HGC681/2017
ID intern unic:  371176
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 681
din  30.08.2017
cu privire la modificarea, completarea și abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 01.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 322-328     art Nr : 783
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 125-129, art. 396), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. La punctul 5 litera a) din Norma sanitară veterinară privind stabilirea criteriilor pentru programele de eradicare și control al unor boli la animale, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1530 din 29 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 11-12, art. 67), textul „Hotărîrea Guvernului nr. 30 din 14 ianuarie 1994” se substituie cu textul „Hotărîrea Guvernului nr. 973 din 15 august 2016”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1112 din 6 decembrie 2010 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului specific oficial al produselor alimentare de origine animală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, art. 1235), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;
    2) în Norma sanitar-veterinară:
    a) în clauza de armonizare, după textul „Regulamentul (CE) nr. 219/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 11 martie 2009 (J.O. al CE, L 87, pag. 109 din 31 martie 2009)” se introduce textul „și Regulamentul (UE) nr. 2285/2015 al Comisiei Europene din 8 decembrie 2015 (J.O. al CE, L 323, pag. 2 din 9 decembrie 2015)”;
    b) pe tot parcursul textului, textele „lista A sau, după caz, în lista B”, „lista A, și după caz, în lista B” și „lista A și, după caz, în lista B” se substituie cu cuvintele „lista bolilor notificabile”, iar cuvintele „agent economic”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „operator din businessul alimentar”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    c) la punctul 3:
    noțiunea „materiale cu riscuri specifice” va avea următorul cuprins:
    „materiale cu riscuri specifice – materiale specificate în Norma sanitar-veterinară privind stabilirea măsurilor de control şi combatere a anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă la animale, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.  404 din 6 aprilie 2016”;
    se completează cu următoarele noțiuni:
    „condiții controlate de adăpost și sisteme de producție integrate – sistem de creștere a animalelor în care animalele sînt ținute în condiții conforme cu cerințele prevăzute în pct. 541;
    animal tînăr din specia bovină – animal din specia bovină de orice sex, în vîrstă de pînă la 8 luni;
    animal tînăr din specia ovină – animal din specia ovină de orice sex, fără incisivi permanenți și în vîrstă de pînă la 12 luni;
    animal tînăr din specia caprină – animal din specia caprină de orice sex, în vîrstă de pînă la 6 luni;
    efectiv – animal sau un grup de animale care trăiește într-o exploatație și constituie o unitate epidemiologică; dacă exploatația cuprinde mai multe efective de animale, fiecare dintre acestea constituie o unitate epidemiologică distinctă;
    unitate provizorie de manipulare a vînatului – abator sau unitate de prelucrare a vînatului în care nu se desfășoară, în mod special, activități de abatorizare și de prelucrare a vînatului în decursul unei zile lucrătoare întregi sau pe parcursul a cîteva zile lucrătoare consecutive din săptămînă;
    totul plin-totul gol – metodă de luptă antiepidemică ce se aplică la depopularea şi repopularea fermelor şi constă în eliminarea tuturor animalelor, urmată de dezinfecţia adăposturilor şi spaţiilor aferente”;
    d) la punctul 22, litera d) se exclude;
    e) se completează cu punctul 221 cu următorul cuprins:
    „221. În cazul în care animalele provin din import, Agenția informează autoritatea competentă a țării exportatoare cu care Republica Moldova are încheiate acorduri comerciale despre neconformitățile depistate.”;
    f) la punctul 31, textul „cerințele sanitar-veterinare privind supravegherea şi controlul unor substanțe şi a reziduurilor acestora la animalele vii şi în produsele obţinute de la aceste animale” se substituie cu textul „Norma sanitar-veterinară privind măsurile de supraveghere și control al unor substanțe și al reziduurilor acestora la animalele vii și la produsele lor, precum și al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 298 din 27 aprilie 2011”;
    g) punctul 36:
    la litera j), cuvintele „şi nu a expirat termenul de așteptare” se exclud;
    la litera u), cuvîntul „oficial” se substituie cu cuvintele „de liberă practică împuternicit”;
    h) la punctul 41:
    cuvintele „și întreprinderi” se substituie cu textul „ , întreprinderi și unități provizorii”;
    subpunctul 2) se completează cu literele d)-f) cu următorul cuprins:
    „d) unitatea în cauză nu desfășoară activități continue de abatorizare sau de prelucrare a vînatului și dispune de suficiente instalații pentru a depozita carnea care prezintă anomalii pînă cînd medicul veterinar de liberă practică împuternicit poate efectua o inspecție post-mortem finală;
    e) medicul veterinar de liberă practică împuternicit este prezent la sediul unității cel puțin o dată pe zi, atunci cînd au loc sau au avut loc activități de abatorizare;
    f) se respectă procedura elaborată de Agenție pentru evaluarea periodică a performanței tehnicianului veterinar în unitățile respective, inclusiv prin monitorizarea performanței individuale, verificarea documentației privind concluziile inspecției și efectuarea unei comparații cu carcasele corespunzătoare, controlul carcaselor în spațiul de depozitare”;
    i) se completează cu punctul 411 cu următorul cuprins:
    „411. La efectuarea analizei riscului în vederea identificării unităților provizorii de manipulare a vînatului care pot beneficia de derogările pct. 41 lit. d)-f), Agenția ține cont de următoarele elemente:
    1) numărul de animale sacrificate sau prelucrate pe oră sau pe zi;
    2) speciile și categoriile de animale sacrificate sau prelucrate;
    3) capacitatea unității;
    4) antecedentele unității privind activitățile de abatorizare sau de prelucrare;
    5) eficiența măsurilor suplimentare la nivelul lanțului alimentar privind aprovizionarea cu animale destinate sacrificării, menite să asigure siguranța alimentară;
    6) eficiența sistemului existent, bazat pe analiza riscului și punctele critice de control;
    7) rapoartele de audit;
    8) antecedentele unității în ceea ce privește inspecțiile ante-mortem și post-mortem.”;
    j) la punctul 43 litera f), textul „lista B” se substituie cu cuvintele „lista bolilor notificabile”;
    k) se completează cu punctele 541-543 cu următorul cuprins:
    „541. Prin derogare de la prevederile pct. 53 și 54, procedurile de inspecție post-mortem pentru animalele tinere din speciile bovină se pot limita la o examinare vizuală însoțită de o palpare, cu condiția îndeplinirii următoarelor cerințe:
    1) operatorul din businessul alimentar garantează că animalele sînt ținute în condiții controlate de adăpost și într-un sistem de producție integrat care, la rîndul său, respectă următoarele condiții:
    a) toate furajele trebuie să provină dintr-o unitate care produce hrană pentru animale conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1405 din 10 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutrețurilor și conținutul substanțelor nedorite în nutrețuri”, în cazul în care animalele sînt hrănite cu furaje grosiere sau fibroase, acestea se prelucrează corespunzător și, în măsura în care este posibil, sînt uscate și/sau peletizate;
    b) se aplică sistemul „totul plin-totul gol”. Animalele nou-introduse în efectiv sînt supuse în mod obligatoriu carantinei profilactice;
    c) accesul animalelor la instalațiile exterioare este interzis în scopul neadmiterii introducerii bolilor în efectivul de animale, cu excepția cazului în care operatorul din businessul alimentar poate demonstra, printr-o analiză a riscului, autorității competente că accesul la instalațiile exterioare nu prezintă niciun risc de introducere a bolii în efectivul de animale;
    d) există informații detaliate privind animalele, începînd cu nașterea lor și pînă la sacrificare, precum și privind circuitul alimentar conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 „Privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală”;
    e) în cazul în care este utilizat așternut pentru animale, introducerea bolilor este prevenită prin prelucrarea corespunzătoare a materialului din care este constituit așternutul;
    f) personalul exploatației respectă cerințele generale privind igiena conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 412 din 25 mai 2010 „Pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare”;
    g) sînt stabilite proceduri de control al accesului în spațiile în care sînt deținute animalele;
    h) exploatația nu are prevăzute infrastructuri de primire a turiștilor sau de camping, cu excepția cazului în care operatorul din businessul alimentar poate demonstra, printr-o analiză a riscului, autorității competente că respectivele dotări sînt suficient de bine separate de unitățile de creștere a animalelor, astfel încît să nu fie posibil niciun contact direct sau indirect între vizitatori și animale;
    i) animalele nu au acces la locurile pentru depozitarea gunoaielor sau la deșeurile menajere;
    j) este stabilit un plan de control și de gestionare a dăunătorilor;
    k) nu se utilizează alimente însilozate, cu excepția cazului în care operatorul din businessul alimentar poate demonstra, printr-o analiză a riscului, autorității competente că furajele în cauză nu prezintă niciun risc pentru animale;
    l) efluentele și sedimentele provenite de la instalațiile de prelucrare a apelor reziduale nu sînt eliminate în zonele accesibile animalelor și nu sînt utilizate ca îngrășăminte pentru pășunile pe care cresc culturile folosite ca hrană pentru animale, cu excepția cazului în care prelucrarea apelor reziduale corespunde prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisari pentru localitățile urbane și rurale”;
    2) operatorul din businessul alimentar garantează că bovinele sînt crescute într-un efectiv declarat oficial indemn de tuberculoză bovină;
    3) Agenția efectuează sau dispune efectuarea monitorizării serologice și/sau microbiologice periodice a unui număr de animale alese pe baza unei analize a riscului pentru siguranța alimentară pe care îl prezintă animalele vii, relevante la nivel de exploatație;
    4) inspecția post-mortem a animalelor tinere din specia bovină include întotdeauna palparea ganglionilor limfatici retrofaringieni, bronhici și mediastinali.
    542. În cazul în care se detectează o anomalie, carcasa și organele comestibile se supun unei inspecții post-mortem, în conformitate cu dispozițiile pct. 53 și 54.
    543. Animalele tinere din specia bovină care nu sînt duse direct de la exploatația de origine la abator pot fi mutate o dată într-o altă exploatație (pentru creștere sau îngrășare) înainte de a fi trimise la abator. În acest caz se respectă următoarele cerințe:
    1) se utilizează centre de colectare agreate între exploatația de origine și exploatația destinată creșterii sau îngrășării, precum și între aceste exploatații și abator;
    2) se asigură trasabilitatea pentru fiecare animal sau lot de animale.”;
    l) se completează cu punctele 551-553 cu următorul cuprins:
    „551. Prin derogare de la prevederile pct. 55, procedurile de inspecție post-mortem pentru animalele tinere din speciile ovină și caprină se pot limita la o examinare vizuală însoțită de o palpare, cu condiția că Agenția efectuează sau dispune efectuarea monitorizării serologice și/sau microbiologice periodice a unui număr de animale alese pe baza unei analize a riscului pentru siguranța alimentară pe care îl prezintă animalele vii, relevante la nivel de exploatație.
    552. În cazul în care se detectează o anomalie, carcasa și organele comestibile se supun unei inspecții post-mortem, în conformitate cu dispozițiile pct. 55.
    553. Animalele tinere din specia ovină și caprină care nu sînt duse direct de la exploatația de origine la abator pot fi mutate o dată într-o altă exploatație (pentru creștere sau îngrășare) înainte de a fi trimise la abator. În acest caz se respectă următoarele cerințe:
    1) se utilizează centre de colectare agreate între exploatația de origine și exploatația destinată creșterii sau îngrășării, precum și între aceste exploatații și abator;
    2) se asigură trasabilitatea pentru fiecare animal sau lot de animale.”;
    m) se completează cu punctul 631 cu următorul cuprins:
    „631. Porcii pentru îngrășat care nu sînt duși direct de la exploatația de origine la abator pot fi mutați o dată într-o altă exploatație (pentru creștere sau îngrășare) înainte de a fi trimiși la abator. În acest caz se asigură trasabilitatea pentru fiecare animal sau lot de animale.”;
    n) punctul 77 va avea următorul cuprins:
    „77. Controlul oficial al encefalopatiilor spongiforme transmisibile (EST) se efectuează conform Hotărîrii Guvernului nr. 404 din 6 aprilie 2016 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea măsurilor de control și combatere a anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă la animale” și Programului acţiunilor strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om şi de protecţie a mediului, prevăzut în Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007”;
    o) punctul 85 va avea următorul cuprins:
    „85. Agenția trebuie să clasifice zonele de producție în care autorizează recoltarea moluștelor bivalve vii în una dintre cele trei clase, în funcție de nivelul de contaminare fecală. Pentru clasificarea zonelor de producție, Agenția trebuie să definească o perioadă de reexaminare a datelor de eșantionare din fiecare zonă de producție și de relocare pentru a determina conformitatea cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare și cu următoarele clasificări:
    1) zone din clasa A – de unde pot fi recoltate moluşte bivalve vii pentru consum uman direct, care corespund standardelor de sănătate pentru moluşte bivalve vii, prevăzute în Regulile specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010.
    Eșantioanele de moluște bivalve vii care provin din aceste zone nu pot să depășească, în ceea ce privește 80% din eșantioanele colectate în timpul perioadei de reexaminare, limita de 230 E. coli la 100 g de carne și lichid intravalvar. Restul de 20% din eșantioane nu trebuie să depășească limita de 700 E. coli la 100 g de carne și lichid intravalvar.
    La evaluarea rezultatelor pentru perioada definită de reexaminare pentru menținerea unei zone din clasa A, Agenția poate decide, pe baza unei evaluări a riscurilor realizată printr-o anchetă, să nu ia în considerare un rezultat anormal care depășește limita de 700 E. coli la 100 g de carne și lichid intravalvar;
    2) zone din clasa B –  de unde pot fi colectate moluşte bivalve vii ce pot fi plasate pe piaţă pentru consum uman numai după tratare într-un centru de purificare sau după relocare, astfel încît:
    a) nivelul de E. coli să nu depăşească 4 600 E. coli/100 g de carne şi lichid intravalvar la nu mai mult de 90% din eşantioane;
    b) nivelul de E. coli să nu depăşească 46 000 E. coli/100 g de carne şi lichid intravalvar la 10% din eşantioane;
    3) zone din clasa C – de unde pot fi colectate moluşte bivalve vii ce pot fi plasate pe piaţă pentru consum uman numai după tratare într-un centru de purificare sau după relocare pentru o perioadă îndelungată de timp, astfel încît limita de E. coli să nu depăşească 46 000 E. coli/100 g de carne şi lichid intravalvar.”;
    p) la punctul 106 subpunctul 3) litera b), textul „lit. b) pct. 166” se substituie cu textul „pct. 105 subpct. 7) lit. b)”.
    3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 17 din 19 ianuarie 2009 „Privind aprobarea Planului de contingență pentru pesta porcină clasică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 12-15, art. 48).

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                   Andrei Galbur
    Ministrul justiţiei                                                          Vladimir Cebotari
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                     Vasile Bîtca

    Nr. 681. Chişinău, 30 august 2017.