LPC263/2018
ID intern unic:  378508
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 263
din  23.11.2018
privind modificarea unor acte legislative
Publicat : 21.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 486-498     art Nr : 815     Data intrarii in vigoare : 21.01.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul funciar nr. 828/1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 subalineatul întîi, după textul „protecție a terenurilor” se introduce textul „ , inclusiv de combatere și prevenire a răspîndirii buruienilor,”.
    2. La articolul 9 subalineatul întîi, după textul „protecției terenurilor” se introduce textul „ , inclusiv asupra combaterii și prevenirii răspîndirii buruienilor”.
    3. La articolul 10 subalineatul al patrulea, după textul „protecției terenurilor” se introduce textul „ , inclusiv asupra combaterii și prevenirii răspîndirii buruienilor”.
    4. Articolul 29 se completează cu un subalineat nou cu următorul cuprins:
    „să întreprindă măsuri de combatere și prevenire a răspîndirii buruienilor.”
    Art. II. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1.  La articolul 117:
    în denumire se introduce textul „ , inclusiv de a combate și preveni răspîndirea buruienilor”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Neîndeplinirea obligaţiei de a combate și preveni răspîndirea buruienilor pe terenuri (cu excepția terenurilor cu destinație agricolă)
    se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    2. Articolul 189:
    la alineatul (1), textul „şi a buruienilor” se exclude,
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Neîndeplinirea obligaţiei de a combate și preveni răspîndirea buruienilor pe terenurile cu destinație agricolă
    se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    Art. III. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va elabora actele necesare privind măsurile de combatere și prevenire a răspîndirii buruienelor.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 263. Chişinău, 23 noiembrie 2018.