LPM154/2016
ID intern unic:  365958
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 154
din  01.07.2016
bugetului de stat pe anul 2016
Publicat : 26.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 230-231     art Nr : 486
    MODIFICAT
   
LP261 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.897
   
LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Art. 1. – (1) Bugetul de stat pe anul 2016 se aprobă la venituri în sumă de 29641603,1 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 33824403,1 mii de lei, cu un deficit în sumă de 4182800,0 mii de lei.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP261 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.897]
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]
    (2) Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului de stat se prezintă în anexa nr. 1.
    (3) Componența veniturilor bugetului de stat se prezintă în anexa nr. 2.
    (4) Bugetele autorităților publice centrale se prezintă în anexa nr. 3.
Capitolul II
REGLEMENTĂRI SPECIFICE
    Art. 2. – În bugetele unor autorităţi publice centrale se aprobă alocaţii după cum urmează:
    1) în bugetul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare:
    a) pentru Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli – în sumă de 700000,0 mii de lei, dintre care 380800,0 mii de lei din contul Programului de suport bugetar ENPARD al Comisiei Europene. Mijloacele în cauză vor fi utilizate pentru următoarele direcţii:
    – investiții în exploatațiile agricole pentru restructurare și adaptare la standardele Uniunii Europene pentru:
    producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri);
    înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole;
    procurarea tehnicii şi a utilajului agricol convenţional;
    utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
    procurarea animalelor de prăsilă și menținerea fondului genetic al acestora;
    creditarea producătorilor agricoli de către instituțiile financiare şi instituţiile financiare nebancare;
    asigurarea riscurilor de producere în agricultură;
    – investiții în prelucrarea și comercializarea produselor agricole pentru:
    dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare;
    constituirea şi funcţionarea grupurilor de producători agricoli;
    – pregătirea pentru implementarea acțiunilor referitoare la mediul și spațiul rural:
    consolidarea terenurilor agricole;
    procurarea echipamentului de irigare;
    compensarea cheltuielilor la irigare;
    procurarea echipamentului no-till, mini-till;
    promovarea și dezvoltarea agriculturii ecologice;
    – îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rurale;
    – servicii de consultanță și formare;
    – susținerea financiară a producătorilor de fructe în scop de diminuare a impactului negativ ca urmare a restricțiilor impuse de Federația Rusă în anul 2014.
    Modul de repartizare a mijloacelor din Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern;
    [Art.2 pct.1), lit.a) modificată prin LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]
    b) pentru Fondul viei și vinului – în sumă de 30000,0 mii de lei, dintre care 2456,9 mii de lei din Fondul de subvenționare a producătorilor agricoli;
    [Art.2 pct.1), lit.b) modificată prin LP261 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.897]
    [Art.2 pct.1), lit.b) modificată prin LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]
    2) în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională – în sumă de 149200,0 mii de lei;
    [Art.2 pct.2) modificat prin LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]
    3) în bugetul Ministerului Economiei:
    [Art.2 pct.3), lit.a) exclusă prin LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]
    b) pentru realizarea procesului de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, inclusiv în bază de proiecte individuale – în sumă de 1200,0 mii de lei;
    [Art.2 pct.3), lit.b) modificată prin LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]
    c) pentru Fondul pentru Eficienţă Energetică – în sumă de 10000,0 mii de lei;
    [Art.2 pct.3), lit.c) modificată prin LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]
    4) în bugetul Ministerului Mediului, pentru Fondul ecologic național și pentru fondurile ecologice locale – în sumă de 319581,1 mii de lei;
    [Art.2 pct.4) modificat prin LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]
    5) în bugetul Ministerului Culturii, pentru susţinerea proiectelor/programelor culturale ale asociaţiilor obşteşti – în sumă de 4064,7 mii de lei şi pentru susţinerea activităţii teatrelor, circului și a organizațiilor concertistice – în sumă de 122058,8 mii de lei;
    6) în bugetul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei:
    a) pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Societăţii Orbilor din Moldova – în sumă de 565,5 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 402,8 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 272,1 mii de lei;
    [Art.2 pct.6), lit.a) modificată prin LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]
    b) pentru procurarea de utilaj şi materie primă întreprinderilor Societăţii Orbilor din Moldova – în sumă de 813,4 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 879,4 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 1014,0 mii de lei;
    [Art.2 pct.6), lit.b) modificată prin LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]
    c) pentru plata de către Asociaţia Surzilor din Republica Moldova a serviciilor de traducere a limbajului prin semne al persoanelor surde, mute ori surdomute, acordate de interpreţi la solicitarea acestor persoane – în sumă de 200,0 mii de lei;
    [Art.2 pct.6), lit.c) modificată prin LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]
    d) pentru Fondul republican de susținere socială a populației – în sumă de 94437,7 mii de lei;
    7) în bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, pentru Comitetul Național Olimpic și Sportiv – în sumă de 7500,0 mii de lei, din care în scop de pregătire și participare a sportivilor moldoveni la ediția a XXXI-a a Jocurilor Olimpice de vară, la competițiile internaționale, de promovare a mișcării olimpice – în sumă de 5000,0 mii de lei și pentru lucrările de restaurare a sediului din str. A. Pușkin nr. 11, municipiul Chișinău – în sumă de 2500,0 mii de lei;
    8) în bugetul Agenției „Moldsilva”, pentru extinderea pădurilor pe terenurile degradate, aflate în proprietatea autorităților administrației publice locale – în sumă de 2141,2 mii de lei;
    9) în bugetul Comisiei Electorale Centrale, pentru finanțarea partidelor politice – în sumă de 39850,0 mii de lei;
    10) pentru finanţarea investiţiilor capitale pe autorități publice centrale – în sumă de 1445337,8 mii de lei, cu repartizarea lor conform anexei nr. 4.
    [Art.2 pct.10) modificat prin LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]
    Art. 3. – Se aprobă în bugetul de stat alocaţii pentru:
    a) transferuri către alte bugete şi fonduri:
    – la bugetul asigurărilor sociale de stat – în sumă de 5047265,7 mii de lei, inclusiv pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat – 1340599,5 mii de lei;
    – la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală – în sumă de 2512712,3 mii de lei, inclusiv pentru asigurarea unor categorii de persoane conform legislaţiei – 2369923,5 mii de lei, pentru realizarea programelor naţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii – 52816,4 mii de lei, și din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” – 89972,4 mii de lei;
    – la bugetele locale – în sumă totală de 7873070,7 mii de lei, inclusiv 86611,4 mii de lei pentru acoperirea cheltuielilor efectuate în anul 2015 din contul veniturilor proprii ale bugetelor locale pentru finanțarea învățămîntului, școlilor sportive și a asistenței sociale. Repartizarea transferurilor la bugetele locale se efectuează conform anexei nr. 5;
    [Art.3 lit.a) modificată prin LP261 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.897]
    [Art.3 lit.a) modificată prin LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]
    b) lucrări de renovare a instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial și liceal din subordinea autorităţilor publice locale – în sumă de 39239,1 mii de lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma în educaţie”, pentru care Ministerul Educaţiei va deţine calitatea de investitor. Repartizarea acestor alocaţii şi stabilirea obligaţiilor părţilor se vor efectua de către Guvern;
    [Art.3 lit.b) modificată prin LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]
    c) plata cotizaţiilor în organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova – în sumă de 56593,7 mii de lei şi pentru activităţi de reintegrare a ţării – în sumă de 10000,0 mii de lei. Repartizarea pe destinatari a alocaţiilor în cauză se va efectua de către Guvern;
    [Art.3 lit.c) modificată prin LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]
    d) Fondul de rezervă și Fondul de intervenție ale Guvernului – în sume de 50000,0 mii de lei și, respectiv, de 20000,0 mii de lei.
    Art. 4. – Pentru determinarea cuantumului ajutorului social în conformitate cu Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, nivelul venitului lunar minim garantat va constitui 900,0 de lei.
    Art. 5. – Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996, în anul 2016 defalcările la fondul rutier din volumul total al accizelor la produsele petroliere (cu excepţia gazului lichefiat) nu vor depăşi 31,39%.
    [Art.5 modificat prin LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]
    Art. 6. – Mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public naţional de către autorităţile/instituţiile publice la autogestiune, întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni, ai căror fondatori sînt autorităţile publice centrale şi locale, conform anexei nr. 6, se gestionează prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor.
    Art. 7. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2016, datoria de stat internă nu va depăşi 21762,1 milioane de lei, datoria de stat externă – 32422,5 milioane de lei (echivalentul a 1581,6 milioane de dolari SUA), iar soldul garanţiilor de stat externe și interne va constitui zero.
    [Art.7 modificat prin LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]
    Art. 8. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul de privatizare, indiferent de tipul mijloacelor folosite.
    (2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sînt persoanele juridice şi persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora, în procesul de privatizare, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică.
    (3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sînt bunurile proprietate publică, inclusiv acţiunile.
    (4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării.
    (5) Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul local, în funcţie de apartenenţa bunului.
    (6) Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
    (7) În cazul rezoluţiunii contractului de vînzare-cumpă-rare, determinată de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de cumpărător, sumele plătite în calitate de impozit privat nu se restituie.
    (8) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine autorităţilor publice centrale sau locale, în funcţie de apartenenţa bunului proprietate publică.
    Art. 9. – (1) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică se prezintă în anexa nr. 7.
    (2) Se scutesc de plata chiriei (exceptînd plata serviciilor comunale):
    a) instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat şi uniunile de creaţie – pentru încăperile închiriate de la alte instituţii publice finanţate de la bugetul de stat, precum şi de la întreprinderile de stat ai căror fondatori sînt instituţiile publice respective sau autoritatea ierarhic superioară acestora;
    b) întreprinderile de stat al căror fondator este Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei – pentru încăperile închiriate de la instituţiile din cadrul sistemului penitenciar.
    Art. 10. – (1) Instituțiilor financiare care au acordat pînă la 29 iulie 1994 credite preferenţiale pe termen lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor înfiinţate pînă la 1 ianuarie 1993 şi care au început construcţia caselor pînă la această dată, băncilor comerciale care au acordat, după 29 iulie 1994, astfel de credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în Hotărîrea Parlamentului nr. 209-XIII din 29 iulie 1994, precum şi instituțiilor financiare care au acordat credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în hotărîrile Parlamentului nr. 834-XIII din 16 mai 1996, nr. 1588-XIII din 27 februarie 1998, nr. 1147-XIV din 20 iulie 2000 şi nr. 905-XV din 7 martie 2002, în condiţiile prevăzute de aceste hotărîri, li se compensează de la bugetul de stat veniturile ratate prin acordarea acestor credite.
    (2) În conformitate cu prevederile alin. (1), instituțiilor financiare li se compensează şi veniturile ratate prin acordarea de credite preferenţiale şi de credite fără dobîndă categoriilor de persoane care, potrivit legislaţiei, beneficiază de acest drept, în funcţie de sursa de compensare a acestor pierderi prevăzută în actele normative.
    (3) Sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi (2) nu cad creditele folosite contrar destinaţiei.
    (4) Compensarea a 50% din suma creditelor bancare acordate cooperativelor de construcţie a locuinţelor nr. 244 (municipiul Chişinău) şi „Apartament” (municipiul Bălţi), constituite exclusiv pentru construcţia de locuinţe destinate participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, se efectuează de la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi, în funcţie de costul construcţiilor aprobat, în modul stabilit, la data semnării actului de dare în exploatare a obiectivelor menţionate.
    Art. 11. – Despăgubirile pentru persoanele care, potrivit legislaţiei, sînt supuse asigurării de stat obligatorii se plătesc, în baza documentelor perfectate de către serviciile de specialitate ale autorităţilor (instituţiilor) în care sînt angajate aceste persoane, din mijloacele autorităţilor (instituţiilor) respective.
    Art. 12. – (1) Comisioanele pentru serviciile de distribuire a pensiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi a altor ajutoare prevăzute în bugetul de stat pentru pensionarii militari, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, pentru alte categorii de persoane, prestate de instituția financiară deserventă a sistemului trezorerial al Ministerului Finanțelor, se stabilesc la încheierea contractelor între instituția financiară şi autorităţile administraţiei publice de resort, la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
    (2)1 Comisioanele pentru serviciile de recepționare a cererilor pentru indexare și distribuire a sumelor indexate conform Legii nr. 1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii, prestate prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, se stabilesc la încheierea contractului între Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” și Ministerul Finanțelor, la valoarea maximă de 10 lei pentru cererea recepționată și la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
    [Art.12 al.(21) introdus prin LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]
    (2) Comisioanele pentru serviciile de distribuire a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, a compensaţiilor unice pentru conectare la conducta de gaze naturale, a indemnizaţiilor unice pentru construcţia de case individuale sau de locuinţe cooperatiste, procurarea de spaţiu locativ sau restaurarea caselor vechi şi a altor plăţi sociale cu destinaţie specială pentru unele categorii de populaţie prevăzute în bugetul de stat se stabilesc la încheierea contractelor între prestatorul de servicii de plată şi Ministerul Finanţelor, la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
    (3) Comisionul pentru eliberarea numerarului de către instituțiile financiare pentru plata prestațiilor sociale specificate la alin. (2) și (2)1 prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” se stabilește la valoarea maximă de 0,25% din suma eliberată și se achită de la bugetul de stat.
    [Art.12 al.(3) modificat prin LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]
    (4) Comisioanele pentru serviciile de încasare prin alte instrumente de plată decît cardurile de plată de la populație, de la perceptorii fiscali și de la funcționarii fiscali a plăților la bugetele componente ale bugetului public național (cu excepția plății drepturilor de import-export), precum și comisionul la restituirea plăților de la aceste bugete populației se stabilesc în valoare maximă de 1,0% pentru  o plată de la suma încasată/restituită, dar nu mai puțin de 1 leu și nu mai mult de 2,5 lei, pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanțelor cu instituţiile financiare şi Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”, și se achită de la bugetul de stat.
    (5) Comisioanele specificate la alin. (4) pentru bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile obligatorii de asistență medicală vor fi restituite bugetului de stat.
    Art. 13. – (1) Se stabileşte achitarea, de la bugetul de stat, a comisioanelor pentru:
    a) executarea prin Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare a documentelor de plată din sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor;
    b) serviciile de ridicare în numerar a mijloacelor băneşti şi pentru deservirea operaţiunilor valutare în conturile bugetului de stat şi ale bugetelor locale;
    c) serviciile de încasare prin carduri de plată de la populaţie a plăţilor la bugetul de stat şi la bugetele locale, precum şi comisionul la restituirea plăţilor de la aceste bugete populaţiei, care se stabilesc pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor cu instituţiile financiare;
    d) serviciile bancare la deservirea conturilor destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe, gestionate prin sistemul trezorerial;
    e) serviciile de transfer/ridicare în numerar a mijloacelor băneşti, în baza documentelor executorii, din conturile bugetului de stat şi ale bugetelor locale.
    (2) Comisionul pentru recepţionarea de la persoanele fizice a drepturilor de import-export se achită de către organele vamale din mijloace proprii, pe bază de contract încheiat cu instituţia financiară.
    Art. 14. – (1) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale bugetelor componente ale bugetului public naţional aflate în conturile deschise în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor/instituţii financiare se repartizează corespunzător bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    (2) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile deschise în instituţii financiare şi destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe se virează integral la bugetele în componenţa cărora sînt incluse (bugetul de stat sau bugetele locale), cu excepţia dobînzilor calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale Fondului de Dezvoltare Durabilă, care rămîn în gestiunea acestuia.
    Art. 15. – Autoritățile/instituțiile publice care se deservesc prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor achită o penalitate în mărime de 0,15% din suma numerarului solicitat și neridicat de la instituția financiară ce prestează servicii de deservire bancară trezoreriilor  teritoriale ale Ministerului Finanțelor și o virează la bugetul de stat în termen de 30 de zile.
    Art. 16. – Ministerul Finanţelor se autorizează:
    a) să modifice, la cererea întemeiată a autorităţilor publice centrale, indicatorii stabiliţi ai bugetului de stat privind granturile, donaţiile, sponsorizările şi alte mijloace intrate suplimentar cu titlu gratuit în posesia autorităților/instituţiilor bugetare;
    b) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţă în anul 2016, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat;
    c) să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, drept garanţie de rambursare servind inclusiv transferurile cu destinaţie generală de la bugetul de stat către bugetele locale respective;
    d) să redistribuie, la propunerile Comisiei Electorale Centrale, mijloacele alocate pentru organizarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova între Comisia Electorală Centrală şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în scopul constituirii şi funcţionării secţiilor de votare peste hotare;
    e) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele locale în cazul modificării actelor normative în vigoare sau al adoptării de noi acte normative privind organizarea administrativ-teritorială, în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe sau al retragerii lor, în cazul trecerii, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale în subordinea autorităţilor publice centrale şi viceversa, precum şi în cazul trecerii unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul întîi în subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea şi viceversa;
    f) să redistribuie transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat, prevăzute la anexa nr. 5, între bugetele locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea şi între bugetele locale de acelaşi nivel;
    [Art.16 lit.f) modificată prin LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]
   
g) să redistribuie, la cererea întemeiată a autorităţilor publice centrale, între categorii economice de cheltuieli, alocaţiile aprobate unei autorităţi bugetare fără afectarea sumelor aprobate la nivel de program/subprogram;
    [Art.16 lit.g) modificată prin LP261 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.
897]
    h) să redistribuie, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în baza deciziei Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, alocaţiile aprobate pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională;
    [Art.16 lit.h) modificată prin LP261 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.
897]
    i) să redistribuie, la propunerea Ministerului Mediului, în baza deciziei consiliilor de administrare, alocaţiile aprobate pentru Fondul ecologic naţional şi fondurile ecologice locale.
    [Art.16 lit.i) modificată prin
LP261 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.
897]

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 154. Chişinău, 1 iulie 2016.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția LP261 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.
897]
    [Anexa nr.1 în redacția LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția LP261 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.
897]
    [Anexa nr.2 în redacția LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin LP261 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.
897]
    [Anexa nr.3 în redacția LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 în redacția LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]

   
anexa nr.5
    [Anexa nr.5 în redacția LP261 din 09.12.16, MO453-458/23.12.16 art.
897]
    [Anexa nr.5 în redacția LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin LP236 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.715]

    anexa nr.7