HGC407/2018
ID intern unic:  375199
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 407
din  25.04.2018
cu privire la aprobarea obiectivelor şi condiţiilor parteneriatului
public-privat pentru proiectarea și construcția arenei polivalente
de interes național, precum și a cerinţelor generale la selectarea
partenerului privat
Publicat : 27.04.2018 în Monitorul Oficial Nr. 133-141     art Nr : 449
    În temeiul art. III din Legea nr. 52 din 23 martie 2018 privind modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 113-120, art. 230), art. 6 alin. (4) din Legea nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70-73, art. 316), cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 și 83 din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 alin. (1) lit. e1) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, și art. 11 lit. a), b) şi e) din Legea nr. 179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165-166, art. 605), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă trecerea terenului cu suprafața de 69,2224 ha (numărul cadastral 3153209.003), amplasat în mun. Chișinău, com. Stăuceni, din domeniul public în domeniul privat al statului.
    2. Se schimbă categoria de destinaţie a terenului specificat în punctul 1, cu trecerea din categoria de terenuri cu destinație agricolă în categoria de terenuri destinate construcțiilor.
    3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va asigura întocmirea de către Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău a actelor necesare privind casarea și defrișarea a 10 ha din plantațiile perene amplasate pe terenul cu suprafața de 69,2224 ha (numărul cadastral 3153209.003), amplasat în mun. Chișinău, com. Stăuceni.
    4. Agenția Relații Funciare și Cadastru va asigura efectuarea de către Î.S. „Protecția Solurilor și Îmbunătățiri Funciare”, în termen de 60 de zile, a lucrărilor de defrișare a 10 ha din plantațiile perene amplasate pe terenul specificat în punctul 1, al căror cost nu va depăși suma de 200,0 mii lei. Agenția Relații Funciare și Cadastru va prezenta propuneri în cadrul modificării Legii bugetului de stat pentru anul 2018.
    5. Se transmite, cu titlu gratuit, din administrarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (gestiunea Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău) în administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării terenul cu suprafața de 69,2224 ha (numărul cadastral 3153209.003), amplasat în mun. Chișinău, com. Stăuceni.
    6. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău, în comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, vor institui comisia de transmitere a terenului cu suprafața de 69,2224 ha (numărul cadastral 3153209.003) şi vor asigura, în termen de 30 de zile, transmiterea terenului în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1170 din 25 octombrie 2016.
    7. Se aprobă obiectivele şi condiţiile parteneriatului public-privat pentru proiectarea și construcția arenei polivalente de interes național și cerinţele generale la selectarea partenerului privat, conform anexei.
    8. Se acceptă propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării privind crearea Societății cu Răspundere Limitată „Arena Națională”, cu cotă integrală de stat, cu transmiterea în calitate de aport în capitalul social al societății nou-create a terenului cu suprafața de 69,2224 ha (numărul cadastral 3153209.003), în scopul asigurării implementării parteneriatului public-privat.
    9. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:
    1) va asigura, în termen de 30 de zile, înființarea și înregistrarea în modul stabilit a Societății cu Răspundere Limitată „Arena Națională”;
    2) va crea comisia de transmitere și va transmite dreptul de proprietate a terenului cu suprafața de 69,2224 ha (numărul cadastral 3153209.003) în calitate de aport în capitalul social al Societății cu Răspundere Limitată „Arena Națională”;
    3) va asigura condițiile necesare pentru activitatea societății comerciale nou-create;
    4) va monitoriza activitatea societății comerciale fondate și va înainta propuneri de îmbunătățire a activității acesteia;
    5) va asigura organizarea şi desfăşurarea concursului public de selectare a partenerului privat într-o singură etapă, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 476 din 4 iulie 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat”;
    6) va încheia contractul de parteneriat public-privat pentru executarea lucrărilor de proiectare și construcție a arenei polivalente de interes național și va institui Comisia interministerială de monitorizare a executării obligaţiilor contractuale;
    7) va prezenta propuneri în cadrul modificării Legii bugetului de stat pentru anul 2018 prin alocarea sumei de 102 000 000 lei și pentru anul 2019 prin alocarea sumei de 100 000 000 lei în calitate de aport în capitalul social al Societății cu Răspundere Limitată „Arena Națională”.
    10. Ministerul Finanțelor, la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, va asigura transferul mijloacelor financiare în mărime de 202 000 000 lei ca aport în capitalul social al Societății cu Răspundere Limitată „Arena Națională”, în baza documentelor justificative.
    11. Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 781 din 22 iunie 2016 „Cu privire la reorganizarea Întreprinderii de Stat „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” şi modificarea denumirii Instituţiei Publice „Colegiul Agricol din Ţaul” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 184-192, art. 848) se modifică după cum urmează:
    1) poziția 29 se exclude;
    2)  la poziția „Total”, cifra „1431,5756” se substituie cu cifra „1362,3532”.
    12. Agenţia Servicii Publice va opera modificările necesare în documentele cadastrale, la cererea titularului de drept, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    13. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                  Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                 Liviu Volconovici

    Nr. 407. Chişinău, 25 aprilie 2018.


Anexă
la  Hotărîrea Guvernului nr. 407
din 25 aprilie 2018

OBIECTIVELE ŞI CONDIŢIILE
parteneriatului public-privat pentru proiectarea și construcția arenei
polivalente de interes național
și cerinţele generale la selectarea
partenerului privat
Secţiunea 1. Obiectivele parteneriatului public-privat
    1. Obiectivul general al parteneriatului public-privat constă în finanțarea, proiectarea, construcția, dotarea tehnică și darea în exploatare a arenei polivalente de interes național.
    2. Scopul parteneriatului public-privat este dezvoltarea infrastructurii sportive şi culturale din Republica Moldova prin crearea unui obiectiv multifuncţional în vederea promovării modului sănătos de viaţă, inclusiv:
    1) dezvoltarea culturii sportului și condițiilor de agrement adecvate și accesibile pentru cetățenii țării;
    2) crearea oportunității de atragere și organizare pe teritoriul Republicii Moldova a evenimentelor culturale și sportive de nivel regional și internațional, promovînd imaginea pozitivă a țării pe plan internațional în acest sens;
    3) creșterea nivelului de pregătire a sportivilor de performanță;
    4) crearea locurilor noi de muncă în cadrul complexului multifuncțional;
    5) dezvoltarea infrastructurii în zona comunei Stăuceni, municipiul Chișinău;
    6) promovarea turismului receptor;
    7) diminuarea costurilor bugetare pentru crearea unui areal sportiv multifuncțional și de agrement, pentru promovarea unui mod sănătos de viață în rîndul populației.
    3. Modalitatea de realizare a parteneriatului public-privat este finanțare-proiectare-construcție-transfer.
    4. Obiective specifice realizării parteneriatului public-privat:
    1) finanțarea, proiectarea, construcția, dotarea tehnică și darea în exploatare a arenei polivalente de interes național;
    2) crearea unei zone multifuncționale cu capacitatea de găzduire a evenimentelor de menire sportivă și culturală;
    3) respectarea standardelor de înaltă calitate la executarea lucrărilor de proiectare și construcție, în conformitate cu cadrul legal național și practica internațională în domeniu.
Secţiunea a 2-a. Condiţiile parteneriatului public-privat
    5. Arena polivalentă de interes național urmează a fi proiectată și construită în baza următoarelor elemente:
    1) capacitate de bază de cel puțin 4000 și cel mult 4100 de locuri/scaune;
    2) capacitate de găzduire a diverselor evenimente sportive (conform standardelor federațiilor internaționale din domeniile respective, de exemplu ale Federației Internaționale de Volei (FIVB), Federației Internaționale de Baschet (FIBA) etc.), culturale, conferințe, concerte, expoziții etc.;
    3) zonă de parcare cu capacitate de cel puțin 1000 și cel mult 1100 de locuri;
    4) zonă separată pentru antrenamente și evenimente mici;
    5) zonă separată pentru Aqua Park, Spa și Fitness acoperite, piscină olimpică cu tribună pentru spectatori de cel puțin 500 de locuri/scaune (conform standardelor Federației Internaționale de Natație (FINA)), corturi de tenis deschise (cel puțin 8), puncte de alimentație publică, infrastructură;
    6) termen de construcție a arenei polivalente de 12 luni de la data recepționării de către partenerul privat a autorizației de construire.
    6. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în calitate de partener public, va institui Comisia de selectare a partenerului privat în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 476 din 4 iulie 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard și condițiile generale de selectare a partenerului privat”.
    7. Partenerul public va desfășura concursul de selectare a partenerului privat într-o singură etapă.
    8. Cîștigătorul concursului, pînă la semnarea contractului de parteneriat public-privat, va înființa, în modul stabilit de legislație, o societate comercială pentru implementarea parteneriatului public-privat.
    9. Criteriile de bază la selectarea partenerului privat:
    1) experiență generală în domeniul construcțiilor cu minimum 3 proiecte de proiectare și construcție realizate pe parcursul ultimilor 5 ani (2013-2017), cu o valoare de cel puțin 30 mil. euro/proiect;
    2) experiență în construcția edificiilor de profil sportiv similare obiectului contractului parteneriatului public-privat (arene, complexe sportive, stadioane) – minimum 1 proiect realizat pe parcursul ultimilor 5 ani. Proiectele care se află în etapa de execuție de peste 50% sînt considerate eligibile;
    3) cifra de afaceri medie anuală minimă din activități de construcții de cel puțin 50 mil. euro/an în ultimii 3 ani;
    4) acces la linii de finanțare de minimum 50 mil. euro de la instituții bancare sau orice alte instituții financiare cu reputație.
    10. Durata implementării contractului de parteneriat public-privat este de minimum 10 ani.
    11. Partenerul public va asigura divizarea terenului cu suprafața de 69,2224 ha (numărul cadastral 3153209.003), amplasat în mun. Chișinău, com. Stăuceni, după cum urmează:
    1) 10 ha – pentru construcția arenei polivalente cu zonă separată pentru antrenamente și evenimente mici, Aqua Park, Spa și Fitness acoperite, piscină olimpică cu tribună pentru spectatori de cel puțin 500 de locuri/scaune (conform standardelor Federației Internaționale de Natație (FINA)), corturi de tenis (cel puțin 8), puncte de alimentație publică, zonă de parcare, căi de acces și infrastructură necesară. După semnarea contractului de parteneriat public-privat, terenul menționat va fi transmis partenerului privat sau, după caz, societății comerciale înființate de acesta pe teritoriul Republicii Moldova în scopul executării contractului de parteneriat public-privat;
    2) 59,2224 ha – pentru dezvoltarea ulterioară a arealului respectiv.
    12. Parteneriatul public-privat se realizează în baza contractului de parteneriat public-privat privind proiectarea și construcția arenei polivalente de interes național, încheiat între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în calitate de partener public, Societatea cu Răspundere Limitată „Arena Națională”, ofertantul desemnat cîștigător, în calitate de partener privat, și societatea comercială înființată de acesta pe teritoriul Republicii Moldova în scopul executării contractului de parteneriat public-privat și contrasemnat de Ministerul Finanțelor.
    13. La concurs pot participa persoanele juridice de drept privat din Republica Moldova şi/sau din alte state cu care Republica Moldova are semnate acorduri de cooperare comercial-economică şi/sau privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.
    14. Principalele clauze ale contractului de parteneriat public-privat se vor referi la:
    1) drepturile și obligațiile părților: contractul va specifica drepturile și obligațiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ale Societății cu Răspundere Limitată „Arena Națională”, ale ofertantului desemnat cîștigător (partenerul privat) și/sau ale altor părți relevante, după caz. Ofertantul cîștigător va avea dreptul să folosească terenul cu suprafața de 10 ha din suprafața totală a terenului de 69,2224 ha (numărul cadastral 3153209.003), amplasat în mun. Chișinău, com. Stăuceni, aflat în administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în modul stabilit de contractul de parteneriat public-privat. Partenerul privat va asigura finanțarea și efectuarea lucrărilor de proiectare, construcție, dotare tehnică și dare în exploatare a arenei polivalente de interes național;
    2) rambursarea investiţiilor efectuate de partenerul privat în cadrul parteneriatului se va realiza de către partenerul public în termen de minimum 10  ani, în tranşe determinate în cadrul negocierilor contractului de parteneriat public-privat, documentate corespunzător (lucrări de proiectare şi construcţie a arenei polivalente);
    3) executarea lucrărilor de construcție: ofertantul cîștigător va executa lucrările de construcție în conformitate cu documentația de proiect, cu respectarea prevederilor Legii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcții, altor acte normative în domeniul construcțiilor;
    4) termenele de executare: ofertantul cîștigător va efectua lucrările de proiectare, construcție și dare în exploatare a arenei polivalente de interes național conform termenelor stabilite în contract;
    5) riscuri: ofertantul cîștigător își va asuma toate riscurile ce țin de proiectarea, construcția și darea în exploatare a arenei polivalente, infrastructurii, căilor de acces, precum și de amenajarea teritoriului conform normelor tehnice;
    6) clauzele de încetare a contractului: în contract se vor specifica temeiurile de reziliere a contractului și efectele rezilierii acestuia;
    7) transferarea către partenerul public, cu titlu gratuit, a obiectului parteneriatului public-privat, în stare bună, funcțional și liber de orice sarcină sau obligație, la expirarea contractului.