LPC107/2018
ID intern unic:  376284
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 107
din  14.06.2018
pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2018 nr. 281/2017
Publicat : 06.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 246-254     art Nr : 393
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464–470, art. 806) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    „Art. 1. – Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 se aprobă la venituri în sumă de 19338999,4 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 19338999,4 mii de lei.”
    2. Anexele nr. 1 şi nr. 2 vor avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 1
Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
Denumirea
Codul

Suma,
mii lei

I. Venituri, total
1
19338999,4

 inclusiv transferuri de la bugetul de stat

19
6465099,4
II. Cheltuieli, total
2+3
19338999,4
inclusiv cheltuieli de personal
21
114751,8
III. Sold bugetar
1-(2+3)
0,0
IV. Surse de finanţare, total
4+5+9
0,0

Active financiare

4
-330475,8 
Datorii
5
0,0

Modificarea soldului de mijloace băneşti

9
330475,8
Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei
91
330475,8
Sold de mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei
93
0,0

Anexa nr. 2
Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2018
Denumirea
Codul
Suma, mii lei
în total
inclusiv din
bugetul asigurărilor sociale de stat
bugetul de stat
Cheltuieli, total
 
19338999,4
14024668,3
5314331,1
Protecţia socială
90
19338999,4
14024668,3
5314331,1

Administrarea sistemului public de asigurări sociale

9002
185312,2
185312,2

Protecţia în caz de incapacitate temporară de muncă

9003
420926,6
420926,6

Protecţia persoanelor în etate

9004
11069203,6
10053179,0
1016024,6

Protecţia în legătură cu pierderea întreţinătorului

9005
171295,1
165896,1
5399,0

Protecţia familiei şi copilului

9006
1827200,8
1332473,3
494727,5
Protecţiaşomerilor
9008
42552,4
42552,4

Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi

9010
2438307,2
1794328,7
643978,5

Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie

9011
926814,6

926814,6

Protecţia socială în cazuri excepţionale

9012
809638,3

809638,3

Protecţia socială a pensionarilor din rîndul structurilor de forţă

9018
1181013,3

1181013,3

Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni

9019
266735,3
30000,0
236735,3

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Andrian CANDU

    Nr. 107. Chișinău, 14 iunie 2018.