LPC1/2018
ID intern unic:  374785
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1
din  16.03.2018
cu privire la organizațiile de creditare nebancară
Publicat : 30.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 108-112     art Nr : 200     Data intrarii in vigoare : 01.10.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul și scopul legii
    (1) Prezenta lege are ca obiect reglementarea condițiilor de acces la activitatea de creditare nebancară, stabilirea statutului juridic și a particularităților de constituire și de activitate a organizațiilor de creditare nebancară, asigurarea condițiilor de apărare a drepturilor și a intereselor legitime ale creditorilor, ale donatorilor, ale clienților, precum și ale fondatorilor, ale acționarilor și ale asociaților organizațiilor de creditare nebancară.
    (2) Scopul prezentei legi constă în asigurarea dezvoltării domeniului de creditare nebancară, inclusiv prin prevenirea riscurilor excesive în sistem, precum și sporirea accesului la resurse financiare al persoanelor fizice și juridice.
    Articolul 2. Cadrul juridic
    Asupra organizațiilor de creditare nebancară nu se extinde acțiunea actelor normative ce reglementează activitatea băncilor și a asociațiilor de economii și împrumut.
    Articolul 3. Noțiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică:
    administrator – membru al consiliului, membru al organului executiv, conducător al filialei organizației de creditare nebancară;
    autoritate de supraveghere – Comisia Națională a Pieței Financiare;
    client – persoană care beneficiază sau a beneficiat de serviciile organizației de creditare nebancară ori persoană cu care organizația de creditare nebancară a negociat prestarea serviciilor de creditare nebancară, chiar dacă prestarea respectivă nu a avut loc;
    credit (credit nebancar) – angajament de a acorda bani ca împrumut cu condiția rambursării acestora, a plății dobînzii și/sau a altor plăți aferente; prelungire a termenului de rambursare a datoriei; angajament de a achiziţiona o creanţă sau alte drepturi de a efectua o plată de către organizația de creditare nebancară;
    organizație de creditare nebancară – societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată, care desfășoară cu titlu profesional doar activitățile prevăzute la art. 8 alin. (2);
    oficiu secundar – unitate structurală internă a organizației de creditare nebancară, situată în afara sediului central, care nu este filială sau reprezentanță, nu are bilanț separat și desfășoară unele din activitățile conexe sau auxiliare ale organizației de creditare nebancară.
    Articolul 4. Scopul și principiile de activitate ale organizațiilor
                       de creditare nebancară
    (1) Organizațiile de creditare nebancară au drept scop sporirea accesului la resurse financiare al persoanelor fizice și juridice în vederea creșterii nivelului de trai al populației și a dezvoltării activității de întreprinzător.
    (2) Principiile de activitate ale organizațiilor de creditare nebancară sînt:
    a) asigurarea unei dezvoltări durabile în domeniul creditării nebancare;
    b) asigurarea transparenței în activitatea de creditare nebancară;
    c) respectarea drepturilor clienților;
    d) respectarea normelor concurenței loiale.
Capitolul II
ORGANIZAȚIA DE CREDITARE NEBANCARĂ
    Articolul 5. Statutul juridic al organizației de creditare
                       nebancară. Efectuarea operațiunilor
    (1) Organizația de creditare nebancară își desfășoară activitatea în temeiul prezentei legi și al altor acte normative, în baza actului de constituire și a regulamentelor interne.
    (2) Organizațiile de creditare nebancară sînt în drept să se asocieze în scopul apărării drepturilor și intereselor lor legitime.
    (3) La desfășurarea activității de creditare nebancară, organizațiile de creditare nebancară respectă prevederile Legii nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori și ale legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.
    (4) Organizația de creditare nebancară elaborează și aprobă cel puțin următoarele regulamente interne: privind prestarea serviciilor, privind cadrul de administrare a activității și privind mecanismele de soluționare a pretențiilor clienților.
    (5) Regulamentul privind prestarea serviciilor stabilește reguli care se referă cel puțin la modul de evaluare a bonității beneficiarului, la criteriile și condițiile de prestare a serviciilor, inclusiv la dezvăluirea componentelor costului total al serviciului, a modului de calcul al penalității, al ratei dobînzii și/sau al ratei de leasing, precum și la modalitățile de garantare de către client a rambursării la scadență a creditului.
    (6) Operațiunile de prestare a serviciilor de către organizația de creditare nebancară se consemnează în documente contractuale din care să rezulte clar toate condițiile operațiunilor respective.
    (7) Regulamentul privind cadrul de administrare a activității organizației de creditare nebancară conține prevederi care se referă cel puțin la aspecte ce țin de atribuțiile și responsabilitățile organelor de conducere, inclusiv de elaborare și aprobare a politicilor, precum și la administrarea riscurilor și continuitatea activității.
    (8) Regulamentul privind mecanismele de soluționare a pretențiilor clienților conține prevederi în conformitate cu Legea nr. 190/1994 cu privire la petiționare și cu Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor, ținînd cont de cerințele Legii nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori, și se referă cel puțin la persoanele sau subdiviziunile responsabile de examinarea petițiilor în cadrul organizației de creditare nebancară, la modul și termenele de examinare a petițiilor și de informare a petiționarului despre decizia aprobată.
    (9) În cazul în care nu este satisfăcut de modul de soluționare a petiției, petiționarul este în drept să se adreseze autorității de supraveghere.
    Articolul 6. Documentația internă
    (1) Organizația de creditare nebancară este obligată să păstreze, la sediu ori în alt loc indicat în actul de constituire, documentația prevăzută de prezenta lege și actele normative subordonate acesteia, de legislația privind societățile pe acțiuni și societățile cu răspundere limitată, de actele normative de reglementare a contabilității și raportării financiare, rapoartele specifice în conformitate cu actele normative ale autorității de supraveghere, actele de control întocmite de autoritatea de supraveghere, precum și contractele încheiate de către organizația de creditare nebancară.
    (2) Organizația de creditare nebancară pune la dispoziția autorității de supraveghere documentele menționate la alin. (1), autoritatea de supraveghere fiind obligată să păstreze confidențialitatea în conformitate cu Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare.
    (3) Accesul altor persoane la documentația organizației de creditare nebancară se realizează conform legislației.
    Articolul 7. Informația confidențială referitoare la client
    (1) Constituie informație confidențială referitoare la client orice informație referitoare la clientul organizației de creditare nebancară (inclusiv cu privire la persoana, patrimoniul, activitatea/afacerea sau relațiile acestuia) care a devenit cunoscută organizației de creditare nebancară.
    (2) Administratorii și angajații organizației de creditare nebancară, alte persoane care au avut acces la informația confidențială referitoare la client în exercitarea atribuțiilor de serviciu au obligația să păstreze confidențialitatea acesteia și să nu o folosească în alte scopuri decît cele de serviciu. Această obligație subzistă și după încetarea activității persoanelor respective în cadrul organizației de creditare nebancară.
    (3) Informația confidențială referitoare la client urmează a fi furnizată de către organizația de creditare nebancară autorităților sau persoanelor abilitate prin lege să solicite aceste informații, inclusiv:
    a) organului de urmărire penală, cu autorizația judecătorului de instrucție, privind cauza penală concretă;
    b) instanței de judecată, în scopul soluționării unei cauze aflate pe rol;
    c) organului fiscal și organului vamal;
    d) Serviciului de Informații și Securitate;
    e) Centrului Național Anticorupție;
    f) Autorității Naționale de Integritate;
    g) autorității de supraveghere;
    h) Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;
    i) Băncii Naționale a Moldovei;
    j) executorului judecătoresc, în temeiul și în limitele prevăzute de documentul executoriu;
    k) autorităților din alte state, în temeiul acordurilor bilaterale sau multilaterale de cooperare relevante.
    (4) La solicitare scrisă, organizația de creditare nebancară furnizează informația confidențială referitoare la client, în măsura în care furnizarea acestei informații este justificată de scopul pentru care este solicitată, următoarelor persoane sau în următoarele cazuri:
    a) clientului, moștenitorilor acestuia, reprezentanților legali ai acestora, precum și altor reprezentanți împuterniciți prin procură, eliberată în modul stabilit de lege;
    b) persoanelor cărora organizația de creditare nebancară le-a externalizat anumite activități;
    c) birourilor istoriilor de credit, în modul stabilit de Legea nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit;
    d) entității de audit, în limitele necesare efectuării auditului;
    e) cînd organizația de creditare nebancară justifică un interes legitim;
    f) entităţilor ce aparţin grupului din care face parte organizația de creditare nebancară, pentru organizarea supravegherii pe bază consolidată şi pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.
    (5) Obligația de păstrare a confidențialității informației referitoare la client nu exclude obligația de păstrare a secretului comercial sau a altui secret protejat de lege.
    (6) În condițiile prezentei legi, sînt prelucrate doar date cu caracter personal strict necesare, neexcesive în raport cu scopul stabilit, conform competențelor atribuite de legislația de profil, asigurîndu-se un nivel de securitate și confidențialitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor, conform principiilor stabilite de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.
    Articolul 8. Activitățile organizației de creditare nebancară
    (1) Organizația de creditare nebancară este în drept să desfășoare cu titlu profesional doar activități de creditare nebancară, în conformitate cu prezenta lege.
    (2) Activitățile de creditare nebancară sînt:
    a) acordarea de credite nebancare;
    b) leasingul financiar.
    (3) Desfășurare a unor activități de creditare nebancară cu titlu profesional se consideră cazurile în care veniturile obținute din activitățile de creditare nebancară menționate la alin. (2) reprezintă cel puțin 15% din veniturile totale înregistrate de o entitate într-o perioadă de gestiune. În oricare caz, autoritatea de supraveghere este singura autoritate în măsură să decidă dacă activitatea desfășurată de o entitate este de natura activității de creditare nebancară cu titlu profesional și intră sub incidența prezentei legi, fiind luate în considerare inclusiv aspectele privind orientarea entității spre obţinerea de venituri cu caracter regulat și valoarea absolută a activităților respective desfășurate.
    (4) Organizația de creditare nebancară poate desfășura operațiuni de factoring, activitate în calitate de agent bancassurance, activități de prestare a serviciilor de plată și emitere a monedei electronice în conformitate cu Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, alte forme de leasing, precum și alte activități conexe sau auxiliare legate de realizarea activității de creditare nebancară.
    (5) Organizația de creditare nebancară este în drept să primească mijloace bănești sub formă de împrumuturi, credite, donații (granturi), aporturi (participațiuni) la capitalul său social, ținînd cont de prevederile art. 9 alin. (1) lit. a).
    Articolul 9. Interdicții
    (1) Se interzic organizației de creditare nebancară:
    a) atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la persoane fizice;
    b) efectuarea investițiilor și a aporturilor (participațiunilor) la capitalul social și acordarea împrumuturilor, a creditelor, a donațiilor, în scopul procurării valorilor mobiliare sau părților sociale proprii;
    c) prestarea serviciilor de creditare nebancară condiționate de procurarea de către client a unor servicii suplimentare oferite de aceasta;
    d) externalizarea activităților de acordare a creditelor și a serviciilor de leasing financiar altor entități, cu excepția băncilor licențiate și a organizațiilor de creditare nebancară înregistrate în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate.
    (2) Interdicția prevăzută la alin. (1) lit. a) nu se aplică în cazul în care persoana fizică efectuează investiții în organizația de creditare nebancară și este fondator (acționar/asociat) al organizației de creditare nebancară, sau acordă investiții organizației de creditare nebancară în valoare ce depăşeşte 500000 de lei sau echivalentul acestei sume, investiții care nu pot fi atrase prin ofertă publică.
Capitolul III
CONSTITUIREA ȘI ÎNREGISTRAREA
ORGANIZAȚIEI DE CREDITARE NEBANCARĂ
    Articolul 10. Denumirea și sediul
    (1) Denumirea organizației de creditare nebancară conține în mod obligatoriu sintagma „Organizația de Creditare Nebancară” sau abrevierea „O.C.N.”.
    (2) Denumirea filialei, a reprezentanței sau a oficiului secundar al organizației de creditare nebancară conține indicarea tipului subdiviziunii și a denumirii organizației căreia îi aparține.
    (3) Persoanele juridice care nu sînt organizații de creditare nebancară nu sînt în drept să utilizeze în denumirea lor sintagma ori abrevierea menționată la alin. (1), derivate ori traduceri ale acesteia.
    (4) Sediul organizației de creditare nebancară trebuie să fie înregistrat în Republica Moldova.
    Articolul 11. Constituirea și înregistrarea de stat
    (1) Organizația de creditare nebancară se constituie și se înregistrează în conformitate cu legislația privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.
    (2) Înregistrarea de stat privind constituirea, reorganizarea, lichidarea sau suspendarea activității organizației de creditare nebancară se efectuează cu avizul autorității de supraveghere, în conformitate cu prezenta lege și cu actele normative ale autorității de supraveghere. Avizul autorității de supraveghere se eliberează contra plată.
    (3) Înregistrarea de stat privind reluarea activității în caz de suspendare, privind constituirea, reorganizarea și lichidarea filialelor și/sau a reprezentanțelor, precum și privind modificarea/completarea actelor de constituire, înscrierea/ modificarea datelor în Registrul de stat al persoanelor juridice se notifică autorității de supraveghere în conformitate cu prezenta lege și cu actele normative ale autorității de supraveghere.
    (4) Organizația de creditare nebancară este în drept să constituie filiale, reprezentanțe și oficii secundare.
    Articolul 12. Exigențe față de administratori și fondatori
                         (acționari/asociați)
    (1) Persoanele alese sau numite în funcția de administrator al organizației de creditare nebancară trebuie să corespundă, în orice moment, criteriilor stabilite de prezentul articol.
    (2) Nu pot deține calitatea de administrator, de fondator (acționar/asociat) persoanele incluse în lista națională a persoanelor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, în temeiul legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, și/sau care au antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție.
    (3) Nu pot deține calitatea de administrator, de fondator (acționar/asociat) persoanele care:
    a) sînt angajați ai autorității de supraveghere;
    b) prin legislație sau prin hotarîre judecătorească irevocabilă, sînt lipsite de dreptul de a deține funcția respectivă;
    c) sînt auditori angajați ai entității de audit care efectuează auditul acestei organizații de creditare nebancară;
    d) încalcă regimul de restricții și limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu, prevăzut în legislația cu privire la integritate.
    (4) Administratorii organizației de creditare nebancară sînt în drept să-și exercite atribuțiile de la data în care autoritatea de supraveghere ia act de numirea acestora în funcție în temeiul setului de documente prezentat, care urmează să confirme corespunderea administratorilor prevederilor prezentului articol. Autoritatea de supraveghere este în drept, în termen de 10 zile lucrătoare, să solicite modificări și/sau completări, precum și să înainteze obiecții la conținutul setului de documente prezentat. La expirarea acestui termen, fără solicitări suplimentare din partea autorității de supraveghere, se consideră că s-a luat act de numirea în funcție a administratorilor.
    (5) În cazul numirii și/sau schimbării administratorilor, organizația de creditare nebancară înaintează cererea cu setul de documente autorității de supraveghere, conform prezentului articol, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la alegerea sau numirea acestora, cu posibilitatea prelungirii de către autoritatea de supraveghere a termenului menționat cu 30 de zile lucrătoare, în cazul existenței unor condiții obiective, care nu depind de persoana aleasă sau numită în funcția de administrator.
    Articolul 13. Avizul pentru înregistrarea de stat
    (1) Pentru a obține aviz, organizația de creditare nebancară depune la autoritatea de supraveghere o cerere în format electronic cu aplicarea semnăturii electronice sau pe suport de hîrtie, semnată de persoana împuternicită să reprezinte organizația de creditare nebancară în procesul înregistrării de stat.
    (2) La cererea de eliberare a avizului se anexează, după caz:
    a) actul de constituire sau modificările și completările la acesta, aprobat și semnat de către fondatori (acționari/asociați) sau de persoanele împuternicite de aceștia;
    b) procesul-verbal al adunării de constituire sau al adunării generale a fondatorilor (acționarilor/asociaților);
    c) decizia organului împuternicit privind desemnarea administratorilor;
    d) actul de proprietate sau contractul de locațiune, de comodat sau alt document ce atestă drepturile reale asupra imobilului cu destinație nelocativă în care organizația de creditare nebancară și/sau filialele ori reprezentanțele acesteia își vor desfășura activitatea;
    e) copia situației financiare întocmite la ultima dată de raportare, precedentă datei de prezentare a cererii de eliberare a avizului, în cazul organizațiilor care își desfășoară activitatea la data depunerii cererii de eliberare a avizului;
    f) datele privind numele, prenumele (denumirea), domiciliul (sediul), numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat) ale fondatorilor (acționarilor/asociaților) și ale beneficiarilor efectivi, precum și mărimea cotei de participare a acestora la capitalul social al organizației de creditare nebancară;
    g) copia cazierului judiciar al fondatorilor persoane fizice (sau altă confirmare privind lipsa antecedentelor penale nestinse, în cazul fondatorilor persoane fizice nerezidente), valabil la data depunerii cererii;
    h) setul de documente care urmează să confirme corespunderea administratorilor organizației de creditare nebancară prevederilor art. 12, cu prezentarea datelor privind numele, prenumele (denumirea), domiciliul (sediul), numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat) ale acestora;
    i) copia regulamentelor interne prevăzute la art. 5 alin. (4);
    j) documentul ce confirmă achitarea plății pentru eliberarea avizului.
    (3) În cazul în care documentele sau informațiile prezentate conform alin. (2) nu justifică corespunderea persoanei cu exigențele față de administratori/fondatori stabilite la art. 12, autoritatea de supraveghere poate solicita documente și informații adiționale, poate efectua investigații suplimentare, inclusiv poate consulta autoritățile publice și alte persoane juridice privind activitățile persoanei înaintate în funcția de administrator.
    (4) Autoritatea de supraveghere eliberează avizul pentru înregistrarea de stat dacă organizația de creditare nebancară corespunde cerințelor prezentei legi, inclusiv exigențelor față de administratori/fondatori, precum și dacă situația financiară a organizației de creditare nebancară este conformă cadrului normativ.
    (5) Autoritatea de supraveghere ține separat evidența cererilor de eliberare a avizului în registre corespunzătoare, pe suport de hîrtie și în versiune electronică.
    Articolul 14. Examinarea cererii și eliberarea avizului
    (1) În termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, autoritatea de supraveghere examinează cererea și documentele anexate și eliberează avizul sau respinge cererea de eliberare a acestuia. La necesitate, autoritatea de supraveghere este în drept să prelungească termenul de examinare a cererii cu 15  zile lucrătoare.
    (2) Dată a depunerii cererii se consideră data înregistrării cererii în registrele de evidență a corespondenței ale autorității de supraveghere.
    (3) Autoritatea de supraveghere este în drept să solicite organizației de creditare nebancară completarea setului de documente prezentat și/sau introducerea în documentele prezentate a modificărilor și completărilor necesare, cu indicarea termenului de executare, în următoarele cazuri:
    a) la prezentarea unui set de documente incomplet, conform prevederilor art. 13;
    b) dacă documentele și/sau informațiile prezentate sînt eronate, insuficiente și/sau ilizibile;
    c) dacă conținutul documentelor și/sau al informațiilor prezentate contravine prevederilor prezentei legi și ale actelor normative ale autorității de supraveghere.
    În oricare dintre aceste cazuri, termenul de examinare a cererii se calculează de la momentul prezentării la autoritatea de supraveghere a modificărilor/ completărilor indicate sau a documentelor suplimentare.
    Articolul 15. Temeiuri de respingere a cererii
    (1) Autoritatea de supraveghere respinge cererea de eliberare a avizului dacă există cel puțin unul dintre următoarele temeiuri:
    a) nerespectarea termenului stabilit conform art. 14 alin. (3), care nu poate fi mai mic de 7 zile lucrătoare;
    b) necorespunderea cu prevederile prezentei legi și ale actelor normative ale autorității de supraveghere.
    (2) În cazul respingerii cererii în temeiul prevederilor alin. (1), organizația de creditare nebancară, după înlăturarea motivelor care au servit drept temei pentru respingere și achitarea repetată a plății pentru eliberarea avizului, poate depune o nouă cerere, în modul stabilit de prezenta lege.
    Articolul 16. Informarea organizației de creditare nebancară.
                         Interzicerea modificării documentelor avizate
    (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei privind cererea depusă, autoritatea de supraveghere informează în scris, pe suport de hîrtie și/sau prin sistemul de circulație electronică a documentelor, organizația de creditare nebancară despre eliberarea avizului sau respingerea motivată a cererii.
    (2) Organizația de creditare nebancară depune la organul înregistrării de stat, în conformitate cu legislația privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, avizul autorității de supraveghere și documentele de constituire sau modificările/completările operate în actul de constituire ori, după caz, actul de constituire în redacție nouă, care au fost avizate în modul stabilit de prezenta lege, fără a introduce ulterior în acestea modificări aferente prevederilor prezentei legi.
    Articolul 17. Capitalul
    (1) Capitalul social minim al organizației de creditare nebancară se stabilește în mărime de 300000 de lei.
    (2) La momentul înregistrării de stat, capitalul social minim al organizației de creditare nebancară trebuie să fie depus integral de către fondatorii (acționarii/asociații) săi.
    (3) Aporturile la capitalul social minim se depun integral în formă bănească.
    (4) Organizația de creditare nebancară este obligată să dețină și să mențină capitalul propriu în raport cu valoarea activelor la orice dată în mărime de cel puțin 5%.
    Articolul 18. Registrul organizațiilor de creditare nebancară
                         autorizate
    (1) Organizația de creditare nebancară este în drept să desfășoare activități de creditare nebancară doar după înregistrarea în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate (în continuare – Registru), ținut de autoritatea de supraveghere în conformitate cu legislația cu privire la registre.
    (2) În Registru se înscriu următoarele date despre organizația de creditare nebancară:
    a) denumirea completă și abreviată;
    b) data înregistrării și numărul de identificare de stat (IDNO);
    c) sediul și adresa poștală, dacă diferă de sediu, numărul de telefon, de fax, adresa electronică, pagina web, după caz, inclusiv ale filialelor, ale reprezentanțelor și ale oficiilor secundare;
    d) activitățile de creditare nebancară desfășurate;
    e) capitalul social;
    f) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP) ale membrilor organului executiv;
    g) numele, prenumele (denumirea,) domiciliul (sediul), numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat) ale fondatorilor (acționarilor/asociaților) și ale beneficiarilor efectivi, precum și mărimea cotei de participare a acestora la capitalul social al organizației de creditare nebancară;
    h) date cu privire la reorganizarea, suspendarea și reluarea activității, după caz;
    i) data înregistrării dizolvării în Registrul de stat al persoanelor juridice, numele, numărul de identificare personal (IDNP) și datele de contact (număr de telefon, de fax, adresă electronică) ale lichidatorului sau ale membrilor comisiei de lichidare – în caz de dizolvare și intentare a procedurii de lichidare;
    j) data intentării procesului de insolvabilitate, numele și numărul de identificare de stat (IDNO) ale administratorului insolvabilității, datele lui de contact (număr de telefon, de fax, adresă electronică) – în caz de intentare a procesului de insolvabilitate.
    (3) Autoritatea de supraveghere actualizează Registrul în baza datelor și a informațiilor primite de la organizațiile de creditare nebancară, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.
    (4) Autoritatea de supraveghere asigură vizualizarea publică a informației din Registru pe pagina sa web oficială. Informația publică conține date privind denumirea persoanei juridice, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării de stat, sediul, numărul de telefon, numele și prenumele conducătorului, activitățile de creditare nebancară desfășurate, numele și prenumele sau denumirea fondatorilor (acționarilor/asociaților), starea persoanei juridice (în proces de reorganizare, insolvabilitate, lichidare sau suspendare a activității) și date privind radierea acesteia. Actualizarea informațiilor se efectuează săptămînal.
    Articolul 19. Înregistrarea organizațiilor de creditare nebancară
                         în Registru
    (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării de stat în cazurile prevăzute la art. 11 alin. (2), organizația de creditare nebancară depune la autoritatea de supraveghere o cerere în format electronic cu aplicarea semnăturii electronice sau pe suport de hîrtie, semnată de persoana împuternicită să reprezinte organizația de creditare nebancară, prin care solicită înregistrarea organizației de creditare nebancară în Registru.
    (2) Autoritatea de supraveghere înregistrează organizația de creditare nebancară în Registru sau respinge cererea de înregistrare în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia, informînd în scris solicitantul despre temeiurile respingerii cererii.
    (3) Autoritatea de supraveghere respinge cererea de înregistrare a organizației de creditare nebancară dacă conținutul documentelor depuse la organul înregistrării de stat contravine prevederilor prezentei legi.
    (4) În caz de respingere a cererii de înregistrare, solicitantul poate depune o nouă cerere după înlăturarea cauzelor care au servit drept temei pentru respingerea cererii anterioare.
    (5) În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării de stat, în cazurile prevăzute la art. 11 alin. (3), organizația de creditare nebancară notifică autoritatea de supraveghere prin depunerea unei cereri în format electronic cu aplicarea semnăturii electronice sau pe suport de hîrtie, semnată de persoana împuternicită să reprezinte organizația de creditare nebancară, prin care solicită efectuarea înscrierilor corespunzătoare aferente organizației de creditare nebancară în Registru.
    (6) Autoritatea de supraveghere efectuează înscrierile corespunzătoare în Registru în temeiul notificării organizației de creditare nebancară, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii.
    Articolul 20. Suspendarea activității și radierea din Registru
    (1) Autoritatea de supraveghere este în drept să suspende activitatea organizației de creditare nebancară, cu mențiunea respectivă în Registru, în următoarele cazuri:
    a) la cererea organizației de creditare nebancară;
    b) neîndeplinirea prescripțiilor autorității de supraveghere privind înlăturarea încălcărilor în activitate, inclusiv în cazul sesizării de către autoritatea responsabilă privind nerespectarea legislației cu privire la contractele de credit pentru consumatori;
    c) prezentarea către autoritatea de supraveghere a unor date eronate sau neautentice probate corespunzător, care au servit drept temei pentru eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat și/sau înregistrarea în Registru.
    (2) Autoritatea de supraveghere radiază organizația de creditare nebancară din Registru în următoarele cazuri:
    a) la cererea organizației de creditare nebancară, inclusiv în cazul în care aceasta își încetează existența în urma reorganizării, insolvabilității sau lichidării;
    b) neînlăturarea, în termenul stabilit, a circumstanțelor care au dus la suspendarea activității.
    (3) Autoritatea de supraveghere radiază organizația de creditare nebancară din Registru și o informează despre acest fapt în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a deciziei respective.
    (4) Pe perioada suspendării activității sau în cazul radierii din Registru, organizația de creditare nebancară nu este în drept să desfășoare activitățile de creditare nebancară specificate la art. 8 alin. (2), cu excepția deservirii creditelor acordate anterior datei de suspendare a activității.
    (5) Organizația de creditare nebancară care a fost radiată în temeiul prevederilor alin. (2) poate solicita reînregistrarea în Registru, conform procedurii de înregistrare stabilite în prezenta lege, cu condiția prezentării documentelor confirmative privind înlăturarea motivelor care au servit drept temei pentru radiere.
Capitolul IV
CONTABILITATEA, SITUAȚIILE FINANCIARE
ȘI RAPOARTELE SPECIFICE, AUDITUL
    Articolul 21. Contabilitatea, situațiile financiare și rapoartele
                         specifice
    (1) Organizația de creditare nebancară ține contabilitatea și întocmește situațiile financiare și rapoartele specifice în conformitate cu actele normative de reglementare a contabilității și raportării financiare și cu actele normative ale autorității de supraveghere.
    (2) Organizația de creditare nebancară prezintă autorității de supraveghere situațiile financiare și rapoartele specifice în forma și cu periodicitatea stabilite de legislație și de actele normative ale autorității de supraveghere.
    Articolul 22. Auditul obligatoriu
    (1) Organizația de creditare nebancară ale cărei active, la sfîrșitul perioadei de gestiune, au o valoare totală ce depășește 50000000 de lei este obligată să efectueze auditul situațiilor financiare anuale.
    (2) Entitatea de audit cu care organizația de creditare nebancară va încheia contractul de audit trebuie să fie înregistrată în conformitate cu legislația.
Capitolul V
REGLEMENTAREA ȘI SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚII
ORGANIZAȚIILOR DE CREDITARE NEBANCARĂ

    Articolul 23. Reglementarea și supravegherea activității
                         organizațiilor de creditare nebancară
    (1) Autoritatea de supraveghere este organul de stat care reglementează și supraveghează activitatea organizațiilor de creditare nebancară.
    (2) În scopul reglementării și supravegherii eficiente a activității organizațiilor de creditare nebancară, autoritatea de supraveghere este împuternicită să aprobe decizii, să efectueze controale din oficiu și controale pe teren asupra activității organizațiilor de creditare nebancară, să examineze rapoarte, documente contabile și alte documente și informații, condițiile în care își desfășoară activitatea organizațiile de creditare nebancară și respectarea de către acestea a legislației, să întreprindă acțiuni și să emită prescripții în vederea implementării prevederilor prezentei legi și ale actelor normative aferente, precum și să îndeplinească orice alte acțiuni conform prezentei legi și actelor normative ale autorității de supraveghere.
    (3) Autoritatea de supraveghere poate delega asociațiilor organizațiilor de creditare nebancară, în baza unui acord, funcții de selectare și sistematizare a informației din situațiile financiare și rapoartele specifice.
    (4) Autoritatea de supraveghere stabilește prin actele sale normative cerințe aplicate tuturor organizațiilor de creditare nebancară înregistrate în Registru, care se referă la:
    a) constituirea provizioanelor și criteriile de clasificare a creanțelor pentru acoperirea pierderilor din creditele nebancare și dobînzile aferente și pentru acoperirea creanțelor ce țin de nerecuperarea ratelor și a dobînzilor de leasing;
    b) transparența structurii de proprietate a organizației de creditare nebancară și actualizarea informațiilor cu privire la fondatori (beneficiarii efectivi);
    c) dezvăluirea informației referitoare la activitatea desfășurată, inclusiv la modalitățile și spațiul de publicare a informației necesare, precum și obligarea indicării dobînzii anuale efective în informațiile precontractuale furnizate și în contractele de credit nebancar;
    d) norme și reguli privind raportarea.
    (5) În situația unei crize financiare sistemice, definită astfel de organul național instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice, precum și în scopul prevenirii crizelor, autoritatea de supraveghere este în drept să stabilească prin actele sale normative norme prudențiale și/sau neprudențiale suplimentare celor prevăzute de prezenta lege.
    (6) Autoritatea de supraveghere poate solicita, iar organizațiile de creditare nebancară, acționarii/asociații, administratorii şi/sau salariații acestor organizații sînt obligați să prezinte, la solicitare, în termenul indicat, documentele și informațiile necesare executării adecvate a prevederilor prezentei legi.
    Articolul 24. Acțiuni ilegale și sancțiuni
    (1) Dacă se constată că organizația de creditare nebancară, acționarii/ asociații și/sau administratorii ei au încălcat prezenta lege, actele normative ale autorității de supraveghere, obligațiile prevăzute de legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și controlul privind respectarea acestora ține de competența autorității de supraveghere, autoritatea de supraveghere poate aplica următoarele sancțiuni:
    a) avertisment;
    b) prescripții privind conformarea cu legislația;
    c) amendă contravențională;
    d) suspendarea activității sau radierea din Registru, ținînd cont de prevederile art. 20 alin. (1) lit. b).
    (2) În cazul constatării încălcărilor menționate la alin. (1), autoritatea de supraveghere poate impune organizației de creditare nebancară următoarele măsuri:
    a) să înceteze activitățile care sînt interzise de legislație și/sau să limiteze ori să suspende activitățile prevăzute de prezenta lege;
    b) să nu se angajeze într-un nou gen de activitate de creditare nebancară;
    c) să interzică temporar exercitarea funcțiilor de către administratori sau alte persoane cu funcție de răspundere.
Capitolul VI
REORGANIZAREA ȘI LICHIDAREA ORGANIZAȚIEI
DE CREDITARE NEBANCARĂ
    Articolul 25. Reorganizarea organizației de creditare
                         nebancară
    (1) Reorganizarea organizației de creditare nebancară se efectuează în temeiurile și în modul stabilite de legislație, cu avizul autorității de supraveghere.
    (2) Organizația sau organizațiile de creditare nebancară, constituite prin contopire, divizare sau separare, își încep activitatea numai după înregistrarea în Registru, efectuată de către autoritatea de supraveghere în modul stabilit de prezenta lege.
    Articolul 26. Lichidarea organizației de creditare nebancară
    (1) Organizația de creditare nebancară se lichidează în temeiurile și în modul stabilite de legislația civilă.
    (2) Hotărîrea privind lichidarea benevolă a organizației de creditare nebancară se comunică în scris autorității de supraveghere în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării.
Capitolul VII
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
    Articolul 27. Dispoziții tranzitorii
    (1) Persoanele juridice care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, desfășoară activități de creditare nebancară prevăzute la art. 8 alin. (2) urmează, în cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să se înregistreze în Registru în modul stabilit de prezenta lege și să se conformeze tuturor cerințelor stabilite de aceasta.
    (2) Prevederile art. 17 alin. (1) privind mărimea minimă a capitalului social vor intra în vigoare după cum urmează:
    a) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi – cuantumul capitalului social urmează a fi de cel puțin 100000 de lei;
    b) la data de 1 ianuarie 2020 – cuantumul capitalului social urmează a fi de cel puțin 200000 de lei;
    c) la data de 1 ianuarie 2021 – cuantumul capitalului social urmează a fi de cel puțin 300000 de lei.
    (3) Pînă la aducerea în conformitate cu prezenta lege, actele de constituire și regulamentele interne ale persoanelor juridice care desfășoară activități de creditare nebancară prevăzute la art. 8 alin. (2) se vor aplica în măsura în care nu contravin prezentei legi.
    (4)  Persoanele juridice care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, desfășoară activități de creditare nebancară prevăzute la art. 8 alin. (2) sînt scutite de achitarea taxei pentru înregistrarea de stat a modificărilor și completărilor în actul lor de constituire, impuse de prezenta lege, sau pentru înregistrarea de stat a actului de constituire în redacție nouă.
    Articolul 28. Dispoziții finale
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 octombrie 2018.
    (2) Guvernul și autoritatea de supraveghere, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, vor prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege.
    (3) Autoritatea de supraveghere, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va adopta actele normative prevăzute de prezenta lege și/sau va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.
    (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 280/2004 cu privire la organizațiile de microfinanțare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138–146, art. 737), cu modificările și completările ulterioare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 1. Chişinău, 16 martie 2018.