LPM140/2018
ID intern unic:  376831
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 140
din  27.07.2018
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320     art Nr : 478     Data intrarii in vigoare : 17.08.2018
    MODIFICAT
   
LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 91 din Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 200), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    la alineatul (1), sintagma „autoritate publică” se substituie cu sintagma „autoritate administrativă centrală”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Bugetul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile stabilite de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    la alineatul (3), cuvîntul „director” se substituie cu cuvintele „director general”, iar textul „este asistat de unul sau de mai mulţi directori adjuncţi, selectaţi” se substituie cu textul „general este asistat de un director general adjunct, selectat”.
    Art. II. – La articolul 7 alineatul (3) din Legea nr. 534/1995 cu  privire la concesiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 67, art. 752), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „de pe lîngă Ministerul Economiei” se exclud.
    Art. III. – La articolul 2 alineatul (1) litera c) din Legea fondului rutier nr. 720/1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247–251, art. 753), cu modificările şi completările ulterioare, textul „ , în limita în care acestea nu formează bugetul autorității publice responsabile de eliberarea lor” se exclude.
    Art. IV. – La articolul 203 alineatul (7) din Codul fiscal nr.1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „subordonată Ministerului Economiei” se exclud.
    Art. V. – Legea aviaţiei civile nr. 1237/1997 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98–99, art. 292), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la  alineatul (1), cuvintele „în comun cu Autoritatea Aeronautică Civilă” se exclud;
    la alineatul (3), literele k) și  m) se abrogă.
    2. Articolul 5:
    la alineatul (2), textul „ , cu buget autonom” se exclude;
    la alineatul (3), litera a) se abrogă;
    la alineatul (31), literele r) și s) se abrogă.
    3. La articolul 6:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Directorul şi directorii adjuncți ai Autorității Aeronautice Civile sînt numiți în funcţie publică şi eliberați sau destituiți din funcţie publică, în condiţiile legii, de către ministru.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În cadrul Autorității Aeronautice Civile activează funcționari publici, în condițiile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, și alte categorii de personal, a căror activitate este reglementată de cadrul normativ în domeniul muncii.”
    alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:
    „(3) Bugetul Autorității Aeronautice Civile se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile stabilite de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
    (4) Plățile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a serviciilor de navigaţie aeriană, plățile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a aerodromurilor în funcţie de codul atribuit, plățile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a operatorilor aerieni care efectuează transporturi de mărfuri în afara teritoriului Republicii Moldova constituie venituri colectate de către Autoritatea Aeronautică Civilă și se utilizează la finanţarea activităţii acesteia.” 
    alineatul (5) se abrogă;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Plăţile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare se transferă în bugetul de stat lunar, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare, de către agenţii economici certificaţi, conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor.”
    Art. VI. – La articolul 4 alineatul (2) din Legea nr. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147–149, art. 1161), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „de pe lîngă Ministerul Economiei” se exclud.
    Art. VII. – Articolul 7 din Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 52–53, art. 368), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor la serviciile prestate de către aceasta se aprobă de Guvern.”
    alineatul (3) se abrogă.
    Art. VIII. –  Legea  nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, noțiunile „Casa Naţională de Asigurări Sociale” și „casă teritorială” vor avea următorul cuprins:
    „Casa Naţională de Asigurări Sociale (denumită în continuare Casa Naţională) – autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului, care administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale;
    casă teritorială –  subdiviziune structurală a Casei Naționale care nu are calitate de persoană juridică;”.
    2. La articolul 43, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Casa Naţională administrează sistemul public de asigurări sociale şi gestionează bugetul asigurărilor sociale de stat prin contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor.”
    3. Articolul 44 se abrogă.
    4. Articolul 45:
    la alineatul (1), cuvintele „președinte desemnat de Guvern” se substituie cu textul „director general, numit şi eliberat din funcţie de către Guvern”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Directorul general al Casei Naționale este administratorul de buget.”
    la alineatul  (21), sintagma „Președintele Casei Naţionale” se substituie cu sintagma „Directorul general al Casei Naţionale”.
    5. Articolul 46 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 46. Organizarea Casei Naţionale
    (1) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale, precum şi structura şi efectivul-limită ale acesteia se aprobă de Guvern.
    (2) În funcţie de numărul și de structura categoriilor de asigurați și beneficiari de prestații sociale, precum şi de complexitatea activităţii la nivel teritorial, se constituie case teritoriale. Numărul caselor teritoriale se stabileşte în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale.”
    6. La articolul 47, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Cheltuielile de organizare şi funcţionare a sistemului public sînt parte componentă a bugetului asigurărilor sociale de stat.”
    7. La articolul 48, sintagma „președintele Casei Naţionale” se substituie cu sintagma „directorul general al Casei Naţionale”.
    Art. IX. – Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 599/1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 1–4, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 61, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Agenţia Navală este o autoritate administrativă în subordinea organului central de specialitate în domeniul transportului naval.”
    2. La articolul 62:
    alineatul (2) se completează în final cu textul „ , numiți în funcţie publică şi eliberați sau destituiți din funcţie publică, în condiţiile legii, de către ministru”;
    alineatele (3)–(9) se abrogă;
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) În cadrul Agenției Navale activează funcționari publici, în condițiile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, și alte categorii de personal, a căror activitate este reglementată de cadrul normativ în domeniul muncii.”
    alineatul (11) se abrogă;
    alineatul (12) va avea următorul cuprins:
    „(12) Bugetul Agenţiei Navale se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile stabilite de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    alineatul (13) se abrogă.
    3. La articolul 63, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2)  Metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de Agenţia Navală, nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor la serviciile prestate de către aceasta se aprobă de Guvern.”
    4. Articolul 33 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Se interzice înscrierea în registrul navelor a navelor aflate în proprietate sau operate de persoane fizice sau juridice asupra cărora sînt aplicate măsuri restrictive din partea Organizației Națiunilor Unite.”
    Art. X. – Legea nr. 1163/2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 137–138, art. 970), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 7 se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) stabilește organul abilitat cu emiterea autorizațiilor de export, reexport, import şi tranzit de mărfuri strategice;”.
    2. La articolul 9 alineatul (2), textul „Organul abilitat de Guvern este creat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii.” se exclude.
    3. În cuprinsul articolelor 111 și 112, sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la orice caz gramatical,  se substituie cu sintagma „organul abilitat de Guvern” la cazul gramatical corespunzător.
    Art. XI. – La articolul 7 din Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 68–71, art. 505), cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Inspectoratul de Stat al Muncii este condus de un director, numit în funcţie publică şi eliberat sau destituit din funcţie publică, în condiţiile legii, de către ministru.”
    Art. XII. – Legea nr. 102/2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 70–72, art. 312), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 10:
    la alineatul (1), cuvintele „de pe lîngă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale” se exclud;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Agenţia Naţională este o autoritate administrativă în subordinea organului central de specialitate responsabil de ocuparea forței de muncă și activează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Guvern.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Bugetul Agenţiei Naţionale se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile stabilite de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    la alineatul (3), cuvintele „cu statut de persoană juridică” se exclud;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Agenţia Naţională este condusă de un director, numit în funcţie publică şi eliberat sau destituit din funcţie publică, în condiţiile legii, de către ministru.”
    2. La articolul 27, cuvintele „general al” se exclud.
    Art. XIII. – Legea nr. 282/2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 171–174, art. 777), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9:
    litera b) se completează în final cu textul „și constituie structura organizațională responsabilă de acest domeniu”;
    litera m) va avea următorul cuprins:
    „m) aprobă lista serviciilor, metodologia de calculare a tarifelor și cuantumul tarifelor pentru determinarea titlului şi marcarea obiectelor din metale preţioase, pentru expertizarea metalelor preţioase, diagnosticarea pietrelor preţioase, evaluarea pietrelor preţioase, giuvaiere, a metalelor preţioase şi a articolelor din ele.”
    2. La articolul 10, literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
    „b) elaborează documente de politici, proiecte de acte normative în domeniul supravegherii marcării de stat;
    c) elaborează și prezintă Guvernului spre aprobare lista serviciilor, metodologia de calculare a tarifelor și cuantumul tarifelor pentru determinarea titlului şi marcarea obiectelor din metale preţioase, pentru expertizarea metalelor preţioase, diagnosticarea pietrelor preţioase, evaluarea pietrelor preţioase, giuvaiere, a metalelor preţioase şi a articolelor din ele;”.
    3. La articolul 14:
    alineatul (1) se abrogă;
    la alineatul (2) litera e), cuvintele „stabilite prin prezenta lege” se substituie cu cuvintele „stabilite de Guvern”;
    alineatul (3) se abrogă.
    4. La articolul 16 alineatul (3) litera i), articolul 17 alineatul (2) litera a), articolul 19 alineatul (61), sintagma „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” se substituie cu sintagma „structura organizațională responsabilă de supravegherea marcării de stat”.
    5. Anexele nr. 1 şi 2 se abrogă.
    Art. XIV. – Compartimentul „Casa Naţională de Asigurări Sociale” din anexa nr. 3 la Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

Casa Naţională de Asigurări Sociale,

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

Director general
6500

    Art. XV. – Articolul 6 din Legea nr.  235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126–130, art. 627), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), textul „cu indicarea serviciului, a actului şi a mărimii taxei pentru aceste servicii şi acte” se substituie cu textul „cu indicarea actului şi a mărimii taxei pentru aceste acte”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Serviciile prestate de autorităţile administraţiei publice şi alte instituţii cu funcţii de reglementare şi control și cuantumul tarifelor pentru prestarea acestora, inclusiv pentru controalele oficiale efectuate în conformitate cu art. 19 alin. (1) pct. 5) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, trebuie să fie expres prevăzute în nomenclatorul serviciilor aprobat de către Guvern. Cuantumul tarifelor pentru prestarea serviciilor se stabilește conform metodologiei aprobate de către Guvern. Veniturile obținute din prestarea serviciilor se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile stabilite de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    Art. XVI. – Legea nr. 156/2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141–145, art. 591), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Implementarea politicii statului în domeniul serviciului civil este realizată de către autoritatea administrativă responsabilă din subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în continuare – autoritatea responsabilă).”
    la alineatul (2), cuvintele „numiți de Centru” se substituie cu cuvintele „numiți de autoritatea responsabilă”, iar cuvîntul „autorități” – cu cuvîntul „unități”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Regulamentul privind organizarea și funcționarea autorității responsabile, precum și structura și efectivul-limită ale acesteia se aprobă de Guvern.”
    alineatul (4) se abrogă.
    2. Legea se completează cu articolul 71 cu următorul cuprins:
    „Articolul 71. Competența Ministerului Sănătății, Muncii
                           și Protecției Sociale
    Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale:
    a) elaborează, promovează şi monitorizează politica statului şi strategiile naţionale de dezvoltare în domeniul serviciului civil;
    b)  elaborează programul republican de organizare şi îndeplinire a serviciului civil.”
    3. La articolul 8, denumirea, partea introductivă și litera a) vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Competența autorității responsabile
    Autoritatea responsabilă:
    a) asigură implementarea politicii statului în domeniul serviciului civil;”.
    4. La articolul 23 alineatul (2), sintagma „Centrului Serviciului Civil” se substituie cu sintagma „autorității responsabile”.
    Art. XVII. – Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 125–129, art. 396), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 noțiunea „medic veterinar oficial”, cuvintele „posturilor de control sanitar-veterinar organizate în cadrul posturilor vamale” se substituie cu cuvintele „posturilor de inspecție la frontieră”.
    2. La articolul 3 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare Agenţie, subordonată Guvernului, avînd următoarea structură:
    – aparatul central;
    – subdiviziunile teritoriale și posturile de inspecție la frontieră fără personalitate juridică;”.
    3. Articolul 30:
    la alineatul (1), textul „posturile de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale” se substituie cu textul „posturile de inspecție la frontieră”;
    la alineatul (3), textul „posturilor de control sanitar-veterinar al mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat” se substituie cu textul „posturilor de inspecție la frontieră”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Posturile de inspecție la frontieră pot fi permanente sau provizorii. Posturile de inspecție la frontieră sînt create, reorganizate şi lichidate prin ordin al directorului general al Agenției, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
    4. La articolul 33 alineatul (1), textul „postul respectiv de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal” se substituie cu textul „postul respectiv de inspecție la frontieră”.
    Art. XVIII. – Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165–166, art. 605), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (2), cuvintele „de pe lîngă Ministerul Economiei și Infrastructurii” se exclud.
    2. La articolul 12, litera d) se abrogă.
    Art. XIX. – Anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    pozițiile „Şef al Centrului Serviciului Civil”, „Şef al Serviciului de Stat de Curieri Speciali” și „Director al Serviciului de Stat de Arhivă” se exclud;
    la poziția „Director general, director general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”, textul „ , director general adjunct” se exclude;
    la poziția „Preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale”, cuvîntul „Președinte” se substituie cu cuvintele „Director general”.
    Art. XX. – Legea nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241–246, art. 748), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, cuvintele „posturi de control sanitar-veterinar și fitosanitar la frontieră”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „posturi de inspecție la frontieră” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 11 alineatul (2), textul „specificate în anexele nr. 1 şi nr. 2, parte integrantă a prezentei legi” se substituie cu textul „aprobate prin hotărîre de Guvern”.
    3. La articolul 26 alineatul (7), textul „specificată la anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei legi” se substituie cu textul „aprobată prin hotărîre de Guvern”.
    4. La articolul 33 alineatul (1), textul „potrivit anexei nr. 2” se substituie cu textul „aprobate prin hotărîre de Guvern”.
    5. Anexele nr. 1 și 2 se abrogă.
    Art. XXI. – La poziţia A06 coloana a doua din capitolul II secţiunea I punctul 1 din anexa la Legea nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 164–165, art. 480), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Vicepreședinte al Casei Naționale de Asigurării Sociale” se exclude.
    Art. XXII. – Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (4), textul „în conformitate cu legile care reglementează genurile de activitate şi care stabilesc metodologia de calcul al taxelor respective,” se exclude.
    2. La articolul 124,  alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Agenţia Servicii Publice este structura organizațională responsabilă, cu statut de persoană juridică, care dispune de ştampilă cu stema de stat şi cu denumirea sa. Agenţia Servicii Publice îşi desfăşoară activitatea în baza unui act normativ aprobat de Guvern.”
    3. La compartimentul II din anexa nr.1, pozițiile 1–7 vor avea următorul cuprins:

1
Certificat de desemnare în domeniul metrologiei
Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC
Gratuit
În funcţie de termenul de valabilitate a acreditării
2

Autorizaţie individuală de tranzit al mărfurilor strategice (cu dublă destinaţie)

Agenţia Servicii Publice
 
Gratuit
În funcţie de solicitare
3

Autorizaţie individuală de import al mărfurilor strategice (cu dublă destinaţie)


 
Gratuit
În funcţie de solicitare
4

Autorizaţie individuală de export al mărfurilor strategice (cu dublă destinaţie)


 
Gratuit
În funcţie de solicitare
5

Autorizaţie individuală de reexport al mărfurilor strategice (cu dublă destinaţie)


 
Gratuit
În funcţie de solicitare
6

Autorizaţie pentru activitatea întreprinderii în vederea verificării proiectelor pentru construcţii

Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Agenţia Servicii Publice
Gratuit
5 ani
7

Autorizaţie de construire/desfiinţare pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional

Agenţia Servicii Publice
Gratuit
Pentru durata de executare a lucrărilor de construcţie

    Art. XXIII. – Compartimentul „Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice (conform art. 24 pct. 2) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern), Casa Naţională de Asigurări Sociale, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare” din anexa nr. 2 la Legea nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în denumire, textul „Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare” se substituie cu sintagma „Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală”;
    se exclude următoarea poziție: 

A06

Vicepreşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale

 21

    Art. XXIV. – Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160–164, art. 537), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 15:
    la alineatul (2), textul „administrativă, financiară și” se exclude; 
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Guvernul aprobă metodologia de calculare a tarifelor, nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice de către autorităţile administrative, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Parlamentului, în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.”
    2. La articolul 17, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Guvernul aprobă metodologia de calculare a tarifelor, nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice de către alte autorităţi administrative centrale, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Parlamentului, în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.”
    3. La  articolul 32, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Guvernul aprobă metodologia de calculare a tarifelor, nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice de către instituţiile publice, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine  de competenţa Parlamentului, în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.”
    4. La articolul 33 alineatul (3), textul „șeful de cabinet și consilierii ministrului sau directorului general,” se exclude.
    Art. XXV. –  Legea nr. 176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 238–242, art. 672), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (5), textul „Fondurile colectate în urma emiterii  actelor menționate în prezentul alineat se varsă integral în  bugetul organului emitent.” se exclude;
    2.  La articolul 4 alineatul (1), cuvintele „şi de legislaţia din domeniul transportului naval” se exclud.
    Art. XXVI. – Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 282–289, art. 600), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 6:
    la alineatul (1), cuvintele „instituție publică aflată” se substituie cu cuvintele „autoritate administrativă centrală”, iar în final se introduce textul: „Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea AGEPI, precum şi structura şi efectivul-limită ale acesteia se aprobă de Guvern.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Bugetul AGEPI se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile stabilite de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de AGEPI, nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor la serviciile prestate de către aceasta se aprobă de Guvern.”
    2. La articolul 8, litera f) se abrogă.
    3. La articolul 9, litera e) se abrogă.
    4. Capitolele III,  IV şi V se abrogă. 
    Art. XXVII. –  Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247–248, art. 568), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8:
    alineatele (2) și (3)  vor avea următorul cuprins:
    „(2) Agenţia este o autoritate administrativă în subordinea organului central de specialitate. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenției, precum şi structura şi efectivul-limită ale acesteia se aprobă de Guvern.
    (3) Bugetul Agenției se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile stabilite de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014. Taxele pentru eliberarea autorizațiilor de transport rutier în traficul național și internațional se virează de agenții economici la bugetul de stat conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor.”
    alineatul (4) se abrogă.
    2. La articolul 10, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Agenţia este în drept să presteze servicii. Metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de Agenție, nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor la serviciile prestate de către aceasta se aprobă de Guvern.”
    3. La articolul 11:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Directorul şi directorii adjuncți ai Agenţiei sînt numiți în funcţie publică şi eliberați sau destituiți din funcţie publică de către ministru, în condiţiile legii.”
    alineatele (3)–(6) se abrogă;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) În cadrul Agenției activează funcționari publici, în condițiile Legii  nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, și alte categorii de personal, a căror activitate este reglementată de cadrul normativ în domeniul muncii.”
    alineatele (8) și (10) se abrogă.
    Art. XXVIII. – Articolul 114 din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319–324, art. 634), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (9), cuvintele „propune Guvernului retragerea dreptului” se substituie cu cuvintele „retrage dreptul”;
    la alineatul (10), textul „se adoptă de Guvern la propunerea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării” se substituie cu textul „se adoptă de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
    Art. XXIX. –  Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306–313, art. 651), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (4),  textul „ , instituţie publică al cărei fondator este Ministerul Economiei și Infrastructurii” se substituie cu textul „structură organizațională responsabilă de acest domeniu”.
    2. La articolul 13 alineatul (1), sintagma „instituției publice” se substituie cu sintagma „structurii organizaționale”.
    Art. XXX. – Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenţionare a producătorilor agricoli (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 67–71, art. 93), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 noțiunea „Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură”, textul „instituție publică la autogestiune, instituită pe lîngă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului” se substituie cu textul „autoritate administrativă în subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”.
    2. La articolul 7,  alineatul (3) se abrogă.
    3. Articolul 15:
    la alineatul (1), textul „instituție publică la autogestiune, pe lîngă organul central de specialitate” se substituie cu textul „autoritate administrativă în subordinea organului central de specialitate”;
    la alineatul (4), textul „numiţi şi eliberaţi din funcţie, în condiţiile legii, de către organul central de specialitate” se substituie cu textul „numiți în funcţie publică şi eliberați sau destituiți din funcţie publică, în condiţiile legii, de către ministru”;
    alineatul (5) se abrogă;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Agenția este finanțată din bugetul de stat și din alte surse neinterzise de lege. Bugetul Agenției se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile stabilite de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
    4. Articolele 16 și 19 se abrogă.
    Art. XXXI. –  Legea nr. 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 244–251, art. 389), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (1), cuvintele „autoritate publică” se substituie cu cuvintele „autoritate administrativă centrală”.
    2. La articolul 18, denumirea articolului și alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 18. Servicii și tarife
    (1) Metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor la serviciile prestate de către aceasta se aprobă de Guvern.”
    Art. XXXII. – La articolul 10 litera a) din Legea nr. 260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 1–6, art. 18), cuvîntul „ulterioară” se exclude.
    Art. XXXIII. – Codul aerian al Republicii Moldova nr. 301/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 95–104, art. 189) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (3), literele g) și i) vor avea următorul cuprins:
    „g) prezintă Guvernului pentru aprobare metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană și cuantumul acestor tarife;”
    „i) prezintă Guvernului pentru aprobare regulamentul de organizare şi funcţionare, structura și efectivul-limită ale autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile.”
    2. Articolul 7 alineatul (3) punctul 6):
    la litera d), textul „și propune pentru aprobare organului central de specialitate în domeniul aviației civile mărimile acestor tarife” se exclude;
    literele h) și i) se abrogă.
    3. Articolul 8:
    la alineatul (1), cuvintele  „publică autonomă” și textul „ , cu buget autonom. Autoritatea administrativă de implementare și realizare a politicilor în domeniul aviației civile își desfășoară activitatea pe baza principiului autogestiunii și cel al autonomiei financiare” se exclud;
    alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:
    „(3) Directorul şi directorii adjuncți ai autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile sînt numiți în funcţie publică şi eliberați sau destituiți din funcţie publică, în condiţiile legii, de către ministru.
    (4) În cadrul autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile activează funcționari publici, în condițiile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, și alte categorii de personal, a căror activitate este reglementată de cadrul normativ în domeniul muncii.”
    alineatul (5) se abrogă;
    alineatele (6) și (7) vor avea următorul cuprins:
    „(6) Bugetul autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile stabilite de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
    (7) Plățile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a serviciilor de navigaţie aeriană, plățile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a aerodromurilor în funcţie de codul atribuit, plățile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a operatorilor aerieni care activează în afara teritoriului Republicii Moldova constituie venituri colectate de către autoritatea administrativă de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile și se utilizează la finanţarea activităţii acesteia.”
    alineatul (8) se abrogă;
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Plăţile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare se transferă în bugetul de stat lunar, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare, de către agenţii economici certificaţi, conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor.”
    la alineatul (11), textul „pe contul autorităţii administrative de implementare și realizare a politicilor în domeniul aviației civile” se substituie cu cuvintele „la bugetul de stat”;
    la alineatul (12),  textele „de către autoritatea administrativă de implementare și realizare a politicilor în domeniul aviației civile” și „Aceste încasări și cheltuieli sînt reflectate separat în executarea bugetului autorității administrative de implementare și realizare a politicilor în domeniul aviației civile, nefiind calificate ca excedent de venituri și cheltuieli.” se exclud;
    alineatul (13) se abrogă.
    Art.  XXXIV.  –  (1)  Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal, prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia:
    –  art. XIII punctul 3 partea ce abrogă alin. (3) din art. 14 și punctul 5 și a art. XX punctul 5, care vor intra în vigoare la 6 luni de la data publicării prezentei legi;
    – art. XXXIII, care se va pune în aplicare la data intrării în vigoare a Codului aerian al Republicii Moldova nr. 301/2017.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 29, 31 și 32 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, persoanele care sînt angajate în cadrul persoanelor juridice al căror statut se modifică prin efectul prezentei legi și ale căror activităţi au fost stabilite şi avizate ca funcţii publice în condiţiile art. 67 din Legea nr. 158/2008 vor fi numite în funcţiile publice respective cu respectarea condițiilor stabilite la art. 27 din Legea nr. 158/2008, fără perioadă de probă pentru funcționarul public debutant, cu depunerea jurămîntului  funcționarului public în termen de 10 zile de la numirea în funcție.
    [Art.XXXIV al.(3) abrogat prin LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18]
    (4) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    – va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
    – va elabora actele normative necesare pentru implementarea prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 140. Chişinău, 27 iulie 2018.