LPC169/2018
ID intern unic:  376886
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 169
din  26.07.2018
pentru modificarea Legii nr. 131/2015
privind achiziţiile publice
Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332     art Nr : 527     Data intrarii in vigoare : 01.10.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197–205, art. 402), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Clauza de armonizare va avea următorul cuprins:
    „Prezenta lege transpune Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94 din   28 martie 2014, cu modificările operate prin Regulamentul delegat (UE) 2017/2365 al Comisiei din 18 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2014/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice, precum şi Directiva 89/665/CCE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  L 395 din 30 decembrie 1989.”
    2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    abatere profesională – orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a operatorului economic, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvîrşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator;
    achiziţie publică – procurarea, prin intermediul unui contract de achiziții publice, de bunuri, de lucrări sau servicii de către una sau mai multe autorități contractante de la operatorii economici selectați de acestea, indiferent dacă bunurile, lucrările sau serviciile sînt destinate sau nu unui scop public;
    acord-cadru – acord încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, care are ca obiect stabilirea condiţiilor pentru contractele ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţurile şi, după caz, cantităţile prevăzute;
    activități de achiziție auxiliare – activități care constau în furnizarea de asistență și suport pentru activitățile de achiziție în  una dintre următoarele forme:
    a) infrastructura tehnică care să permită autorităților contractante să atribuie contracte de achiziții publice ori să încheie acorduri-cadru pentru bunuri, lucrări sau servicii;
    b) consilierea cu privire la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică;
    c) inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică în numele și în beneficiul autorității contractante în cauză;
    activități de achiziție centralizate – activități desfășurate de o autoritate centrală de achiziţie în mod permanent în una dintre următoarele forme:
    a) achiziționarea de bunuri și/sau servicii destinate autorităților contractante;
    b) atribuirea de contracte de achiziții publice sau încheierea de acorduri-cadru pentru bunuri, servicii  și lucrări destinate autorităților contractante;
    autoritate centrală de achiziţie – autoritate contractantă care desfășoară activități de achiziție centralizate și, după caz, activități de achiziție auxiliare;
    candidat – orice operator economic care a solicitat o invitație de participare sau a fost invitat să participe la o procedură de licitație restrînsă, negociere cu sau fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare;
    candidatură – documente prin care un candidat îşi demonstrează eligibilitatea, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, capacitatea economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională, standardele de asigurare a calității și de protecție a mediului, în vederea obținerii invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul unei proceduri de licitaţie restrînsă, negociere cu sau fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare;
    catalog electronic – instrument electronic de achiziții, obligatoriu pentru anumite tipuri de achiziții, în care ofertele sînt prezentate, împreună cu specificațiile tehnice, într-un format stabilit  de autoritatea contractantă;
    cerințe de etichetare – cerințe pe care trebuie să le îndeplinească bunurile, lucrările, serviciile, procesele sau procedurile în cauză pentru a obține o anumită etichetă;
    ciclu de viață – toate etapele consecutive și/sau interconectate, inclusiv cercetarea și dezvoltarea care urmează a fi efectuate, producția, comercializarea și condițiile acesteia, transportul, utilizarea și întreținerea, pe durata existenței unui bun sau a unei lucrări ori a prestării unui serviciu, de la achiziția materiilor prime sau generarea resurselor pînă la eliminare, curățarea amplasamentului și încheierea serviciului sau a utilizării; 
    concurs de soluţii – procedură care permite autorităţii contractante să achiziţioneze un plan sau un proiect, în special în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau al prelucrării datelor, prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii;
    contract de achiziţii publice – contract cu titlu oneros, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect achiziția de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii;
    contract de achiziţii publice de bunuri – contract de achiziţii publice care are ca obiect achiziţia de bunuri, cumpărarea lor în rate, locațiunea sau leasingul cu sau fără opţiune de cumpărare. Un contract de achiziţii publice care are ca obiect furnizarea de bunuri şi care acoperă, în mod suplimentar, lucrări de montaj şi de instalare este considerat contract de achiziţii publice de bunuri;
    contract de achiziţii publice de lucrări – contract de achiziţii publice care are ca obiect:
    a) execuția sau proiectarea și execuția de lucrări legate de una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 11;
    b) execuția sau proiectarea și execuția unei lucrări, alta decît cele prevăzute la lit. a);
    c) realizarea unei lucrări care corespunde cerințelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influență determinantă asupra tipului sau proiectului lucrării;
    contract de achiziţii publice de servicii – contract de achiziţii publice care are ca obiect prestarea de servicii, altele decît cele care fac obiectul unui contract de achiziţii publice de lucrări;
    dialog competitiv – procedură la care orice operator economic poate solicita să participe şi în cadrul căreia autoritatea contractantă poartă un dialog cu candidaţii admişi la această procedură în vederea dezvoltării uneia sau mai multor soluţii care să răspundă necesităţilor precizate de autoritatea contractantă şi în baza căreia/cărora candidaţii selectaţi urmează să fie invitaţi să îşi depună ofertele;
    document unic de achiziţii european – document furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard aprobat de Ministerul Finanțelor, constînd în declaraţia pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie;
    documentaţie de atribuire – document care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţele sau elementele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către ofertanţi/candidaţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile;
    etichetă – orice document, certificat sau atestare care confirmă că bunurile, lucrările, serviciile, procesele sau procedurile în cauză îndeplinesc anumite cerințe;
    furnizor de servicii de achiziţie – orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat care oferă pe piață activități de achiziție auxiliare;
    grup de lucru – grup de specialişti în cadrul autorităţii contractante care realizează proceduri de achiziţie publică;
    inovare – realizarea unui bun, serviciu sau proces nou ori îmbunătățit în mod semnificativ, care include, dar nu se limitează la procese de producție, clădire sau construcție, noi metode de comercializare sau noi metode de organizare a practicii comerciale, a locului de muncă sau a relațiilor externe, inclusiv cu scopul de a contribui la soluționarea provocărilor sociale sau de a sprijini creșterea inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii;
    licitaţie deschisă – procedură de achiziție publică reglementată de prezenta lege, în cadrul căreia orice operator economic interesat poate prezenta o ofertă;
    licitaţie electronică – proces repetitiv care implică mijloace electronice de prezentare, în ordine descrescătoare, a noilor preţuri şi/sau a noilor valori referitoare la anumite elemente ale ofertelor, care intervin după o primă evaluare completă a ofertelor, permiţînd clasificarea lor în baza unor metode automate de evaluare;
    licitaţie restrînsă – procedură de achiziție publică reglementată de prezenta lege, în cadrul căreia orice operator economic poate solicita să participe şi în cadrul căreia numai operatorii economici preselectaţi de autoritatea contractantă îşi pot prezenta ofertele;
    lot – fiecare parte în care a fost separat obiectul achiziţiei publice pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel încît să corespundă mai bine necesităților autorităţii contractante, precum şi capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale întreprinderilor mici şi mijlocii sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului;
    lucrare – rezultat al unui ansamblu de lucrări de construcţie de clădiri sau lucrări de geniu civil, suficient în sine pentru a îndeplini o funcţie economică sau tehnică;
    mijloace electronice – echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, și de stocare a datelor difuzate, transmise și recepționate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
    ofertant – operator economic care a prezentat o ofertă în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice;
    ofertă – act juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţii publice. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire;
    ofertă alternativă – ofertă care respectă cerinţele minime şi eventualele cerinţe specifice prevăzute în documentaţia de atribuire, dar care propune o soluţie diferită într-o măsură mai mare sau mai mică;
    ofertă inacceptabilă – ofertă prezentată de către ofertantul care nu are calificările necesare indicate în documentaţia descriptivă sau documentaţia de atribuire, precum  și ofertă al cărei preț depășește bugetul autorității contractante, stabilit și documentat înainte de inițierea procedurii de achiziție publică;
    ofertă neadecvată – ofertă lipsită de relevanță față de obiectul achiziției, care nu satisface, fără modificări substanțiale, necesitățile și cerințele indicate în documentația de atribuire;
    ofertă neconformă – ofertă care nu corespunde cerinţelor indicate în documentaţia descriptivă sau documentaţia de atribuire, care a fost primită cu întîrziere, care este rezultatul unor acțiuni anticoncurențiale sau de corupție, stabilite în modul prevăzut de legislație, sau care a fost considerată de autoritatea contractantă ca fiind anormal de scăzută;
    operator economic – orice persoană fizică sau juridică, orice entitate publică sau asociaţie a acestor persoane şi/sau entităţi care furnizează bunuri, execută lucrări şi/sau prestează servicii pe piaţă;
    procedură de negociere – procedură în cadrul căreia autoritatea contractantă consultă operatorii economici cu privire la opţiunile acestora şi negociază condiţiile contractuale cu unul sau mai mulţi dintre aceștia;
    propunere financiară – parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare pentru a satisface cerințele solicitate prin documentaţia de atribuire;
    propunere tehnică – parte a ofertei elaborată în baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă;
    referinţă tehnică – orice specificație elaborată de organismele de standardizare, inclusiv europene, alta decît standardele oficiale, în conformitate cu  procedurile adaptate în funcţie de evoluţia cerinţelor pieţei;
    scris/în scris – orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și apoi comunicat, inclusiv informațiile transmise și stocate prin mijloace electronice;
    Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare – SIA „RSAP”) – sistem electronic online, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat pentru aplicarea prin mijloace electronice a proceselor de achiziţii publice, precum şi pentru publicarea invitațiilor/anunţurilor la nivel naţional, depunerea și evaluarea ofertelor, atribuirea, semnarea cu semnătură electronică a contractelor de achiziții publice. Posesorul SIA „RSAP” este Ministerul Finanțelor;
    sistem dinamic de achiziţii – proces, în totalitate electronic, de achiziţie a bunurilor de uz curent, ale căror caracteristici, disponibile în general pe piaţă, îndeplinesc cerinţele autorităţii contractante, fiind restrîns în timp şi deschis pe întreaga perioadă oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de selecţie şi care depune o cerere de participare, conformă cu caietul de sarcini;
    specificaţie tehnică:
    a) în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, ansamblul cerințelor tehnice, cuprinse în special în documentația de atribuire, care definesc caracteristicile pe care trebuie să le aibă un material, un bun furnizat, astfel încît acesta să poată fi utilizat în scopul urmărit de autoritatea contractantă. Aceste caracteristici includ nivelurile de performanță ecologică, proiectarea pentru toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul pentru persoanele cu dizabilități) și evaluarea conformității, performanțele, siguranța sau dimensiunile, inclusiv procedurile pentru asigurarea calității, terminologia, simbolurile, testările și metodele de testare, ambalarea, marcarea și etichetarea, instrucțiunile de utilizare, precum și metodele și procesele de producție în toate etapele ciclului de viață al lucrărilor. Caracteristicile includ, de asemenea, normele de proiectare și calculare a costurilor, condițiile de testare, de control și de recepție a lucrărilor, precum și tehnicile sau metodele de construcție și toate celelalte condiții cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este în măsură să le prevadă, conform unor reglementări generale sau specifice, în ceea ce privește lucrările finalizate și materialele sau componentele acestora;
    b) în cazul contractelor de achiziții publice de bunuri sau de servicii, o specificație menționată într-un document pentru a defini caracteristicile pe care trebuie să le aibă un bun sau serviciu, precum nivelurile de calitate, nivelurile de performanță ecologică, proiectarea pentru toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul pentru persoanele cu dizabilități) și evaluarea conformității, performanțele, utilizarea bunului, siguranța sau dimensiunile acestuia, inclusiv cerințele aplicabile bunului în ceea ce privește denumirea sub care este comercializat, terminologia, simbolurile, testările și metodele de testare, ambalarea, marcarea și etichetarea, instrucțiunile de utilizare, procesele și metodele de producție în toate etapele ciclului de viață al bunului sau al serviciului, precum și procedurile de evaluare a conformității;
    specificaţie tehnică comună – specificaţie tehnică elaborată în conformitate cu o procedură recunoscută de statele membre ale Uniunii Europene şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
    standard – specificaţie tehnică aprobată de către un organism desemnat de standardizare pentru aplicare repetată sau permanentă, care nu este obligatorie şi care se încadrează în una dintre următoarele categorii:
    a) standard internaţional – standard adoptat de un organism de standardizare internaţional şi pus la dispoziţia publicului;
    b) standard european – standard adoptat de un organism de standardizare european şi pus la dispoziţia publicului;
    c) standard naţional – standard adoptat de un organism de standardizare naţional şi pus la dispoziţia publicului;
    Vocabularul comun privind achiziţiile publice (Common Procurement Vocabulary, în continuare – CPV) – nomenclator structurat ierarhic, împărțit în diviziuni, grupuri, clase, categorii și subcategorii pentru a identifica obiectul contractelor de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii prin care este identificat orice obiect al achiziției. Pentru a evita incertitudinea juridică, referințele vor fi stabilite în mod explicit prin menționarea tuturor pozițiilor relevante, dacă sînt stabilite, ca o serie de coduri;
    zile – zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sînt zile lucrătoare.”
    3. Articolul 2:
    alineatul (1):
    la litera a), după cuvintele „bunuri și servicii” se introduce textul „ , altele decît cele menționate la lit. c)”;
    alineatul se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 – 400000  de lei.”
    alineatul (3):
    la litera a), după cuvintele „bunuri și servicii” se introduce textul „ , altele decît cele menționate la lit. c)”;
    alineatul se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 – 13000000  de lei.”
    4. Legea se completează cu articolul 21 cu următorul cuprins:
    „Articolul 21. Achiziții mixte
    (1) Contractele care au ca obiect două sau mai multe tipuri de achiziții (de bunuri, lucrări sau servicii) se atribuie în conformitate cu dispozițiile aplicabile pentru tipul de achiziție ce caracterizează obiectul principal al contractului în cauză.
    (2) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atît servicii sociale și alte servicii specifice, cît și alte servicii, precum și în cazul contractelor mixte care au ca obiect atît servicii, cît și bunuri, obiectul principal se determină în funcție de cea mai mare valoare estimată a serviciilor sau a bunurilor respective.
    (3) În cazul contractelor care au ca obiect atît achiziții reglementate de prezenta lege, cît și achiziții reglementate de alte acte normative, autoritatea contractantă are dreptul să aleagă între a atribui contracte distincte pentru părți separabile sau a atribui un singur contract.
    (4) În cazul în care autoritatea contractantă alege să atribuie contracte distincte pentru părțile separate, decizia cu privire la regimul juridic care se aplică fiecăruia dintre aceste contracte distincte se ia în funcție de caracteristicile fiecărei părți avute în vedere.
    (5) În cazul în care autoritatea contractantă alege să atribuie un singur contract, prezenta lege se aplică contractului mixt aferent, indiferent de valoarea părților care, dacă ar fi cuprinse în contracte separate, ar fi supuse unui alt act normativ.
    (6) În cazul contractelor mixte care conțin atît elemente de contracte de bunuri, lucrări și servicii, cît și de concesiuni, contractul mixt se atribuie în conformitate cu prezenta lege, cu condiția ca valoarea estimată a părții din contract care reprezintă achiziție publică, calculată în conformitate cu art. 3, să fie cel puțin egală cu pragul prevăzut la art. 2 alin. (1).”
    5. La articolul 3:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 3. Modalități de calculare a valorii estimate a contractelor
                        de achiziţii publice şi planificarea acestora”;
    la alineatul (2), cuvintele „trebuie să fie determinată” se substituie cu cuvintele „se determină”;
    la alineatul (3), cuvîntul „produse” se substituie cu cuvîntul „bunuri”;
    la alineatele (4) și (5), cuvîntul „produselor” se substituie, în toate cazurile, cu cuvîntul „bunurilor”;
    la alineatul (6) partea introductivă, după cuvîntul „bunuri” se introduc cuvintele „sau servicii”;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7)  În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze bunuri sau servicii similare, dar defalcate pe loturi a căror achiziţionare face obiectul unor contracte distincte, valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul prevăzut la art. 2 alin. (3), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii ofertelor de preţuri numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
    a) valoarea estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, a lotului respectiv este mai mică de sau egală cu 400000 de lei;
    b) valoarea estimată cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii ofertelor de preţuri nu depăşeşte 20% din valoarea estimată totală a bunurilor sau serviciilor care urmează să fie furnizate sau prestate.”
    alineatul (9) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatele (191)–(193) cu următorul cuprins:
    „(191) În cazul parteneriatelor pentru inovare, se ia în considerare valoarea maximă estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, a activităților de cercetare și dezvoltare care urmează să aibă loc pe durata tuturor etapelor parteneriatului avut în vedere, precum și a bunurilor, serviciilor sau lucrărilor care urmează să fie elaborate și achiziționate la sfîrșitul parteneriatului respectiv.
    (192) În cazul în care autoritatea contractantă este compusă din unități operaționale separate, se ține cont de valoarea totală estimată pentru toate unitățile operaționale luate separat. Dacă o unitate operațională este responsabilă în mod independent pentru achizițiile sale sau pentru anumite categorii ale acestora, ia deciziile de cumpărare, are o linie bugetară separată la dispoziție pentru achizițiile în cauză, încheie contractul în mod independent și îl finanțează dintr-un buget pe care îl are la dispoziție, valorile se pot estima la nivelul unității în cauză.
    (193) Autoritatea contractantă nu are dreptul să utilizeze metode de calcul al valorii estimate a achiziţiei cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege.”
    6. Articolul 4:
    alineatul (1):
    la litera b), textul „şi preţul lor nu depăşeşte sau se află în limitele preţurilor de pe piaţa acestor servicii” se substituie cu textul „ , iar preţul lor nu depăşeşte prețurile de pe piață sau se află în limitele acestora”;
    litera c1) va avea următorul cuprins:
    „c1) contractelor care au ca obiect prestarea următoarelor servicii juridice:
    – reprezentarea legală a statului sau a unei autorități publice de către un avocat în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de conciliere desfășurate într-un alt stat sau în fața unei instanțe internaționale de arbitraj sau de conciliere ori în cadrul unor proceduri judiciare în fața instanțelor, a tribunalelor sau a autorităților publice ale unui alt stat sau în fața instanțelor judecătorești sau instituțiilor internaționale;
    – consilierea juridică oferită anticipat sau în vederea pregătirii oricăreia din procedurile menționate la liniuța întîi ori în cazul în care există un indiciu tangibil și o mare probabilitate ca respectiva cauză la care face referire consilierea să devină obiectul unor astfel de proceduri, cu condiția ca respectiva consiliere să fie acordată de un avocat;
    – serviciile de certificare și autentificare a documentelor care trebuie să fie furnizate de notari;
    – serviciile juridice prestate de mandatari sau tutori desemnați ori alte servicii juridice ai căror furnizori sînt numiți de o instanță judecătorească din țara în cauză sau sînt desemnați prin lege să execute sarcini specifice sub supravegherea acestor instanțe judecătorești sau tribunale;
    – alte servicii juridice care au legătură, chiar și ocazional, cu exercitarea autorității publice în țara în cauză;”
    litera h1) se abrogă;
    litera p) va avea următorul cuprins:
    „p) contractelor care se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de materiale pentru programe destinate serviciilor media audiovizuale sau serviciilor media de radiodifuziune, atribuite de prestatorii de servicii media audiovizuale sau de radiodifuziune, precum și contractelor pentru spațiu de emisie sau furnizarea de programe atribuite prestatorilor de servicii media audiovizuale sau de radiodifuziune;”
    alineatul se completează cu literele u)–x) cu următorul cuprins:
    „u) contractelor care au ca obiect împrumuturi, indiferent dacă sînt sau nu referitoare la emisiunea, vînzarea, achiziționarea sau transferul de valori mobiliare sau de alte instrumente financiare;
    v) contractelor care au ca obiect servicii de apărare civilă, protecție civilă și prevenirea pericolelor prestate de organizații sau asociații non-profit și care intră sub incidența codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 și 85143000-3, cu excepția serviciilor de ambulanță pentru transportul pacienților;
    w) contractelor care au ca obiect servicii publice de transport feroviar de călători;
    x) contractelor care au ca obiect autorizarea, fără nicio selectivitate, a tuturor operatorilor economici interesați care îndeplinesc condiţiile stabilite de autoritatea publică de a efectua anumite sarcini.”
    alineatele (2)–(4) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Autoritatea contractantă, în termen de 10 zile de la data semnării contractului de achiziții publice care cade sub incidența prezentului articol, prezintă Agenției Achiziții Publice informații în acest sens, în care indică valoarea contractului încheiat, obiectul achiziției, operatorul economic căruia i-a fost atribuit contractul respectiv, precum și temeiul legal și motivele pe care se întemeiază această alegere.”
    7. La articolul 6 litera c), cuvintele „concurenței neloiale” se substituie cu cuvintele „practicilor anticoncurențiale”.
    8. La articolul 8:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Agenţia Achiziţii Publice este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Finanţelor, constituită în scopul fortificării capacităților autorităților contractante și dezvoltării abilităților mediului de afaceri în domeniul achiziţiilor publice, în scopul monitorizării  conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice, precum și al efectuării analizei sistemului de achiziţii publice.”
    alineatul (3) se abrogă.
    9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 9. Atribuţiile de bază ale Agenţiei Achiziţii Publice
    Agenţia Achiziţii Publice are următoarele atribuţii de bază în domeniul achiziţiilor publice:
    a) elaborează și înaintează Ministerului Finanțelor propuneri de modificare şi completare a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;
    b) întocmeşte, actualizează şi menţine Lista de interdicţie a operatorilor economici;
    c) monitorizează conformitatea desfășurării procedurilor de achiziție publică și efectuează analiza sistemului de achiziții publice;
    d) acordă ajutor metodologic şi consultaţii, precum și organizează seminare de instruire în domeniul achiziţiilor publice;
    e) elaborează, dezvoltă și pune în aplicare mecanismele de certificare a persoanelor din cadrul autorităţilor contractante și furnizorilor de servicii de achiziţie, responsabile de organizarea, desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică şi atribuirea contractelor de achiziţii publice;
    f) editează Buletinul achiziţiilor publice;
    g) menține pagina web oficială privind achiziţiile publice ale Republicii Moldova;
    h) elaborează trimestrial şi anual analize statistice privind achiziţiile publice;
    i) solicită şi obţine de la organele competente orice informaţie necesară exercitării atribuţiilor;
    j) organizează campanii de sensibilizare privind achizițiile publice;
    k) emite rapoarte anuale în baza analizei economicității, a eficienței și a eficacității  sistemului de achiziții publice;
    l) colaborează cu instituţii internaţionale şi agenţii similare din alte țări în domeniul achiziţiilor publice.”
    10. La articolul 12:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Persoană juridică de drept public este orice entitate care întrunește cumulativ următoarele condiții:
    a) este constituită pentru a răspunde exclusiv unor necesități de interes general, fără caracter industrial sau comercial;
    b) dispune de personalitate juridică;
    c) activitatea acesteia este asigurată cu bani publici sau gestiunea acesteia constituie obiectul controlului din partea autorităților publice ori a altor persoane juridice de drept public, sau consiliul ei de administrație, de conducere ori de supraveghere este format, în proporție de peste 50%, din membri numiți de către entitățile menționate.”
    alineatul (6) se completează în final cu textul „ , care folosește doar mijloace electronice de comunicare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 32”.
    11. Articolul 13:
    se completează cu alineatele (11) – (13) cu următorul cuprins:
    „(11) Autoritatea contractantă are dreptul să apeleze la furnizori de servicii de achiziție sau la autoritatea centrală de achiziție în scopul pregătirii și administrării procedurilor de achiziție publică în numele și în beneficiul autorității contractante, conform procedurilor prevăzute de prezenta lege. Furnizorul de servicii de achiziție respectă în mod corespunzător prevederile alin. (2)–(4) în numele autorității contractante.
    (12) Furnizorii de servicii de achiziție îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului aprobat de Guvern.
    (13) Autoritatea contractantă are dreptul să delege atribuțiile prevăzute la art. 14 alin. (1) specialistului certificat în domeniul achizițiilor publice din cadrul autorității contractante doar pentru procedurile de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, și prin cataloagele electronice. În acest caz, prevederile alin. (2)–(5) nu se aplică.”
    12. Articolul 14:
    la alineatul (1) partea introductivă, după cuvintele „Grupul de lucru” se introduce textul „sau, după caz, specialistul certificat”;
    la alineatul (2), după cuvintele „grupului de lucru” se introduce textul „sau, după caz, al specialistului certificat în domeniul achizițiilor publice”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În exercitarea atribuţiilor, membrul grupului de lucru, precum și specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice sînt autonomi, imparțiali şi se supun numai legii. Se interzice exercitarea oricărei influențe cu scopul de a determina membrul grupului de lucru, precum și specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice, să îşi îndeplinească atribuţiile contrar prevederilor prezentei legi.”
    13.  Articolul 15:
    la alineatul (1), cuvintele „grup de astfel de persoane” se substituie cu cuvintele „asociație de astfel de persoane”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Operatorii economici au dreptul de a se asocia în scopul prezentării ofertelor şi/sau de a se prezenta în calitate de ofertanţi asociaţi. Asociaţia este obligată să obţină o anumită formă juridică de organizare dacă această transformare este necesară bunei executări a contractului și doar după atribuirea acestuia. Autoritatea contractantă clarifică în documentația de atribuire în ce mod asociația trebuie să îndeplinească cerințele legate de situația economică și financiară menționate la art. 20 sau de capacitățile tehnice și profesionale menționate la art. 21, dacă acest fapt este justificat și se respectă principiul proporționalității. Orice condiție pentru executarea unui contract de către asociație, diferită de cele impuse participanților individuali, este, de asemenea, justificată și respectă principiul proporționalității.”
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Pentru contractele de achiziții publice de servicii și de lucrări, precum și pentru contractele de achiziții publice de bunuri care implică și servicii sau lucrări de amplasare și de instalare, operatorii economici indică, în cadrul ofertelor sau cererilor de participare, numele și calificările profesionale pertinente ale persoanelor responsabile de executarea contractului în cauză.”
    14. La articolul 16:
    alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins:
    „(4) În cazul în care informațiile sau documentele prezentate de către ofertant/candidat sînt incomplete sau eronate, autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului în cauză să suplimenteze, să clarifice sau să completeze informațiile sau documentele corespunzătoare, respectînd principiul transparenței și cel al tratamentului egal.
    (5) Ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, minimum o zi lucrătoare). Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura, în orice situaţie, un termen rezonabil în funcţie de complexitatea solicitării de prezentare, suplimentare, clarificare și/sau completare.”
    la alineatul (6), cuvintele „situația personală a” se substituie cu cuvîntul „eligibilitatea”.
    15. La articolul 17 litera a), cuvintele „situația personală a” se substituie cu cuvîntul „eligibilitatea”.
    16. La articolul 18:
    în denumire, cuvintele „Situația personală a” se substituie cu cuvîntul „Eligibilitatea”;
    alineatul (1) se completează în final cu textul „ , pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Obligația de excludere a ofertantului/candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1) este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control al respectivului ofertant/candidat sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.”
    alineatul (2) se completează cu literele d1)–d4) cu următorul cuprins:
    „d1) a  încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
    d2) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
    d3) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;
    d4) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.”
    articolul se completează cu alineatele (21)–(23) cu următorul cuprins:
    „(21) Prin derogare de la alin. (2) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul să nu excludă ofertantul/candidatul din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice dacă a stabilit că acesta este capabil să execute contractul, ținînd cont de prevederile Legii insolvabilității nr. 149/2012.
    (22) Prin derogare de la alin. (2) lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv a majorărilor de întîrziere (penalităților) și/sau a amenzilor.
    (23) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. d)–d3), perioada de excludere din procedura de atribuire nu trebuie să depășească 3 ani de la producerea evenimentului.”
    la alineatul (3), după cuvintele „Autoritatea contractantă” se introduce textul „extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă”;
    articolul se completează cu alineatele (6)–(9) cu următorul cuprins:
    „(6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la alin. (1) și (2) furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sînt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică.
    (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abatere, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperînd activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri.
    (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sînt evaluate ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.
    (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).”
    17. Legea se completează cu articolul 181 cu următorul cuprins:
    „Articolul 181. Documentul unic de achiziţii european
    (1) La momentul depunerii cererilor de participare sau a ofertelor, autoritatea contractantă acceptă documentul unic de achiziții european (în continuare – DUAE), care constă într-o declaraţie pe proprie răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi, care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 18;
    b) îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă;
    c) dacă este cazul, îndeplineşte criteriile de selecţie stabilite de autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2) În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară sau privind capacitatea tehnică şi profesională invocînd susţinerea unui terţ, DUAE include informaţiile menţionate la alin. (1) cu privire la terţul susţinător.
    (3) În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi.
    (4) Pe lîngă informaţiile prevăzute la alin. (1)–(3), DUAE conţine şi informaţii cu privire la autoritatea publică sau partea terţă responsabilă de întocmirea documentelor justificative, precum şi o declaraţie oficială care să ateste că operatorul economic are obligaţia să furnizeze, la cerere şi fără întîrziere, documentele justificative respective.
    (5) În cazul în care autoritatea contractantă poate obţine documentele justificative prevăzute la alin. (4) în mod direct, prin accesarea unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea, informaţiile solicitate în acest scop, cum ar fi adresa de internet a bazei de date, orice dată de identificare şi, dacă este cazul, declaraţia necesară de acordare a consimţămîntului.
    (6) Operatorul economic are dreptul de a reutiliza un DUAE deja utilizat într-o procedură de achiziție publică precedentă cu condiţia să confirme că informaţiile cuprinse în acesta sînt în continuare corecte şi valabile la data depunerii acestuia.
    (7) Autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor/candidaţilor să depună toate sau o parte din documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de achiziții publice, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.
    (8) Înainte de atribuirea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru, cu excepţia situaţiei contractelor subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, cînd documentele justificative sînt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.
    (9) Autoritatea contractantă invită ofertanţii/candidaţii să completeze sau să clarifice documentele prevăzute la alin. (7) sau (8).
    (10) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (7)–(9), operatorii economici nu sînt obligaţi să prezinte documente justificative sau alte probe în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE în cazul şi în măsura în care autoritatea contractantă are posibilitatea de a obţine certificatele sau informaţiile corespunzătoare în mod direct, prin accesarea unei baze de date naţionale din orice stat, disponibile gratuit.
    (11) Prin excepţie de la prevederile alin. (7)–(9), operatorii economici nu sînt obligaţi să prezinte documentele justificative în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE în cazul în care autoritatea contractantă care a atribuit contractul de achiziţii publice sau a încheiat acordul-cadru este deja în posesia documentelor respective.
    (12) În sensul prevederilor alin. (10), bazele de date care conţin informaţii privind operatorii economici trebuie să fie accesibile pentru autoritatea contractantă şi trebuie să fie actualizate periodic în mod corespunzător. Operatorii economici, la solicitarea autorității contractante, indică adresele unde pot fi accesate bazele de date corespunzătoare.”
    18. Articolul 19 se abrogă.
    19. Articolul 20:
    la alineatul (1) litera c), textul „din cel mult ultimii 5 ani” se substituie cu textul „din ultimii 3 ani”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuie contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.”
    la alineatul (5), după cuvîntul „prezentarea” se introduc cuvintele „în formă scrisă a”, după cuvintele „susținerea financiară” – cuvintele „trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și”, iar textul „alin.(2) lit. a), c) şi d)” se substituie cu textul „alin. (2) lit. a), c)–d3)”;
    articolul se completează cu alineatele (6) și (7) cu următorul cuprins:
    „(6) Atunci cînd ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului.
    (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.”
    20. Articolul 21:
    alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvîntul „produselor” se substituie cu cuvîntul „bunurilor”, iar după cuvintele „îndeplinirea contractului” se introduce textul „și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe”;
    la litera a), cuvîntul „produse” se substituie, în toate cazurile, cu cuvîntul „bunuri”;
    la litera d), cuvîntul „produselor” se substituie cu cuvîntul „bunurilor”;
    alineatul (2):
    în partea introductivă, după cuvintele „îndeplinirea contractelor” se introduce textul „și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe”;
    litera d) se completează în final cu textul „ , dacă acestea nu reprezintă factori de evaluare stabiliți conform prevederilor art. 26 alin. (7)”;
    la alineatul (3), litera c) se completează în final cu textul „ , dacă acestea nu reprezintă factori de evaluare stabiliți conform prevederilor art. 26 alin. (7)”;
    la alineatul (7), după cuvîntul „prezentarea” se introduc cuvintele „în formă scrisă a”, după cuvintele „şi/sau profesională” – cuvintele „trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și”, iar textul „alin. (2) lit. a), c) şi d)” se substituie cu textul „alin. (2) lit. a), c)–d3)”;
    articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) În ceea ce privește capacitatea profesională, ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă.”
    21. La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.
    22. La articolul 23, alineatul (3) se abrogă.
    23. Articolul 24 se abrogă.
    24. La articolul 25 alineatul (2),  după cuvintele „actualizată și întreținută” se introduc cuvintele „în formă electronică”.
    25. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 26. Criterii de atribuire a contractului de achiziţii publice
    (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor legale sau administrative privind preţul anumitor bunuri ori remunerarea anumitor servicii, autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţii publice/acordul-cadru ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
    (2) În sensul prevederelor alin. (1), autoritatea contractantă stabileşte oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare prevăzuţi în documentația de atribuire.
    (3) Pentru determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic în conformitate cu prevederile alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire:
    a) preţul cel mai scăzut;
    b) costul cel mai scăzut;
    c) cel mai bun raport calitate-preţ;
    d) cel mai bun raport calitate-cost.
    (4) În sensul alin. (3) lit. b), costul cel mai scăzut se determină pe considerente de rentabilitate, utilizînd factori precum calcularea costurilor pe ciclul de viaţă.
    (5) În sensul alin. (3) lit. c), criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ include, de regulă, un element de preţ sau de cost. În situaţia în care autoritatea contractantă iniţiază o procedură de achiziție publică cu buget fix, în care elementul de preţ sau de cost este un preţ sau cost fix, factorii de evaluare se referă numai la aspecte calitative ale bunurilor, lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul achiziţiei.
    (6) În sensul alin. (3) lit. c) şi d), cel mai bun raport calitate-preţ/calitate-cost se determină pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale în legătură cu obiectul contractului de achiziţii publice/acordului-cadru.
    (7) Factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (6) includ:
    a) calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice şi funcţionale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toţi utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu şi inovatoare, precum şi comercializarea şi condiţiile acesteia;
    b) organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru executarea contractului, în cazul în care calitatea personalului desemnat are un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului;
    c) serviciile postvînzare, asistenţa tehnică şi condiţiile de livrare, cum ar fi data livrării, procesul de livrare şi termenul de livrare sau de finalizare.
    (8) Factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (6) au legătură directă cu obiectul contractului de achiziţii publice/acordului-cadru atunci cînd se referă în orice mod la bunurile, lucrările sau serviciile care urmează a fi furnizate/executate/prestate în temeiul contractului de achiziţii publice/acordului-cadru şi în orice stadiu al ciclului lor de viaţă, chiar dacă aceşti factori nu fac parte din substanţa materială a bunurilor, lucrărilor sau serviciilor respective.
    (9) În sensul dispoziţiilor alin. (8), autoritatea contractantă are dreptul să ia în calcul factori de evaluare în legătură cu:
    a) procesul specific de producţie, furnizare sau comercializare a bunurilor, lucrărilor sau serviciilor;
    b) un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de viaţă al bunurilor, lucrărilor sau serviciilor.
    (10) Autoritatea contractantă precizează în documentația de atribuire ponderea relativă pe care o acordă fiecărui factor de evaluare, precum și algoritmul de calcul sau metodologia concretă de punctare care se aplică pentru determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, cu excepţia cazului în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este determinată prin aplicarea criteriului cel mai scăzut preţ.
    (11) Ponderile relative prevăzute la alin. (10) pot fi acordate prin raportare la intervale valorice.
    (12) În cazul aplicării criteriilor de atribuire prevăzute la alin. (3) lit. c) și d), ponderea minimă pe care elementul de preţ o are în cadrul criteriului de atribuire a contractului de achiziţii publice/acordului-cadru este:
    a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri – 60%;
    b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 80%;
    c) pentru contractele de achiziţii publice de servicii – 40%.
    (13) În cazul aplicării criteriilor de atribuire prevăzute la alin. (3) lit. c) și d), oferta stabilită ca fiind cîştigătoare este cea care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi.
    (14) În cazul în care stabilirea unei ponderi nu este posibilă din motive obiective, autoritatea contractantă indică factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a importanţei.
    (15) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza factori de evaluare care să conducă la o libertate de apreciere nelimitată.
    (16) În sensul alin. (15), factorii de evaluare utilizaţi de autoritatea contractantă trebuie să asigure o concurenţă reală între operatorii economici şi să fie însoţiţi de prevederi care să permită verificarea efectivă a informaţiilor furnizate de către ofertanţi în scopul aplicării factorilor de evaluare.
    (17) Atunci cînd consideră necesar, autoritatea contractantă verifică exactitatea informaţiilor şi a dovezilor furnizate de ofertanţi, asigurînd, totodată, respectarea principiilor tratamentului egal, imparţialității și nediscriminării în privinţa tuturor ofertanţilor.
    (18) În cazul în care două sau mai multe oferte sînt echivalente, autoritatea contractantă aplică un criteriu de atribuire suplimentar, fapt care este menționat explicit în anunțul de participare.”
    26.  Legea se completează cu articolul 261 cu următorul cuprins:
    „Articolul 261. Calcularea costului pe ciclul de viață
    (1) Calcularea costurilor pe parcursul ciclului de viaţă acoperă, în măsura în care sînt relevante, toate sau o parte din următoarele costuri pe parcursul ciclului de viaţă al unui bun, serviciu sau al unei lucrări:
    a) costuri suportate de autoritatea contractantă sau de alţi utilizatori, cum ar fi costuri legate de achiziţie, costuri de utilizare, precum consumul de energie şi de alte resurse, costuri de întreţinere, costuri de la sfîrşitul ciclului de viaţă, precum costurile de colectare şi reciclare;
    b) costuri determinate de efecte externe asupra mediului în legătură cu bunul, serviciul sau lucrarea pe parcursul ciclului de viaţă, cu condiţia ca valoarea pecuniară a acestora să fie determinată şi verificată. Aceste costuri pot să includă costul emisiilor de gaze cu efect de seră şi al altor emisii poluante şi alte costuri de atenuare a efectelor schimbărilor climatice.
    (2) În cazul în care autoritatea contractantă evaluează costurile utilizînd o abordare pe baza costului pe parcursul ciclului de viaţă, aceasta indică în documentația de atribuire datele care trebuie furnizate de către ofertanţi, precum şi metoda pe care autoritatea contractantă urmează să o utilizeze pentru a stabili costurile pe parcursul ciclului de viaţă pe baza datelor respective.
    (3) Metoda utilizată de autoritatea contractantă pentru evaluarea costurilor determinate de efectele externe asupra mediului prevăzute la alin (1) lit. b) trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) se bazează pe criterii nediscriminatorii şi verificabile în mod obiectiv; în special, în cazul în care nu a fost stabilită în vederea aplicării repetate sau continue, nu favorizează sau dezavantajează în mod nejustificat anumiţi operatori economici;
    b) este accesibilă tuturor părţilor interesate;
    c) datele solicitate sînt furnizate printr-un efort rezonabil de către operatori economici care dau dovadă de o diligenţă obişnuită, inclusiv de operatori economici din alte ţări care sînt parte la Acordul privind achiziţiile publice al Organizaţiei Mondiale a Comerţului sau la alte acorduri internaţionale în cadrul cărora Republica Moldova şi-a asumat obligaţii.”
    27. Articolul 27:
    la alineatul (3), textul „pentru bunuri, lucrări și servicii” se substituie cu cuvintele „pentru fiecare procedură de achiziție”;
    la alineatul (4), textul „Anunțul de intenție va cuprinde toate contractele de achiziții publice preconizate a fi atribuite pînă la sfîrșitul anului bugetar.” se exclude.
    28. La articolul 28:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), anunţul de participare va fi transmis în formă electronică spre publicare şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”
    alineatul (3) se completează în final cu textul: „În particular, pentru fiecare achiziție publică a cărei valoare estimativă este egală sau mai mare de pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3),  autoritatea contractantă publică un anunț sumar în Buletinul achiziţiilor publice în una din limbile oficiale ale Organizației Mondiale a Comerțului (engleză, franceză, spaniolă), care va conține cel puțin următoarele informații:
    a) obiectul achiziției publice;
    b) data-limită pentru depunerea ofertelor sau, după caz, orice dată-limită pentru depunerea cererilor de participare la achiziție;
    c) adresa și modul în care poate fi accesată documentația de atribuire.”
    la alineatul (5), cuvintele „va menţiona numărul şi data Buletinului” se substituie cu cuvintele „va face trimitere la Buletinul”.
    29. Articolul 29:
    la alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Buletinul achiziţiilor publice un anunţ de atribuire nu mai tîrziu de 30 de zile de la data la care va remite informaţia cu privire la:”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) La atribuirea contractelor de achiziţii publice încheiate în baza unui acord-cadru sau printr-un sistem dinamic de achiziţii, anunţurile de atribuire sînt grupate trimestrial. În acest caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de atribuire în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.”
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) În cazul în care comunicarea unor informaţii privind atribuirea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru se referă la secretul comercial sau secretul de stat conform prevederilor Legii nr. 171/1994 cu privire la secretul comercial sau ale Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat ori ar putea aduce atingere concurenţei loiale între operatorii economici conform prevederilor Legii concurenței nr. 183/2012, publicarea acestor informaţii nu este obligatorie.”
    30. Articolul 30:
    la alineatul (2), cuvintele „poate fi transmisă și prin fax sau” se substituie cu cuvintele „este transmisă”;
    la alineatul (6), textul „Încheierea contractului poate fi suspendată de Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor în cazurile prevăzute de prezenta lege.” se exclude;
    la alineatul (8), textul „să selecteze o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare” se substituie cu textul „să atribuie contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare”.
    31. La articolul 31 alineatul (1) literele a) și b), după cuvîntul „comunicării” se întroduce textul „prin SIA „RSAP””.
    32. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 32. Regulile aplicabile comunicării
    (1) Toate comunicările și schimburile de informații în temeiul prezentei legi sînt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca excepţie, prin alte mijloace de comunicare, în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.
    (2) Modalităţile de comunicare pe care autoritatea contractantă intenţionează să le utilizeze pe parcursul aplicării procedurii de atribuire vor fi indicate de către aceasta în documentaţia de atribuire.
    (3) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi, respectiv, în momentul primirii.
    (4) În procesul de comunicare, autoritatea contractantă nu va discrimina niciun operator economic în legătură cu informaţiile comunicate, iar documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia tuturor operatorilor economici în acelaşi volum şi cu un conţinut identic.
    (5) În toate operațiunile de comunicare, schimb și stocare de informații, autoritatea contractantă asigură menținerea integrității datelor și protejarea confidențialității ofertelor și a cererilor de participare.
    (6) Autoritatea contractantă examinează conținutul ofertelor și al cererilor de participare numai după expirarea termenului fixat pentru depunerea acestora.
    (7) Autoritatea contractantă nu este obligată să solicite utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în procesul de depunere în următoarele situații:
    a) din cauza naturii specializate a achiziției, utilizarea mijloacelor electronice de comunicare ar necesita instrumente, dispozitive sau formate de fișiere specifice care nu sînt disponibile în general sau nu se susțin prin aplicații disponibile în general;
    b) aplicațiile care suportă formatele de fișiere adecvate pentru descrierea ofertelor utilizează formate de fișiere care nu pot fi procesate prin nicio altă aplicație deschisă sau disponibilă în general ori fac obiectul unui regim de licențe limitate de drepturi de proprietate intelectuală, iar autoritatea contractantă nu le poate pune la dispoziție pentru descărcare sau pentru utilizare la distanță;
    c) utilizarea mijloacelor electronice de comunicare ar necesita un echipament de birou specializat care nu este disponibil în general pentru autoritatea contractantă;
    d) documentația de atribuire necesită prezentarea unor modele fizice sau reduse la scară care nu se pot transmite prin mijloace electronice.
    (8) În ceea ce privește comunicările pentru care nu sînt utilizate mijloace electronice de comunicare în conformitate cu alin. (7), comunicarea se face prin poștă sau alt mijloc de comunicare ori printr-o combinație între poștă sau alt mijloc de comunicare și mijloace electronice.
    (9) În sensul alin. (8), modalităţile de comunicare alese trebuie să fie accesibile şi să nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice.
    (10) În cazul în care autoritatea contractantă stabileşte că ofertele urmează să fie transmise prin poştă, ofertantul are, în mod implicit, şi dreptul de a depune oferta direct la sediul autorităţii contractante sau la o altă adresă indicată de aceasta.
    (11) Autoritatea contractantă nu este obligată să solicite mijloace electronice de comunicare în procesul de depunere în măsura în care utilizarea altor mijloace de comunicare decît mijloacele electronice este necesară fie din cauza unei încălcări a securității mijloacelor electronice de comunicare, fie pentru protejarea naturii deosebit de sensibile a informațiilor care solicită un nivel de protecție atît de ridicat, încît nu poate fi asigurat în mod corespunzător prin utilizarea instrumentelor și a dispozitivelor electronice disponibile pentru operatorii economici.
    (12) Comunicarea verbală poate fi utilizată pentru alte comunicări decît cele privind elementele esențiale ale unei proceduri de achiziții publice, cu condiția unei documentări suficiente a conținutului comunicării verbale. În acest sens, elementele esențiale ale procedurii de achiziții publice includ documentația de atribuire, cererile de participare, confirmările interesului și ofertele. Comunicările verbale cu ofertanții care au un impact substanțial asupra conținutului și evaluării ofertelor se documentează într-o măsură suficientă și prin mijloace corespunzătoare, cum ar fi înregistrările scrise sau audio ori rezumate ale principalelor elemente ale comunicării.
    (13) Instrumentele și dispozitivele utilizate pentru comunicarea prin mijloace electronice, precum și caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile în general și interoperabile cu tehnologiile informațiilor și comunicațiilor de uz general și să nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de achiziție.
    (14) Instrumentele și dispozitivele de recepție electronică a ofertelor, a cererilor de participare, precum și a planurilor și a proiectelor pentru concursuri de soluții, trebuie să garanteze, prin mijloace tehnice și proceduri adecvate, cel puțin că:
    a) data și ora de primire a ofertelor, a cererilor de participare, a planurilor și a proiectelor sînt determinate cu precizie;
    b) se asigură în mod rezonabil ca nimeni să nu aibă acces la informațiile transmise conform prezentelor cerințe înainte de termenele specificate;
    c) numai persoanele autorizate au dreptul de a stabili sau de a modifica datele pentru deschiderea informațiilor primite;
    d) în decursul diferitor etape ale procedurii de achiziție sau ale concursului de soluții, accesul la toate datele prezentate sau la o parte din acestea este permis doar persoanelor autorizate;
    e) doar persoanele autorizate permit accesul la informațiile trimise și doar după data stabilită;
    f) informațiile primite și deschise în temeiul prezentelor cerințe rămîn accesibile doar persoanelor autorizate în acest sens;
    g) în cazul în care interdicțiile de acces sau condițiile menționate la lit. b)–f) sînt încălcate sau se încearcă acest lucru, se asigură în mod rezonabil că încălcările sau încercările de încălcare sînt ușor detectabile;
    h) informaţiile privind specificaţiile necesare prezentării pe cale electronică a ofertelor şi a cererilor de participare, inclusiv criptarea, sînt disponibile părţilor interesate;
    i) pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică.”
    33. Legea se completează cu articolul 321 cu următorul cuprins:
    „Articolul 321. Disponibilitatea în format electronic a
                             documentaţiei de atribuire
    (1) Autoritatea contractantă oferă acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la documentația de atribuire de la data publicării anunțului de participare în conformitate cu art. 28 sau de la data la care a expediat invitația de participare.
    (2) Textul anunțului sau al invitației de participare specifică adresa de internet exactă la care documentația de atribuire va fi disponibilă.
    (3) Prin excepție de la alin. (1), în cazul în care nu se oferă accesul liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la o parte din documentația de atribuire din cauza caracterului confidențial al informațiilor, autoritatea contractantă indică în anunț sau în invitația de participare măsurile necesare pentru asigurarea protecției caracterului confidențial al informațiilor, precum și modalitatea de obținere a accesului la documentele în cauză.
    (4) În cazurile specificate la alin. (3), termenul de depunere a ofertelor este prelungit cu 5 zile, cu excepția cazurilor de urgență justificate în mod corespunzător, menționate la art. 49 alin. (5), art. 51 alin. (11) și art. 53 alin. (7) și (187).”
    34. Articolul 33 se abrogă.
    35. La articolul 34:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite fiecărui operator economic care a depus o cerere de participare răspunsurile la orice solicitare de clarificare, însoţite de întrebările aferente, luînd măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective, precum și de a publica aceste răspunsuri în SIA „RSAP”.”
    la alineatul (4) partea introductivă, cuvintele „sau transmise operatorilor economici” se substituie cu cuvintele „și transmise operatorilor economici care au depus cereri de participare”.
    36. Articolul 35 se abrogă.
    37. Articolul 37:
    se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:
    „(11) Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda specifică de producție sau de execuție a lucrărilor, furnizare a bunurilor sau prestare a serviciilor solicitate sau la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora chiar și în cazul în care astfel de factori nu fac parte din substanța lor materială, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia.
    (12) Specificațiile tehnice pot preciza totodată dacă este necesar transferul drepturilor de proprietate intelectuală.”
    alineatele (8) și (9) vor avea următorul cuprins:
    „(8) Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii la nivel național, în măsura în care sînt compatibile cu reglementările internaționale, specificațiile tehnice se formulează în unul din următoarele moduri:
    a) în termeni de performanță sau de cerințe funcționale, incluzînd caracteristici de mediu, cu condiția ca parametrii să fie suficient de exacți pentru ca ofertanții să poată stabili obiectul contractului și pentru ca autoritățile contractante să poată atribui contractul;
    b) făcînd trimitere la specificații tehnice și, în ordinea preferinței, la standardele naționale care transpun standarde europene, la evaluări tehnice naționale/europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare naționale/europene sau – în lipsa oricăror dintre acestea – la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor și la utilizarea bunurilor; fiecare trimitere este însoțită de mențiunea „sau echivalent”;
    c) în termeni de performanță sau de cerințe funcționale prevăzute la lit. a), făcînd trimitere la specificațiile tehnice menționate la lit. b) ca mijloc de prezumție a conformității cu respectivele performanțe sau cerințe funcționale;
    d) făcînd trimitere la specificațiile tehnice menționate la lit. b) pentru unele caracteristici și făcînd trimitere la performanțele sau cerințele funcționale menționate la lit. a) pentru alte caracteristici.
    (9) În cazul în care o autoritate contractantă utilizează opțiunea prevăzută la alin. (8) lit. a) de a formula specificațiile tehnice în termeni de performanță sau cerințe funcționale, aceasta nu respinge o ofertă de bunuri, lucrări sau servicii conforme cu un standard național care transpune un standard european, cu un agrement tehnic european, cu o specificație tehnică comună, cu un standard internațional sau cu un sistem tehnic de referință elaborat de un organism european de standardizare, dacă aceste specificații vizează performanțele sau cerințele funcționale pe care le-a impus autoritatea respectivă.”
    la alineatul (10), cuvîntul „produsele” se substituie cu cuvîntul „bunurile”;
    alineatele (12)–(14) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatele (16)–(20) cu următorul cuprins:
    „(16) În cazul în care intenționează să achiziționeze bunuri, lucrări sau servicii cu anumite caracteristici de mediu, sociale sau de altă natură, autoritatea contractantă are dreptul să solicite în specificațiile tehnice, criteriile de atribuire sau condițiile de executare a contractului o etichetă specifică drept dovadă că bunurile, lucrările sau serviciile corespund cerințelor solicitate, dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
    a) cerințele de etichetare se referă numai la criterii care sînt legate de obiectul contractului și sînt adecvate pentru a defini caracteristicile lucrărilor, bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului;
    b) cerințele de etichetare se bazează pe criterii nediscriminatorii și verificabile în mod obiectiv;
    c) etichetele sînt create printr-o procedură deschisă și transparentă, în cadrul căreia au dreptul să participe toate părțile interesate, inclusiv organisme guvernamentale, consumatori, parteneri sociali, producători, distribuitori și organizații neguvernamentale;
    d) etichetele sînt accesibile tuturor părților interesate;
    e) cerințele de etichetare sînt stabilite de o parte terță asupra căreia operatorul economic care solicită acordarea etichetei nu exercită o influență decisivă.
    (17) În cazul în care nu impune ca bunurile, lucrările sau serviciile să îndeplinească toate cerințele de etichetare, autoritatea contractantă precizează cerințele de etichetare la care se face trimitere.
    (18) Autoritatea contractantă care impune o etichetă specifică acceptă toate etichetele care confirmă că bunurile, lucrările sau serviciile îndeplinesc cerințe echivalente.
    (19) În cazul în care operatorul economic demonstrează că, din motive care nu îi sînt imputabile, nu are nicio posibilitate de a obține eticheta specifică indicată de autoritatea contractantă sau o etichetă echivalentă în termenele stabilite, autoritatea contractantă acceptă și alte mijloace de probă adecvate, care includ un dosar tehnic al fabricantului, cu condiția ca operatorul economic în cauză să demonstreze că bunurile, lucrările sau serviciile pe care urmează să le furnizeze/ execute/presteze îndeplinesc cerințele de etichetare specifice sau cerințele specifice indicate de autoritatea contractantă.
    (20) În cazul în care o etichetă îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (16) lit. b)–e), dar stabilește și cerințe care nu sînt legate de obiectul contractului, autoritatea contractantă nu solicită eticheta respectivă, dar definește specificațiile tehnice prin referire la specificațiile detaliate ale etichetei respective sau, dacă este necesar, la părțile acestora care sînt legate de obiectul contractului și sînt adecvate pentru a defini caracteristicile obiectului contractului.”
    38.  Legea se completează cu articolele 371 și 372 cu următorul cuprins:
    „Articolul 371. Consultarea pieței
    (1) Înainte de iniţierea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a organiza consultări ale pieţei în vederea pregătirii achiziţiei, prin raportare la obiectul contractului de achiziţii publice, şi pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziţie şi cerinţele avute în vedere în legătură cu acestea, făcînd cunoscut acest lucru prin intermediul Buletinului achizițiilor publice, precum şi prin orice alte mijloace.
    (2) În cadrul consultărilor prevăzute la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a invita experţi independenţi, autorităţi publice sau operatori economici, inclusiv organizaţii reprezentative ale acestora.
    (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza sau implementa opiniile, sugestiile sau recomandările primite în cadrul consultărilor prevăzute la alin. (1) pentru pregătirea achiziţiei şi pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire, cu condiţia ca utilizarea sau implementarea acestor opinii, sugestii sau recomandări să nu aibă ca efect denaturarea concurenţei şi/sau încălcarea principiilor nediscriminării şi transparenţei.
    (4) Modalităţile, condiţiile şi procedura de organizare şi de desfăşurare a consultărilor prevăzute la alin. (1) se aprobă de către Ministerul Finanțelor.
    Articolul 372. Împărțirea pe loturi
    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziţii publice şi a acordurilor-cadru şi, în acest caz, de a stabili dimensiunea şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în documentația de atribuire.
    (2) În sensul alin. (1), autoritatea contractantă stabilește obiectul fiecărui lot pe baze cantitative, adaptînd dimensiunea contractelor individuale astfel încît să corespundă mai bine capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale întreprinderilor mici și mijlocii, sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului.
    (3) Dacă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, autoritatea contractantă are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi.
    (4) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă precizează în anunţul de participare dacă ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile.
    (5) Autoritatea contractantă are dreptul, chiar şi în cazul în care acceptă depunerea ofertelor pentru mai multe sau pentru toate loturile, să limiteze numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant.
    (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), autoritatea contractantă precizează în anunţul de participare numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant.
    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în documentația de atribuire criteriile şi regulile obiective şi nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor ce vor fi atribuite aceluiaşi ofertant, în cazul în care, în urma aplicării criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, ar rezulta atribuirea către un ofertant a unui număr de loturi mai mare decît numărul maxim admis.
    (8) În cazul în care aceluiaşi ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi, autoritatea contractantă are dreptul de a decide atribuirea contractului/contractelor prin reunirea mai multor loturi sau a tuturor loturilor şi atribuirea acestora aceluiaşi ofertant, dacă a precizat în anunţul de participare faptul că îşi rezervă dreptul de a face acest lucru şi a indicat loturile sau grupurile de loturi care pot fi reunite.
    (9) În cazul în care aceluiaşi ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi, autoritatea contractantă efectuează o evaluare comparativă a ofertelor, pentru a stabili dacă ofertele depuse de către un ofertant pentru o anumită combinaţie de loturi luate în ansamblu ar primi un punctaj superior prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire prin raportare la loturile respective faţă de punctajul total obţinut de ofertele pentru loturile individuale în cauză luate separat.
    (10) Autoritatea contractantă efectuează evaluarea comparativă prevăzută la alin. (9) prin stabilirea, în primul rînd, a punctajelor ofertelor pentru fiecare lot în parte prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi în documentaţia de atribuire şi, apoi, prin compararea punctajului total astfel obţinut cu punctajul atribuit ofertelor depuse de către un ofertant pentru combinaţia de loturi respectivă, în ansamblu.”
    39. La articolul 38, alineatul (2) se abrogă.
    40. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 39. Modificarea documentației de atribuire
    (1) Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic conform art. 34, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puțin 50% din termenul stabilit inițial. Avizul de prelungire a termenului de depunere a ofertelor, cu indicarea motivului care a stat la baza acestei decizii, este adus la cunoștință prin intermediul mijloacelor de informare care au fost utilizate la solicitarea depunerii ofertelor, precum și este comunicat imediat tuturor operatorilor economici care au depus o cerere de participare.
    (2) În cazul în care ține o întrunire a operatorilor economici, autoritatea contractantă întocmește procesul-verbal al întrunirii. Procesul-verbal este adus imediat la cunoștință tuturor operatorilor economici care au depus o cerere de participare și este publicat în SIA „RSAP”, cu respectarea prevederilor art. 34. Procesul-verbal este parte componentă a documentației de atribuire și se publică la aceeași adresă de internet la care este disponibilă documentația de atribuire.”
    41. La articolul 42:
    alineatele (5)–(11) vor avea următorul cuprins:
    „(5) Autoritatea contractantă nu poartă nicio răspundere în cazul în care oferta a fost depusă la o altă adresă decît cea indicată în anunţul/invitaţia de participare sau dacă aceasta a fost depusă după expirarea termenului stabilit.
    (6) Autoritatea contractantă are dreptul de a permite sau de a solicita ofertanţilor să depună oferte alternative numai dacă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.
    (7) În cazul în care nu a precizat explicit că permite sau solicită depunerea de oferte alternative conform alin. (6), autoritatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.
    (8) Ofertele alternative trebuie să fie în legătură cu obiectul contractului de achiziţii publice/acordului-cadru.
    (9) Autoritatea contractantă care permite sau solicită depunerea de oferte alternative are obligaţia de a preciza în documentația de atribuire cerinţele minime obligatorii pe care acestea trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative, în special dacă ofertele alternative pot fi depuse numai în cazul în care a fost depusă şi o ofertă care nu este o ofertă alternativă.
    (10) În situaţia prevăzută la alin. (9), autoritatea contractantă trebuie să se asigure că este posibilă aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi atît în cazul ofertelor alternative care îndeplinesc cerinţele minime stabilite în conformitate cu dispoziţiile alin. (9), cît şi în cazul ofertelor conforme care nu sînt oferte alternative.
    (11) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respectă cerinţele minime stabilite în conformitate cu dispoziţiile alin. (9).”
articolul se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    „(12) În cazul procedurilor de atribuire a unor contracte de achiziţii publice de bunuri sau de servicii, autoritatea contractantă care a permis sau a solicitat depunerea de oferte alternative nu are dreptul de a respinge o astfel de ofertă alternativă pentru singurul motiv că, dacă aceasta este declarată cîştigătoare:
    a) contractul de achiziții publice de bunuri pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se califică drept contract de servicii; sau
    b) contractul de achiziții publice de servicii pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se califică drept contract de bunuri.”
    42. La articolul 43:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Conținutul dosarului achiziţiei publice se stabilește printr-un regulament aprobat de Guvern.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Toate informațiile aferente unei proceduri de achiziție publică înregistrate în SIA „RSAP” reprezintă o parte din dosarul achiziției publice respective.”
    43. La articolul 44:
    alineatul (1):
    litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) achiziție în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice;”
    alineatul se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) parteneriat pentru inovare.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Autoritatea contractantă are dreptul să utilizeze următoarele tehnici și instrumente specifice de atribuire a contractelor de achiziții publice:
    a) acordul-cadru;
    b) sistemul dinamic de achiziţii;
    c) licitaţia electronică;
    d) cataloagele electronice.”
    44. La articolul 45:
    alineatele (2) şi (7)  se abrogă;
    la alineatul (8), după textul „al operatorilor economici la documentaţie,” se introduce textul „precum și acceptă depunerea electronică a ofertelor,”, iar textul „alin. (7)” se substituie cu textul „alin. (5)”;
    alineatul (9) se completează în final cu textul „ , iar autoritatea contractantă acceptă depunerea electronică a ofertelor”.
    45. Articolul 47 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 47. Condiţiile oferirii documentaţiei de atribuire
    Autoritatea contractantă asigură accesul liber, direct, total și gratuit la documentele de atribuire oricărei persoane interesate.”
    46. Articolul 49:
    la alineatul (1), după cuvintele „se inițiază prin publicarea unui anunț de participare” se introduc cuvintele „la preselecție”;
    alineatul (2) se abrogă;
    la alineatul (5), după textul „din motive de urgență,” se introduce textul „argumentate în mod corespunzător,”, iar textul „sau nu la mai puţin de 10 zile în cazul în care anunţul este trimis pe cale electronică” se exclude;
    alineatul (6) se abrogă;
    alineatul (13) va avea următorul cuprins:
    „(13) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decît numărul minim indicat în anunţul de participare conform alin. (11), autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/ îndeplinesc cerinţele solicitate sau a anula procedura în condiţiile prevăzute la art. 67.”
    47. La articolul 50, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În cazul desfăşurării procedurii de preselecţie, autoritatea contractantă asigură accesul liber, direct, total și gratuit la documentele de preselecție.”
    48. Articolul 51:
    la alineatul (7), textul „20 de zile, de regulă, dar nu pînă la mai puţin de 16 de zile” se substituie cu textul „10 zile”;
    la alineatul (9), textul „aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (6)” se substituie cu textul „precum și acceptă depunerea electronică a ofertelor, aceasta are dreptul de a reduce termenele prevăzute la alin. (6) și (12)”;
    alineatul (10) se completează în final cu textul „ , iar autoritatea contractantă acceptă depunerea electronică a ofertelor”;
    alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „(11) În cazul în care, din motive de urgenţă, argumentate în mod corespunzător, nu pot fi respectate termenele prevăzute la alin. (6) şi (12), precum şi cele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (9), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea termenelor respective, dar nu la mai puţin de 10 zile.”
    alineatele (13) și (14) se abrogă.
    49. La articolul 52:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv în următoarele situații:
    1) în cazul bunurilor, lucrărilor sau serviciilor, dacă se îndeplinește cel puțin unul dintre următoarele criterii:
    a) necesitățile autorității contractante nu pot fi îndeplinite fără adaptarea soluțiilor disponibile;
    b) acestea includ soluții de proiectare sau soluții inovatoare;
    c) contractul nu poate fi atribuit fără negocieri prealabile din cauza unor circumstanțe specifice legate de natura, complexitatea sau structura juridică și financiară ori din cauza riscurilor legate de acestea;
    d) specificațiile tehnice nu pot fi definite cu suficientă precizie de către autoritatea contractantă prin trimitere la un standard, o evaluare tehnică europeană, o specificație tehnică comună sau o referință tehnică;
    2) în cazul bunurilor, lucrărilor sau serviciilor pentru care, în urma unei licitații deschise sau restrînse, sînt depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile. În astfel de situații, autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica un anunț de participare dacă include în procedură toți ofertanții care îndeplinesc criteriile calitative de selecţie și care, cu ocazia procedurii anterioare de licitație deschisă sau restrînsă, au depus oferte în conformitate cu cerințele procedurii de achiziție publică.”
    alineatul (2) se abrogă;
    la alineatul (3), cuvintele „numai oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic” se substituie cu cuvintele „cel mai bun raport calitate-preț”;
    alineatele (6) și (8) se abrogă;
    alineatele (14) şi  (15) vor avea următorul cuprins:
    „(14) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de preselecție este mai mic decît numărul minim indicat în anunţul de participare conform alin. (12), autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate sau a anula procedura în condiţiile prevăzute la art. 67.
    (15) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite simultan tuturor candidaţilor admişi o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv. Invitaţia adresată candidaţilor va cuprinde o referință pentru accesul electronic la caietul de sarcini sau la documentația descriptivă ori la oricare document suplimentar necesar.”
    la alineatul (31), cuvintele „cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere tehnico-economic” se substituie cu cuvintele „oferta cu cel mai bun raport calitate-preț”;
    la alineatul (32), cuvîntul „distorsionarea” se substituie cu cuvîntul „denaturarea”.
    50. La articolul 53:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în următoarele situații:
    1) în cazul bunurilor, lucrărilor sau serviciilor, dacă îndeplinește cel puțin unul dintre următoarele criterii:
    a) necesitățile autorității contractante nu pot fi îndeplinite fără adaptarea soluțiilor disponibile;
    b) acestea includ soluții de proiectare sau soluții inovatoare;
    c) contractul nu poate fi atribuit fără negocieri prealabile din cauza unor circumstanțe specifice legate de natura, complexitatea sau structura juridică și financiară ori din cauza riscurilor legate de acestea;
    d) specificațiile tehnice nu pot fi definite cu suficientă precizie de către autoritatea contractantă prin trimitere la un standard, o evaluare tehnică europeană, o specificație tehnică comună sau o referință tehnică;
    2) în cazul bunurilor, lucrărilor sau serviciilor pentru care, în urma unei licitații deschise sau restrînse, sînt depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile. În astfel de situații, autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica un anunț de participare dacă include în procedură toți ofertanții care îndeplinesc criteriile calitative de selecţie și care, cu ocazia procedurii anterioare de licitație deschisă sau restrînsă, au depus oferte în conformitate cu cerințele procedurii de achiziție publică.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Aplicarea procedurii de negociere conform prevederilor alin. (1) este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale de licitaţie deschisă, licitaţie restrînsă, cerere a ofertelor de preţuri sau dialog competitiv.”
    la alineatul (3), textul „lit. a)” se substituie cu textul „pct. 2)”;
    alineatul (5) se abrogă;
    la alineatul (7), după textul „din motive de urgenţă,” se introduce textul „argumentate în mod corespunzător,”;
    alineatul (8) se abrogă;
    la alineatul (10), textul „cît mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 2 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia” se substituie cu textul „prin publicarea online a acesteia odată cu anunțul de participare”;
    alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „(11) În documentaţia descriptivă/de atribuire autoritatea contractantă identifică obiectul achiziției prin furnizarea unei descrieri a necesităților ei și a caracteristicilor impuse pentru bunurile, lucrările sau serviciile care urmează a fi achiziționate și specifică criteriile de atribuire a contractului. De asemenea, autoritatea contractantă indică acele elemente ale descrierii ce definesc cerințele minime care trebuie îndeplinite de toate ofertele. Cerințele minime și criteriile de atribuire nu fac obiectul negocierilor.”
    alineatele (17) și (18) vor avea următorul cuprins:
    „(17) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de preselecție este mai mic decît numărul minim indicat în anunţul de participare conform alin. (15), autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate sau a anula procedura în condiţiile prevăzute la art. 67.
    (18) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite simultan tuturor candidaţilor preselectaţi o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii. Invitaţia adresată candidaţilor va cuprinde o referință pentru accesul electronic la caietul de sarcini sau la documentația descriptivă ori la oricare document suplimentar necesar.”
    articolul se completează cu alineatele (181)–(187) cu următorul cuprins:
    „(181) Numai operatorii economici invitați de autoritatea contractantă după evaluarea de către aceasta a informațiilor furnizate au dreptul să depună o ofertă inițială, care constituie baza pentru negocierile ulterioare.
    (182) Perioada cuprinsă între data transmiterii invitației de participare şi data-limită de depunere a ofertelor inițiale trebuie să fie de cel puţin:
    a) 20 de zile, în cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
    b) 30 de zile, în cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).
    (183) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţii publice ce urmează a fi atribuit, aceasta are dreptul de a reduce termenele prevăzute la alin. (182) pînă la 10 zile.
    (184) Reducerea prevăzută la alin. (183) este permisă în cazul în care anunţul de intenţie publicat conţine toate informaţiile care sînt prevăzute pentru anunţul de participare, în măsura în care acestea sînt cunoscute la data publicării anunţului de intenţie, şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 35 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.
    (185) În cazul în care autoritatea contractantă publică electronic întreaga documentaţie descriptivă/de atribuire şi permite, începînd cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la documentaţie, precum și acceptă depunerea electronică a ofertelor, aceasta are dreptul de a reduce termenele prevăzute la alin. (182) cu 5 zile.
    (186) Reducerea prevăzută la alin. (185) este permisă numai în cazul în care invitaţia de participare conţine precizări privind adresa de internet la care documentaţia descriptivă/de atribuire este disponibilă și autoritatea contractantă acceptă depunerea electronică a ofertelor.
    (187) În cazul în care, din motive de urgenţă, argumentate în mod corespunzător, nu pot fi respectate termenele prevăzute la alin. (182), precum şi cele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (185), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea termenelor respective, dar nu la mai puţin de 10 zile.”
    alineatul (28) se completează în final cu textul: „Dacă autoritatea contractantă intenționează să încheie negocierile, aceasta îi informează pe ofertanții rămași în competiție și stabilește un termen comun pentru depunerea eventualelor oferte finale (noi sau revizuite). Autoritatea contractantă verifică dacă ofertele finale respectă cerințele minime, evaluează ofertele finale pe baza criteriilor de atribuire și atribuie contractul de achiziţii publice.”
    51. Articolul 54:
    la alineatul (1), litera a) se completează în final cu textul „ , iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrîngeri artificiale a parametrilor achiziției”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În sensul alin. (1) lit. a), o ofertă este considerată drept neadecvată dacă este lipsită de relevanță pentru contract și nu poate în mod evident răspunde, fără modificări substanțiale, necesităților și cerințelor autorității contractante indicate în documentația de atribuire.”
    la alineatul (2) litera a), cuvîntul „produsului” se substituie cu cuvîntul „bunului”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) În cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări şi servicii, autoritatea contractantă efectuează achiziţii prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru lucrări sau servicii noi, constînd în repetarea lucrărilor sau serviciilor similare încredinţate de către aceleaşi autorităţi contractante operatorului economic cîştigător al contractului iniţial, cu condiţia ca lucrările sau serviciile respective să fie conforme cu un proiect de bază şi să fi făcut obiectul unui contract iniţial atribuit prin procedura de licitaţie deschisă, licitație restrînsă sau cerere a ofertelor de preţuri, iar amploarea eventualelor lucrări sau servicii suplimentare și condițiile în care vor fi atribuite să fie incluse în proiectul de bază.”
    la alineatul (5), textul „lit. b)” se exclude.
    52. Articolul 55:
    la alineatul (5), cuvintele „şi pe pagina web a Agenţiei Achiziţii Publice” se exclud;
    articolul se completează cu alineatele (61) și (62) cu următorul cuprins:
    „(61) Autoritatea contractantă poate solicita depunerea de oferte sub formă de cataloage electronice în cazul cînd conținutul documentației de atribuire, în special specificațiile tehnice, poate fi stabilit cu precizie.
    (62) Atribuirea unui contract de achiziții publice pentru bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri este precedată de licitația electronică, care se va baza pe una dintre următoarele elemente ale ofertei:
    a) exclusiv pe preț, în cazul în care contractul este atribuit doar în baza criteriului cel mai scăzut preț;
    b) pe preț și pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în anunțul de participare și/sau în documentația de atribuire.”
    53.  Articolul 56 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Autoritatea contractantă publică în Buletinul achizițiilor publice o notificare privind rezultatele concursului de soluții. Acest anunț trebuie să conțină informațiile prevăzute în anexa nr. 3.”
    54. Articolul 57 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 57. Achiziția serviciilor sociale şi a altor
                          servicii specifice
    (1) În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract de achiziţii publice/acord-cadru ce are ca obiect prestarea de servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, obligaţia de a aplica prezenta lege se impune numai pentru contractele a căror valoare este egală sau mai mare decît cea prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. c).
    (2) În sensul alin. (1), autoritatea contractantă are următoarele obligaţii:
    a) de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele servicii fie prin publicarea unui anunţ de participare, conform anexei nr. 3, fie prin intermediul unui anunţ de intenţie, conform anexei nr. 3, valabil în mod continuu;
    b) de a publica un anunţ de atribuire a contractului, conform anexei nr. 3.
    (3) Alternativ publicării unor anunţuri de atribuire individuale, autoritatea contractantă are dreptul de a grupa trimestrial anunţurile de atribuire prevăzute la alin. (2) lit. b). În acest caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.
    (4) Prevederile alin. (2) lit. a) nu se aplică în cazul în care contractul de achiziţii publice/acordul-cadru avînd ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, este atribuit prin procedura de negociere fără publicare prealabilă, în conformitate cu prevederile art. 54.
    (5) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice/acordurilor-cadru avînd ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, sînt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, ţinîndu-se seama de criteriile de calitate şi de durabilitate ale serviciilor sociale.
    (6) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice avînd ca obiect exclusiv serviciile de sănătate, sociale şi culturale, cărora li se atribuie codurile CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de la 85000000-9 la 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7,   98133000-4, 98133110-8, să fie rezervată unor operatori economici, cum ar fi persoane juridice fără scop lucrativ, întreprinderi sociale şi unităţi protejate, acreditate ca prestatori de servicii sociale, prestatori publici de servicii sociale.
    (7) Operatorii economici cărora le poate fi rezervată participarea la procedurile de atribuire prevăzute la
alin. (6) trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) scopul pentru care a fost înfiinţat operatorul economic este îndeplinirea unor obiective în domeniul prestării serviciilor publice prevăzute la alin. (6);
    b) profitul obţinut de operatorul economic este reinvestit în vederea îndeplinirii scopului pentru care acesta a fost înfiinţat; în cazul în care profitul este distribuit sau redistribuit, acest lucru se bazează pe considerente legate de participarea angajaţilor la beneficiile activităţii operatorului economic;
    c) organizarea structurilor de conducere sau a structurilor care deţin operatorul economic care execută contractul se bazează pe principiul participării angajaţilor în cadrul structurilor care deţin operatorul economic sau necesită participarea activă a angajaţilor, a utilizatorilor sau a altor entităţi interesate;
    d) operatorului economic nu i-a fost atribuit un contract pentru serviciile în cauză de către autoritatea contractantă respectivă, în temeiul prezentului articol, în ultimii 3 ani.
    (8) Durata maximă a contractelor de achiziţii publice prevăzute la alin. (6) este de 3 ani.
    (9) În cuprinsul anunţurilor prevăzute la alin. (2) lit. a) publicate în vederea atribuirii contractelor de achiziţii publice prevăzute la alin. (6) se face trimitere la prezentul articol.”
    55. Legea se completează cu articolul 571 cu următorul cuprins:
    „Articolul 571. Parteneriatul pentru inovare
    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica parteneriatul pentru inovare atunci cînd identifică necesitatea dezvoltării şi achiziţiei ulterioare a unui bun, serviciu sau a unor lucrări inovatoare, necesitate care nu poate fi satisfăcută de soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit moment, cu condiţia ca acestea să corespundă nivelurilor de performanţă şi costurilor maxime convenite între autoritatea contractantă şi participanţi.
    (2) În cadrul parteneriatului pentru inovare orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare în urma publicării unui anunţ de participare.
    (3) Parteneriatul pentru inovare se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare, prin care autoritatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea cererilor de participare în vederea furnizării informaţiilor şi documentelor pentru calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă.
    (4) Perioada cuprinsă între data publicării în Buletinul achiziţiilor publice sau, după caz, data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a cererilor de participare trebuie să fie de cel puţin:
    a) 20 de zile, în cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
    b) 30 de zile, în cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).
    (5) Parteneriatul pentru inovare se desfăşoară în trei etape:
    a) etapa depunerii cererilor de participare şi a selectării candidaţilor prin aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie;
    b) etapa depunerii ofertelor iniţiale de către candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi a evaluării conformităţii acestora cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă;
    c) etapa negocierilor în vederea îmbunătăţirii ofertelor iniţiale, a depunerii ofertelor finale şi a evaluării acestora prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare.
    (6) La etapa depunerii cererilor de participare şi a selectării candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie şi care vor fi invitaţi să depună oferte iniţiale, cu condiţia să fie asigurat un anumit număr minim de candidaţi.
    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de selecţie şi regulile obiective şi nediscriminatorii pe care intenţionează să le aplice pentru selecţia candidaţilor, numărul minim de candidaţi pe care intenţionează să-i invite la etapa a doua a procedurii şi, după caz, numărul maxim.
    (8) Numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform alin. (7) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3.
    (9) Atunci cînd selectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica numai criteriile de calificare şi selecţie prevăzute în anunţul de participare.
    (10) În urma finalizării etapei depunerii cererilor de participare şi a selectării candidaţilor, autoritatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor selectaţi o invitaţie de participare la etapa a doua. Invitația adresată candidaților cuprinde o referință pentru accesul electronic la caietul de sarcini, la documentația descriptivă sau la oricare document suplimentar necesar.
    (11) Numai candidaţii selectaţi de autoritatea contractantă în urma finalizării etapei depunerii cererilor de participare şi a selectării candidaţilor au dreptul să prezinte proiecte de cercetare şi inovare care să răspundă necesităţilor identificate de autoritatea contractantă.
    (12) Pe lîngă informația prevăzută la alin. (10), invitația de participare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:
    a) referințe privind anunțul de participare publicat;
    b) data și ora-limită stabilite pentru depunerea ofertelor;
    c) adresa la care se transmit ofertele;
    d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;
    e) adresa, data și ora deschiderii ofertelor;
    f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau al completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale şi a celei economice şi financiare;
    g) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei cîştigătoare, conform prevederilor art. 26.
    (13) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita în etapa a doua cel puţin un număr de candidaţi egal cu numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform alin. (7).
    (14) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este mai mic decît numărul minim indicat în anunţul de participare conform alin. (7), autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate sau a anula procedura în condiţiile prevăzute la art. 67.
    (15) În urma finalizării etapei depunerii ofertelor iniţiale, autoritatea contractantă transmite simultan tuturor candidaţilor o invitaţie de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire.
    (16) Invitația de participare la etapa a treia trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:
    a) referințe privind anunțul de participare publicat;
    b) adresa la care vor avea loc negocierile, precum și data și ora lansării acestora;
    c) limba sau limbile în care vor derula negocierile;
    d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau al completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale şi a celei economice şi financiare.
    (17) În documentaţia de atribuire autoritatea contractantă descrie necesităţile cu privire la bunul, serviciul sau lucrările inovatoare care nu pot fi satisfăcute prin achiziţia bunurilor, serviciilor sau lucrărilor disponibile pe piaţă la acel moment.
    (18) În cadrul descrierii elementelor prevăzute la alin. (17), autoritatea contractantă stabileşte care sînt cerinţele minime în legătură cu acestea pe care ofertele trebuie să le îndeplinească.
    (19) Cerinţele minime stabilite de autoritatea contractantă potrivit alin. (18), criteriul de atribuire şi factorii de evaluare nu fac obiect al negocierilor.
    (20) Informaţiile furnizate prin documentația de atribuire trebuie să fie suficient de precise pentru a permite operatorilor economici să determine natura şi obiectul soluţiei solicitate şi, pe baza acestora, să decidă transmiterea unei cereri de participare sau neparticiparea la procedura de atribuire.
    (21) În documentaţia de atribuire autoritatea contractantă defineşte regulile aplicabile drepturilor de proprietate intelectuală.
    (22) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide să implementeze parteneriatul pentru inovare cu un singur partener sau cu mai mulţi parteneri care desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare separate.
    (23) În cazul parteneriatului pentru inovare încheiat cu mai mulţi parteneri, autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui celorlalţi parteneri soluţiile propuse sau alte informaţii confidenţiale comunicate de un partener în cadrul parteneriatului, fără acordul acestuia.
    (24) Acordul prevăzut la alin. (23) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor informaţii specifice.
    (25) Criteriul de atribuire utilizat în cazul parteneriatului pentru inovare este cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost.
    (26) Parteneriatul pentru inovare se desfăşoară în faze succesive, urmînd succesiunea stadiilor din procesul de cercetare şi de inovare, care poate include fabricarea bunurilor, finalizarea lucrărilor sau prestarea serviciilor.
    (27) În cadrul parteneriatului pentru inovare se stabilesc obiective intermediare care trebuie realizate de către parteneri, precum şi plata preţului în tranşe corespunzătoare.
    (28) Pe baza obiectivelor stabilite potrivit alin. (27), autoritatea contractantă are dreptul de a decide după fiecare fază să înceteze parteneriatul pentru inovare sau, în cazul unui parteneriat pentru inovare încheiat cu mai mulţi parteneri, să reducă numărul de parteneri prin încetarea anumitor contracte individuale, cu condiţia ca autoritatea contractantă să fi menţionat în documentaţia de atribuire aceste posibilităţi, precum şi condiţiile aplicării acestora.
    (29) În legătură cu calificarea şi selecţia candidaţilor, autoritatea contractantă stabileşte în special criterii legate de capacitatea candidaţilor în domeniul cercetării şi dezvoltării, elaborării de soluţii inovatoare şi implementării acestora.
    (30) Autoritatea contractantă se asigură că structura parteneriatului, în special durata şi valoarea diferitor faze ale acestuia, reflectă gradul de inovaţie al soluţiei propuse şi succesiunea activităţilor de cercetare şi inovare necesare pentru dezvoltarea unei soluţii inovatoare care nu este disponibilă pe piaţă.
    (31) Valoarea estimată a bunurilor, lucrărilor sau serviciilor nu trebuie să fie disproporţionată în raport cu investiţiile necesare pentru dezvoltarea acestora.
    (32) Autoritatea contractantă negociază cu ofertanţii ofertele iniţiale şi toate ofertele ulterioare depuse de aceştia, cu excepţia ofertelor finale, în vederea îmbunătăţirii conţinutului acestora.
    (33) Pe durata negocierilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal faţă de toţi ofertanţii şi de a nu furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanţi un avantaj în raport cu ceilalţi.
    (34) Autoritatea contractantă informează în scris toţi ofertanţii ale căror oferte nu au fost eliminate din competiţie potrivit alin. (38) şi (39) în legătură cu orice modificări ale specificaţiilor tehnice sau ale documentației de atribuire, cu excepţia prevederilor referitoare la cerinţele minime stabilite de autoritatea contractantă potrivit alin. (18), care nu pot fi modificate.
    (35) În urma modificărilor prevăzute la alin. (34), autoritatea contractantă acordă o perioadă suficientă ofertanţilor pentru modificarea ofertelor şi retransmiterea versiunii modificate, dacă este cazul.
    (36) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui celorlalţi participanţi informaţii confidenţiale comunicate de un ofertant sau candidat care participă la negocieri, fără acordul scris al acestuia.
    (37) Acordul prevăzut la alin. (36) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenţie de comunicare a anumitor informaţii specifice.
    (38) Autoritatea contractantă are dreptul de a desfăşura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de oferte care urmează să fie negociate.
    (39) Reducerea numărului de oferte potrivit alin. (38) se realizează numai pe baza factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de participare sau în documentația de atribuire.
    (40) Aplicarea opţiunii prevăzute la alin. (38) trebuie indicată de autoritatea contractantă în anunţul de participare sau în documentația de atribuire.
    (41) Autorităţile contractante recurg la aplicarea parteneriatului pentru inovare pentru atribuirea contractului de achiziţii publice în condiţiile prezentei legi şi conform modului stabilit în regulamentul aprobat de Guvern.”
    56. Articolul 58:
    la alineatul (6), cuvîntul „distorsioneze” se substituie cu cuvîntul „denatureze”;
    alineatele (14)–(19) vor avea următorul cuprins:
    „(14) În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie este mai mic decît numărul minim indicat în anunţul de participare conform alin. (13), autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele solicitate sau a anula procedura în condiţiile prevăzute la art. 67.
    (15) În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici, acordul-cadru se execută în unul dintre următoarele moduri:
    a) fără reluarea competiţiei, în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în cuprinsul său, în cazul în care acordul-cadru stabileşte toți termenii şi condiţiile care reglementează furnizarea bunurilor, execuţia lucrărilor şi prestarea serviciilor care constituie obiectul său, precum şi condiţiile obiective în funcţie de care se stabileşte care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va furniza bunurile, va executa lucrările sau va presta serviciile;
    b) cu reluarea competiţiei între operatorii economici care sînt parte la  acordul-cadru, în cazul în care acordul-cadru nu stabileşte toți termenii şi condiţiile care reglementează furnizarea bunurilor, execuţia lucrărilor şi prestarea serviciilor care constituie obiectul său;
    c) parţial fără reluarea competiţiei între operatorii economici, în conformitate cu lit. a), şi parţial cu reluarea competiţiei, în conformitate cu lit. b), numai dacă această posibilitate a fost prevăzută în documentaţia de atribuire, în cazul în care acordul-cadru stabileşte toți termenii şi condiţiile care reglementează furnizarea bunurilor, execuţia lucrărilor şi prestarea serviciilor care constituie obiectul său.
    (16) Prevederile alin. (15) lit. a) sînt aplicabile în cazul în care autoritatea contractantă a precizat expres în documentaţia de atribuire criteriile obiective în funcţie de care se stabileşte care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va furniza bunurile, va executa lucrările sau va presta serviciile care constituie obiectul său.
    (17) Prevederile alin. (15) lit. c) sînt aplicabile în cazul în care autoritatea contractantă a precizat expres în documentaţia de atribuire criteriile obiective în funcţie de care se stabileşte dacă anumite bunuri, lucrări sau servicii care fac obiectul acordului-cadru se achiziţionează cu reluarea competiţiei sau direct, fără reluarea competiţiei, în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în acordul-cadru, precum şi termenii şi condiţiile prevăzute în acordul-cadru pentru care se poate relua competiţia.
    (18) Prevederile alin. (15) lit. c) se aplică în mod corespunzător oricărui lot dintr-un acord-cadru pentru care au fost stabiliţi toţi termenii şi condiţiile care reglementează furnizarea bunurilor, execuţia lucrărilor şi prestarea serviciilor care constituie obiectul lotului respectiv, indiferent dacă au fost sau nu stabiliţi toți termenii şi condiţiile care reglementează furnizarea bunurilor, execuţia lucrărilor şi prestarea serviciilor care constituie obiectul celorlalte loturi.
    (19) În cazurile prevăzute la alin. (15) lit. b) și c), autoritatea contractantă reia competiţia pe baza aceloraşi termeni şi condiţii aplicate pentru atribuirea      acordului-cadru, detaliate acolo unde este necesar şi completate dacă este cazul cu alţi termeni şi condiţii prevăzute în documentaţia de atribuire, respectînd următoarele reguli procedurale:
    a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit, autoritatea contractantă consultă în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv care sînt capabili să execute contractul;
    b) autoritatea contractantă stabilește un termen suficient pentru prezentarea ofertelor, în acest sens avînd obligaţia de a ţine cont de aspecte precum complexitatea obiectului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;
    c) ofertele se prezintă prin SIA „RSAP” în scris, iar conţinutul lor rămîne confidenţial pînă la expirarea termenului stabilit pentru deschiderea ofertelor;
    d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat oferta cea mai avantajoasă conform criteriului de atribuire precizat în documentaţia în temeiul căreia a fost încheiat acordul-cadru.”
    57. Articolul 59 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 59. Sistemul dinamic de achiziţii
    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem dinamic de achiziţii pentru achiziţii de uz curent ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile autorităţii contractante.
    (2) Sistemul dinamic de achiziţii este organizat şi funcţionează în integralitate ca un proces electronic şi este deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie.
    (3) Sistemul dinamic de achiziţii poate fi împărţit pe categorii de bunuri, lucrări sau servicii care sînt definite în mod obiectiv, pe baza caracteristicilor achiziţiilor care urmează a fi realizate în cadrul categoriei în cauză, caracteristici care pot include referinţe la dimensiunea maximă admisibilă a contractelor subsecvente specifice sau la o anumită zonă geografică în care contractele subsecvente specifice vor fi executate.
    (4) Pentru efectuarea unei achiziţii în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii, autoritatea contractantă aplică regulile licitaţiei restrînse, precum şi regulile specifice prevăzute în prezentul articol.
    (5) Toţi candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie sînt admişi în sistem, autoritatea contractantă neavînd dreptul de a limita numărul de candidaţi care vor fi admişi în cadrul sistemului.
    (6) În cazul în care autoritatea contractantă a împărţit sistemul pe categorii de bunuri, lucrări sau servicii conform alin. (3), autoritatea contractantă specifică criteriile de calificare şi selecţie aplicabile pentru fiecare categorie.
    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta următoarele termene:
    a) perioada minimă pentru depunerea cererilor de participare este de 30 de zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare;
    b) perioada minimă pentru depunerea ofertelor este de 10 zile de la data transmiterii invitaţiei de depunere a ofertelor.
    (8) Din momentul transmiterii invitaţiei de participare la etapa a doua a procedurii pentru prima achiziţie specifică în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii nu se mai aplică alte termene pentru depunerea cererilor de participare.
    (9) Toate comunicările în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii se realizează exclusiv prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (10) La atribuirea contractelor în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii, autoritatea contractantă are următoarele obligaţii:
    a) de a publica un anunţ de participare în care se precizează în mod clar faptul că pentru atribuirea contractului/contractelor de achiziţii publice se utilizează un sistem dinamic de achiziţii;
    b) de a indica în documentația de atribuire cel puţin natura şi cantitatea estimată a achiziţiilor preconizate, precum şi toate informaţiile necesare privind sistemul dinamic de achiziţii, inclusiv cu privire la modul de funcţionare a acestuia, echipamentele electronice utilizate şi modalităţile şi specificaţiile tehnice de conectare;
    c) de a indica orice împărţire pe categorii de bunuri, lucrări sau servicii şi caracteristicile care le definesc;
    d) de a permite, pe toată perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achiziţii, începînd cu momentul publicării anunţului de participare şi pînă la închiderea sistemului, accesul nerestricţionat, direct şi complet la conţinutul documentației de atribuire.
    (11) După lansarea sistemului dinamic de achiziţii şi pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia, autoritatea contractantă are obligaţia de a permite oricărui operator economic interesat să depună o cerere de participare cu scopul de a fi admis în sistem.
    (12) După primirea cererii de participare, autoritatea contractantă evaluează îndeplinirea de către candidat a criteriilor de calificare şi selecţie stabilite.
    (13) Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza evaluarea prevăzută la alin. (12) în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii de participare.
    (14) Termenul prevăzut la alin. (13) poate fi prelungit pînă la 15 zile lucrătoare în situaţii specifice, în cazul în care este justificat în special prin necesitatea de a examina documente suplimentare sau de a verifica în alt mod îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie.
    (15) Prin excepţie de la prevederile alin. (13) şi (14), atît timp cît nu a fost transmis spre publicare anunţul de participare pentru prima achiziţie specifică în cadrul sistemului dinamic de achiziţii, autoritatea contractantă poate prelungi perioada de evaluare, cu condiţia ca nicio invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii să nu fie transmisă în perioada de evaluare astfel prelungită.
    (16) Autoritatea contractantă indică în documentația de atribuire durata prelungirii pe care intenţionează să o aplice.
    (17) Autoritatea contractantă informează operatorii economici cu privire la admiterea în sistemul dinamic de achiziţii sau, după caz, respingerea cererii de participare imediat după finalizarea evaluării prevăzute la alin. (12), în conformitate cu prevederile art. 30.
    (18) Autoritatea contractantă transmite cîte o invitaţie de participare tuturor participanţilor admişi în cadrul sistemului dinamic de achiziţii, în vederea depunerii de oferte pentru fiecare achiziţie specifică în cadrul sistemului.
    (19) În cazul în care sistemul dinamic de achiziţii a fost împărţit pe categorii de bunuri, lucrări sau servicii, autoritatea contractantă transmite cîte o invitaţie de participare tuturor participanţilor care au fost admişi în cadrul sistemului dinamic de achiziţii în categoria corespunzătoare achiziţiei specifice în cauză, în vederea depunerii de oferte pentru fiecare achiziţie specifică în cadrul categoriei respective.
    (20) Autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţii publice ofertantului care prezintă oferta cea mai avantajoasă, desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliţi prin anunţul de participare publicat cu ocazia lansării sistemului dinamic de achiziţii.
    (21) Dacă este cazul, criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (20) pot fi detaliaţi în cadrul invitaţiei de participare prevăzute la alin. (18) și (19).
    (22) Autoritatea contractantă are dreptul, în orice moment pe parcursul perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de achiziţii, de a solicita participanţilor admişi să depună o declaraţie pe proprie răspundere reînnoită şi actualizată, conform prevederelor art. 181 alin. (1)–(6), în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării.
    (23) Prevederile art. 181 alin. (8)–(13) se aplică pe întreaga perioadă de valabilitate a sistemului dinamic de achiziții.
    (24) Autoritatea contractantă indică perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achiziţii în anunţul de participare.”
    58.  La articolul 60:
    alineatul (2) se abrogă;
    la alineatul (5) litera a), cuvîntul „distorsioneze” se substituie cu cuvîntul „denatureze”;
    alineatele (11) și (12) vor avea următorul cuprins:
    „(11) Invitația trebuie să conțină și informații referitoare la:
    a) rezultatul evaluării integrale a ofertei depuse de către ofertantul destinatar;
    b) formula matematică care este utilizată în cadrul licitației electronice pentru stabilirea automată a clasamentului final, în funcție de noile prețuri și/sau de noile valori prezentate de ofertanți. Cu excepția cazului în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este identificată doar pe baza criteriului cel mai scăzut preț, formula respectivă include ponderile tuturor criteriilor stabilite pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizărilor din anunțul de participare sau din documentația de atribuire.
    (12) Licitația electronică se bazează pe unul dintre următoarele elemente ale ofertelor:
    a) exclusiv pe prețuri, în cazul în care contractul se atribuie doar pe baza criteriului cel mai scăzut preț;
    b) pe prețuri și pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în documentația de atribuire, în cazul în care contractul se atribuie pe baza criteriului cel mai bun raport calitate-preț sau ofertei cu cel mai scăzut cost, utilizînd o abordare bazată pe eficacitatea costurilor.”
    59. Legea se completează cu articolul 601 cu următorul cuprins:
    „Articolul 601. Catalogul electronic
    (1) În cazul în care dispoziţiile legale impun utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ca ofertele să fie prezentate sub formă de catalog electronic sau să includă un catalog electronic.
    (2) Ministerul Finanțelor aprobă categoriile de achiziţii cu privire la care autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza cataloagele electronice.
    (3) Ofertele prezentate sub formă de cataloage electronice pot fi însoţite de alte documente care le completează.
    (4) Cataloagele electronice sînt elaborate de către ofertanţi/candidaţi în vederea participării la o anumită procedură de achiziție publică, în conformitate cu specificaţiile tehnice şi formatul stabilite de autoritatea contractantă.
    (5) Cataloagele electronice respectă cerinţele aplicabile instrumentelor de comunicare electronice, precum şi orice cerinţe suplimentare stabilite de autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (6) Atunci cînd acceptă sau solicită prezentarea ofertelor sub formă de cataloage electronice, autoritatea contractantă:
    a) precizează acest lucru în anunţul de participare;
    b) indică în documentația de atribuire toate informaţiile necesare referitoare la formatul, echipamentele electronice utilizate şi aranjamentele şi specificaţiile tehnice de conectare pentru catalog.
    (7) În cazul în care a fost încheiat un acord-cadru cu mai mulţi operatori economici pe bază de oferte prezentate sub formă de cataloage electronice, autoritatea contractantă poate prevedea că reluarea competiţiei pentru atribuirea contractelor subsecvente se realizează pe baza cataloagelor actualizate.
    (8) În cazul prevăzut la alin. (7), autoritatea contractantă utilizează una dintre următoarele metode:
    a) invită ofertanţii să transmită din nou cataloagele electronice, adaptate la cerinţele contractului în cauză;
    b) informează ofertanţii că intenţionează să colecteze din cataloagele electronice care au fost deja transmise informaţiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerinţele contractului în cauză, cu condiţia ca utilizarea acestei metode să fi fost anunţată în documentația de atribuire care a stat la baza încheierii acordului-cadru.
    (9) În cazul în care autoritatea contractantă reia competiţia pentru atribuirea contractelor subsecvente în executarea acordului-cadru în conformitate cu prevederile alin. (8) lit. b), aceasta notifică ofertanţii cu privire la data şi ora la care intenţionează să colecteze informaţiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerinţele contractului în cauză şi le dă ofertanţilor posibilitatea de a refuza această colectare de informaţii.
    (10) Autoritatea contractantă trebuie să prevadă o perioadă corespunzătoare de timp între notificarea prevăzută la alin. (9) şi colectarea efectivă a informaţiilor.
    (11) Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă prezintă ofertantului în cauză informaţiile colectate în conformitate cu prevederile alin. (9), pentru a-i da acestuia posibilitatea de a contesta sau de a confirma că oferta astfel constituită nu conţine erori semnificative.
    (12) Autoritatea contractantă are dreptul să atribuie contracte de achiziţii publice pe baza unui sistem dinamic de achiziţii, solicitînd prezentarea ofertelor pentru un contract specific sub forma unui catalog electronic.
    (13) Autoritatea contractantă are dreptul să atribuie contracte de achiziţii publice pe baza unui sistem dinamic de achiziţii, în conformitate cu prevederile alin. (8) lit. b) şi alin. (9)–(11), cu condiţia ca solicitarea de participare la sistemul dinamic de achiziţii să fie însoţită de un catalog electronic conform cu specificaţiile tehnice şi formatul stabilite de către autoritatea contractantă.
    (14) Catalogul electronic prevăzut la alin. (13) este completat ulterior de către candidaţi, cînd aceştia sînt informaţi cu privire la intenţia autorităţii contractante de a constitui oferte pe baza procedurii prevăzute la alin. (8) lit. b).”
    60.  Articolul 61:
    la alineatul (2), textele „ , modifică această documentație” și „ , modificările” se exclud;
    alineatul (3) se abrogă;
    alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins:
    „(4) Avizul privind prelungirea termenului de depunere a ofertelor, cu indicarea motivului care a stat la baza acestei decizii, este adus la cunoștință prin intermediul acelorași mijloace de informare care au fost utilizate la solicitarea depunerii ofertelor și este comunicat imediat tuturor operatorilor economici care au depus o cerere de participare sau o ofertă.
    (5) Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice,  a propunerii financiare, a DUAE și, după caz, a garanției pentru ofertă.”
    la alineatul (6), textul „scrisă, semnată și, după caz, ștampilată” se substituie cu cuvintele „scrisă și semnată”, iar după cuvintele „documentația de atribuire” se introduce textul „utilizind SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 32 alin. (7) și (11)”;
    articolul se completează cu alineatele (61) și (62) cu următorul cuprins:
    „(61) La depunerea ofertelor, operatorul economic achită o taxă.
    (62) Modul de achitare a taxei menționate la alin. (61), precum și cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern.”
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) SIA „RSAP” nu va accepta oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor.”
    61. La articolul 62, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
 „(2) Ofertele se deschid la timpul specificat în documentaţia de atribuire ca dată-limită de depunere a ofertelor sau la timpul specificat ca dată-limită a termenului prelungit, indiferent de numărul de ofertanţi, în conformitate cu procedurile stabilite în documentaţia de atribuire. Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.
    (3) Denumirea şi datele de contact ale fiecărui ofertant a cărui ofertă se deschide, documentele de calificare şi costul ofertei vor fi făcute publice la deschidere.”
    62. Articolul 65 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 65. Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor
    (1) Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanților și a  altor persoane neautorizate.
    (2) Autoritatea contractantă stabilește oferta/ofertele cîștigătoare aplicînd criteriul de atribuire și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire.
    (3) La etapa examinării, evaluării şi comparării ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, dacă informațiile și documentele prezentate sînt incomplete, sau, după caz, documentele justificative aferente DUAE.
    (4) Autoritatea contractantă nu va admite modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea.
    (5) Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se exprimă cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se ia în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.
    (6) Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care:
    a) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție;
    b) oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire;
    c) oferta financiară nu are un preț fixat;
    d) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 66;
    e) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată.
    (7) Pentru evaluarea ofertelor exprimate în diferite valute, valoarea acestora se recalculează în valuta națională sau o altă valută, dacă acest lucru este prevăzut de legislație sau documentația de atribuire, conform cursului stabilit în documentația de atribuire.
    (8) Pînă la finalizarea evaluării autoritatea contractantă nu divulgă ofertanților sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de atribuire informații privind examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor.
    (9) Evaluarea ofertelor se finalizează odată cu adoptarea deciziei de atribuire a contractului de achiziții publice/acordului-cadru sau anularea procedurii de atribuire.
    (10) Decizia de atribuire a  contractului de achiziții publice/acordului-cadru sau de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai tîrziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 30 alin. (1).
    (11) După adoptarea deciziei de atribuire, dar pînă la intrarea în vigoare a contractului de achiziții publice/acordului-cadru, autoritatea contractantă are dreptul de a anula din motive întemeiate decizia de atribuire cu reluarea procedurii de evaluare. Se consideră motive întemeiate  cazurile în care situațiile indicate la alin. (6) lit. a), b) și e) au fost stabilite ulterior adoptării deciziei de atribuire.”
    63. Articolul 66:
    la alineatul (4) literele b) și d), cuvîntul „produselor” se substituie, în toate cazurile, cu cuvîntul „bunurilor”;
    alineatul (6) se abrogă.
    64. Articolul 67 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 67. Anularea procedurii de achiziție publică
    (1) Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri:
    a) nu a fost depusă nicio ofertă;
    b) numărul de ofertanţi/candidaţi care întrunesc cerințele de calificare și selecție este mai mic decît numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură, iar autoritatea nu a optat, conform prevederilor specifice, pentru continuarea procedurii de atribuire;
    c) niciunul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia de atribuire;
    d) au fost depuse numai oferte care:
    – sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme;
    – sînt prezentate după data-limită de depunere a ofertelor;
    – nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire;
    – conţin, în propunerea financiară, preţuri care nu sînt un rezultat al liberei concurenţe şi care nu sînt justificate temeinic;
    – conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sînt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
    – depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi;
    – au o valoare ce depăşeşte pragul prevăzut de prezenta lege pentru procedura de achiziţie publică desfăşurată;
    – prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depăşesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţii publice;
    e) s-a constatat comiterea unui act de corupţie, unor acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată;
    f) ofertele depuse, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare;
    g) există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflîndu-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 6.
    (2) După data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică, anularea procedurii, în cazurile prevăzute la alin.(1), se efectuează doar de către Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor, inclusiv în cazul în care a fost depusă o ofertă după data-limită de depunere a ofertelor, iar imposibilitatea depunerii în termen se datorează exclusiv acţiunilor sau inacţiunilor autorităţii contractante.
    (3) Decizia de anulare a procedurii de achiziție publică nu generează vreo obligaţie a autorităţii contractante sau a Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor faţă de participanții la procedura respectivă, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă şi a garanţiei de bună execuţie a contractului.
    (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.”
    65. La articolul 70, alineatele (10) și (11) vor avea următorul cuprins:
    „(10) Contractul de achiziții publice/acordul-cadru pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.
    (11) Contractul de achiziții publice/acordul-cadru pentru care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial intră în vigoare la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta, cu condiția expirării termenelor de așteptare prevăzute la art. 30.”
    66. Articolul 71 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 71. Subcontractarea
    (1) În documentația de atribuire, autoritatea contractantă solicită ofertantului să indice în oferta sa partea din contract pe care intenționează să o subcontracteze unor terți, precum și subcontractanții propuși.
    (2) În cazul contractelor de achiziții de lucrări și în ceea ce privește serviciile care urmează să fie prestate la o instalație aflată sub directa supraveghere a autorității contractante, după atribuirea contractului, dar nu mai tîrziu de momentul începerii executării acestuia, autoritatea contractantă solicită ofertantului să indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în lucrările sau serviciile respective, în măsura în care aceste informații sînt cunoscute la momentul respectiv.
    (3) Ofertantul este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (2) pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualii noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.
    (4) Autoritățile contractante au dreptul să extindă aplicarea obligațiilor prevăzute la alin. (2) la:
    a) contractele de achiziții de bunuri, la contractele de achiziții de servicii altele decît cele referitoare la serviciile care urmează să fie prestate la instalațiile aflate sub directa supraveghere a autorității contractante sau la furnizorii implicați în contracte de achiziții de lucrări sau servicii;
    b) subcontractanții subcontractanților ofertantului sau subcontractanții aflați la alte niveluri inferioare ale lanțului de subcontractare.
    (5) Autoritatea contractantă verifică dacă există motive de excludere a subcontractanților în temeiul art. 18. În astfel de cazuri, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.
    (6) Dacă este necesar, în scopul aplicării alin. (5), informațiile solicitate sînt însoțite de declarațiile pe proprie răspundere ale subcontractanților.
    (7) Autoritatea contractantă are dreptul să solicite subcontractanților prezentați după atribuirea contractului să furnizeze certificate și alte documente justificative în locul declarației pe proprie răspundere.
    (8) Autoritatea contractantă are dreptul să efectueze plăţi directe subcontractanților pentru partea/părțile din contractul de achiziţii publice îndeplinite de către aceștia, pentru bunurile furnizate, lucrările efectuate sau serviciile prestate ofertantului potrivit contractului dintre ofertant şi subcontractant, atunci cînd natura contractului permite acest lucru.
    (9) În sensul alin. (8), subcontractanţii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţii publice sau, după caz,  la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţii publice opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă.
    (10) Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci cînd prestaţia acestora este confirmată prin documente aprobate de autoritatea contractantă, ofertant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci cînd ofertantul blochează în mod nejustificat confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
    (11) În cazul în care un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţii publice clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (10).
    (12) Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţii publice sau atunci cînd se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între ofertant şi subcontractantul/subcontractanţii nominalizat/nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încît activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţii publice.
    (13) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (12) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi vor constitui anexe la contractul de achiziţii publice.
    (14) Prevederile alin. (8)–(13) nu diminuează răspunderea contractantului principal în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţii publice/acord-cadru.”
    67. La articolul 72:
    alineatul (3) se completează în final cu textul „ , cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul articol”;
    articolul se completează cu alineatele (7)–(17) cu următorul cuprins:
    „(7) Contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situaţii:
    1) atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;
    b) schimbarea contractantului este imposibilă;
    c) orice majorare a preţului contractului reprezentînd valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depăşește 15% din valoarea contractului iniţial;
    2) atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă;
    b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;
    c) creşterea preţului nu depăşeşte 15% din valoarea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru iniţial;
    3) atunci  cînd  contractantul  cu  care  autoritatea  contractantă  a  încheiat  iniţial  contractul  de achiziţii publice/acordul-cadru este înlocuit de un nou contractant, în una dintre următoarele situaţii:
    a) drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţii publice/acordul-cadru sînt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţii publice/acordului-cadru şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;
    b) la încetarea anticipată a contractului de achiziţii publice/acordului-cadru, contractantul principal cesionează autorităţii contractante contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia, ca urmare a unei clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc sau a unei opţiuni stabilite de autoritatea contractantă în documentația de atribuire;
    4) atunci cînd modificările, indiferent de valoarea lor, nu sînt substanţiale.
    (8) În sensul dispoziţiilor alin. (7) pct. 1), schimbarea contractantului este imposibilă atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) schimbarea contractantului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerinţe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalaţiile existente achiziţionate în cadrul procedurii de achiziţie iniţiale;
    b) schimbarea contractantului ar cauza autorităţii contractante dificultăţi semnificative sau creşterea semnificativă a costurilor.
    (9) În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (7) pct. 1) şi 2), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăşi cu mai mult de 15% valoarea contractului iniţial.
    (10) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a efectua modificări succesive ale contractului de achiziţii publice/acordului-cadru conform alin. (7) pct. 1) şi 2) în scopul eludării aplicării procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege.
    (11) Autoritatea contractantă care modifică un contract de achiziţii publice/acord-cadru în cazurile prevăzute la alin. (7) pct. 1) şi 2) are obligaţia de a publica un anunţ în acest sens în Buletinul achizițiilor publice și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conform anexei nr. 3 la prezenta lege.
    (12) O modificare a unui contract de achiziţii publice/acord-cadru pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanţială în sensul alin. (7) pct. 4) dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
    a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, ar fi permis selecţia altor candidaţi decît cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte decît cea acceptată iniţial ori ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire;
    b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziţii publice/acordul-cadru iniţial;
    c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziţii publice/acordului-cadru;
    d) un nou contractant înlocuieşte contractantul iniţial, în alte cazuri decît cele prevăzute la alin. (7) pct. 3).
    (13) Modificarea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru în condiţiile prevăzute la alin. (12) nu aduce atingere naturii generale a acestuia.
    (14) În situaţia prevăzută la alin. (13), în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se determină pe baza valorii nete cumulate a modificărilor succesive.
    (15) Pentru calcularea preţului menţionat la alin. (7) pct. 1) și 2) se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru, care constituie valoarea de referinţă atunci cînd contractul de achiziţii publice include o clauză de indexare.
    (16) În sensul prezentului articol, prin natura generală a contractului se înţelege obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale, obiectul principal al contractului şi drepturile şi obligaţiile principale prevăzute în contract, inclusiv principalele cerinţe de calitate şi performanţă.
    (17) Pentru modificările care se intenționează a fi operate unui contract de achiziţii publice/acord-cadru în perioada sa de valabilitate, altfel decît în cazurile şi condițiile prevăzute de prezentul articol, se organizează noi proceduri de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.”
    68. Legea se completează cu articolul 721 cu următorul cuprins:
     „Articolul 721. Cazuri specifice de încetare a contractului
                             de achiziţii publice
    (1) Fără a aduce atingere cadrului legal privind încetarea contractelor sau prevederilor prezentei legi referitoare la nulitatea contractului de achiziţii publice, autoritatea contractantă are dreptul de a rezilia unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 18;
    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 72;
    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din prezenta lege și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
    (2) Autoritatea contractantă introduce dreptul de reziliere unilaterală prevăzut la alin. (1) în condiţiile contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire.”
    69. La articolul 73 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică, precum şi darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică sînt întocmite de către autoritatea contractantă şi sînt publicate în Buletinul achizițiilor publice nu mai tîrziu de data încheierii contractului sau de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică. Darea de seamă va conține:”.
    70. Articolul 74:
    la alineatul (1), după cuvintele „autoritatea contractantă” se introduce textul „/furnizorul de servicii de achiziție”, iar cuvintele „manifestarea concurenței neloiale” se substituie cu cuvintele „denaturarea concurenței”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Persoana fizică sau juridică care a oferit opinii, sugestii sau recomandări autorităţii contractante la etapa consultării pieței sau a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire, inclusiv ca parte a unor servicii de consultanţă, are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant/candidat, ofertant asociat sau subcontractant numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu denaturează concurenţa. În asemenea caz, autoritatea contractantă comunică celorlalți ofertanți/candidați informațiile care au fost transmise în contextul participării persoanei fizice sau juridice la pregătirea documentaţiei de atribuire ori care decurg din această participare și stabilește termene adecvate pentru primirea ofertelor.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Autoritatea contractantă are dreptul să excludă persoana fizică sau juridică specificată la alin. (2) dacă nu există niciun alt mijloc pentru a asigura respectarea principiului egalității de tratament, iar aceasta din urmă nu a reuşit să demonstreze că implicarea sa în pregătirea procedurii de achiziție nu denaturează concurența.”
    la alineatul (4), după cuvintele „Membrul grupului de lucru” se introduce textul „al autorităţii contractante/furnizorul de servicii de achiziție”;
    la alineatul (5), după cuvintele „membrii grupului de lucru” se introduce textul „al autorităţii contractante/furnizorul de servicii de achiziție”;
    alineatul (6) se abrogă.
    71. La articolul 80:
    alineatul (4) se abrogă;
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Autoritatea contractantă are obligația de a raporta Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor măsurile de remediere luate în vederea executării deciziei prin care au fost dispuse măsuri de remediere.”
    72. Articolul 82 alineatul (11):
    în partea introductivă, cuvintele „Agenţia Achiziţii Publice şi alte autorităţi” se substituie cu cuvîntul „autoritățile”;
    la litera e), cuvîntul „produs” se substituie cu cuvîntul „bun”.
    73. La articolul 83 alineatul (2), textele „art. 4 alin. (2)–(4)” și „art. 45 alin. (2), art. 49  alin. (2), art. 52 alin. (6), art. 53 alin. (5),” se exclud, iar după textul „art. 56 alin. (7)” se introduce textul „ , art. 72 alin. (11)”.
    74. Anexa nr. 1 se abrogă.
    75. Anexa nr. 11 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.11

    76. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    77. Anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 3
INFORMAŢII
care trebuie incluse în anunţurile pentru achiziţiile publice
Anunţul de intenţie
    1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sînt diferite, cele ale biroului de la care se pot obține informații suplimentare.
    2. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire.
    În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (11), nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire.
    3. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate.
    4. Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună.
    5. În măsura în care sînt deja cunoscute, condițiile de participare, inclusiv:
    a) dacă este cazul, se menționează că respectivul contract de achiziții publice este rezervat unor ateliere protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată;
    b) dacă este cazul, se menționează că prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative;
    c) o scurtă descriere a criteriilor de selecție.
    6. Codurile CPV; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.
    7. O scurtă descriere a achiziției: natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor.
    8. Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție.
    9. După caz, se menționează:
    a) dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;
    b) dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziții.
    10. Denumirea și adresa organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații.
    11. Data transmiterii spre publicare a anunţului de intenţie.
    12. Se specifică dacă contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).
    13. Orice alte informații relevante.
Anunţul de participare
    1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sînt diferite, cele ale biroului de la care se pot obține informații suplimentare.
    2. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire.
    În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (11), nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire.
    3. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate.
    4. Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală  de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună.
    5.  Codurile CPV; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.
    6. Descrierea achiziției: natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor. În cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.
    7. Valoarea totală estimată a contractului (contractelor); în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.
    8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
    9. Calendarul pentru livrarea bunurilor, executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor și, dacă este posibil, durata contractului:
    a) în cazul unui acord-cadru, se indică durata prevăzută a acordului-cadru, precizînd, după caz, motivele care justifică o durată de peste 4 ani. Se indică, dacă este posibil, valoarea sau ordinul de mărime și frecvența contractelor care urmează să fie atribuite, numărul și, după caz, numărul maxim propus de operatori economici care urmează să participe;
    b) în cazul în care este vorba de un sistem dinamic de achiziții, se indică durata prevăzută a sistemului respectiv; se indică, dacă este posibil, valoarea sau ordinul de mărime și frecvența contractelor care urmează să fie atribuite.
    10. Condițiile de participare, inclusiv:
    a) dacă este cazul, se menționează că respectivul contract de achiziții publice este rezervat unor ateliere protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată;
    b) dacă este cazul, se menționează că prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative; se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative;
    c) o listă și o scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (declarații pe proprie răspundere, documentație).
    11. Tipul procedurii de atribuire; dacă este cazul, motivele utilizării unei proceduri accelerate (în cazul licitației deschise, licitației  restrînse și al negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare).
    12. Dacă este cazul, se menționează că este vorba de:
    a) un acord-cadru;
    b) un sistem dinamic de achiziții;
    c) o licitație electronică (în cazul licitației deschise, licitației restrînse sau al negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare).
    13. În cazul în care contractul este împărțit în loturi, se menționează dacă este posibilă depunerea de oferte pentru un singur lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile. Se indică orice posibile limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant. În cazul în care contractul nu este împărțit în loturi, se indică motivele, cu excepția cazului în care această informație este furnizată în darea de seamă.
    14. Pentru licitația restrînsă, negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogul competitiv sau parteneriatul pentru inovare, în cazul în care se recurge la opțiunea de reducere a numărului de candidați care vor fi invitați să depună oferte, să negocieze sau să participe la dialogul competitiv: numărul minim și, după caz, numărul maxim propus de candidați și criteriile obiective care urmează să se aplice pentru alegerea candidaților respectivi.
    15. Pentru negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogul competitiv și parteneriatul pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate.
    16. Condițiile speciale la care este supusă realizarea contractului, după caz.
    17. Criteriile care urmează să fie utilizate pentru atribuirea contractului sau a contractelor. Cu excepția cazului în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este identificată doar pe baza prețului, se menționează criteriile corespunzătoare ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderea lor dacă acestea nu figurează în caietele de sarcini sau, în cazul dialogului competitiv, în documentul descriptiv.
    18. Termenul pentru primirea ofertelor (licitație deschisă) sau a cererilor de participare (licitație restrînsă, negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, sistem dinamic de achiziții, dialog competitiv, parteneriat pentru inovare).
    19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare.
    20. În cazul licitației deschise:
    a) perioada de timp pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta;
    b) data, ora și locul deschiderii ofertelor;
    c) persoanele autorizate să fie prezente la această deschidere.
    21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare.
    22. Dacă este cazul, se menționează dacă:
    a) se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare;
    b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;
    c) se va accepta facturarea electronică;
    d) se vor utiliza plățile electronice.
    23. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene.
    24. Denumirea și adresa organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații.
    25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv.
    26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare.
    27. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ.
    28. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.
    29. Se specifică dacă contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).
    30. Orice alte informații relevante.
Anunţul de atribuire
    1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sînt diferite, cele ale biroului de la care se pot obține informații suplimentare.
    2. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate.
    3. Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună.
    4. Codurile CPV.
    5. Descrierea achiziției: natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor. În cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.
    6. Tipul procedurii de atribuire; în cazul unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, justificarea alegerii acesteia.
    7. Dacă este cazul, se menționează că:
    a) atribuirea a implicat un acord-cadru;
    b) s-a utilizat un sistem dinamic de achiziții.
    8. Criteriile prevăzute la art. 26 care au fost utilizate pentru atribuirea contractului sau a contractelor. Dacă este cazul, se precizează că s-a organizat o licitație electronică (în cazul licitației deschise sau restrînse ori al negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare).
    9. Data încheierii contractului (contractelor) sau a acordului-cadru (acordurilor-cadru) ca urmare a deciziei de acordare sau încheiere a acestuia (acestora).
    10. Numărul de oferte primite pentru fiecare atribuire, inclusiv:
    a) numărul de oferte primite de la operatorii economici care sînt întreprinderi mici sau mijlocii;
    b) numărul de oferte primite dintr-un alt stat;
    c) numărul de oferte primite pe cale electronică.
    11. Pentru fiecare atribuire, numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet ale ofertantului (ofertanților) cîștigător (cîștigători), inclusiv:
    a) mențiunea dacă ofertantul cîștigător este o întreprindere din categoria întreprinderilor mici și mijlocii;
    b) mențiunea dacă contractul a fost atribuit unei asociații de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele).
    12. Valoarea ofertei (ofertelor) cîștigătoare sau valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului sau a contractelor.
    13. Dacă este cazul, se indică pentru fiecare atribuire valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.
    14. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene.
    15. Denumirea și adresa organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații.
    16. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv.
    17. Data publicării anunțului de participare.
    18. Data transmiterii spre publicare a anunţului de atribuire.
    19. Orice alte informații relevante.
Anunţul privind concursul de soluţii
    1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sînt diferite, cele ale biroului de la care se pot obține informații suplimentare.
    2. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de concurs.
    În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (11), nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de concurs.
    3. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate.
    4. Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună.
    5. Codurile CPV; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.
    6. Descrierea principalelor caracteristici ale proiectului.
    7. Numărul și valoarea premiilor.
    8. Tipul concursului de soluții (deschis sau restrîns).
    9. În cazul unui concurs de soluții deschis, termenul de depunere a proiectelor.
    10. În cazul unui concurs de soluții restrîns:
    a) numărul de participanți avut în vedere;
    b) după caz, numele participanților deja selectați;
    c) criterii de selecție a participanților;
    d) termenul de depunere a cererilor de participare.
    11. Dacă este cazul, se menționează că participarea este rezervată unei anumite profesii.
    12. Criteriile care urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor.
    13. Se precizează dacă decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă.
    14. Dacă este cazul, se indică plățile care urmează să fie efectuate tuturor participanților.
    15. Se precizează dacă contractele care urmează concursului de soluții vor fi atribuite cîștigătorului sau cîștigătorilor concursului de soluții.
    16. Data expedierii anunțului.
    17. Orice alte informații relevante.
Anunţul privind rezultatul concursului de soluţii
    1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sînt diferite, cele ale biroului de la care se pot obține informații suplimentare.
    2. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate.
    3. Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună.
    4. Codurile CPV.
    5. Descrierea principalelor caracteristici ale proiectului.
    6. Valoarea premiilor.
    7. Tipul concursului de soluții (deschis sau restrîns).
    8. Criteriile care au fost aplicate la evaluarea proiectelor.
    9. Data deciziei juriului.
    10. Numărul de participanți:
    a) numărul de participanți care sînt întreprinderi mici și mijlocii;
    b) numărul de participanți din străinătate.
    11. Numele, adresa, inclusiv codul NUTS, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet ale cîștigătorului (cîștigătorilor) concursului și mențiunea dacă acesta (aceștia) intră în categoria întreprinderilor mici și mijlocii.
    12. Se specifică dacă concursul de soluții se referă la un proiect sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene.
    13. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.
    14. Data expedierii anunțului.
    15. Orice alte informații relevante.
Anunțul privind modificarea unui contract
de achiziții publice
    1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sînt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.
    2. Codurile CPV.
    3. Descrierea achiziției înainte și după modificare: natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor.
    4. Dacă este cazul, creșterea prețului în urma modificării.
    5. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea.
    6. Data deciziei de atribuire a contractului.
    7. Dacă este cazul, numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet ale noului operator economic sau ale noilor operatori economici.
    8. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene.
    9. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații.
    10. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.
    11. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.
    12. Orice alte informații relevante.
Anunțul de intenție care are ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice
    1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sînt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.
    2. Scurtă descriere a contractului în cauză, inclusiv valoarea totală estimată a contractului și codurile CPV.
    3. În măsura în care sînt deja cunoscute:
    a) termenul pentru livrarea sau furnizarea de bunuri, lucrări sau servicii și durata contractului;
    b) condițiile de participare, inclusiv:
    – dacă este cazul, se menționează că respectivul contract de achiziții publice este rezervat unor ateliere protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată;
    – dacă este cazul, se menționează că executarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative;
    c) o scurtă descriere a principalelor caracteristici ale procedurii de atribuire care urmează să fie aplicată.
    4. O trimitere la faptul că operatorii economici interesați informează autoritatea contractantă cu privire la interesul acestora față de contract sau de contracte, termenele pentru primirea manifestării interesului și adresa la care trebuie transmisă manifestarea interesului.
Anunțul de participare privind contractul
care are ca obiect servicii sociale
și alte servicii specifice
    1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sînt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.  
    2. Scurtă descriere a contractului în cauză, inclusiv codurile CPV.
    3. Condițiile de participare, inclusiv:
    a) dacă este cazul, se menționează că respectivul contract de achiziții publice este rezervat unor ateliere protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată;
    b) dacă este cazul, se menționează că executarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative.
    4. Termenul (termenele) pentru contactarea autorității contractante în vederea participării.
    5. O scurtă descriere a principalelor caracteristici ale procedurii de atribuire care urmează să fie aplicată.
    6. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații.
    7. Orice alte informații relevante.
Anunțul de atribuire privind contractul
care are ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice
    1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sînt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.  
    2. Scurtă descriere a contractului în cauză, inclusiv codurile CPV.
    3. Numărul de oferte primite.
    4. Prețul plătit sau intervalul în care se înscriu prețurile plătite.
    5. Pentru fiecare atribuire, numele, adresa, adresa de e-mail și adresa de internet ale operatorului (operatorilor) cîștigător (cîștigători).
    6. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații.
    7. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.
    8. Orice alte informații relevante.”
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 octombrie 2018.
    (2) Contractele în curs de executare şi procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei legi se definitivează în baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii acestora.
    (3) Guvernul:
    a) în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    – va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare  în concordanţă cu prezenta lege;
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    – va asigura elaborarea şi aprobarea actelor normative prevăzute de prezenta lege;
    b) în termen de 2 luni de la publicarea prezentei legi, va asigura republicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare, inclusiv cele operate prin prezenta lege, dîndu-se o nouă numerotare elementelor acesteia şi corectîndu-se, după caz, toate trimiterile.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Andrian CANDU

    Nr. 169. Chişinău, 26 iulie 2018.