HGC140/2018
ID intern unic:  374192
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 140
din  07.02.2018
cu privire la aprobarea modificărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 09.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 40-47     art Nr : 158     Data intrarii in vigoare : 09.03.2018
    În temeiul Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97-99, art. 765), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranța traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11-21, art. 6), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 494), cu modificările şi completările ulterioare, și al Legii nr. 80 din 5 mai 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 162-170, art. 284), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 1.
    2. Se aprobă modelul formularului de licenţă, conform anexei nr. 2.
    3. Instituția publică „Agenția Servicii Publice” va asigura confecționarea, eliberarea și evidența blanchetelor actelor și certificatelor de stare civilă, fișelor de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor, licențelor și anexelor la licenţe.
    4. Actele și certificatele de stare civilă, fișele de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri se consideră valabile, iar licențele se consideră valabile pînă la expirarea termenului de valabilitate al acestora.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare peste o lună de la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                            Monica Babuc
    Ministrul afacerilor interne                                                Alexandru Jizdan
    Ministrul justiţiei                                                               Alexandru Tănase

    Nr. 140. Chişinău, 7 februarie 2018.


 Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 140
din 7 februarie 2018.

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 196 din 20 februarie 2002 „Despre măsurile de punere în aplicare a Legii privind licențierea unor genuri de activitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 29-31, art. 268), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1, textul „Formularul tipizat al licenţei, conform anexei nr. 2” se exclude;
    2) anexa nr. 2 se abrogă.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 757 din 4 iulie 2006 „Cu privire la aprobarea modelului unic al formularelor certificatelor de stare civilă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 102-105, art. 782), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 alineatul cinci, cuvintele „de familie” se exclud;
    2) anexele nr. 1-7 vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.1-7

    3.Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 18 mai 2007 „Cu privire la aprobarea modelelor unice ale formularelor tipizate ale actelor de stare civilă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 74-77, art. 594), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1) la punctul 3, cuvintele „Serviciul Stare Civilă” se substituie cu cuvintele „Agenţia Servicii Publice”;

    2) anexele nr. 1-5 vor avea următorul cuprins:


    anexa nr.1-5

    4. Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1452 din 24 decembrie 2007(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 8-10, art. 42), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:


    anexa nr.2

 

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 140

din 7 februarie 2018


Modelul formularuluide licență


Modelul formularului anexei la licență