LPC10/2017
ID intern unic:  371957
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 10
din  21.09.2017
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 20.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 364-370     art Nr : 610
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 4 din Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 16, art. 53), cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , cu excepţia statutului municipiului Chişinău şi statutului municipiului Bălţi, care se reglementează prin legi organice”.
    Art. II. – Anexa la Legea nr. 436/2003 privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 244–247, art. 972), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 1, textul „art. 18 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 123-XV din 18 martie 2003” se substituie cu textul „art. 14 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 436/2006”;
    punctul 2 se completează în final cu textul „ , cu excepţia statutului municipiului Chişinău şi statutului municipiului Bălţi, care se reglementează prin legi organice”.
    Art. III. – Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 14 alineatul (2) litera m), după cuvîntul „(municipiului)” se introduce textul „ , cu excepţia statutului municipiului Chişinău şi statutului municipiului Bălţi, care se reglementează prin legi organice,”.
    2. La articolul 25 alineatul (1) litera b), cuvintele „sub jumătate” se substituie cu textul „cu mai mult de 1/3”.
    3. La articolul 26, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Primarul este autoritatea reprezentativă a populației unității administrativ-teritoriale și executivă a consiliului local. El participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să se pronunţe asupra tuturor proiectelor şi problemelor supuse dezbaterilor, fără drept de vot.”
    4. La articolul 29 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) asigură elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale respective, întocmirea rapoartelor periodice şi anuale privind executarea bugetului  şi le prezintă spre aprobare consiliului local;”.
    5. Articolul 40 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Personalul primăriei are statut de funcţionar public şi cade sub incidenţa Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu excepţia persoanelor care ocupă funcţia de viceprimar, aflate sub incidenţa Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi Legii nr. 768/2000 privind statutul alesului local, a altui personal angajat în baza contractului individual de muncă potrivit prevederilor Codului muncii.”
    6. La articolul 41 alineatul (1), după cuvîntul „reprezentativă” se introduc cuvintele „şi deliberativă”.
    7. La articolul 48 alineatul (1) litera b), cuvintele „sub jumătate” se substituie cu textul „cu mai mult de 1/3”.
    8. Articolul 51:
    la alineatul (2):
    în partea introductivă, cuvintele „ , ca structură funcţională,” se exclud;
    literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:
    „d) prezintă preşedintelui raionului informaţii privind organizarea şi funcţionarea subdiviziunilor, serviciilor publice şi a întreprinderilor de interes raional constituite în teritoriu şi aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale respective;
    e) supraveghează executarea de către instituţiile subordonate a deciziilor consiliului raional şi a dispoziţiilor emise de către preşedintele raionului;”
    literele f), g) şi h) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Personalul aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor consiliului raional are statut de funcţionar public şi cade sub incidenţa Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu excepţia persoanelor care ocupă funcţia de vicepreşedinte al raionului, aflate sub incidenţa Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi Legii nr. 768/2000 privind statutul alesului local, a altui personal angajat în baza contractului individual de muncă potrivit prevederilor Codului muncii.”
    9. La articolul 52:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Președintele raionului exercită conducerea operativă a serviciilor publice descentralizate în teritoriul administrat.”
    la alineatul (3), textul „este coordonator al serviciilor publice descentralizate din cadrul raionului şi” se exclude;
    alineatul (4) se completează în final cu textul „şi Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică”.
    10. Articolul 53 alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele „autorităţii publice raionale” se substituie cu cuvintele „autorităţii administraţiei publice de nivelul al doilea”;
    la litera b), cuvintele „ , în limitele competenţei sale,” se exclud;
    litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) asigură elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale respective, întocmirea rapoartelor periodice şi anuale privind executarea bugetului şi le prezintă spre aprobare consiliului raional;”
    la litera k), cuvîntul „coordonează” se substituie cu cuvintele „conduce, coordonează”, iar după cuvîntul „publice” se introduce cuvîntul „descentralizate”;
    la litera m), după cuvîntul „contribuie” se introduce textul  „ , în calitate de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale,”.
    11. La articolul 55 alineatul (3), textul „precum și de prevederile Legii privind statutul municipiului Chișinău” se substituie cu textul „de Legea privind statutul municipiului Chișinău, precum și de propriile regulamente de organizare şi funcţionare”.
    12. La articolul 56 alineatul (6), textul „art. 14 şi 26” se substituie cu textul „art. 26 şi 31”.
    13. La articolul 57 alineatul (2), textul „precum și de Legea privind statutul municipiului Chișinău” se substituie cu textul „de Legea privind statutul municipiului Chișinău, precum și de propriul regulament de organizare şi funcţionare”.
    14. La articolul 73, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Serviciile publice locale, municipale şi raionale se instituie, respectiv, de către consiliul local, municipal şi raional la propunerea primarului, primarului general şi a preşedintelui de raion în domeniile proprii de activitate ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea, în limitele mijloacelor financiare disponibile.”
    15. La articolul 84 alineatul (1), după textul „preşedintele şi vicepreşedinţii adunării populare a unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special,” se introduce textul „președinții comisiilor permanente ale adunării populare a unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special,”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Andrian CANDU

    Nr. 10. Chişinău, 21 septembrie 2017.