OSFSM427/2018
ID intern unic:  377043
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 427
din  21.08.2018
cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare
a informației de către subiecții nominalizați în art. 92  și art. 22611
 din Codul fiscal

Publicat : 07.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 336-346     art Nr : 1347     Data intrarii in vigoare : 01.01.2019
    MODIFICAT
   
OSFS663 din 11.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1847; în vigoare 01.01.19


    În scopul executării prevederilor art. 92 și art. 22611 alin. (3) și alin. (4) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 1324 alin. (10) din Codul fiscal.
ORDON:
    1. Se aprobă modul, structura și termenele de prezentare a informațiilor ce urmează a fi prezentate în mod obligatoriu Serviciului Fiscal de Stat și notele informative, după cum urmează:
    1) Instituțiile financiare - informaţia privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mişcările) pe aceste conturi conform Anexei nr. 1 la Ordin.
    2) Companiile turistice - informaţia privind serviciile turistice prestate conform Anexei nr. 2 la Ordin.
    3) Companiile de asigurare - informaţia privind contractele de asigurare conform anexei nr. 3 la Ordin.
    4) Deţinătorii de registre ale deţinătorilor de valori mobiliare - informaţia privind tranzacţiile cu valori mobiliare efectuate în perioada anului fiscal (art. 22611 alin. (2) pct. 6) din Codul fiscal) și informaţia privind determinarea obligaţiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea activelor de către persoane fizice (art. 92 alin. (9) din Codul fiscal) conform Anexei nr. 4 la Ordin.
    5) Banca Naţională a Moldovei - informaţia despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislaţiei valutare, deschiderea de conturi în străinătate, precum şi rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate conform legislaţiei de titularii de conturi conform Anexelor nr. 5 și 5A la Ordin.
    6) Notarii şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială - informaţia privind contractele de vînzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare şi mobiliare, contractele de împrumut şi de donaţii, informaţia privind alte contracte aferente activelor de capital (art. 22611 alin.(2) pct. 8) din Codul fiscal) și informaţia privind determinarea obligaţiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea activelor de către persoane fizice (art. 92 alin. (9) din Codul fiscal) conform Anexei nr. 6 la Ordin.
    7) Birourile istoriilor de credit - informaţia privind subiecţii istoriilor de credit persoane fizice şi informaţiile privind obligaţiile debitoriale conform Anexei nr. 8 la Ordin.
    8) Executorii judecătoreşti - informaţia privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare conform Anexei nr. 9 la Ordin.
    9) Persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă - informația despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport conform Anexei nr.10 la Ordin.
    10) Persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă - informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice conform Anexei nr. 11 la Ordin.
    11) Societăţile de plată - informația privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal conform Anexei nr. 12 la Ordin.
    12) Societăţile emitente de monedă electronica - informația privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal conform Anexei nr. 12 la Ordin.
    13) Furnizorii de servicii poştale care activează în conformitate cu Legea comunicaţiilor poştale nr.36/2016 şi care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică - informaţia privind activităţile sau tranzacţiile prin sisteme de remitere de bani de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal conform Anexei nr. 13 la Ordin.
    14) Agenții economici specializați (intermediari imobiliari) - informaţia privind contractele de dare în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii imobiliare încheiate de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător conform anexei nr. 14 la Ordin.
    2. Informația furnizată în baza art. 22611 din Codul fiscal se va prezenta doar aferent persoanelor fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova, iar informația furnizată în baza art. 92 din Codul fiscal se va prezenta atît în privința persoanelor fizice rezidente, cît și nerezidente.
    [Pct.2 introdus prin OSFS663 din 11.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1847, pct.2-8 devin pct.3-9; în vigoare 01.01.19]
   
3. Informaţia furnizată de către subiecţii nominalizaţi în pct. 1 subpct. 1) - 13) a Ordinului va fi prezentată anual, către data de 25 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune.
    4. Informaţia furnizată de către subiecţii nominalizaţi în pct. 1 subpct. 14) a Ordinului va fi prezentată anual, către data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal.
    5. Informația stabilită în pct. 1, se va prezenta Serviciului Fiscal de Stat conform structurii stabilite în Anexele la prezentul Ordin, exclusiv în format electronic prin intermediul portalului www.servicii.sfs.md, cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate.
    6. Pentru subiecţii nominalizaţi în pct. 1 subpct. 7), 9) - 14) a Ordinului, prima perioadă de raportare conform formularelor aprobate prin prezentul Ordin va fi anul fiscal 2018.
    7. Din momentul intrării în vigoare a prezentului Ordin se abrogă Ordinul IFPS nr. 16 din 14.01.2013 „Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal.”
    8. Direcţia generală managementul riscurilor va asigura publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    9. Prezentul Ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                    Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 427. Chişinău, 21 august 2018.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5
   
    anexa nr.5a

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin OSFS663 din 11.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1847; în vigoare 01.01.19]

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11

    anexa nr.12

    anexa nr.13

    anexa nr.14