LPC157/2017
ID intern unic:  371232
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 157
din  20.07.2017
pentru modificarea şi completarea Codului muncii
al Republicii Moldova nr. 154/2003
Publicat : 18.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 301-315     art Nr : 527
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 42 alineatul (2), litera d) se abrogă.
    2. La articolul 49 alineatul (1), litera o) se abrogă.
    3. La articolul 55 alineatul (1), litera a) se completează în final cu textul „ori pentru perioada în care el absentează din alte motive”. 
    4. La articolul 67, după cuvintele „să elibereze” se introduce cuvîntul „gratuit”.
    5. La articolul 75, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Suspendarea contractului individual de muncă și reluarea activității de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 76 lit. a) şi b) şi art. 78 alin. (1) lit. d1) şi e), se face prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, contra semnătură, cel tîrziu la data suspendării contractului individual de muncă sau a reluării activității de muncă.”
    6. Articolul 80:
    la alineatul (2), textul „6 luni” se substituie cu textul „4 luni”;
    la alineatul (4), cuvintele „vor beneficia” se substituie cu cuvintele „beneficiază lunar”, iar cifrele „75” – cu cifrele „50”.
    7. Codul se completează cu articolul 801 cu următorul cuprins:
    „Articolul 801. Staționarea
    (1) Staționarea reprezintă imposibilitatea temporară a continuării activităţii de producţie de către unitate, de către o subdiviziune (subdiviziuni) interioară a acesteia, de către un salariat sau un grup de salariați și poate fi produsă:
    a) din cauze ce nu depind de angajator sau salariat;
    b) din vina angajatorului;
    c) din vina salariatului.
    (2) Retribuirea timpului de staţionare produsă din cauze ce nu depind de angajator sau salariat, cu excepţia perioadei şomajului tehnic (art. 80), se efectuează în mărime de cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puţin decît în mărimea unui salariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislaţia în vigoare, pentru fiecare oră de staţionare.
    (3) În caz de staţionare produsă din vina angajatorului, cu excepţia perioadei şomajului tehnic (art. 80), angajatorul este obligat să-i compenseze salariatului salariul pe care acesta nu l-a primit.
    (4) Salariatul din vina căruia s-a produs staționarea nu este remunerat pentru  orele de staţionare.
    (5) Modul de înregistrare a staţionării şi mărimea concretă a retribuţiei se stabilesc, după caz, în contractul colectiv şi/sau în cel individual de muncă ori în regulamentul intern al unității.”
    8. La articolul 81 alineatul (3), după cuvintele „eliberării din serviciu” se introduce textul „ , cu excepția cazului în care salariatul nu lucrează pînă în ziua eliberării din serviciu (absenţă nemotivată de la serviciu, privaţiune de libertate etc.)”.
    9. La articolul 86 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior salariatul a fost sancționat disciplinar;”.
    10. La articolul 103 alineatul (5), cuvintele „a femeilor aflate în concediul postnatal,” se exclud.
    11. La articolul 105 alineatul (1), cuvintele „a femeilor aflate în concediul postnatal,” se exclud.
    12. La articolul 110 alineatul (3), cuvintele „ , a femeilor aflate în concediul postnatal” se exclud.
    13. La articolul 111 alineatul (3), cuvintele „ , a femeilor aflate în concediul postnatal” se exclud.
    14. La articolul 118, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În cazuri excepţionale, dacă acordarea integrală a concediului de odihnă anual salariatului în anul de muncă curent poate să se răsfrîngă negativ asupra bunei funcţionări a unităţii, o parte din concediu, cu consimţămîntul scris al salariatului şi cu acordul scris al reprezentanţilor salariaţilor, poate fi amînată pentru anul de muncă următor. În asemenea cazuri, în anul de muncă curent, salariatului i se vor acorda cel puțin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual, partea rămasă fiindu-i acordată pînă la sfîrșitul anului următor.”
    15. Articolul 121:
    la alineatul (4), după cuvintele „li se acordă” se introduc cuvintele „ , în baza unei cereri scrise, ”;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Concediile de odihnă anuale suplimentare se alipesc la concediul de odihnă anual de bază.”
    16. La articolul 125 alineatul (1), cuvintele „i se poate acorda” se substituie cu cuvintele „i se acordă”.
    17. Articolul 163 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 163. Modul de retribuire a muncii în caz de însuşire
                             de însuşire a unor noi  procese de producţie
    Pentru perioada de însuşire a unor noi procese de producţie, salariaților li se garantează menținerea salariului mediu.”
    18. Articolul 178:
    la alineatul (1), cuvintele „sau care s-au înmatriculat din proprie iniţiativă”  se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Salariaţilor care s-au înmatriculat din proprie iniţiativă în instituţiile de învăţămînt superior sau mediu de specialitate, acreditate în condiţiile legii, la secţiile serale şi fără frecvenţă şi care învaţă cu succes li se vor acorda anumite garanţii şi compensaţii în modul prevăzut de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.”
    19. La articolul 186 alineatul (1) litera a), textul „pentru fiecare an lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mică decît un salariu mediu lunar” se substituie cu textul „pentru fiecare an complet lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mare decît șase salarii medii lunare și nu mai mică decît un salariu mediu lunar”.
    20. La articolul 249 alineatul (2), cuvintele „femeile aflate în concediul postnatal,” se exclud.
    21. La articolul 318 alineatul (1), cuvintele „a femeilor aflate în concediul postnatal,” se exclud.
    22. La articolul 330 alineatul (2), textul  din paranteze „227 lit. j), 228 alin. (8)” se substituie cu textul „art. 225 alin. (8)”, iar cifrele „0,1” – cu cifrele „0,3”.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 157. Chișinău, 20 iulie 2017.