LPC203/2017
ID intern unic:  372390
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 203
din  06.10.2017
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 10.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 390-395     art Nr : 654
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 15–16, art. 144), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, textul „al Ministerului Afacerilor Interne” se substituie cu textul „din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”, cuvintele „departamente” și „departamentele” se substituie cu textul „alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului”, iar cuvîntul „departamentelor” se substituie cu textul „altor autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului”.
    2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1. Sistemul de apărare împotriva incendiilor
    (1) Sistemul de apărare împotriva incendiilor reprezintă ansamblul de activităţi specifice juridice, organizatorice, economice, sociale, tehnico-ştiinţifice şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor, precum şi al asigurării unei intervenţii operative pentru evacuarea şi salvarea persoanelor, stingerea incendiilor, protejarea bunurilor şi a mediului împotriva efectelor acestora, şi include:
    a) norme şi standarde în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    b) supravegherea de stat în domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor;
    c) asigurarea stingerii incendiilor, a executării acţiunilor de intervenţie și de salvare-deblocare în caz de incendii;
    d) certificarea produselor şi mărfurilor în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    e) agrementele tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    f) evaluarea riscurilor de incendiu la obiective aflate la etapele de proiectare, construcţie, exploatare şi postutilizare;
    g) atestarea specialiştilor care desfăşoară activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    h) participarea la recepţia finală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente finanţate din bugetul de stat sau bugetele locale;
    i) emiterea avizelor pentru unele genuri de activitate;
    j) instruirea persoanelor fizice şi juridice în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    k) informarea populaţiei cu privire la apărarea împotriva incendiilor.
    (2) Apărarea împotriva incendiilor este o activitate de interes public şi cu caracter permanent, la care sînt obligate să participe, în condiţiile prezentei legi, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul Republicii Moldova.”
    3. La articolul 2, textul „şi a protecţiei contra incendiilor se constituie” se substituie cu textul „este constituit”.
    4. La articolul 5, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) serviciul (postul) teritorial de salvatori şi pompieri.”
    5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 10. Domeniul de asigurare a securităţii antiincendiare
                           al autorităţilor administraţiei publice locale de
                           nivelul întîi
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi:
    a) au dreptul să organizeze, în conlucrare cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență), servicii (posturi) teritoriale de salvatori și pompieri conform regulamentului de organizare și funcționare a acestora elaborat în baza unui regulament-tip aprobat de Guvern;
    b) au dreptul să stabilească resursele financiare și volumul mijloacelor financiare necesare pentru organizarea şi întreţinerea serviciilor (posturilor) teritoriale de salvatori şi pompieri în conformitate cu legislaţia privind administraţia publică locală şi descentralizarea administrativă;
    c) asigură îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul din subordine;
    d) verifică gradul de siguranţă la incendiu, capacitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în localităţi şi la obiective, implică unităţile economice în îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
    e) mobilizează cetăţenii la prevenirea şi stingerea incendiilor, contribuind la dezvoltarea voluntariatului în situaţii excepţionale, și le asigură dotarea tehnico-materială;
    f) asigură instituirea şi întreţinerea surselor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor.
    (2) Consiliul local de nivelul întîi pe al cărui teritoriu este situat serviciul (postul) teritorial de salvatori și pompieri numește, pe bază de concurs, şi eliberează din funcţie pe şeful serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri, cu participarea reprezentanţilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
     (3) Autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi şi doi din zona de competență a serviciului (postului) teritorial de salvatori și pompieri au dreptul să prevadă în bugetul local volumul mijloacelor financiare necesare pentru întreținerea acestui serviciu (post) teritorial de salvatori și pompieri proporțional cu numărul de locuitori ai unității administrativ-teritoriale și să aloce aceste mijloace financiare unității administrative pe teritoriul căreia este situat serviciul (postul) respectiv.”
    6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Obligaţiile conducătorilor, administratorilor şi ale altor
                           persoane cu funcţii de răspundere din cadrul unităţilor
                           economice
    Conducătorii, administratorii şi alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul unităţilor economice:
    a) deţin certificate privind absolvirea cursului de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor în cadrul Centrului Republican de Instruire al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență conform programelor specializate;
    b) elaborează măsuri organizatorice, tehnice şi inginereşti de apărare împotriva incendiilor şi asigură punerea lor în aplicare;
    c) asigură aplicarea oportună a măsurilor de apărare împotriva incendiilor în conformitate cu prescripţiile și avizul organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor;
    d) implementează realizările tehnico-ştiinţifice în sistemul de apărare împotriva incendiilor, susţin activitatea de inventator şi raţionalizator în domeniul asigurării securităţii oamenilor împotriva pericolelor de incendiu şi minimalizării riscurilor de incendiu la procesele tehnologice de producţie;
    e) asigură executarea şi respectarea reglementărilor de protecţie împotriva incendiilor, conținute în standardele şi condiţiile tehnice, a normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor la proiectarea, construcţia, reconstrucţia, reutilarea tehnică şi repararea unităţilor economice, precum şi la fabricarea, transportul şi utilizarea producţiei;
    f) alocă mijloace financiare pentru întreţinerea şi dezvoltarea serviciului departamental de salvatori şi pompieri;
    g) creează formaţiuni benevole de pompieri şi asigură activitatea acestora;
    h) menţin în stare de funcţionare sistemele automate de prevenire a incendiilor, sursele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, tehnica de intervenţie la incendiu, utilajul tehnic pentru stingerea incendiilor şi nu permit utilizarea acestora în alte scopuri decît cele destinate;
    i) iau măsurile necesare pentru ca salariaţii să-și însuşească regulile de apărare împotriva incendiilor şi îi implică să participe la prevenirea şi stingerea incendiilor, nu permit accesul la locul de muncă al persoanelor care nu au absolvit instructajul minim de prevenire şi stingere a incendiilor;
    j) prezintă, la cererea organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, informaţii despre gradul de siguranţă la incendiu al obiectivelor şi al producţiei fabricate, informaţia privind incendiile produse la unitatea economică şi consecinţele acestora;
    k) iau măsuri faţă de cei care încalcă normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor, sancţionează persoanele vinovate de izbucnirea incendiilor cu reparaţia pagubelor materiale, în modul stabilit de lege;
    l) asigură evaluarea anuală a coşurilor de fum şi/sau a canalelor de ventilare, a sistemelor de ventilare, a instalaţiilor electrice şi a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la unităţile economice din gestiune și obţin actul cu privire la starea antiincendiară de la specialistul atestat în domeniu;
    m) elaborează şi prezintă anual la organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor declaraţia privind starea de apărare împotriva incendiilor la clădirile şi edificiile din gestiune;
    n) asigură accesul liber, permanent, la sursele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor;
    o) asigură apărarea împotriva incendiilor şi regimul de protecţie împotriva incendiilor;
    p) la dotarea unităților economice și a obiectivelor cu instalații automate de semnalizare a incendiilor, asigură transmiterea semnalului de incendiu de la aparatele de recepție-control de incendiu, direct sau prin intermediul stațiilor de retransmitere, către Centrul automatizat de dirijare operativă „901” al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.”
    7. Legea se completează cu articolele 111 şi 112 cu următorul cuprins:
    „Articolul 111. Declaraţia privind starea de apărare împotriva incendiilor
    (1) Declaraţia privind starea de apărare împotriva incendiilor reprezintă actul de recunoaştere şi de confirmare a respectării prevederilor normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor la obiectiv.
    (2) Declaraţia este o formă tipizată, elaborată de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență şi are caracter public.
    (3) Întocmirea declaraţiei privind starea de apărare împotriva incendiilor este obligatorie pentru obiectivele din grupul întîi şi doi.
    (4) Declaraţia privind starea de apărare împotriva incendiilor se completează de către agenţii economici pentru o perioadă de un an calendaristic şi se transmite către organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, avînd aplicată ştampila şi semnătura conducătorului.
    (5) Examinarea declaraţiei privind starea de apărare împotriva incendiilor de către angajaţii organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor prevede următoarele:
    a) în cazul îndeplinirii în volum deplin a cerințelor normative şi regulamentare de apărare împotriva incendiilor la obiectiv, nu se va planifica nici desfăşura evaluarea riscurilor de incendiu, ci se va întocmi doar lista cerinţelor normative privind apărarea împotriva incendiilor, executate la obiectiv;
    b) în cazul în care se constată neîndeplinirea în volum deplin a cerințelor normative şi regulamentare de apărare împotriva incendiilor, se va efectua evaluarea riscurilor de incendiu la obiectiv cu respectarea cerinţelor legate de efectuarea unui control de stat prevăzute de lege.
    (6) Declararea de date false privind starea de apărare împotriva incendiilor la obiective se pedepseşte în condiţiile legii.
    (7) Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu se elaborează de către organul central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor şi se aprobă prin hotărîre de Guvern.
    Articolul 112. Obligaţiile furnizorului de gaze naturale
    Furnizorul de gaze naturale va livra combustibilul gazos către consumatorii finali doar în cazul asigurării unei bune funcţionări a aparatelor consumatoare de gaze, a coşurilor de fum şi/sau a canalelor de ventilare, confirmată prin prezenţa actelor corespunzătoare şi prin dotarea încăperilor cu sisteme de control al gradului de poluare cu gaze cu deconectare automată a livrării de gaze conform reglementărilor tehnice, condiţiilor tehnice şi normativelor în vigoare.”
    8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 12. Obligaţiile cetăţenilor
    (1) Fiecare cetăţean este obligat să cunoască şi să îndeplinească reglementările de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă şi la domiciliu, să acorde ajutorul posibil la prevenirea incendiilor, de asemenea să anunţe, prin orice mijloc, serviciile de urgenţă, primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea răspîndirii şi stingerea incendiului în faza iniţială.
    (2) În cazul în care anunţul cu privire la incendiu s-a făcut cu rea-credinţă și fără motiv întemeiat, autorul anunțului răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie.
    (3) În cazul constatării oricărei încălcări a normelor de apărare împotriva incendiilor la o unitate economică, a oricărei situaţii stabilite ca fiind un pericol de incendiu, precum şi a oricărei defecţiuni sesizate la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor ale unei unităţi economice, fiecare cetăţean este obligat să comunice imediat acest fapt conducătorului unităţii economice.
    (4) Proprietarul locuinţei şi/sau locatarii acesteia sînt obligaţi:
    a) să ofere factorilor de decizie din serviciul de salvatori și pompieri atestați posibilitatea de a efectua, în modul stabilit de lege, evaluarea riscurilor de incendiu în locuință și construcțiile auxiliare;
    b) să asigure buna funcţionare a instalaţiilor şi aparatelor de încălzire, precum şi evaluarea anuală a coşurilor de fum şi/sau a canalelor de ventilare înainte de începerea sezonului rece, conform reglementărilor tehnice, condiţiilor tehnice şi normativelor în vigoare, obţinînd actul corespunzător de la specialistul atestat în domeniu;
    c) să nu efectueze lucrări sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
    d) să exploateze recipiente cu gaz lichefiat în strictă conformitate cu actele normative în vigoare şi să nu admită utilizarea acestora în stare defectă sau fără testare.”
    9. Legea se completează cu articolul 121 cu următorul cuprins:
    „Articolul 121. Obligaţiile proiectanţilor de construcţii şi instalaţii,
                             de amenajări de echipamente şi utilaje
    Proiectanţii de construcţii şi instalaţii, de amenajări de echipamente şi utilaje:
    a) elaborează compartimentul de proiect „Măsuri de asigurare a siguranţei la incendiu” pentru obiectivele din grupurile întîi şi doi;
    b) prevăd, în documentaţia pe care o întocmesc, măsurile de apărare împotriva incendiilor specifice naturii riscurilor de la obiectivele proiectate;
    c) prevăd în documentaţia tehnică de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice;
    d) includ în proiecte şi predau beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor, pe care le-au prevăzut în documentaţie, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite de producători;
    e) asigură asistenţa tehnică necesară realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în documentaţie, pînă la punerea în funcţiune a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor.”
    10. În denumirea capitolului III, la articolele 14, 16–19, 21, 22, 25, 26, 30, 42 și 48, textele „serviciul de salvatori şi pompieri” și „serviciului de salvatori şi pompieri” se substituie, în mod corespunzător, cu textele „serviciul de salvatori şi pompieri atestaţi” și „serviciului de salvatori şi pompieri atestaţi”.
    11. La articolul 14 alineatul (1), cuvîntul „intervenţie” se substituie cu textul „intervenţie pe teritoriul ţării sau în afara acestuia”.
    12. Articolul 18:
     litera f) va avea următorul cuprins:
     „f) să atragă mijloacele unităților economice, de asemenea să solicite asistența formațiunilor militare;”
articolul se completează cu literele g) şi h) cu următorul cuprins:
    „g) să folosească toate sursele de alimentare cu apă, indiferent de forma lor de proprietate;
    h) să repoziţioneze orice vehicul şi/sau obiect, inclusiv prin metoda de forţare stringentă, dacă acestea prezintă un obstacol pentru trecerea şi amplasarea tehnicii speciale de intervenţie la salvarea oamenilor şi stingerea incendiilor.”
    13. La articolul 25, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) bugetului de stat;”.
    14. La articolul 27, sintagma „serviciul departamental de pompieri” se substituie cu sintagma „serviciul departamental de salvatori şi pompieri”.
    15. Legea se completează cu articolul 271 cu următorul cuprins:
    „Articolul 271. Serviciul (postul) teritorial de salvatori şi pompieri
    (1) Serviciile (posturile) teritoriale de salvatori şi pompieri reprezintă o instituţie publică care se organizează în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, care prestează servicii de lichidare a incendiilor și a consecinţelor situaţiilor excepţionale, de salvare a persoanelor şi asigură intervenţia primară pînă la sosirea forţelor de bază ale serviciului de salvatori şi pompieri atestaţi.
    (2) Personalul serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri se compune din angajaţi, inclusiv executanţi ai serviciului civil, şi/sau voluntari. Pentru lichidarea incendiilor şi/sau a altor situaţii excepţionale produse în zona de intervenţie, serviciul (postul) teritorial de salvatori şi pompieri dispune de tehnică de intervenţie şi utilaj tehnic special.
    (3) Organizarea şi funcţionarea serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri se stabilesc printr-un regulament aprobat de autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi în baza regulamentului-tip aprobat de Guvern.
    (4) Personalul serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri are obligaţia să poarte uniformă, echipament de protecţie şi însemne distinctive ale căror descriere, condiţii de acordare şi utilizare se stabilesc printr-un regulament elaborat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență şi aprobat de Guvern.
    (5) Asigurarea financiară şi tehnico-materială a serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri se face pe seama bugetului local, precum şi din alte surse prevăzute de lege. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență poate transmite unităţilor administrativ-teritoriale echipamente pentru dotarea tehnico-materială a posturilor de salvatori şi pompieri, cu respectarea legislaţiei în vigoare.”
    16. Articolul 31 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Regulile de apărare împotriva incendiilor se aprobă de Guvern.”
    17. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 32. Certificarea produselor şi mărfurilor
    (1) Produsele şi mărfurile a căror utilizare poate prezenta risc de incendiu, care, la rîndul său, ar periclita viaţa, sănătatea sau bunurile persoanelor fizice şi ar aduce prejudicii mediului înconjurător sînt certificate în mod obligatoriu privind conformitatea lor cu reglementările de apărare împotriva incendiilor.
    (2) Comercializarea produselor şi a mărfurilor fără certificat şi marcă care ar dovedi conformitatea lor cu reglementările de apărare împotriva incendiilor este interzisă.
    (3) Produsele şi mărfurile se plasează pe piaţă şi/sau se pun în funcţiune numai dacă satisfac cerinţele de apărare împotriva incendiilor, fiind respectate principiile internaţionale ale liberei circulaţii a produselor în comerţul interior şi cel internaţional, şi dacă sînt însoţite de documente care le atestă conformitatea.
    (4) Se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organisme străine de evaluare a conformităţii, traduse în limba de stat a Republicii Moldova şi confirmate prin ştampila importatorului, în baza acordurilor bilaterale de recunoaştere reciprocă a activităţilor de evaluare a conformităţii la care Republica Moldova este parte.
    (5) Recunoaşterea certificatelor de conformitate pe teritoriul Republicii Moldova se face prin eliberarea unui nou certificat de conformitate.
    (6) În cazul lipsei certificatelor de conformitate sau a declaraţiilor de conformitate, produsele şi mărfurile importate se supun evaluării conformităţii conform reglementărilor tehnice naţionale în vigoare.
    (7) Nomenclatorul produselor şi mărfurilor pasibile de certificare pe linia conformităţii lor cu reglementările de apărare împotriva incendiilor, precum şi modul de certificare a acestora se stabilesc prin lege.”
    18. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 34. Mijloacele tehnice ce asigură acţiunile salvatorilor
                           şi pompierilor în caz de incendii
    Mijloacele tehnice şi echipamentele de protecţie specifice ce asigură acţiunile salvatorilor şi pompierilor la lichidarea incendiilor şi a altor situaţii excepţionale se introduc pe piaţă şi se utilizează conform legii.”
    19. Articolul 44 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 44. Dreptul la transport al funcţionarilor din serviciul
                           de salvatori  şi pompieri atestați
    Funcţionarii din serviciul de salvatori şi pompieri atestați au dreptul să folosească, în exerciţiul funcţiunii, mijloace de transport personal potrivit reglementărilor stabilite de Guvern.”
    20. Articolul 47 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 47. Drepturile funcţionarilor din serviciul de salvatori
                           şi pompieri atestați aflați în delegaţie
    Funcţionarul din serviciul de salvatori şi pompieri atestați aflat în delegaţie beneficiază de dreptul de a procura peste rînd bilete la toate tipurile de transport, precum şi de dreptul de cazare la hotel în baza legitimaţiei de serviciu.”
    Art. II. – Articolul 8 din Legea nr. 271/1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 20, art. 231), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu litera l1) cu următorul cuprins:
    „l1) participă la misiuni de căutare şi salvare la nivel internaţional în baza acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte sau în cazul unor solicitări de asistenţă din partea statelor afectate de situaţii excepţionale;”.
    Art. III. – La articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 29–31, art. 91), cu modificările şi completările ulterioare, litera n) va avea următorul cuprins:
    „n) organizarea serviciilor (posturilor) teritoriale de salvatori şi pompieri.”
    Art. IV. – La articolul 14 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și se completează după cum urmează:
    la litera x), cuvintele „a pompierilor” se substituie cu textul „serviciului (postului) teritorial de salvatori și pompieri”;
    alineatul se completează cu litera x1) cu următorul cuprins:
     „x1) aprobă cuantumul mijloacelor financiare ce se alocă pentru întreținerea serviciului (postului) teritorial de salvatori și pompieri din raza teritoriului administrat în funcție de numărul de locuitori ai unității administrativ-teritoriale;”.
    Art. V. – La articolul 6 din Legea nr. 156/2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141–145, art. 591), textul „în formaţiunile speciale ale serviciului civil (de căutare-salvare, de pompieri, de construcţie etc.)” se substituie cu textul „în cadrul serviciilor (posturilor) teritoriale de salvatori şi pompieri”.
    Art. VI. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va pune în concordanţă actele sale normative cu prezenta lege, de asemenea va aproba actele normative atribuite în competenţa sa prin prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Andrian CANDU

    Nr. 203. Chișinău, 6 octombrie 2017.