HGM879/2018
ID intern unic:  377146
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 879
din  05.09.2018
privind punerea în aplicare a Legii nr. 185/2018 pentru
modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul
de salarizare în sectorul bugetar
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 931     Data intrarii in vigoare : 17.09.2018
    MODIFICAT
   
HG974 din 10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078    În temeiul art. II din Legea nr. 185/2018 pentru modificarea Legii 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320, art. 504), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se repartizează, din alocaţiile aprobate în bugetul de stat pentru anul 2018, transferuri cu destinație specială  în bugetele autorităților  publice locale în  sumă de 12 004,2 mii lei în scopul acoperirii cheltuielilor suplimentare ale autorităților publice locale pentru implementarea prevederilor pct. 1 și 2 ale art. I din Legea nr. 185/2018 pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, conform anexei.
    [Pct.1 modificat prin HG974 din 10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 710/2012 privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii și a autorităților administrației publice centrale și locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 205-207, art. 766) se completează cu pct. 62 cu următorul cuprins:
    „62. Personalul care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea autorităților administrației publice locale beneficiază lunar de plăți de stimulare în mărime de pînă la 15% din salariul de funcție. Plățile respective se achită pentru timpul efectiv lucrat, proporțional salariului de funcție stabilit în anexa nr. 1, din contul mijloacelor planificate în acest scop în bugetele autorităților respective.”
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data 17 septembrie 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 879. Chişinău, 5 septembrie 2018.


    anexă