OSFSC415/2018
ID intern unic:  377050
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 415
din  14.08.2018
cu privire la modificarea şi completarea unor
ordine ale Serviciului Fiscal de Stat

Publicat : 07.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 336-346     art Nr : 1344
    În scopul executării prevederilor Legii Fondului de susținere a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 (în redacţia Legii nr. 288 din 15 decembrie 2017, în vigoare 1 ianuarie 2018), cît și în temeiul art.133 alin. (1) pct. 8) şi art. 187 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se modifică şi se completează:
    1) Ordinul nr. 514 din 7 septembrie 2007 privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă, plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar şi instrucţiunilor cu privire la modul de completare şi prezentare a lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.146-148, art.542), după cum urmează:
    a) în cuprinsul textului ordinului “la vânzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar” se substituie cu textul „la vânzarea valutei străine şi a cecurilor de călătorie în valută străină la casele de schimb valutar şi la băncile licenţiate, care desfăşoară activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, inclusiv prin intermediul aparatelor de schimb valutar”;
    b) în anexele la ordin textul “aprobat şi pus în aplicare de la 03.09.2003 prin Hotărîrea Departamentului “Moldova-Standard” nr.1398-ST din 03.09.2003” se exclud;
    c) în anexa nr. 3 la ordin, sintagmele ”care dispune de casă(e) de schimb valutar” și ” la casele de schimb valutar” de completat cu textul ”și/sau aparatele de schimb valutar”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma “în conformitate cu Ordinul IFPS nr.222 din 13 decembrie 2004” de substituit cu sintagma ” în conformitate cu Ordinul SFS nr. 352 din 28.09.2017”;
    2) La anexa nr. 2 din Ordinul nr. 1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi a instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.273-279, art.1701), din pct. 1 cuvintele “ – cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)”, se exclud.
    3) La anexa nr. 4 din Ordinul nr. 274 din 7 martie 2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere şi a instrucţiunilor privind modul de completare a acestora (în vigoare 15 martie 2013) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.56-59, art.331), pct. 1 se modifică după cum urmează:
    a) în subpunctul 3) textul “aprobat şi pus în aplicare de la 03.09.2003 prin Hotărîrea Departamentului “Moldova-Standard” nr.1398-ST din 03.09.2003” se exclude;
    b) în subpunctul 6) cuvintele “pîna la ultima zi” se substituie cu cuvintele “pîna la data de 25”.
    4) Ordinul nr. 108 din 19 mai 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare şi instrucţiunii privind modul de completare a acestuia ((în vigoare din 26 mai 2017) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 162-170, art. 991) se modifică Anexa nr. 3, conform anexei la prezentul ordin.
    2. Se abrogă Ordinul nr. 175 din 28 martie 2012 privind aprobarea unor formulare de dări de seamă aferente taxelor locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.70-71, art.411).
    3. Direcția generală metodologia impozitelor şi taxelor va aduce prezentul ordin la cunoștința tuturor subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat și va asigura publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL ADJUNCT
    AL SERVICIULUI FISCAL DE STAT                                  Iuri LICHII

    Nr. 415. Chişinău, 14 august 2018.

   
anexa