LPM170/2018
ID intern unic:  376843
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 170
din  26.07.2018
cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport
și modificarea unor acte legislative

Publicat : 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320     art Nr : 490     Data intrarii in vigoare : 01.09.2018
    MODIFICAT
   
LP321 din 30.11.18, MO1-5/04.01.19 art.44; în vigoare 04.01.19

    În vederea asigurării realizării obiectivului de reintegrare a țării, precum și a asigurării accesului în trafic rutier internațional al populației din stînga Nistrului și municipiul Bender în condițiile prevederilor Convenției de la Viena asupra circulației rutiere din 8 noiembrie 1968,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr. 1163/1997, ale Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000, ale Legii cu privire la tariful vamal nr. 1380/1997, ale Legii nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice și ale Legii Fondului de susținere a populației nr. 827/2000:
    1. Mijloacele de transport clasificate la poziția tarifară 8703 și remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716, motocicletele (inclusiv mopedele) și bicicletele cu motor auxiliar, cu sau fără ataș, clasificate la poziția tarifară 8711, aflate în proprietatea persoanelor menționate la pct. 3 pînă la data de 24 aprilie 2018, avînd plăci cu număr de înmatriculare eliberate în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari), în municipiul Bender sau în localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni, indiferent de termenul de exploatare, pot fi înmatriculate la subdiviziunile Agenției Servicii Publice, pentru obținerea plăcilor cu număr de înmatriculare neutru, fără achitarea drepturilor de import și a plăților suplimentare obligatorii stabilite conform Legii Fondului de susținere a populației nr. 827/2000, precum și fără prezentarea obligatorie a actelor vamale.
    [Pct.1 modificat prin LP321 din 30.11.18, MO1-5/04.01.19 art.44; în vigoare 04.01.19]
    2. Mijloacele de transport clasificate la poziția tarifară 8703 și remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716, motocicletele (inclusiv mopedele) și bicicletele cu motor auxiliar, cu sau fără ataș, clasificate la poziția tarifară 8711 (în continuare – mijloace de transport), introduse după data de 24 aprilie 2018 pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari), al municipiului Bender sau al localităților Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni, de către persoanele menționate la pct. 3, avînd plăci cu număr de înmatriculare eliberate în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari), în municipiul Bender sau în localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni, pot fi înmatriculate la subdiviziunile Agenției Servicii Publice, pentru obținerea plăcilor cu număr de înmatriculare neutru, fără achitarea drepturilor de import și a plăților suplimentare obligatorii stabilite conform Legii Fondului de susținere a populației nr. 827/2000, însă cu prezentarea obligatorie a actelor vamale.
    [Pct.2 modificat prin LP321 din 30.11.18, MO1-5/04.01.19 art.44; în vigoare 04.01.19]
    3. Pot beneficia de facilitățile menționate la pct. 1 și 2:
    1) persoanele fizice care:
    a) dețin acte de identitate valabile, eliberate de autoritățile Republicii Moldova (buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova sau buletin de identitate pentru apatrizi, sau buletin de identitate pentru refugiați, sau buletin de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară), și domiciliază în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari), în municipiul Bender sau în localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni; sau
    [Pct.3 subpct.1), lit.a) modificată prin LP321 din 30.11.18, MO1-5/04.01.19 art.44; în vigoare 04.01.19]
    b) dețin pașaport al cetățeanului străin valabil, eliberat de autoritățile statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite, semnatare ale Convenției asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1318/1993, s-au născut și domiciliază permanent în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari), în municipiul Bender sau în localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni; sau
    [Pct.3 subpct.1), lit.b) modificată prin LP321 din 30.11.18, MO1-5/04.01.19 art.44; în vigoare 04.01.19]
    c) dețin pașaport al cetățeanului străin valabil, eliberat de autoritățile statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite, semnatare ale Convenției asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1318/1993, și domiciliau permanent la data de 24 aprilie 2018 în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari), în municipiul Bender sau în localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni;
    [Pct.3 subpct.1), lit.c) modificată prin LP321 din 30.11.18, MO1-5/04.01.19 art.44; în vigoare 04.01.19]
    2) persoanele juridice înregistrate la organul înregistrării de stat al Republicii Moldova pînă la data de 24 aprilie 2018, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
    a) au sediul în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari), în municipiul Bender sau în localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni;
    [Pct.3 subpct.2), lit.a) modificată prin LP321 din 30.11.18, MO1-5/04.01.19 art.44; în vigoare 04.01.19]
    b) desfășoară activitate comercială externă;
    c) nu prestează servicii de transport rutier de mărfuri și de persoane.
    4. În sensul prezentei legi, prin plăci cu număr de înmatriculare neutru se înțeleg plăcile cu număr de înmatriculare destinate mijloacelor de transport aflate în proprietatea persoanelor menționate la pct. 3, în vederea admiterii acestora în traficul rutier internațional.
    5. Persoanele menționate la pct. 3, care dețin în proprietate mijloace de transport cu plăci cu număr de înmatriculare eliberate în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari), în municipiul Bender sau în localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni, pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, au dreptul să înmatriculeze mijloacele de transport la subdiviziunile Agenției Servicii Publice, cu sediul în orașele Tiraspol și Rîbnița, pentru obținerea plăcilor cu număr de înmatriculare neutru, în decursul a 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    [Pct.5 modificat prin LP321 din 30.11.18, MO1-5/04.01.19 art.44; în vigoare 04.01.19]
    6. Înmatricularea mijloacelor de transport menționate la pct. 1 și 2 se efectuează în modul stabilit de Guvern, în baza documentelor confirmative ce atestă domiciliul persoanei și dreptul de proprietate, însoțite de o declarație pe proprie răspundere, scrisă de solicitant, cu privire la veridicitatea informațiilor ce se conțin în acestea, în modul stabilit de Agenția Servicii Publice și Serviciul Vamal.
    7. Pentru mijloacele de transport declarate prin acțiune și plasate în regim vamal de admitere temporară, cu plăci cu număr de înmatriculare eliberate în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari), în municipiul Bender sau în localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni, obținute pînă la 24 aprilie 2018, regimul vamal de admitere temporară se încheie după înmatricularea mijloacelor de transport la subdiviziunile Agenției Servicii Publice, cu sediul în orașele Tiraspol și Rîbnița, și după obținerea plăcilor cu număr de înmatriculare neutru.
    [Pct.7 modificat prin LP321 din 30.11.18, MO1-5/04.01.19 art.44; în vigoare 04.01.19]
    8.  Înstrăinarea mijloacelor de transport înmatriculate în temeiul prezentei legi către o terță persoană menționată la pct. 3 se realizează cu respectarea cerințelor stipulate la pct. 6.
    9. Transmiterea în folosință a mijloacelor de transport cu plăci cu număr de înmatriculare neutru se admite doar către persoanele prevăzute la pct. 3, în baza contractului de comodat sau de locațiune reglementat de legislația Republicii Moldova.
    10. Înstrăinarea mijloacelor de transport înmatriculate în baza prezentei legi către alte persoane decît cele prevăzute la pct. 3 sau înmatricularea mijloacelor de transport de către persoanele prevăzute la pct. 3 pentru obținerea plăcilor cu număr de înmatriculare cu inscripțiile respective și simbolurile de stat se efectuează sub condiția ca mijlocul de transport să nu fie prohibit de a fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova și sub condiția achitării, de către cumpărător sau persoana care înmatriculează mijlocul de transport, a drepturilor de import, în baza legislației în vigoare la momentul înstrăinării/înmatriculării, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, și a plăților suplimentare obligatorii prevăzute de Legea Fondului de susținere a populației nr. 827/2000.
    Art. II. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Se completează cu articolul 2311 cu următorul cuprins:
    „Art. 2311. Conducerea vehiculului cu număr de înmatriculare
                       eliberat în unitățile administrativ-teritoriale din stînga
                       Nistrului sau municipiul Bender ori cu număr de
                       înmatriculare neutru
    Conducerea vehiculului cu număr de înmatriculare eliberat în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender ori cu număr de înmatriculare neutru de către o persoană care are domiciliu în altă localitate decît localitățile din stînga Nistrului sau municipiul Bender
    se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare, aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice care desfășoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.”
    2. La articolul 423 alineatul (1), după textul „la art.” se introduce textul „2311,”.
    3. La articolul 438 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) are domiciliu în altă localitate decît localitățile din stînga Nistrului sau municipiul Bender și conduce un mijloc de transport auto cu plăcuță cu număr de înmatriculare neutru sau cu plăcuță cu număr de înmatriculare eliberate în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția prevăzută la art. 53 alin. (22) din Legea privind siguranța traficului rutier.”
    Art. III. – Articolul 53 din Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11–21, art. 6), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (21) va avea următorul cuprins:
    „(21) Este interzisă circulația pe drumurile publice a autovehiculelor cu plăcile cu număr de înmatriculare neutru sau cu plăcile cu număr de înmatriculare eliberate în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului și municipiul Bender în cazul conducătorilor de autovehicule care au domiciliu în altă localitate decît localitățile din stînga Nistrului sau municipiul Bender, precum și circulația autovehiculelor cu plăcile cu număr de înmatriculare dintr-un stat străin nerecunoscut de Republica Moldova.”
    alineatul (22) va avea următorul cuprins:
    „(22) Prin derogare de la alineatul (21) se permite circulația pe drumurile publice a autovehiculelor cu plăcile cu număr de înmatriculare neutru sau cu plăcile cu număr de înmatriculare eliberate în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului și municipiul Bender în cazul conducătorilor de autovehicule care dețin permis de conducere al Republicii Moldova, emis în modul stabilit de legislația națională, și domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova, dacă autovehiculele sînt în proprietatea agenților economici din unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului și municipiul Bender, înregistrați la organul înregistrării de stat al Republicii Moldova, și dacă conducătorii de autovehicule sînt angajați ai acestora.”
    Art. IV. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 septembrie 2018.
     (2) Guvernul, în termen de o lună de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va aproba procedura de înmatriculare a mijloacelor de transport ce intră sub incidența prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 170. Chişinău, 26 iulie 2018.