BNO97/1997
ID intern unic:  285794
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 97
din  15.12.1997
cu privire la retragerea autorizaţiei
şi numirea Administratorului în oficiu la BCA "Bancosind"
Publicat : 18.12.1997 în Monitorul Oficial Nr. 084     Promulgat : 15.12.1997
BCA "Bancosind" pe parcursul anului 1997 a înregistrat o înrăutăţire continuă  a situaţiei financiare. În urma controlului efectuat de către Banca Naţională a Moldovei în octombrie 1997 au fost depistate un şir de încălcări  grave  ale  prevederilor legale şi care  sînt  reflectate  în dările  de seamă prezentate de către BCA "Bancosind" la Banca  Naţională în perioada ulterioară a controlului şi se exprimă prin următoarele:
* Banca nu-şi onorează obligaţiunile faţă de clienţi. Datoriile neachitate (restante) la data de 01.12.97 au constituit 9 988 877 lei.
* Documentele neachitate la  termen  la 15.12.97 către contul corespondent al BCA "Bancosind", deschis la Banca Naţională a Moldovei, constituie 2 806 402 lei.
* Capitalul normativ  total  al băncii la 01.12.97 este  negativ  în mărime  de  (2989,0) mii lei, ceea ce contravine capitolului V  "A"  din Regulamentul  cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc  din 31.05.95 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 67 din 30.11.95).
* Suficienţa capitalului nu corespunde normativului de 6 la sută, ceea ce contravine capitolului V "B" din Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc din 31.05.95 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 67 din 30.11.95).
* Nu este respectat  nivelul  maxim  al datoriei nete  la  creditele acordate unei persoane sau unui grup de persoane în interconexiune, ceea ce contravine capitolului II "A" al Regulamentului cu privire la credite "mari"  nr.  3/9 din 01.12.95 (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, nr. 70 din 14.12.1995).
* La 01.12.97 fondul de risc a fost format în mărime de 16,8 la sută din  mărimea calculată, ceea ce contravine Regulamentului cu privire  la clasificarea  creditelor şi rezervarea mijloacelor în fondul de risc nr. 17/09-01  din  12.06.96  (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova,  nr. 42-44 din 28.06.96)  şi în conformitate cu  Hotărîrea  Consiliului  de Administraţie al BNM despre formarea fondului de risc de către bănci din 26.03.97,  băncile  trebuiau să rezerveze în fondul de risc la  01.10.97 minimum 90 la sută.
Nerespectarea de către BCA "Bancosind" a prevederilor legale referitor la activitatea de credit a băncii, menţinerea mărimii minime a capitalului  normativ total şi coeficienţilor de lichiditate a condus la pierderea totală a capitalului, creînd o situaţie în care banca nu poate satisface cerinţele deponenţilor şi nu-şi poate  achita  obligaţiunile curente.
In baza celor  expuse  BCA "Bancosind" se determină  insolvabilă  în baza  definiţiei insolvabilităţii date în art. 39 alin. (1) lit. (a) din Legea instituţiilor financiare.
Luînd în consideraţie că situaţia  financiară  a BCA "Bancosind" contravine Legii instituţiilor financiare şi  actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi continuă timp îndelungat, BCA "Bancosind" nu a realizat măsurile de remediere necesare stipulate în  Acordul  de supraveghere-remediere din 09.10.96 precum şi cele  impuse  de Banca Naţională prin Ordonanţa nr. 50/09-02 din 17.02.97 şi Ordonanţa  nr. 60/09-02 din  09.06.97, este insolvabilă şi nu-şi poate achita obligaţiunile faţă de clienţi, în scopul protejării intereselor deponenţilor,  neadmiterii riscului excesiv la  prestarea  serviciilor financiare  şi  stabilităţii sistemului financiar al ţării,  respectării  legislaţiei  în  vigoare, în conformitate cu art. 38 alin. (4), art. 39 alineatele (1)  lit. (a), (b), (3) din Legea  instituţiilor  financiare (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, nr. 1 din 01.01.96), în  baza art.  11,  24  din  Legea  cu privire  la  Banca  Naţională  a  Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 56-57 din 12.10.95).
ORDON:
1. Se retrage de  la 16 decembrie 1997 autorizaţia BCA  "Bancosind" "Privind  desfăşurarea activităţii financiare" înregistrată în Registrul Central al Băncilor cu nr. 1 din 11 septembrie 1991 şi reînregistrată cu nr. 1 din 15 august 1996.
2. Se numeşte Administrator în oficiu la BCA "Bancosind" începînd cu 16 decembrie 1996 dl. Serghei Berghie.
3. Prezenta intră în vigoare de la data emiterii.
4. Prezenta se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 7 zile de la data emiterii.
GUVERNATORUL
BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                      Leonid TALMACI
Chişinău, 15 decembrie 1997.
Nr. 97/09-02.