DPA415/1995
ID intern unic:  287698
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 415
din  05.12.1995
cu privire la Comisia naţională de heraldică
Publicat : 21.12.1995 în Monitorul Oficial Nr. 71-72     art Nr : 834     Data intrarii in vigoare : 05.12.1995

   
Abrogat prin DP65-VIII din 24.02.17, MO67-71/03.03.17 art.94

    MODIFICAT
    DP1696-VII din 29.07.15, MO206-210/07.08.15 art.412
    DP324-V din 31.05.10, MO87-90/04.06.10 art.258
    DP1890-IV din 16.10.08, MO189/21.10.08 art.683
    DP1670-III din 06.02.04, MO26-29/13.02.04 art.160
    DP1139-III din 22.02.03, MO46/14.03.03 art.190
    DP385-II din 04.12.97, MO84/18.12.97


În scopul asigurării politicii unitare în domeniul heraldicii şi în temeiul articolelor 12 şi 77 din Constituţia Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Art. 1. - Se instituie pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova Comisia naţională de heraldică în componenţa prevăzută în anexa nr. 1.
      [Art.2 abrogat prin DP1696-VII din 29.07.15, MO206-210/07.08.15 art.412]
Art. 3. - Prezentul Decret intră în vigoare la data publicării.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                  Mircea SNEGUR

Chişinău, 5 decembrie 1995.
Nr. 415.

Anexa nr.1
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 415 din 5 decembrie 1995

COMPONENŢA
Comisiei naţionale de heraldică
Preşedinte
    ŞLAPAC Mariana             –  vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a
                                                  Moldovei
Vicepreşedinţi:
    OHOTNICOV Alexandru –  şef al Serviciului acte ale Preşedintelui al
                                                 Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova
    TABAC Silviu                    – director adjunct al Institutului Patrimoniului
                                                 Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Secretar
    GUŢU Grigore                   – consultant principal în Serviciul acte ale
                                                  Preşedintelui al Aparatului Preşedintelui
                                                  Republicii Moldova
Membri:
    BOGATOV Constantin      – şef al secţiei heraldică a Clubului Colecţionarilor
                                                 din Chişinău
    BOLDUREANU Ana         – şef al sectorului istorie medievală şi numismatică
                                                  al Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a
                                                  Moldovei
    BUZILĂ Varvara                – preşedinte al Societăţii de Etnologie din Republica
                                                  Moldova
    BOLOCAN Lilia                 – director general al Agenţiei de Stat pentru
                                                  Proprietatea  Intelectuală
    CIOCANU Sergius             – preşedinte al Comitetului pentru Problemele privind
                                                   Monumentele şi Siturile din Moldova
    COLÎBNEAC Alexei           – şef de catedră la Academia de Muzică, Teatru şi
                                                   Arte Plastice
    MISCHEVCA Vladimir        – membru al Societăţii de Genealogie, Heraldică şi 
                                                   Arhivistică “Paul Gore”
    ODAINIC Semion                – membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova
    RĂILEANU Nicolae             – şef al Direcţiei patrimoniu cultural şi resurse turistice
                                                    a Ministerului Culturii şi Turismului
    [Anexa nr.1 modificată prin DP324-V din 31.05.10, MO87-90/04.06.10 art.258]
    [Anexa nr.1 în redacția DP1890-IV din 16.10.08, MO189/21.10.08 art.683]
    [Anexa nr.1 modificată prin DP1670-III din 06.02.04, MO26-29/13.02.04 art.160]
    [Anexa nr.1 în redacţia DP1139-III din 22.02.03, MO46/14.03.03 art.190]
   
[Anexa nr.1 în redacţia DP385-II din 04.12.97, MO84/18.12.97]

Anexa nr. 2
la Decretul Preşedintelui
Republicii Moldova
nr. 415 din 5 decembrie 1995
REGULAMENTUL
Comisiei naţionale de heraldică
    1. În scopul promovării unei politici unitare în domeniul simbolurilor oficiale ale Republicii Moldova, se creează pe lîngă Preşedintele  Republicii  Moldova Comisia naţională de  heraldică  (în continuare Comisia)
    2. În activitatea sa Comisia se bazează pe Constituţia şi legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui, hotărîrile Parlamentului şi ale Guvernului precum şi pe prezentul Regulament, ţinînd seama de tradiţiile naţionale şi respectînd cerinţele ştiinţelor speciale ale istoriei: heraldicii, vexilologiei, sigilografiei, faleristicii etc.
    3. Atribuţiile Comisiei includ:
    a) fixarea normelor şi a condiţiilor de elaborarea a însemnelor oficiale (stemelor, drapelelor, sigiliilor etc.), distincţiilor de stat, simbolurilor distinctive militare, departamentale etc.:
    b) orientarea organelor administraţiei  publice, organizaţiilor obşteşti asupra elaborării, utilizării, păstrării şi conservării acestora. Asigurarea interacţiunii eficiente cu organele administraţiei publice în vederea elaborării şi utilizării simbolurilor oficiale;
    c) contribuirea la ţinerea Registrului heraldic de stat al însemnelor oficiale şi neoficiale clasificate pe domenii: steme, steaguri, sigilii, decoraţii etc. şi eliberarea în modul  stabilit a duplicatelor la ele;
    d) elaborarea unor recomandări teoretico-practice, avizarea noilor însemne oficiale şi supravegherea respectării normelor legale în ceea ce priveşte confecţionarea, utilizarea şi păstrarea adecvată a însemnelor oficiale;
    e) participarea la elaborarea proiectelor de acte normative privind simbolurile oficiale;
    f) efectuarea în mod obligatoriu a expertizei heraldice a însemnelor propuse, examinînd proiectele statutelor acestora;
    g) elaborarea, în cadrul prevederilor legislaţiei în vigoare, a propunerilor privind simbolurile oficiale ale Republicii Moldova în colaborare cu organele interesate;
    h) studierea şi propagarea experienţei  mondiale în domeniul respectiv şi colaborarea cu organele similare de peste hotare.
    4. Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia este în drept:
    a) să analizeze periodic activitatea în acest domeniu şi să informeze autorităţile publice (Preşedintele, Parlamentul, Guvernul) şi organele administraţiei publice formulînd propunerile respective;
    b) să efectueze cercetări în domeniul vizat, să editeze materiale şi lucrări, să asigure consultaţii de specialitate în domeniile ce fac obiectul preocupărilor sale, potrivit prezentului Regulament;
    c) să solicite organelor administraţiei publice şi organizaţiilor obşteşti informaţii în domeniul simbolisticii;
    d) să îndumeze activitatea atelierelor pentru elaborarea şi confecţionarea simbolurilor oficiale şi private;
e) să coopteze specialişti din domeniile respective în vederea activităţilor teoretice şi practice desfăşurate.
    5. Din componenţa comisiei fac parte preşedintele, doi vicepreşedinţi, secretarul şi nouă membri. Şedinţele comisiei sînt convocate de către preşedinte sau de către unul din vicepreşedinţii acesteia.

    Şedinţele Comisiei  sînt deliberative dacă la ele au participat  cel puţin 2/3 din numărul membrilor ei.
    Hotărîrile Comisiei  se consideră adoptate dacă pentru ele au  votat majoritatea membrilor prezenţi.
    [Pct.5 modificat prin DP1139-III din 22.02.03, MO46/14.03.03 art.190]
   
[Pct.5 modificat prin DP385-II din 04.12.97, MO84/18.12.97]
    [Pct.6 exclus prin DP1139-III din 22.02.03, MO46/14.03.03 art.190; pct.7 devin pct.6]
   
[Pct.6 în redacţia DP385-II din 04.12.97, MO84/18.12.97]
    6. Comisia îşi desfăşoară activitatea pe bază obştească.