LPM180/2016
ID intern unic:  366258
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 180
din  21.07.2016
pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului bunurilor imobile
nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998
Publicat : 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276     art Nr : 575     Data intrarii in vigoare : 19.08.2016
    MODIFICAT
   
LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se completează în final cu o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „arhivă electronică – depozit structurat de documente, care păstrează în format electronic, fără modificarea conţinutului documentelor, dosarul cadastral, registrul bunurilor imobile, alte documente cadastrale, asigură integritatea, invariabilitatea și siguranța datelor.”
    2. Articolul 6:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Datele despre numărul de identificare de stat (IDNP), data nașterii şi domiciliul persoanei fizice, precum şi despre valoarea obligației asigurate prin ipotecă, se eliberează persoanelor care au drepturi înregistrate în capitolul A, B sau C al registrului bunurilor imobile, reprezentanților acestora, precum și notarilor, avocaților, instituțiilor financiare, întreprinderilor care prestează servicii imobiliare sau execută lucrări cadastrale, persoanelor şi autorităților indicate la art. 6 alin. (23) lit. b)–i) şi art. 8 alin. (3) din prezenta lege,  altor persoane care justifică scopul prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Datele despre condițiile tranzacției şi copiile de pe actele justificative care au servit drept temei pentru înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil se eliberează numai titularilor de drepturi indicați în act sau participanților la tranzacție, reprezentanților acestora, precum şi instanțelor de judecată, organelor procuraturii, organelor de urmărire penală, Serviciului de Informații și Securitate, executorilor judecătoreşti, lichidatorilor şi administratorilor de insolvabilitate, organelor cu atribuții de control, care sînt obligați să justifice scopul prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Dacă actul justificativ este un document electronic semnat cu semnătură electronică avansată calificată (în continuare – document electronic), la solicitare se eliberează o copie pe suport de hîrtie a documentului electronic, care se autentifică de registrator şi conține mențiunea că este o copie a documentului electronic.”
    alineatul (23):
    la litera b), după cuvintele „organelor de urmărire penală,” se introduc cuvintele „Serviciului de Informații și Securitate,”;
    la litera e), cuvîntul „administratorului” se substituie cu cuvintele „lichidatorului, administratorului”;
    alineatul se completează cu literele j) și k) cu următorul cuprins:
    „j) Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei;
    k) deputaților Parlamentului Republicii Moldova, pentru asigurarea activității acestora, prin  intermediul Secretariatului Parlamentului, conform unui regulament aprobat de Biroul permanent al Parlamentului.”
    alineatul (24) va avea următorul cuprins:
    „(24) Informaţia sistematizată despre bunurile imobile asupra cărora o persoană deține drept de proprietate se eliberează autorităților şi persoanelor indicate la alin. (23) lit. b)–k) pe suport de hîrtie, sub formă de document electronic sau prin asigurarea accesului la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile. Autoritățile şi persoanele indicate la alin. (23) lit. b)–k) sînt obligate să justifice scopul prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea  nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Persoanelor indicate la alin. (23) lit. a) informaţia respectivă se eliberează pe suport de hîrtie sau sub formă de document electronic. Termenul de eliberare a informaţiei despre bunurile ce aparțin unei persoane, pe suport de hîrtie sau sub formă de document electronic, nu poate depăși 15 zile lucrătoare.”
    3. La articolul 8 alineatul (3), după cuvintele „şi organele subordonate lor,”  se introduc cuvintele „pentru deputații Parlamentului Republicii Moldova, Curtea de Conturi, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal,”, iar în final alineatul se completează cu textul: „În cazul interpelărilor deputaților Parlamentului, informația din cadastru se furnizează gratuit.”
    4. La articolul 11:
    alineatul (2) se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) efectuează controlul privind respectarea de către registratori, în activitatea profesională, a actelor normative în vigoare;”
    la alineatul (5), cuvintele „oficiului cadastral teritorial” se substituie cu cuvintele „Întreprinderii Specializate în Cadastru, inclusiv a filialelor sale”.
    5. Articolul 12:
    la alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) este licențiată în drept sau are studii superioare la specialitatea cadastru şi organizarea teritoriului şi a îndeplinit timp de un an funcţia de registrator stagiar sau a exercitat timp de 3 ani, în cadrul oficiului cadastral teritorial, o funcţie corespunzătoare specialității cadastru şi organizarea teritoriului;”
    litera e) se abrogă;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Registratorul este supus atestării cel puţin o dată la 3 ani. În urma atestării, registratorului i se acordă unul dintre următoarele calificative: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător”, „nesatisfăcător”. La evaluarea performanțelor profesionale în procesul atestării se iau în considerare vechimea în muncă, cunoștințele teoretice, rezultatele activității registratorului. În funcţie de calificativul obținut în urma atestării, registratorului i se conferă gradul  unu, doi sau trei de calificare (gradele de calificare fiind indicate în ordine descrescătoare). În cazul obținerii calificativului „nesatisfăcător,”  registratorul este concediat  pentru necorespundere profesională. Regulamentul privind atestarea registratorilor se aprobă de Agenție.”
    la alineatul (6), după cuvîntul „Agenției” se introduc cuvintele „ , ai Întreprinderii Specializate în Cadastru”; 
    la alineatul (7):
    litera a)  se completează în final cu textul „şi primeşte cererea de înregistrare a dreptului în cazul în care consideră neîntemeiată decizia de respingere a cererii emisă de registratorul de la oficiul cadastral teritorial”;
    alineatul se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) eliberează extrase din registrul bunurilor imobile referitoare la înscrierile efectuate;”
    articolul se completează cu alineatele (81) și (82) cu următorul cuprins:
    „(81) Activitatea oficiului cadastral teritorial este dirijată de un registrator-șef, angajat prin concurs, care, suplimentar la atribuțiile indicate la alin. (8), are şi atribuții de administrare.
    (82) În luarea deciziilor, registratorul se conduce de prevederile legislaţiei. Pentru aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei la examinarea cererilor, registratorul  ţine cont de recomandările metodologice ale Agenției și ale Întreprinderii Specializate în Cadastru.”
    6. La articolul 15 alineatul (1), cuvintele „oficiile cadastrale teritoriale” şi „oficiilor cadastrale teritoriale” se substituie, respectiv, cu cuvintele „Întreprinderea Specializată în Cadastru şi filialele sale” şi „Întreprinderii Specializate în Cadastru şi al filialelor sale”.
    7. La articolul 20:
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Dosarul cadastral se păstrează permanent. Instanțele de judecată, prin încheiere, organele procuraturii  şi organele de urmărire penală, prin ordonanță, pot dispune ridicarea dosarului cadastral în original numai în legătură cu cauze penale, civile sau contravenționale, pentru efectuarea unei expertize sau pentru a fi cercetat în ședința de judecată. În aceste cazuri, în arhiva oficiului cadastral teritorial se păstrează copia dosarului cadastral, autentificată de persoana împuternicită.”
    articolul se completează cu alineatele (6)–(8) cu următorul cuprins:
    „(6) Dosarul cadastral electronic conține documente electronice sau copii scanate ale documentelor necesare înregistrării sau ale altor documente cadastrale, a căror autenticitate este confirmată, prin semnătura electronică avansată calificată (în continuare – semnătură electronică), de către registrator sau altă persoană împuternicită care are competența de a perfecta şi a plasa documente în dosarul cadastral.
    (7) Un exemplar original al contractelor în formă scrisă în temeiul cărora s-a efectuat înregistrarea se păstrează, în mod obligatoriu, în arhiva oficiului cadastral teritorial.
    (8) Modul de ținere a dosarului cadastral se stabilește şi se aprobă de Agenție.”
    8. La articolul 22:
    alineatul (4) se completează în final cu textul: „Originalul documentului care se păstrează în dosarul cadastral, dacă acesta lipseşte în fondul arhivistic, se eliberează la cererea notarului pentru autentificarea actului juridic sau pentru eliberarea certificatului de moștenitor, în dosarul cadastral lăsîndu-se copia documentului autentificată de registrator.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Registrul bunurilor imobile se ține în format electronic, înscrierile fiind confirmate prin semnătură electronică.”
    articolul se completează cu alineatele (51) și (52) cu următorul cuprins:
    „(51) Înscrierile din registrul electronic al bunurilor imobile, confirmate prin semnătura electronică a registratorului, sînt echivalente, după valoarea lor probantă, cu probele scrise sau mijloacele materiale de probă.
    (52) Pentru perioada în care registrul bunurilor imobile a fost ținut în mod manual, pe fîșiere de hîrtie, și computerizat, pe fîșiere electronice, în cazul în care datele din registrul ținut și manual, și computerizat nu corespund, datele din  registrul ținut manual se consideră autentice.”
    9.  Articolul 24:
    alineatul (1):
    literele b) şi e) vor avea următorul cuprins:
    „b) destinația bunului imobil;”
    „e) suprafața terenului, suprafața totală şi/sau suprafața la nivelul soclului  a construcției, suprafața încăperii izolate;”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În subcapitolul I se mai indică:
    a) pentru terenuri – modul de folosinţă;
    b) pentru construcţii – gradul de pregătire a acestora, dacă sînt nefinalizate, numărul de etaje, clasa energetică, dacă este cazul;
    c) pentru încăperi izolate  – clasa energetică a clădirii, dacă este cazul, cota-parte în proprietatea comună din condominiu, dacă a fost stabilită.”
    alineatul (2):
    la litera a), după cuvintele „certificatului înregistrării de stat” se introduc cuvintele „sau a deciziei privind înregistrarea, după caz”;
    litera e) se completează în final cu cuvintele „ , dacă se efectuează înscriere provizorie”.
    10. Articolul  26:
    la alineatul (6) litera g), cuvintele „pe toate exemplarele de documente” se substituie cu cuvintele „pe toate exemplarele pe suport de hîrtie ale documentelor”;
    articolul se completează cu alineatul (61)  cu următorul cuprins:
    „(61) În cazul dosarului cadastral electronic, cererea şi documentele anexate se restituie solicitantului, cu excepţia celor prevăzute la art. 20 alin. (7). În dosarul cadastral electronic se includ copiile scanate ale documentelor, a căror autenticitate este confirmată prin semnătura electronică aplicată de registrator.”
    11. La articolul 28:
    alineatul (1) se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) procesele-verbale ale licitației, actele de ridicare a bunurilor imobile adjudecate şi certificatele de achitare integrală, eliberate de lichidator, sau actele de ridicare a bunurilor imobile neadjudecate la licitație şi certificatele de achitare integrală, eliberate de lichidator, ori  actele de separare a bunului imobil din masa debitoare, întocmite de către administratorul de insolvabilitate/lichidator, şi actele ce confirmă dreptul real sau personal al persoanei care a solicitat separarea bunului imobil din masa debitoare;”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Modificarea datelor despre adresa bunului imobil poate fi efectuată fără cererea titularului de drept, conform înscrierilor din Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale şi al străzilor din localitățile de pe teritoriul Republicii Moldova, cu înștiințarea acestuia.”
    12. La articolul 29:
    alineatul (2) se completează în final cu textul: „În cazul dosarului cadastral electronic, actele juridice autentificate notarial şi actele autorităților publice se depun într-un singur exemplar original sau în copie legalizată.”
    articolul se completează cu alineatele (22) și (32) cu următorul cuprins:
    „(22) Documentele ce confirmă drepturile pot fi prezentate pentru înregistrare sub formă de documente electronice.”
    „(32) Dacă hotărîrea judecătorească care a servit drept temei pentru înregistrarea dreptului a fost casată cu trimiterea pricinei spre rejudecare, pînă la rejudecarea pricinei, la cererea persoanei interesate, efectuarea înscrierilor conform situației anterioare se va efectua doar dacă instanța de judecată a dispus întoarcerea executării.”
    13. La articolul 30:
    alineatul (1) se abrogă;
    alineatele (3) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    „(3) În cerere se indică numărul cadastral și adresa bunului imobil, datele de identitate ale solicitantului sau, după caz, ale reprezentantului, actul în temeiul căruia acționează reprezentantul, serviciul solicitat, adresa pentru corespondență, de asemenea se enumeră actele anexate la cerere.”
    „(5) În cazul în care dosarul cadastral se ține pe hîrtie, un exemplar al cererii completate se îndosariază în dosarul cadastral, iar al doilea exemplar de cerere se restituie solicitantului. În cazul dosarului cadastral electronic, cererea de înregistrare se restituie solicitantului, în dosarul cadastral fiind inclusă o copie scanată, autentificată prin semnătura electronică aplicată de registrator.”
    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Regulile privind depunerea prin intermediul comunicațiilor poștale a cererii şi a documentelor necesare  înregistrării drepturilor se stabilesc şi se aprobă de Agenție.”
    14. La articolul 31:
    alineatul (1) se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) datele din documentele prezentate nu corespund datelor din cadastru, cu excepţia cazurilor în care necorespunderea este cauzată de o eroare tehnică a oficiului cadastral teritorial;”
    la alineatul (2), textul „La solicitarea lor, pe cerere se vor consemna temeiurile respingerii.”  se substituie cu textul: „Registratorul consemnează în scris temeiurile respingerii, care se aduc la cunoștință solicitantului.”
    la alineatul (3), după cuvintele „specificate la alin. (1) poate fi atacată” se introduc cuvintele „în instanța de judecată sau”.
    15. La articolul 32:
    alineatul (2) se completează în final cu textul: „În cazul în care, concomitent cu înregistrarea dreptului asupra bunului imobil, se solicită şi executarea lucrărilor cadastrale necesare înregistrării, termenul de examinare a cererii de înregistrare începe să curgă din ziua următoare expirării termenului pentru executarea lucrărilor cadastrale.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Dacă, în procesul examinării cererii, registratorul întîmpină dificultăți la aplicarea corectă a legislaţiei, acesta poate solicita un aviz consultativ de la Întreprinderea Specializată în Cadastru. În acest caz, termenul de examinare a cererii se prelungește cu cel mult 40 de zile.”
    16. La articolul 33:
    alineatul (1) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) lipsesc documentele pentru înregistrare;”
    la alineatul (3), textul „Decizia privind refuzul înregistrării drepturilor se aduce la cunoștința solicitantului în scris.” se substituie cu textul:  „Decizia privind refuzul înregistrării drepturilor se comunică solicitantului în scris, iar un exemplar al deciziei se îndosariază în dosarul cadastral. În cazul dosarului cadastral electronic, decizia se emite într-un exemplar pe suport de hîrtie, care se eliberează solicitantului, şi unul sub formă de document electronic, care se îndosariază în dosarul cadastral electronic.”
    17. La articolul 331, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Decizia privind suspendarea înregistrării dreptului se comunică solicitantului în scris, imediat după examinarea cererii și poate fi atacată în instanța de judecată. Un exemplar al deciziei privind suspendarea înregistrării dreptului se îndosariază în dosarul cadastral. În cazul dosarului cadastral electronic, decizia se emite într-un exemplar pe suport de hîrtie, care se eliberează solicitantului, şi unul sub formă de document electronic, care se îndosariază în dosarul cadastral.”
    18. Articolul 34 se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(4) Notarea privind aplicarea/anularea măsurilor de asigurare în cadrul procedurii de executare se efectuează de către executorii judecătoreşti prin acces în regim de timp real la registrul bunurilor imobile. Înscrierile în registrul bunurilor imobile, precum şi actele justificative expediate oficiului cadastral teritorial sînt autentificate prin semnătura electronică aplicată de executorul judecătoresc. Modalitatea de efectuare a înscrierilor de către executorii judecătoreşti se aprobă de Agenție. Accesul în regim de timp real la registrul bunurilor imobile se acordă executorilor judecătoreşti de către Întreprinderea Specializată în Cadastru în baza acordului încheiat în acest scop.
    (5) Notarea privind aplicarea sechestrului, a altor măsuri de asigurare asupra bunului imobil inclus în masa debitoare a debitorului, care, potrivit Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, se anulează de drept la momentul intentării procedurii de insolvabilitate, se radiază din registrul bunurilor imobile, la cererea administratorului insolvabilității/lichidatorului, în temeiul hotărîrii instanței de judecată privind intentarea procedurii de insolvabilitate. În cazul casării hotărîrii privind intentarea procedurii de insolvabilitate, notarea în registrul bunurilor imobile a măsurilor de asigurare se efectuează la cererea persoanei interesate, cu prezentarea actelor justificative.”
    19. Articolul 36:
    alineatul (1) se completează în final cu cuvintele „sau prin certificatul privind înscrierile în registrul bunurilor imobile”;
    la alineatul (3), cuvintele „din cadastru şi” se exclud, iar după cuvîntul „planul” se introduc cuvintele „cadastral al”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Certificatul privind înscrierile în registrul bunurilor imobile se eliberează, în scop de informare, în termen de 3 zile lucrătoare, persoanei fizice care s-a legitimat şi a depus o cerere scrisă sau persoanei juridice care a sesizat oficial oficiul cadastral teritorial.”
    la alineatul (5), după cuvintele „se eliberează” se introduc cuvintele „ , în termen de 3 zile lucrătoare, persoanelor care sînt în drept să dispună de bunul imobil sau reprezentanților acestora”;
    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) La cererea solicitantului, extrasul din registrul bunurilor imobile şi certificatul privind înscrierile în registrul bunurilor imobile se eliberează sub formă de document electronic.”
    la alineatul (6), cuvintele „la Agenție, iar decizia Agenției, în instanța de judecată” se substituie cu cuvintele „la Întreprinderea Specializată în Cadastru, iar decizia acesteia – în instanța de judecată”. 
    20. La articolul 40:
    în titlul şi în textul articolului, cuvintele „proprietate comună în diviziune” se substituie cu cuvintele „proprietate comună pe cote-părți”;
    articolul  se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) În cazul în care bunul imobil proprietate comună pe cote-părți a fost reconstruit sau supus distrugerii (demolării) parțiale, pentru efectuarea înregistrării în registrul bunurilor imobile, suplimentar la actele ce confirmă reconstruirea sau distrugerea parțială a bunului, se prezintă contractul coproprietarilor privind recalcularea cotelor-părți sau contractul privind încetarea proprietății comune pe cote-părți, după caz.”
    21. La articolul 41 alineatul (1), cuvintele „Registrul de stat al întreprinderilor şi organizațiilor” se substituie cu cuvintele „Registrul de stat al persoanelor juridice”.
    22. Legea se completează cu articolul 411 cu următorul cuprins:
    „Articolul 411. Înregistrarea dreptului de proprietate în
                             temeiul contractelor de vînzare- cumpărare
                             a terenurilor agricole întocmite în formă scrisă
    (1) Contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor agricole, întocmite în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5) din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, în formă scrisă, pot fi prezentate pentru înregistrare doar dacă, în prealabil, în registrul bunurilor imobile a fost înregistrat dreptul de proprietate al persoanei care înstrăinează bunul.
    (2) Pentru înregistrarea contractelor menționate  la alin. (1), persoanele care au semnat contractul se prezintă personal în faţa registratorului şi depun cererea de înregistrare. Semnatarii trebuie să confirme în scris,  prin declaraţie pe propria răspundere, că contractul a fost semnat de către ei, că persoana/persoanele care înstrăinează bunul imobil sînt unicii proprietari ai acestuia,  că părţile dispun de capacitatea de exercițiu sau  juridică necesară pentru semnarea contractului.
    (3) Se acceptă pentru înregistrare doar contractele întocmite ca un singur document. Dacă contractul este expus pe mai multe file, fiecare dintre acestea este semnată de părţile contractante, iar apoi filele sînt cusute, numerotate şi sigilate cu sigiliul registratorului. Răspunderea pentru informaţii false sau incomplete o poartă persoana care a comunicat aceste informații.
    (4) Persoana care vinde terenul anexează la cerere documentele care confirmă dreptul de proprietate asupra terenului agricol şi certificatul organului fiscal teritorial privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferente bunurilor respective.
    (5) Registratorul verifică corespunderea documentelor prezentate cu prevederile prezentei legi.”
    23. La articolul 42, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
    „(2) Dacă bunurile imobile proprietate publică au fost transmise pentru a fi demolate, drepturile asupra acestora nu se supun înregistrării în registrul bunurilor imobile.”
    24. La articolul 43:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 43. Înregistrarea drepturilor de folosinţă,
                           locaţiune/arendă”;
    la  alineatul (1), cuvintele „de arendă” se substituie cu cuvintele „locațiune/arendă”, iar în final se completează cu textul: „În cazul prelungirii sau modificării termenului de folosință, locațiune/arendă, la oficiul cadastral teritorial se prezintă actul justificativ în acest sens.”
    alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) În cazul transmiterii în folosință, locațiune/arendă a unei părți din bunul imobil, la contractul prezentat odată cu cererea de înregistrare se anexează planul terenului și/sau planul construcției pe etaje sau al părții din ea care se transmite în folosință, se închiriază/arendează (subarendează). Cererea de înregistrare a dreptului de folosință, locațiune/arendă (subarendă) trebuie să fie semnată de  ambele părți ale contractului.
    (3) Înscrierea despre folosinţă, locațiune/arendă se radiază la cererea uneia dintre părți:
    a) în cazul expirării termenului indicat în înscriere;
    b) la îndeplinirea condiției specificate în contract;
    c) în cazul rezilierii contractului;
    d) la decizia instanței de judecată;
    e) în alte cazuri prevăzute de lege.”
    25. La articolul 461, alineatul (1) se completează în final cu textul „sau în temeiul copiei de pe cererea de apel sau recurs ori de pe cererea de revizuire a hotărîrii judecătoreşti, pe care este consemnat faptul depunerii cererii în instanța de judecată”.
    26. Articolul 47:
    la alineatul (1), cuvîntul „materială,” se exclude, iar cuvîntul „administrativă” se substituie cu cuvîntul „contravențională”;
    la alineatele (4) şi (5), cuvîntul „administrativă” se substituie cu cuvîntul „contravențională”.
    27. Articolul 471 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Pentru prejudiciul cauzat ca urmare a înscrierilor eronate efectuate  prin acces în regim de timp real la registrul bunurilor imobile, executorii judecătoreşti care au efectuat aceste înscrieri poartă răspundere civilă.”
    28. Legea se completează cu articolul 561 cu următorul cuprins:
    „Articolul 561. Înregistrarea provizorie a dreptului
                            de proprietate
    (1) În localitățile în care nu a avut loc înregistrarea primară masivă, pentru reprezentarea grafică a terenurilor proprietate privată şi a caselor individuale de locuit cu anexele gospodărești, în scopul înregistrării primare selective, este suficientă prezentarea schemei de amplasare a bunului imobil, întocmită conform cerințelor stabilite şi aprobate de Agenție. Înregistrarea primară în registrul bunurilor imobile a dreptului de proprietate asupra bunurilor menționate în temeiul documentelor ce confirmă drepturile se va efectua provizoriu.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru înregistrarea dreptului asupra bunurilor imobile menționate la alin. (1) în temeiul certificatului de moștenitor.
    (3) Pentru efectuarea actelor juridice de înstrăinare a bunurilor imobile menționate la alin. (1) este necesară prezentarea planului geometric întocmit conform legislaţiei.
    (4) În baza planului geometric al teritoriului, elaborat în procesul înregistrării primare masive, sau a planului geometric al bunului imobil, elaborat la cererea titularului de drept, în registrul bunurilor imobile se vor concretiza suprafețele bunurilor imobile menționate la alin. (1), iar înscrierea provizorie se va transforma în intabulare.”
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor art. I ce se referă la art. 6 alin. (11) şi (24), la art. 20 alin. (6) şi (7), la art. 22 alin. (5) şi (51), la art. 24 alin. (1) şi (11), la art. 26 alin. (6) lit. g) şi alin. (61), la art. 29 alin. (2) şi (22), la  art. 30 alin. (5), la art. 33 alin. (3), la art. 331 alin. (2) și la art. 36 alin. (51) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998, care vor intra în vigoare la momentul implementării sistemului informațional automatizat al arhivei electronice şi registrului bunurilor imobile în format electronic, conform deciziei posesorului sistemului informațional respectiv, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2020.
    [Art.II modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    Art. III. – În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul:
    – va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege;
    – va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 180. Chișinău, 21 iulie 2016.