HGC856/2018
ID intern unic:  376988
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 856
din  05.09.2018
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 07.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 336-346     art Nr : 903     Data intrarii in vigoare : 07.09.2018
    În temeiul prevederilor art.123 alin.(5) și (51) din Codul fiscal nr.1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1481/2006 cu privire la marcarea producției alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.199-202, art.1564) se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii:
    cuvintele „Ministerul Dezvoltării Informaționale”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la cazul gramatical corespunzător;
    textul „Agenția Agroindustrială „Moldova-Vin”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) în anexa nr.1 la hotărîre:
    a) punctul 8 va avea următorul cuprins:
    „8. Comercializarea timbrelor de acciz agenților economici producători (inclusiv din materia primă a clientului), importatori și agenților economici care importă/procură producția alcoolică de la agenții economici rezidenți ce nu au relații cu sistemul bugetar național se face nemijlocit de către Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, în baza notelor de comandă (cererilor), conform modelului indicat în anexa nr.1 la prezentul Regulament.”;
    b) punctele 9 și 10 se abrogă;
    c) la punctul 12, după cuvintele „economic producător” se introduce textul „/importator și agentul economic care importă/procură producția alcoolică de la agenții economici rezidenți ce nu au relații cu sistemul bugetar al Republicii Moldova”;
    d) punctul 14 se abrogă;
    e) la punctul 15, cuvintele „Serviciul Vamal” se substituie cu textul „Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”;
    f) la punctul 17, cuvintele „sau Serviciului Vamal” se exclud;
    g) la punctul 19, cuvintele „sau la subdiviziunile Serviciului Vamal” se exclud;
    h) la punctul 20, cuvintele „a organului vamal sau” se exclud, iar textul „completează în două exemplare chitanța de primire a mărcii „Timbru de acciz” conform modelului indicat în anexa nr.2 (în continuare – chitanță)” se substituie cu textul „eliberează factura fiscală”;
    i) punctul 21 se abrogă;
    j) punctele 22, 23 și 24 vor avea următorul cuprins:
    „22. Exemplarele facturii fiscale se emit în felul următor:
    a) al doilea exemplar, împreună cu procura și cererea solicitantului, se anexează la copiile documentelor de plată prezentate și se arhivează în dosarul personal întocmit special pentru cumpărătorul timbrelor de acciz;
    b) primul exemplar se eliberează cumpărătorului timbrelor de acciz.
    23. Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” ține evidența timbrelor de acciz eliberate și primite.
    24. Inspectorii fiscali au acces la informația privind comercializarea timbrelor de acciz de către Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” prin subsistemul „Rapoarte fiscale – reports.fisc.md” din cadrul Sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat.”;
    k) punctul 25 se abrogă;
    l) punctul 26 va avea următorul cuprins:
    „26. Timbrele de acciz se tipăresc de către Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, care asigură comercializarea lor agenților economici, conform comenzilor.”;
    m) punctul 27 se abrogă;
    n) la punctul 28:
    după cuvintele „legislației vamale” se introduce textul
    „ , în procedura vamală – export temporar”;
    se completează cu următoarea propoziție: „Subdiviziunile Serviciului Vamal sînt obligate să țină evidența exporturilor temporare a timbrelor de acciz prin contrapunerea cantității producției alcoolice marcate, importate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova cu numărul timbrelor de acciz exportate temporar.”;
    o) punctul 33 se completează cu literele d) și e) cu următorul cuprins:
    „d) mărfurile supuse accizelor, fabricate pe teritoriul Republicii Moldova și expediate de către producător pentru export;
    e) alcoolul etilic nedenaturat (pozițiile tarifare 2207 și 2208) utilizat în scopuri medicale”;
    p) la punctul 39, cuvintele „o dată pe lună” se substituie cu cuvîntul „semestrial”, iar cuvintele „Serviciului Vamal” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”;
    q) punctul 47 se abrogă;
    r) în anexa nr.1 la Regulament:
    textul „(denumirea organului căruia îi este adresată cererea de primire a timbrelor de acciz)” se substituie cu textul „(denumirea persoanei juridice căreia îi este adresată cererea de primire a timbrelor de acciz)”;
    coloana 9 din tabel se exclude;
    s) anexele nr.2 și nr.3 la Regulament se abrogă.
    2. Regulamentul privind modul de procurare și aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1427/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206, art.1482), se modifică după cum urmează:
    1) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Comercializarea timbrelor de acciz agenților economici producători (inclusiv din materia primă a clientului), importatori și agenților economici care importă/procură articole din tutun pasibile marcării de la agenții economici rezidenți ce nu au relații cu sistemul bugetar al Republicii Moldova se face nemijlocit de către Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, în baza comenzilor (cererilor), conform modelului specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament, în termen de 15 zile de la data depunerii comenzilor (cererilor).”;
    2) punctul 7 se abrogă;
    3) la punctul 9, după cuvintele „agentul economic-producător” se introduce textul „/importator sau agentul economic care procură articolele din tutun pasibile marcării de la agenți economici rezidenți, care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova”;
    4) punctul 11 se abrogă;
    5) la punctul 13, cuvintele „sau Serviciului Vamal” se exclud;
    6) la punctul 15, cuvintele „sau la subdiviziunile Serviciului Vamal” se exclud;
    7) la punctul 16, cuvintele „a organului vamal sau” se exclud, iar cuvintele „factura de expediție” se substituie cu cuvintele „factura fiscală”;
    8) la punctul 17, cuvintele „facturii de expediție” se substituie cu cuvintele „facturii fiscale”;
    9) punctele 18, 19 și 20 vor avea următorul cuprins:
    „18. Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” ține evidența timbrelor de acciz eliberate și primite.
    19. Inspectorii fiscali au acces la informația privind comercializarea timbrelor de acciz de către Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” prin subsistemul „Rapoarte fiscale – reports.fisc.md” din cadrul Sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat.
    20. Timbrele de acciz se tipăresc de către Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, care asigură comercializarea acestora agenților economici, conform numărului comandat de ei.”;
    10) punctul 21 se abrogă;
    11) la punctul 22:
    după cuvintele „legislației vamale” se introduce textul
    „ , în procedura vamală – export temporar”;
    se completează cu următoarea propoziție: „Subdiviziunile Serviciului Vamal sînt obligate să țină evidența exporturilor temporare ale timbrelor de acciz prin contrapunerea cantității articolelor din tutun importate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova cu numărul timbrelor de acciz exportate temporar.”;
    12) la punctul 30, cuvintele „o dată pe lună” se substituie cu cuvîntul „semestrial”, iar cuvintele „Serviciului Vamal” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanțelor                                                           Octavian Armașu

    Nr. 856. Chişinău, 5 septembrie 2018.