LPC34/2018
ID intern unic:  374891
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 34
din  16.03.2018
pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2016
privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabil
Publicat : 06.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 113-120     art Nr : 222     Data intrarii in vigoare : 25.03.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

    Art. I. –Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69–77, art. 117), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

    1. La articolul 3: 

    după noțiunea„consum final brut de energie”se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:

    „contract pentru diferențe – contract semnat între producătorul eligibil și furnizorul central de energie electrică, prin care producătorului eligibil care vinde pe piața concurențială energia electrică produsă i se asigură diferențele pozitive sau negative dintre prețul de piață și prețurile/tarifele stabilite în conformitate cu prezenta lege;”

    noțiunea „energie din surse regenerabile” va avea următorul cuprins:

    „energie din surse regenerabile – energie obţinută prin valorificarea surselor nefosile regenerabile (în continuare – surse regenerabile), respectiv energia eoliană, energia solară, energia aerotermală, energia geotermală, energia hidrotermală și cea a oceanelor, energia hidroelectrică, biomasa, biogazul, gazul de fermentare a deşeurilor (gazul de depozit) şi gazul provenit din instalaţiile de epurare a apelor uzate;

    după noţiunea „energie geotermală” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:

    „garanţie de bună execuţie a contractului – mijloace financiare puse de către producătorul de energie electrică sub controlul Guvernului, în cazul oferirii statutului de producător eligibil în cadrul licitaţiei, sau al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, în cazul confirmării statutului de producător eligibil, pentru a asigura realizarea obligaţiilor ce-i revin în calitate de producător eligibil, în special cu privire la construcţia centralei electrice;

    după noţiunea „garanţie de origine” se introduc două noțiuni noi cu următorul cuprins:

    „garanţie pentru ofertă – mijloace financiare puse de către solicitant sub controlul Guvernului pentru a exclude comportamentul necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă de valabilitate a ofertei;

    garanţie pentru participare – mijloace financiare puse de către solicitant sub controlul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru a exclude comportamentul necorespunzător al acestuia în cadrul şi în legătură cu procedura de confirmare a statutului de producător eligibil;”.

    la noțiunea „producător eligibil” textul „întregul volum” se substituie cu textul „întreaga cantitate”;

    la noțiunea „schemă de sprijin” textul „volumului achiziționat” se substituie cu textul „cantității achiziționate”.

    2. La articolul 5 alineatul (2), litera b) se completează în final cu textul „şi cu respectarea Legii cu privire la ajutorul de stat”.

    3.  Articolul 8:

    la alineatul (6), sintagma „Agenției pentru Eficiență Energetică” se substituie cu textul „organului central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii”;

    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:

    „(7) Pentru nerespectarea obligaţiei stabilite la alin. (6), importatorii de produse petroliere principale sînt pasibili de a fi sancţionaţi de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică cu sancţiune financiară în valoare de maximum 1% din venitul anual obținut din comercializarea produselor petroliere principale, respectînd procedura stabilită la art. 20 din Legea cu privire la energetică.”

    4. La articolul 10:

    litera e) va avea următorul cuprins:

    „e) stabilește, aprobă şi actualizează limitele de capacitate în conformitate cu condițiile privind acordarea ajutorului de stat prevăzute de Legea cu privire la ajutorul de stat și cu angajamentele asumate în cadrul Tratatului de constituire a Comunității Energetice, precum și cotele maxime de capacitate, inclusiv pe categorii de capacitate, care urmează a fi oferite pentru implementarea schemei de sprijin stabilite la art. 34;”

    litera j) se abrogă;

    la litera k), textul „centrale electrice cu o putere cumulată” se substituie cu textul „o centrală electrică/centrale electrice cu o putere electrică instalată/ cumulată”;

    la litera l), după textul „aprobă alte regulamente” se introduce textul „şi exercită alte atribuții”.

    5. La articolul 11:

    alineatul unic devine alineatul (1), în care:

    literele b) și c) vor avea următorul cuprins:

    „b) elaborează scheme de sprijin, mecanisme, stimulente și măsuri în domeniul energiei din surse regenerabile, respectînd condițiile privind acordarea ajutorului de stat prevăzute de Legea cu privire la ajutorul de stat, pe care le comunică Secretariatului Comunității Energetice și le propune Guvernului spre aprobare;

     c) elaborează actele normative menționate la art. 10 lit. k), art. 12 lit. a), art. 18 şi la art. 23;”

    alineatul se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:

    „c1) determină şi propune Guvernului spre aprobare limitele de capacitate şi cotele maxime de capacitate, inclusiv pe categorii de capacitate, în legătură cu implementarea schemei de sprijin stabilite la art. 34;

    la litera d), textul „Fondului pentru Eficienţă Energetică” se substituie cu textul „autorităţilor administrative şi a instituțiilor din subordinea acestora”;

    litera e) va avea următorul cuprins:

    „e) monitorizează îndeplinirea măsurilor adoptate pentru realizarea obiectivelor în domeniul energiei din surse regenerabile şi întocmește un raport în acest sens, cu suportul Agenției pentru Eficiență Energetică, pe care îl prezintă Guvernului pînă la 31 martie;”

    alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

    „f) exercită alte atribuții stabilite prin prezenta lege.”

    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

    „(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite la alin. (1), organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii colaborează cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu organele centrale de specialitate, cu Consiliul Concurenţei, cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, cu alte autorităţi publice, cu autoritățile administrației publice locale, precum și cu societatea civilă.”

    6. La articolul 12: 

    litera a) avea următorul cuprins: 

    „a) asistă organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii la elaborarea Regulamentului privind criteriile de durabilitate pentru biocarburanți și biolichide, care va conține, de asemenea, descrierea procedurii de verificare a respectării criteriilor de durabilitate la producerea biocarburanților și a biolichidelor;” 

    articolul se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:

    „a1) elaborează Metodologia de calcul al impactului biocarburanţilor și biolichidelor asupra emisiilor de gaze cu efect de seră;”

    litera b) va avea următorul cuprins:

    „b) monitorizează realizarea obiectivelor în domeniul criteriilor de durabilitate pentru biocarburanţi și biolichide, aplicarea procedurii de verificare a respectării criteriilor de durabilitate la producerea de biocarburanţi și de biolichide, precum şi aplicarea Metodologiei de calcul al impactului biocarburanţilor și biolichidelor asupra emisiilor de gaze cu efect de seră.

    7. La articolul 13 alineatul (1):

    litera g) va avea următorul cuprins:

    „g) implementează sistemul de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice şi termice solare, de sisteme geotermale de mică adîncime și de pompe de căldură, în conformitate cu regulamentul stabilit la art. 23;”

    litera i) se abrogă;

    literele h) şi j) vor avea următorul cuprins:

    „h) asigură informarea privind cerințele referitoare la calificarea și înregistrarea în registrul specificat la lit. j);”

    „j) instituie şi ţine registrul instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice şi termice solare, de sisteme geotermale de mică adîncime și de pompe de căldură;”.

    8. La articolul 14:
    alineatul (1):

    litera b) va avea următorul cuprins:

    „b) eliberează licenţe pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile, a energiei termice din surse regenerabile, pentru producerea biogazului care urmează a fi livrat în reţelele de gaze naturale şi pentru producerea biocarburantului care urmează a fi procurat de importatorii de produse petroliere principale, în conformitate cu legislația specială;”

    alineatul se completează cu literele b1) şi b2) cu următorul cuprins:

    „b1) confirmă, potrivit cu Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, statutul de producător eligibil pentru persoanele care deţin sau urmează să deţină o centrală electrică/centrale electrice cu o putere electrică instalată/cumulată ce nu depăşeşte limita de capacitate stabilită conform art. 10     lit. e);

    b2) instituie şi ţine registrul producătorilor eligibili în conformitate cu art. 37 alin. (6);”

    literele c), d) şi e) vor avea următorul cuprins:

    „c) elaborează și aprobă clauzele obligatorii ale contractului pentru diferențe, clauzele obligatorii ale contractului pentru achiziționarea energiei electrice produse din surse regenerabile;

    d) stabilește, în Regulile pieţei energiei electrice, modalitatea de repartizare între furnizorii de energie electrică a energiei achiziționate de furnizorul central de energie electrică și/sau a obligațiunilor financiare care rezultă din diferența dintre prețul pieței angro de energie electrică și prețurile/tarifele fixe stabilite în conformitate cu prezenta lege;

    e) stabileşte cotele minime anuale de biocarburanţi care urmează să fie achiziţionaţi de către importatorii de produse petroliere principale de la producătorii locali şi/sau din import, în funcție de opțiunea optimă din punct de vedere al costurilor, pentru a fi utilizaţi în amestecul produselor petroliere principale, astfel încît să fie realizat obiectivul naţional privind ponderea energiei din surse regenerabile utilizate în transporturi, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c);”

    la litera f), cuvîntul „propune” se substituie cu textul „calculează, aprobă şi propune”;

    litera g) va avea următorul cuprins:

    „g) calculează şi aprobă tarifele fixe pentru implementarea schemei de sprijin stabilite la art. 34 alin. (1) lit. b);”

    alineatul se completează cu litera h) cu următorul cuprins:

       „h) monitorizează respectarea de către importatorii de produse petroliere principale a obligațiilor stabilite prin prezenta lege, în special a obligației de achiziţionare a cantităților de biocarburanți, necesare pentru a respecta cotele minime anuale de biocarburanţi stabilite în conformitate cu lit. e) din prezentul alineat, şi aplică sancţiuni în cazurile prevăzute la art. 29 alin. (3) şi la art. 8 alin. (7).”

    la alineatul (2), după textul „pentru fiecare tip de tehnologie de producere a energiei electrice din surse regenerabile” se introduce textul „şi pe categorii de capacitate”, iar textul „volumul de energie electrică care se preconizează a fi produs” se substituie cu textul „cantitatea de energie electrică ce se preconizează a fi produsă”;

    articolul se completează cu alineatele (3)–(6) cu următorul cuprins:

    „(3) În legătură cu îndeplinirea atribuţiei stabilite la alin. (1) lit. e) din prezentul articol, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică consultă organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii.

    (4) La formarea prețurilor la produsele petroliere principale, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va lua în considerare diferența dintre prețurile medii anuale de procurare de la producătorii locali şi/sau din import a biocarburanților utilizați în amestecul produselor petroliere principale plasate pe piața internă și prețurile medii anuale stabilite la importul produselor petroliere principale.

    (5) Aplicarea de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a sancţiunilor financiare stabilite la art. 8 alin. (7) nu exonerează partea responsabilă de executarea obligaţiei pentru neîndeplinirea căreia a fost sancţionată, iar contravaloarea sancţiunii financiare respective nu se ia în considerare la formarea preţurilor la produsele petroliere principale.

    (6) În calitate de organ al supravegherii energetice de stat, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică supraveghează respectarea documentelor normativ-tehnice şi a regulilor de securitate la instalarea, funcţionarea şi exploatarea cazanelor, furnalelor sau sobelor, pe bază de biomasă, a sistemelor fotovoltaice şi termice solare, a sistemelor geotermale de mică adîncime și a pompelor de căldură.”

    9.  Denumirea capitolului IV va avea următorul cuprins:

„Capitolul IV 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE DE LICENŢIERE,

AUTORIZARE, CALIFICARE ȘI ÎNREGISTRARE”

     10. Articolul 21:

    la alineatul (2), textul „2 ani” se substituie cu textul „4 ani”, iar cuvîntul „agenției” se substituie cu cuvîntul „Agenției”;

    la alineatele (3) și (5), cuvîntul „agenției” se substituie cu cuvîntul „Agenției”;

    alineatul (4) se abrogă.

    11. La articolul 23:

    denumirea articolului va avea următorul cuprins: 

    „Articolul 23. Sistemul de calificare și înregistrare în domeniul 

                            energiei din surse regenerabile”;

    la alineatul (2), textul „ , cu capacitatea ce nu depășește 50 kilowați,” se exclude, iar textul „se certifică” se substituie cu textul „se califică și se înregistrează în registrul specificat la art. 13 alin. (1) lit. j)”;

    alineatul (3) va avea următorul cuprins:

    „(3) Regulamentul menţionat la alin. (2) trebuie să conţină cerinţele obligatorii față de instalatorii de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice şi termice solare, de sisteme geotermale de mică adîncime și de pompe de căldură, de asemenea regulile de verificare de către organul supravegherii energetice de stat, de către organul de control şi supraveghere tehnică de stat a echipamentului şi sistemelor instalate, precum şi procedurile de recunoaştere a certificării efectuate de către statele membre ale Uniunii Europene şi de către părţile contractante la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice.”

    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

    „(4) La stabilirea procedurii de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice şi termice solare, de sisteme geotermale de mică adîncime și de pompe de căldură, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii va ține cont de cerințele stabilite de Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase și de Legea cu privire la energia electrică.”

    12.  Articolul 25:
    alineatul unic devine alineatul (1);

    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

    „(2) Biogazul care urmează a fi livrat în reţelele de gaze naturale trebuie să corespundă parametrilor de calitate a gazelor naturale stabiliţi în temeiul Legii cu privire la gazele naturale.”

    13. La articolul 27 alineatul (2), textul „cu indicatorii stabiliţi în temeiul legilor speciale” se substituie cu textul „cu standardele de calitate stabilite de legislația în domeniu”.

    14. Articolul 28:
    alineatul (4):

    în partea introductivă, textul „operatorii de reţele” se substituie cu cuvintele „operatorii sistemelor de transport, operatorii sistemelor de distribuţie”;

    litera c) va avea următorul cuprins:

    „c) planificarea dezvoltării reţelei în zona respectivă.”

    alineatul (6) va avea următorul cuprins:

    „(6) Dacă pentru racordarea centralei electrice care utilizează surse regenerabile de energie sau a instalaţiei de producere a biogazului care urmează a fi livrat în reţeaua de gaze naturale, suplimentar față de realizarea instalației de racordare, este necesară și dezvoltarea reţelei electrice sau a celei de gaze naturale, operatorul sistemului de transport sau operatorul sistemului de distribuţie efectuează dezvoltarea în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică, Legea cu privire la gazele naturale şi cu regulamentele elaborate şi aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, de asemenea suportă costurile aferente dezvoltării, care se includ în tarif cu condiţia respectării planurilor de investiţii aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.”

    articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:

    „(61) Prin derogare de la alin. (6), producătorul de energie electrică din surse regenerabile sau producătorul de biogaz care urmează a fi livrat în reţeaua de gaze naturale poate consimţi să suporte costurile aferente dezvoltării reţelei electrice de transport şi/sau de distribuţie, a reţelei de transport şi/sau de distribuţie a gazelor naturale în cazul în care dezvoltarea reţelei respective nu constituie o prioritate pentru operatorul de sistem pe motiv că este în beneficiul exclusiv al producătorului respectiv şi nu este necesară pentru alţi utilizatori de sistem. În acest caz, operatorul sistemului de transport, operatorul sistemului de distribuţie sînt obligați să prezinte producătorului respectiv o evaluare care să demonstreze faptul că dezvoltarea reţelei electrice, a reţelei de gaze naturale este în beneficiul exclusiv al acestuia şi să notifice despre acest fapt Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Producătorul respectiv achită operatorului sistemului de transport, operatorului sistemului de distribuţie costurile aferente dezvoltării reţelei în cauză conform devizului de cheltuieli întocmit de operatorul de sistem şi aprobat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Lucrările legate de dezvoltarea reţelei electrice de transport şi/sau de distribuţie, a reţelei de transport şi/sau de distribuţie a gazelor naturale se efectuează de către operatorul sistemului de transport, de către operatorul sistemului de distribuţie respectiv. În acest caz, operatorul de sistem care a efectuat lucrările legate de dezvoltarea reţelei electrice de transport şi/sau de distribuţie, a reţelei de transport şi/sau de distribuţie a gazelor naturale devine proprietarul porţiunii respective de reţea.” 

    la alineatul (7), textul „operatorul reţelei de transport şi de sistem şi operatorii reţelelor de distribuţie” se substituie cu textul „operatorii sistemelor de transport, operatorii sistemelor de distribuţie”;

    la alineatul (8), textul „operatorul reţelei de transport şi de sistem este obligat” se substituie cu textul „operatorii sistemelor de transport, operatorii sistemelor de distribuție sînt obligați”, iar textul „limitări necorespunzătoare” – cu textul „limitări semnificative pe viitor”.

    15. Articolul 29:

    la alineatul (1), textul „întregul volum” se substituie cu textul „întreaga cantitate”;

    alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

    „(2) Furnizorii de energie electrică care furnizează energie electrică consumatorilor finali sînt obligaţi să achiziţioneze energie electrică din surse regenerabile, lunar, de la furnizorul central de energie electrică la preţurile reglementate, aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, şi în cantităţile calculate, în conformitate cu Regulile pieței energiei electrice, proporțional cotelor-părți stabilite de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru fiecare furnizor.

    (3) Importatorii de produse petroliere principale sînt obligaţi să achiziţioneze, anual, de la producătorii locali şi/sau din import, în funcție de opțiunea optimă din punct de vedere al costurilor, cantitățile de biocarburanți care urmează să fie utilizați în amestecul produselor petroliere principale, necesare pentru a respecta cotele minime anuale de biocarburanţi, stabilite de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu art. 14 alin. (1) lit. e) din prezenta lege. Pentru nerespectarea obligaţiei stabilite în prezentul alineat, importatorii de produse petroliere principale sînt pasibili de a fi sancţionaţi de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică cu sancţiune financiară în valoare de maximum 5% din venitul anual obținut din comercializarea produselor petroliere principale, conform procedurii stabilite la art. 20 din Legea cu privire la energetică.

    16. La articolul 30:

    alineatul (1) se completează în final cu textul „și dispune de credibilitate financiară”;

    alineatul (2):

    litera a) va avea următorul cuprins:

    „a) încheie, în termenele şi în condiţiile stabilite de Regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil şi de Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, contracte cu producătorii eligibili, în conformitate cu clauzele obligatorii elaborate şi aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, şi achiziţionează de la aceştia întreaga cantitate de energie electrică livrată în reţelele electrice la preţurile/tarifele stabilite în conformitate cu prezenta lege;

    la litera b), cuvîntul „volumelor” se substituie cu cuvîntul „cantităţilor”;

    la litera c), cuvîntul „volumele” se substituie cu cuvîntul „cantităţile”, iar textul „operatorului reţelei de transport şi de sistem şi/sau operatorilor reţelelor de distribuţie, după caz” – cu textul „operatorilor sistemelor de transport și/sau operatorilor sistemelor de distribuţie în modul şi cazurile stabilite de Regulile pieței energiei electrice, aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică”; 

    literele e), f) și g) vor avea următorul cuprins:

    „e) în baza informaţiilor prezentate de operatorii sistemelor de transport şi de operatorii sistemelorde distribuţie, determină cantitățile lunare de energie electrică care urmează a fi achiziţionate de fiecare furnizor în funcţie de cotele deţinute pe piaţa energiei electrice şi prezintă Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică informaţia respectivă în condiţiile şi în termenele stabilite de către aceasta;

    f) încheie contracte de furnizare a energiei electrice din surse regenerabile cu furnizorii, la prețurile reglementate, aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică;

    g) asigură servicii de echilibrare pentru toți producătorii eligibili și centralele electrice de termoficare urbane pînă la crearea unei piețe a energiei electrice pe parcursul zilei, precum și pentru producătorii eligibili şi centralele electrice de termoficare urbane care doresc să-și delege responsabilitatea echilibrării după crearea acestei piețe;”

    alineatul se completează cu litera j) cu următorul cuprins:

    „j) exercită alte obligaţii stabilite de prezenta lege şi de Legea cu privire la energia electrică.

    articolul se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:

    „(3) Prin derogare de la art. 88 alin. (1) din Legea cu privire la energia electrică, furnizorul central de energie electrică calculează şi prezintă Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică spre aprobare preţul reglementat al energiei electrice furnizate, în termenele stabilite în Metodologia de calcul, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică, aprobată de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

    (4) La schimbarea furnizorului central de energie electrică (în cazul desemnării unei alte entități juridice în calitate de furnizor central de energie electrică), noul furnizor central desemnat va prelua drepturile și obligațiile furnizorului central precedent, care decurg din prezenta lege în raport cu producătorii eligibili și centralele de termoficare urbane.”

    17. Articolul 31:

    la alineatul (1), textul „operatorul rețelei electrice” se substituie cu textul „furnizorul central de energie electrică”;

    alineatul (3) va avea următorul cuprins:

    „(3) Furnizorul central de energie electrică eliberează garanția de origine la cererea producătorului de energie electrică din surse regenerabile. În legătură cu eliberarea garanţiilor de origine și pentru a confirma veridicitatea faptului că energia electrică este produsă din surse regenerabile de energie, furnizorul central de energie electrică are dreptul să solicite operatorului sistemului de transport sau, după caz, operatorului sistemului de distribuție să efectueze verificări la centrala electrică a producătorului respectiv.

    la alineatul (4), textul „de operatorul de reţea” se substituie cu textul „de către furnizorul central de energie electrică”;

    la alineatul (5) literele b), c) şi d), textul „instalaţie de producere”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „centrală electrică” la forma gramaticală corespunzătoare.

    18. Articolul 32:

    la alineatul (1), textul „de furnizorii de energie electrică” se exclude;

    alineatul (2) va avea următorul cuprins:

    „(2) Furnizorul central de energie electrică transferă furnizorilor de energie electrică garanțiile de origine ce corespund cantității de energie electrică repartizate acestora, în condițiile prezentei legi.”

    alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

    „(3) Furnizorii de energie electrică pot utiliza garanţiile de origine pentru a dovedi consumatorilor finali ponderea sau cantitatea de energie electrică din surse regenerabile în mixul de energie electrică furnizată de către aceştia.

    (4) Garanţiile de origine nu pot fi utilizate pentru a justifica atingerea obiectivului naţional în domeniul energiei din surse regenerabile, stabilit la art. 6 alin. (1) lit. b).”

    19. La articolul 33 alineatul (2), textul „regulamentul aprobat de Guvern” se substituie cu textul „regulamentele aprobate de către Guvern”.

    20. Articolul 34:

    la alineatul (1) literele a) şi b), textul „centrale electrice cu o putere cumulată” se substituie cu textul „o centrală electrică/centrale electrice cu o putere electrică instalată/cumulată”;

    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:

    „(11) Producătorii de energie electrică ce beneficiază de schema de sprijin stabilită pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot aplica schema de sprijin stabilite la alin. (1).”

    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

    „(3) Producătorii de energie electrică cărora le-a fost oferit statutul de producător eligibil în conformitate cu alin. (2) nu pot beneficia concomitent, pentru aceeaşi centrală electrică/aceleaşi centrale electrice, de alte scheme de sprijin în domeniul energiei din surse regenerabile.”

    21.  Articolul 35:

    alineatul (2) va avea următorul cuprins:

    „(2) Licitația este organizată de către Guvern, care desemnează în acest scop o comisie de licitaţii. Licitația are un caracter neutru din punct de vedere al tehnologiilor și este organizată în conformitate cu Regulamentul privind desfăşurarea licitaţiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil.”

    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:

    „(21) Prin derogare de la alin. (2), Guvernul poate decide anunțarea și organizarea de licitații limitate pentru anumite tehnologii în condițiile în care rezultatul oferit de licitațiile neutre din punct de vedere al tehnologiilor ar fi unul nesatisfăcător, pornind de la următoarele situații:

    a) potențialul pe termen lung al unei anumite tehnologii noi și inovatoare față de tehnologiile clasice este mai mare;

    b)necesitatea unei diversificări a tehnologiilor de producere;

    c) constrîngerile de rețea și stabilitatea rețelei;

    d) costurile (de integrare a surselor regenerabile de energie) aferente sistemului;

    e) necesitatea de a evita distorsiunile pe piețele materiilor prime, generate de sprijinul acordat biomasei.”

    la alineatul (3), textul „Anunţul cu privire la licitaţie” se substituie cu textul „Anunţul privind iniţierea procedurii de licitaţie”;

    alineatul (4) va avea următorul cuprins:

    „(4) În vederea asigurării transparenţei şi nediscriminării, documentaţia de licitaţie se plasează pe pagina web oficială a organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii și se include în anunțul privind inițierea procedurii de licitație. Documentaţia de licitaţie trebuie să conţină, fără a se limita la acestea, lista completă a criteriilor în baza cărora vor fi stabiliţi cîștigătorii licitaţiei, precum și cuantumul garanției pentru ofertă și cuantumul garanţiei de bună execuție a contractului, care se stabilesc şi se aplică în mod nediscriminatoriu, în mărime fixă per 1 kW putere instalată. Cuantumul garanției pentru ofertă pentru 1 kW putere instalată nu poate depăși 0,2% din valoarea investiției specifice luate în calcul la stabilirea de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a preţurilor plafon pentru licitaţia respectivă. Cuantumul garanției de bună execuţie a contractului pentru 1 kW putere instalată nu poate depăși 2% din valoarea investiției specifice luate în calcul la stabilirea de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a preţurilor plafon pentru licitaţia respectivă.”

    la alineatul (6), textul „cu mai mult de 36 de luni” se substituie cu textul „cu peste 48 de luni”;

    alineatul (9) va avea următorul cuprins:

    „(9) Guvernul sau comisia de licitaţii poate solicita suportul organului supravegherii energetice de stat la stabilirea cerinţelor tehnice sau a altor cerinţe aplicabile licitaţiei organizate, precum şi la verificarea respectării de către producătorii eligibili a obligaţiei ce le revine în legătură cu construcţia centralei electrice în termenele şi condiţiile stabilite în cadrul licitației.”

    22.  La articolul 36:

    alineatul (1) va avea următorul cuprins:

    „(1) În conformitate cu prezenta lege, statutul de producător eligibil se confirmă pentru producătorul care deţine sau urmează să deţină o centrală electrică ce întruneşte toate condiţiile stabilite de Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil şi care a depus garanţia pentru participare și garanţia de bună execuţie a contractului, stabilite prin hotărîrea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.”

    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:

    „(11) Garanţia pentru participare și garanţia de bună execuţie a contractului se stabilesc şi se aplică în mod nediscriminatoriu, în mărime fixă per 1 kW putere instalată, conform următoarelor condiții:

    a) cuantumul garanției pentru participare pentru 1 kW putere instalată nu poate depăși 0,2% din valoarea investiției specifice luate în calcul la stabilirea tarifelor fixe în vigoare la momentul depunerii de către producătorul respectiv a declaraţiei pe propria răspundere privind confirmarea statutului de producător eligibil;

    b) cuantumul garanției de bună execuţie a contractului pentru 1 kW putere instalată nu poate depăși 2% din valoarea investiției specifice luate în calcul la stabilirea tarifelor fixe în vigoare la momentul depunerii de către producătorul respectiv a declaraţiei pe propria răspundere privind confirmarea statutului de producător eligibil.”

    alineatul (2) va avea următorul cuprins:

    „(2) Statutul de producător eligibil se confirmă de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil.”

    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:

    „(51) Un producător nu are dreptul să solicite confirmarea statutului de producător eligibil, în conformitate cu prezentul articol, pentru dezvoltarea a două sau mai multe centrale electrice care utilizează acelaşi tip de tehnologie de producere a energiei electrice din surse regenerabile dacă puterea electrică instalată/cumulată a acestora este mai mare decît limita de capacitate stabilită de către Guvern în conformitate cu art. 10 lit. e). În acest caz, investitorul respectiv urmează să participe la licitaţie pentru a obţine dreptul de producător eligibil în conformitate cu art. 35. Prevederile prezentului alineat se extind şi asupra soţului, rudelor și afinilor în linie dreaptă şi în linie colaterală, pînă la gradul doi inclusiv, ai producătorului de energie electrică.” 

    la alineatul (6), textul „este în drept să participe la licitaţie şi/sau să comercializeze” se substituie cu textul „are dreptul să comercializeze”; 

    alineatul (8) va avea următorul cuprins: 

    „(8) În calitate de organ al supravegherii energetice de stat, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică stabileşte cerinţele tehnice aplicabile procedurii de confirmare a statutului de producător eligibil pentru a verifica respectarea de către producătorii eligibili a obligaţiei ce le revine în legătură cu construcţia centralei electrice în termenele şi în condiţiile stabilite de procedura în cauză.

    23.  La articolul 37:

    alineatul (1) va avea următorul cuprins:

    „(1) După ce a participat la licitaţie şi a obţinut statutul de producător eligibil sau după confirmarea statutului de producător eligibil, producătorul beneficiază de dreptul de a i se achiziţiona întreaga cantitate de energie electrică livrată în reţelele electrice la preţul fix stabilit în cadrul licitaţiei, respectiv la tariful fix stabilit de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu prezenta lege, timp de 15 ani de la punerea în funcţiune a centralei electrice. În acest interval de timp, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ajustează preţurile fixe stabilite în cadrul licitaţiei şi tarifele fixe în conformitate cu metodologia aprobată și în funcţie de evoluţia ratei de schimb a monedei naţionale faţă de USD.”

    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:

    „(11) După obţinerea statutului de producător eligibil în cadrul licitaţiei sau după confirmarea statutului de producător eligibil, producătorul este obligat să construiască şi să pună în funcţiune centrala electrică în termen de cel mult 36 de luni de la anunţarea rezultatelor licitaţiei sau, după caz, în termen de cel mult 24 de luni de la data confirmării statutului de producător eligibil, de asemenea este obligat să respecte celelalte condiţii stabilite în cadrul licitaţiei sau în cadrul procedurii de confirmare a statutului de producător eligibil, stabilite în conformitate cu prezenta lege şi regulamentele prevăzute la art. 35 alin. (2) şi     art. 36 alin. (1). Termenul de punere în funcţiune a centralei electrice, stabilit în prezentul alineat, poate fi prelungit de către Guvern, în cazul oferirii statutului de producător eligibil în cadrul licitaţiei, sau de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în cazul confirmării statutului de producător eligibil, cu cel mult 12 luni, dacă centrala electrică respectivă nu poate fi pusă în funcțiune din motive întemeiate, neimputabile producătorului eligibil (condiții de forţă majoră; lipsa posibilității de a o racorda la rețeaua electrică din cauza nerespectării de către operatorul sistemului de transport, operatorul sistemului de distribuţie a termenelor privind dezvoltarea rețelei electrice; întîrzierea de către operatorul de sistem în executarea și punerea în funcțiune a instalației de racordare conform contractului de racordare).”

    la alineatul (2), după textul „36 de luni pînă la punerea în funcţiune” se introduce textul „a centralei electrice, în cazul producătorilor cărora le-a fost confirmat statutul de producător eligibil, sau cu mai mult de 48 de luni de la punerea în funcţiune a centralei electrice, în cazul producătorilor care au obţinut statutul de producător eligibil în cadrul licitaţiei,”, iar textul „volumul de energie electrică la preţul sau, după caz, la tariful stabilit” se substituie cu textul „cantitatea de energie electrică la preţul fix sau, după caz, la tariful fix stabilit”;

    la alineatul (3), textul „în termen de 24 de luni de la anunţarea rezultatelor licitaţiei sau, după caz, de la data confirmării statutului de producător eligibil,” se substituie cu textul „în termenul stabilit la alin. (11),”, iar textul „volumul de energie electrică la preţul sau, după caz, la tariful stabilit” – cu textul „cantitatea de energie electrică la preţul fix sau, după caz, la tariful fix stabilit”;

    la alineatul (4), textul „instalației de producere” se substituie cu textul „centralei electrice”, iar textul „de preţul sau, după caz, de tariful stabilit” – cu textul „de preţul fix sau, după caz, de tariful fix stabilit în conformitate cu prezenta lege”;

    la alineatul (5), textul „volumul de energie electrică” se substituie cu textul „cantitatea de energie electrică”;

    alineatul (6) va avea următorul cuprins:

    „(6) Registrul producătorilor eligibili cărora le-a fost oferit statutul respectiv în cadrul licitaţiilor organizate în baza art. 35 şi al producătorilor eligibili statutul cărora a fost confirmat în baza art. 36 se instituie și se ține de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea cu privire la registre. Registrul respectiv trebuie să conţină, fără a se limita la acestea, informaţii cu privire la data la care a fost oferit sau data la care acest statut a fost confirmat, la capacitatea instalată a centralelor electrice respective, precum şi cu privire la capacitatea instalată cumulată pe ţară pentru fiecare tip de tehnologie de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Informaţiile menţionate se publică trimestrial pe pagina web oficială a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.”

    24.  Articolul 38:

    în textul articolului, cuvîntul „volum”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „cantitate” la forma gramaticală corespunzătoare;

    articolul se completează cu alineatele (11) şi (12) cu următorul cuprins:

    „(11) Pentru majorarea capacităţii centralei electrice în raport cu care un producător de energie electrică din surse regenerabile a obţinut statutul de producător eligibil în cadrul unei licitaţii, producătorul respectiv trebuie să participe la o nouă licitaţie.

    (12) Pentru a majora capacitatea centralei electrice în raport cu care unui producător de energie electrică din surse regenerabile i-a fost confirmat statutul de producător eligibil, producătorul respectiv trebuie să participe la o nouă procedură de confirmare a statutului de producător eligibil sau la o licitaţie în cazul în care capacitatea instalată cumulată a centralei electrice extinse este mai mare decît limita de capacitate stabilită de către Guvern în conformitate cu art. 10 lit. e).”

    alineatul (2) va avea următorul cuprins:

    „(2) În cazul majorării capacităţii centralei electrice existente prin instalarea unei capacităţi adiţionale de producere a energiei electrice care utilizează acelaşi tip de sursă regenerabilă de energie, producătorul, deţinător al centralei electrice, este obligat:

    a) să livreze cantitatea de energie electrică, produsă de centrala electrică existentă pînă la realizarea majorării capacităţii, la tariful fix aprobat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în cadrul procedurii de confirmare a statutului de producător eligibil sau la preţul fix stabilit, în cadrul licitaţiei pentru capacitatea deţinută iniţial, pînă la majorare;

    b) să livreze cantitatea de energie electrică produsă de capacitatea nou-instalată la tariful fix aprobat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în cadrul procedurii de confirmare a statutului de producător eligibil sau la preţul fix stabilit, în cadrul licitaţiei pentru capacitatea adiţională, în funcţie de categoria de capacitate în care se încadrează capacitatea cumulată a centralei electrice extinse.”

    la alineatul (4), textul „la preţul stabilit în cadrul licitaţiei în funcţie de tipul sursei regenerabile utilizate” se substituie cu textul „la preţul fix stabilit în cadrul unei licitaţii sau la tariful fix aprobat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în cadrul procedurii de confirmare a statutului de producător eligibil pentru tipul sursei regenerabile utilizate”;

    la alineatul (5), textul „se va aplica cel mai mic preţ stabilit pentru tehnologiile în cauză în cadrul licitaţiei” se substituie cu textul „se va aplica cel mai mic tarif fix aprobat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în cadrul procedurii de confirmare a statutului de producător eligibil sau cel mai mic preţ fix stabilit, în cadrul unei licitaţii, pentru tipul sursei regenerabile utilizate”;

    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

    „(6) În cazul în care, pentru capacitatea nou-instalată a centralei electrice, producătorul de energie electrică din surse regenerabile nu a obţinut statut de producător eligibil, fie prin intermediul unei licitaţii, fie prin intermediul procedurii de confirmare a statutului de producător eligibil, acesta are dreptul să comercializeze energia electrică produsă de capacitatea nou-instalată a centralei electrice în baza unor condiţii negociate cu participanţii la piaţa energiei electrice, cu condiţia instalării unui echipament de măsurare separat pentru evidenţa energiei electrice produse de capacitatea nou-instalată.”

    25.  Legea se completează cu articolul 381 cu următorul cuprins:

     „Articolul 381. Participarea producătorilor eligibili la piața 

                              concurențială de energie electrică

    (1) Producătorii eligibili a căror centrală/centrale electrice depășesc limitele de capacitate stabilite de către Guvern, în conformitate cu Legea cu privire la ajutorul de stat și angajamentele asumate în cadrul Tratatului de constituire a Comunității Energetice, sînt obligați să vîndă energia electrică produsă din surse regenerabile pe piața angro din momentul în care această piață devine funcțională.

    (2) La întrunirea condiției menționate la alin. (1) din prezentul articol, producătorii eligibili existenți semnează contracte pentru diferențe cu furnizorul central de energie electrică în locul contractelor de achiziționare a energiei electrice din surse regenerabile. Producătorilor eligibili li se garantează obținerea veniturilor calculate în baza prețurilor fixe și/sau tarifelor fixe și a cantităților de energie electrică produsă pe perioada de contract rămasă, pînă la întrunirea termenului stabilit în conformitate cu art. 37 alin. (1).

    (3) Prețul pieței angro de energie electrică se consideră prețul stabilit pe piață pentru ziua următoare. Dacă prețul fix sau tariful fix este mai mare decît prețul pieței pentru ziua următoare, producătorul eligibil va primi diferența de venit de la furnizorul central de energie electrică, iar dacă prețul fix sau tariful fix este mai mic decît prețul pieței, producătorul eligibil va plăti diferența de venit furnizorului central de energie electrică.

    (4) Furnizorii de energie electrică care furnizează energie electrică consumatorilor finali sînt obligați să achite furnizorului central de energie electrică obligațiunile financiare, rezultate din aplicarea alin. (3), care reprezintă sume determinate de diferența dintre prețul de pe piața angro de energie electrică și prețurile/tarifele fixe, de cantitățile furnizate de energie electrică din surse regenerabile, proporțional cotelor-părți deținute pe piața energiei electrice de furnizorii respectivi. Obligațiunile financiare se determină de furnizorul central de energie electrică în conformitate cu Regulile pieței energiei electrice.” 

    26. La articolul 39:

    alineatul (1) va avea următorul cuprins:

    „(1) Consumatorul final, deţinător al unei centrale electrice, care produce energie electrică din surse regenerabile pentru uz propriu şi care a încheiat cu furnizorul un contract de furnizare a energiei electrice la preţ reglementat are dreptul să livreze în reţeaua electrică surplusul de energie electrică produsă, iar furnizorul respectiv este obligat să încheie, la solicitarea consumatorului final respectiv, un contract pentru aplicarea mecanismului de contorizare netă, în condiţiile prezentei legi.”

    la alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

    „b) centrala electrică trebuie să dispună de o putere instalată de pînă la 200 kW, dar nu mai mare decît puterea contractată cu furnizorul respectiv;”

    la alineatul (4):

    la litera a), textul „va achita furnizorului de energie electrică la tarife reglementate” se substituie cu textul „va achita furnizorului”, iar textul „livrată la tarifele” – cu textul „livrată la preţul reglementat”;

    la litera b), textul „ , inclus în tariful reglementat de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali în anul de gestiune şi publicat de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică pe pagina sa web oficială” se substituie cu textul „de către furnizorul serviciului universal în anul de gestiune”;

    la alineatul (5), textul „ , inclus în tariful reglementat de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali în anul de gestiune şi publicat de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică pe pagina sa web oficială” se substituie cu textul „de către furnizorul serviciului universal în anul de gestiune”;

    alineatul (6) va avea următorul cuprins:

    „(6) Beneficiază de mecanismul de contorizare netă, în baza principiului „primul venit, primul servit”, consumatorii finali deţinători ai centralelor electrice a căror capacitate instalată cumulată nu depăşeşte 5% din valoarea sarcinii maxime înregistrate pe parcursul anului precedent de către operatorul sistemului de distribuţie la reţelele căruia sînt racordate centralele electrice respective. Limita de 5%, stabilită în prezentul alineat, poate fi revizuită şi modificată de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică prin aprobarea, în conformitate cu Legea cu privire la energetică, a unei hotărîri motivate şi supuse în prealabil consultărilor publice.”

    la alineatele (7) şi (8), textul „la tarife reglementate” se exclude.

    27.  Articolul 45:

    la alineatul (2), textul „întregului volum de energie electrică” se substituie cu textul „întregii cantităţi de energie electrică”;

    alineatul (4) se abrogă;

    la alineatul (5), textul „31 decembrie 2016” se substituie cu textul „31 decembrie 2018”;

    alineatul (6) se completează cu literele d) și e) cu următorul cuprins:

    „d) va asigura consolidarea capacităților instituțiilor responsabile de implementarea prezentei legi, menționate la art. 12, 13, 18 și 19, inclusiv prin atragerea asistenței tehnice specializate;

    e) va desemna furnizorul central de energie electrică, menționat la art. 30, precum și va asigura consolidarea capacităților instituționale ale instituției, inclusiv prin atragerea asistenței tehnice dedicate.”

    articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:

    „(9) Prevederile art. 381 se aplică din momentul stabilirii de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a existenței unui nivel suficient de lichiditate pe piața energiei electrice pentru ziua următoare, agenția emițînd o hotărîre în acest sens. Prin hotărîrea emisă, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică stabilește momentul din care producătorii eligibili sînt obligați să participe la piața concurențială de energie electrică, aprobă forma și clauzele contractului pentru diferențe, precum și elementele de procedură care trebuie să asigure perioada de tranziție.”

    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 25 martie 2018.


    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian  CANDU

    Nr. 34. Chișinău, 16 martie 2018.