia din bunici sau unei alte rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum şi tutorelui, în cazul în care persoanele indicate la alin. (1) nu utilizează concediul prevăzut la alin. (2).”
    2. Codul se completează cu articolul 1241 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1241. Concediul paternal
    (1)  Concediul paternal se acordă în condiţiile prevăzute de prezentul articol pentru a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut.
    (2)  Tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice.
    (3)  Concediul paternal se acordă în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 56 de zile de la naşterea copilului. La cerere se anexează o copie a certificatului de naştere al copilului.
    (4)  Pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizaţie paternală care nu poate fi mai mică decît mărimea salariului mediu cuvenit pentru perioada respectivă și care este achitată din fondul de asigurări sociale.
    (5)  Angajatorul este obligat să încurajeze salariaţii în vederea beneficierii de concediu paternal.
    (6)  Cazurile în care angajatorul creează situații cu efect de dezavantajare a angajaţilor care iau concediu paternal sînt considerate cazuri de discriminare din partea angajatorilor şi se sancţionează conform legii.”
    3. La articolul 329 alineatul (1), după cuvintele „a obligaţiilor de muncă” se introduc cuvintele „ , în cazul discriminării salariatului la locul de muncă”.
    4. Articolul 386 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) La depistarea în unităţi a cazurilor de discriminare după criteriul de sex şi a condiţiilor ce le favorizează, organele sindicale înaintează conducătorilor acestor unităţi, autorităţilor publice competente recomandări concrete de eliminare a acestora.”  
    Art. X. – Legea nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 47–50, art. 200), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:       
    după noțiunea „gender” se introduce noțiunea „grup coordonator în domeniul gender” cu următorul cuprins:
    „grup coordonator în domeniul gender – organ consultativ şi coordonator,  constituit din unităţi gender din cadrul subdiviziunilor cu competenţe de elaborare, promovare şi monitorizare a politicilor în domeniul de activitate a autorităţii administrației publice centrale de specialitate;”
    noţiunea „hărţuire sexuală” va avea următorul cuprins:
    „hărţuire sexuală – manifestare a unui comportament fizic, verbal sau nonverbal care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare în scopul de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu caracter sexual nedorite, săvîrşite prin ameninţare, constrîngere, şantaj;”
    după noțiunea „hărțuire sexuală” se introduc noțiunile „limbaj sexist” și „principiul egalității între femei și bărbați” cu următorul cuprins:
    „limbaj sexist – expresii și adresări ce prezintă femeia și bărbatul în manieră umilitoare, degradantă și violentă, ofensînd demnitatea acestora;
    principiul egalităţii între femei şi bărbaţi – principiu ce prevede egalitatea între femei și bărbați în ceea ce privește drepturile, oportunităţile şi responsabilităţile în toate domeniile vieţii;”.
    2. Articolul 5:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Discriminarea după criteriul de sex poate fi directă, indirectă, prin asociere sau prin victimizare.”
    la alineatul (5), cuvintele „organele competente” se substituie cu cuvintele „instanţa de judecată”;
    la alineatul (6), literele  b) şi c) vor avea următorul cuprins: 
    „b) o diferenţă de tratament bazată pe o caracteristică legată de sex din motive care se referă la natura activităţii profesionale speciale, în cazul în care o asemenea caracteristică reprezintă o cerinţă  profesională reală şi determinată, cu condiţia că obiectivul este legitim, iar cerinţa este  proporţională;
    c) anunţurile speciale de angajare a persoanelor de un anumit sex la locurile de muncă care se referă la natura activităţii profesionale speciale, în cazul în care o asemenea caracteristică legată de sex reprezintă o cerinţă profesională reală şi determinată, cu condiţia că obiectivul este legitim, iar cerinţa este proporţională;”.
    3. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Partidele politice sînt obligate să contribuie la asigurarea egalităţii de drepturi şi de şanse între membrii săi femei şi bărbaţi, respectînd o cotă minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe la:
    a) asigurarea reprezentării în organele de conducere;
    b) reprezentarea femeilor şi bărbaţilor în listele de candidaţi fără discriminare după criteriul de sex.”
    4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Egalitatea de şanse în mass-media
    (1) Mass-media va contribui la promovarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în societate prin elaborarea de programe şi de materiale cu impact asupra modificării modelelor sociale şi culturale de comportament al bărbaţilor şi femeilor pentru eliminarea prejudecăţilor, obişnuinţelor şi a altor practici bazate pe ideea de inferioritate sau de superioritate a unuia dintre sexe sau pe rolurile stereotipe privind bărbaţii şi femeile.
    (2) Este inadmisibilă şi se sancționează conform legislaţiei publicarea oricăror materiale şi informaţii de caracter sexist și utilizarea limbajului sexist.”
    5. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Se interzice publicarea de către mass-media, persoanele fizice şi/sau juridice, agenţiile publice şi private pentru ocuparea forţei de muncă a anunţurilor discriminatorii după criteriul de sex în domeniul angajării.”
    6. Articolul 10:
    se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Angajatorul asigură informarea tuturor angajaţilor cu privire la interzicerea acţiunilor de discriminare şi de hărţuire sexuală la locul de muncă în vederea prevenirii acestora, cu privire la drepturile de care dispun angajaţii pentru soluţionarea situaţiilor de discriminare, cu privire la soluţiile propuse de către angajatori în cazurile de discriminare, precum și cu privire la răspunderea prevăzută de lege, inclusiv prin afişarea în locuri vizibile a prevederilor respective din regulamentele interne ale unităţii.”
    alineatul (3):
    la litera d), după cuvintele „de prevenire” se introduc cuvintele „a discriminării după criteriul de sex şi/sau”, iar cuvintele „împotriva discriminării” se exclud;
    la litera f), după cuvintele „după criteriul de sex” se introduc cuvintele „şi de hărţuire sexuală”.
     7. La articolul 11, alineatul (1) se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) orice alte acţiuni de discriminare după criteriul de sex.”
    8. Articolul 13:
    partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Instituţiile de învăţămînt şi de educaţie publice sau private, precum şi toţi ceilalţi furnizori de servicii de formare inițială şi continuă autorizaţi conform legii, asigură realizarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi:”
    la alineatul (2), cuvintele „Instituţiile de învăţămînt şi educaţie” se substituie cu cuvintele „Instituţiile prevăzute la alin. (1)”;
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins: 
    „(31) Ministerul Educaţiei şi mediul academic promovează participarea echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor la ocuparea funcţiilor didactice şi ştiinţifice în sistemul de învăţămînt şi ştiinţă.”
    alineatul (4) se completează în final cu textul „ , precum şi centrele de formare iniţială şi continuă ale organelor de ocrotire a normelor de drept şi ale celor ce contribuie la înfăptuirea justiţiei”.
    9. Articolul 15:
    se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) Inspectoratul de Stat al Muncii;”
    la litera e), textul „(unităţile gender)” se substituie cu textul „(grupurile coordonatoare în domeniul gender)”;
    articolul se completează cu literele g) şi h) cu următorul cuprins:
    „g) Biroul Naţional de Statistică;
    h) Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii.”
    10.  Articolul 18:
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) dezvoltarea colaborării structurilor de stat cu societatea civilă şi cu organizaţiile internaţionale, precum şi impulsionarea parteneriatului acestora cu sectorul privat şi cu mediul de afaceri în promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi;”
    articolul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:  
    „d) analiza planurilor şi a programelor naţionale şi locale, a valorificării investiţiilor financiare în domeniul egalităţii între femei și bărbați.”
    11. Articolul 19:
    alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) În cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, atribuţiile expuse la alin. (1) sînt puse în sarcina unei subdiviziuni specializate a aparatului central, avînd competenţe de:
    a) elaborare şi perfecţionare a cadrului legislativ şi normativ în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi;
    b) identificare a necesităţii efectuării studiilor analitice în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi în parteneriat cu alte autorități ale administraţiei publice centrale de  specialitate;
    c) elaborare a documentelor de politici în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi şi prezentarea acestora Guvernului spre aprobare;
    d) elaborare, fundamentare şi dezvoltare a proiectelor în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi în cooperare cu societatea civilă şi cu organizațiile internaționale;
    e) coordonare metodologică a activităţii grupului coordonator în domeniul gender şi a unităţilor gender din cadrul administraţiei publice centrale de specialitate şi al administraţiei publice locale; 
    f) elaborare şi coordonare a implementării programelor în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi, organizare în parteneriat cu societatea civilă a campaniilor de mediatizare, planificare a studiilor şi cercetărilor în domeniu şi a altor activităţi de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
    g) monitorizare şi evaluare a politicilor şi programelor din domeniu;
    h) coordonare a procesului de elaborare a rapoartelor naţionale şi a rapoartelor guvernamentale periodice asupra gradului de implementare a prevederilor tratatelor internaţionale din domeniu;
    i) coordonare şi monitorizare a implementării recomandărilor din domeniul de referinţă adresate Guvernului de către comitetele şi consiliile specializate ale ONU şi ale Consiliului Europei;
    j) organizare a activităţii curente şi de secretariat a Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi;
    k) stabilire a parteneriatului cu sectorul privat şi cu mediul de afaceri, precum şi cu organizaţiile necomerciale în vederea promovării şi implementării principiului egalităţii între femei şi bărbaţi;
    l) exercitare a altor atribuţii în domeniu conform legislaţiei.
    (3) În competenţa celorlalte autorităţi ale administrației publice centrale intră:
    a) asigurarea abordării complexe a egalităţii între femei şi bărbaţi şi a realizării tratatelor internaţionale din domeniu în sfera de competenţă;
    b) asigurarea respectării principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în politica de cadre şi crearea condiţiilor de prevenire a oricăror forme de discriminare după criteriul de sex şi de hărţuire sexuală la locul de muncă;
    c) prezentarea către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în modul stabilit, a rapoartelor despre situaţia privind implementarea politicii naţionale de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
    d) exercitarea altor atribuţii în domeniu conform legislaţiei.”
    articolul se completează cu alineatele (31) şi (32) cu următorul cuprins:
    „(31) În cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate funcţionează grupul coordonator în domeniul gender, avînd drept scop asigurarea abordării complexe a egalităţii între femei şi bărbaţi în politicile şi programele din toate domeniile şi la toate nivelurile de adoptare şi aplicare a deciziilor. Membrii grupului coordonator în domeniul gender sînt  unităţile gender din subdiviziunile cu competenţe de elaborare, promovare şi monitorizare a politicilor în domeniul de activitate a autorităţii administrației publice centrale de specialitate.
    (32) Grupul coordonator în domeniul gender are  următoarele atribuţii:
    a) monitorizează respectarea legislaţiei în domeniul  de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi  bărbaţi în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate;
    b) aprobă rapoartele unităţilor gender privind asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în sectorul de activitate şi le prezintă în modul prevăzut organului specializat;
    c)  examinează cazurile de discriminare după criteriul de sex şi de hărţuire sexuală la nivel de ramură, precum şi în structurile descentralizate şi desconcentrate;
    d) înaintează conducătorului autorităţii propuneri de înlăturare a condiţiilor de discriminare; 
    e)  cooperează cu Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, oferind datele, informaţiile şi documentele solicitate de acesta;
    f) remite organelor de drept abilitate materialele acumulate în cazurile de examinare a plîngerilor privind hărţuirea sexuală la locul de muncă;
    g) contribuie la consolidarea cunoştinţelor funcţionarilor publici din ramură cu privire la subiectele ce ţin de asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:   
    „(4) Unitatea gender are următoarele atribuţii:
    a) prezintă propuneri de integrare a principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în politicile şi planurile sectoriale de activitate;
    b) identifică, studiază şi contribuie la soluţionarea problemelor de discriminare după criteriul de sex în domeniul de activitate;
    c) participă la examinarea petiţiilor  asupra cazurilor de discriminare după criteriul de sex şi de hărţuire sexuală la locul de muncă;
    d) elaborează rapoarte privind implementarea politicii naţionale de asigurare a egalităţii de șanse între femei și bărbați şi le prezintă spre aprobare grupului coordonator în domeniul gender;
    e) studiază experienţa internaţională;
    f) exercită alte atribuţii conform legislaţiei.”
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Responsabilitatea pentru asigurarea realizării de către autoritatea publică a atribuţiilor stabilite şi coordonarea activităţii grupului coordonator în domeniul gender revine conducătorului autorității.”
    12. Articolul 20:
    alineatul (1) se completează cu litera c1) cu următorul cuprins: 
    „c1) prezentarea  către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi  Familiei, în modul stabilit, a rapoartelor despre situaţia în teritoriul administrat privind implementarea politicii naţionale de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;”
    la alineatul (2), textul „(organele de asistenţă socială),” se exclude; 
    alineatul (3):
    la litera c), cuvintele „examinează petiţiile” se substituie cu cuvintele „participă la examinarea petiţiilor”, iar cuvîntul „cele” se exclude”;
    alineatul se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) elaborează rapoarte privind implementarea politicii naţionale de asigurare a egalităţii de șanse între femei și bărbați pentru a fi prezentate organului specializat;”
    articolul se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(4) În cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, funcţiile unităţii  gender sînt exercitate de către secretarul consiliului local.
    (5) Responsabilitatea pentru  realizarea de către administraţia publică locală  a atribuţiilor stabilite de lege şi pentru asigurarea  activităţii unităţilor gender din subordine revine, respectiv, preşedintelui raionului şi primarului.”
    13. Legea se completează cu articolele 211 şi 212 cu următorul cuprins:
    „Articolul 211. Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea
                            discriminării şi asigurarea egalităţii
    Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii asigură protecţia împotriva discriminării şi egalitatea tuturor persoanelor în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 212. Depunerea plîngerilor
    Angajații autorităților publice au dreptul să reclame în scris cazurile de discriminare după criteriul de sex şi/sau de hărţuire sexuală la unitatea gender din cadrul autorităților publice, la Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, la Avocatul Poporului sau direct în instanţele de judecată, în modul prevăzut de lege.”
    Art. XI. – Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se completează cu literele m1)  și m2) cu următorul cuprins: 
    „m1) publicitate sexistă – prezentare (prin cuvinte, sunete sau imagini) intenţionată şi/sau neintenţionată ce promovează mesaje eronate, discriminatorii şi/sau degradante din perspectiva de gen şi reproduce stereotipuri sexiste, afectînd imaginea şi demnitatea unuia din sexe;
    m2) stereotip sexist – prejudecăți, convingeri, idei preconcepute referitoare la atributele și comportamentul femeilor și bărbaților, reflectînd simplist și distorsionat rolurile lor după criteriul de sex;”.
    2. La articolul 6, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Este interzisă utilizarea limbajului sexist şi a imaginilor violente şi degradante ale femeilor şi bărbaţilor.”
    3. Articolul 41 alineatul (1):
    la litera d), după cuvîntul „umane” se introduce textul „ , respectarea drepturilor omului, inclusiv a principiului egalităţii între femei şi bărbaţi,”;
    litera e) se completează în final cu textul „ , neadmițind utilizarea limbajului sexist”.
    4. La articolul 42, alineatul (1) se completează în final cu textul: „La desemnarea componenţei Consiliului Coordonator al Audiovizualului se va respecta cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe.”
    5. La articolul 45 alineatul (4), litera c) se completează în final cu textul „ , promovînd în politica de cadre principiul egalităţii între femei şi bărbaţi”.
    6. La articolul 60 alineatul (3), litera c) se completează în final cu textul „ , promovînd în politica de cadre principiul egalităţii între femei şi bărbaţi”.
    7. La articolul 61 alineatul (5), litera a) se completează în final cu textul „ , promovînd în politica de cadre principiul egalităţii între femei şi bărbaţi”.
    Art. XII. – Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 14, alineatul (2) se completează cu litera o1) cu următorul cuprins:
    „o1) asigură integrarea şi implementarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în politici, programe, acte normative şi investiţii financiare la nivel local și aprobă programe şi contribuie la organizarea campaniilor de informare în acest domeniu în condiţiile legii; examinează şi adoptă decizii pe marginea rapoartelor şi a informaţiilor primarilor, informaţiilor consilierilor despre situaţia în domeniu la nivel local; dezvoltă parteneriate cu organizaţii necomerciale şi internaţionale pentru realizarea politicilor locale în domeniu;”.
    2. La articolul 29, alineatul (1) se completează cu litera n1) cu următorul cuprins:
    „n1) asigură executarea deciziilor consiliului local în vederea implementării politicii de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în localitate, colaborează în acest scop cu instituţii statale şi organizaţii necomerciale şi internaţionale; coordonează activitatea unităţii gender din cadrul primăriei; examinează plîngerile persoanelor care se consideră victime ale discriminării; contribuie la educarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la eliminarea discriminării;”.
    3. La articolul 39, alineatul (1) se completează cu litera c1) cu următorul cuprins: 
    „c1) exercită atribuțiile unităţii gender la nivel local, garantînd implementarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi;”.
    4. La articolul 43, alineatul (1) se completează cu litera s1) cu următorul cuprins:
    „s1) aprobă programe şi decide cu privire la organizarea campaniilor de informare în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; desemnează, în condiţiile legii, unitatea gender locală; examinează rapoarte despre situaţia în domeniu şi adoptă decizii pe marginea lor; examinează plîngerile persoanelor care se consideră victime ale discriminării;”.
    5.  La articolul 51, alineatul (2) se completează cu litera c1) cu următorul cuprins: 
    „c1) asistă preşedintele raionului în exercitarea obligaţiilor de implementare a legislaţiei în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;”.
    6. La articolul 53, alineatul (1) se completează cu litera p1) cu următorul cuprins: 
    „p1) asigură executarea deciziilor consiliului raional în domeniul de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în unitatea administrativ-teritorială; colaborează în acest domeniu cu instituţii statale şi organizaţii necomerciale şi internaţionale; coordonează activitatea unităţii gender; organizează audierea rapoartelor şi a informaţiilor la subiectul respectiv în cadrul şedinţelor consiliului raional și propune soluţii pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniu; asigură înlăturarea, în termen de 30 de zile, a condiţiilor discriminatorii şi a cauzelor care le-au generat;”.
    Art. XIII. – Articolul 50 din Legea nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 171–174, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul (1):
    la litera b), cuvintele „pentru femeile” se substituie cu cuvintele „unuia dintre părinți: mamei sau tatălui” ;
    alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) concediu paternal, conform legislației.”
    la alineatul (5), cuvintele „Femeii care are” se substituie cu cuvintele „Unuia dintre părinți: mamei sau tatălui care au”.
    Art. XIV. – Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42–44, art. 119), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (1) litera d), după cuvintele „numele, prenumele” se introduce cuvîntul „ , sexul”.
    2. La articolul 17 alineatul (2) litera b), după cuvintele „prin înaintarea de candidaţi,” se introduce textul „conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi,”.
    Art. XV. – La articolul 364 alineatul (6) din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, după cuvîntul „amorale” se introduce cuvîntul „ , sexiste”.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 71. Chișinău, 14 aprilie 2016.