HGM1470/2001
ID intern unic:  295833
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1470
din  27.12.2001
cu privire la utilizarea  contractului turistic
și a voucherului turistic
Publicat : 31.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 161     art Nr : 1484
În scopul executării Legii nr. 352/2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activității turistice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14-17, art. 40), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza de adoptare în redacția HG1235 din 19.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1317]
1. Se aprobă:
    1) modelul contractului turistic, conform anexei nr. 1;
    2) modelul voucherului turistic, conform anexei nr. 2.
    [Pct.1 în redacția HG1235 din 19.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1317]
2. Se stabileşte că, începînd cu data de 1 aprilie 2002, modelul contractului turistic şi voucherului turistic, ca parte integrantă a acestuia, se aplică la încheierea contractelor privind prestarea de servicii turistice între agentul economic - posesor de licenţă de turism şi beneficiarul serviciilor turistice, atît la turismul intern, cît şi la turismul internaţional.  
[Pct 1 şi 2 modificate prin HG215 din 22.02.02, MO29/28.02.02 art.286]
[Pct.3 abrogat prin HG1235 din 19.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1317]

    [Pct.3 modificat prin HG875 din 14.07.03, MO155/25.07.03 art.920]

4. Agenţii economici turoperator sau agenție de turism sînt obligaţi:
   
[Pct.4 modificat prin HG1235 din 19.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1317]
a) să tipărească tipizatele voucherelor turistice la Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate "Statistica";
[Pct.4 lit.b) abrogată prin HG1235 din 19.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1317]

    [Pct.4 lit.b) modificată prin HG875 din 14.07.03, MO155/25.07.03 art.920]


c) să prezinte Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței dări de seamă trimestriale privind utilizarea formularelor voucherelor turistice pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. Dările de seamă privind utilizarea formularelor voucherelor turistice se prezintă direct la sediul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței sau prin poşta electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare), conform legislaţiei în vigoare.
   
[Pct.4 lit.c) modificată prin HG1235 din 19.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1317]
    [Pct.5 abrogat prin HG1235 din 19.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1317]
   
[Pct.6 abrogat prin HG1235 din 19.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1317]
   
[Pct.7 abrogat prin HG1235 din 19.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1317]
    [Pct.8 abrogat prin HG322 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.364]
   [Pct.8 modificat prin HG875 din 14.07.03, MO155/25.07.03 art.920]

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA            Vasile TARLEV

    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                              Andrei Cucu  
    Ministrul justiţiei                                  Ion Morei
    Ministrul finanţelor                             Mihail Manoli

    Chişinău, 27 decembrie 2001.
    Nr. 1470.

Model
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1470
din 27 decembrie 2001
CONTRACT TURISTIC
nr. __________
___________________________          "__"________________
    (Locul întocmirii)
    _____________________________________________________________,
    (Agentul economic ce practică activitatea turistică, emitent al voucherului turistic,
      numărul de identificare de stat al persoanei juridice (IDNO)__________________________
)
    în persoana _____________________________________________________
    (funcţia, numele şi prenumel)
    care activează în baza _____________________________________________
    (documentele de constituire)

    denumit în continuare Prestator,
    şi ____________________________________________________________
      (în cazul persoanei juridice-denumirea, certificatul de înregistrare şi codul fiscal ale întreprinderii
      - în cazul persoanei juridice-numele şi prenumele, nr. şi seria buletinului de identitate, codul personal)
    denumit în continuare Beneficiar,
    au încheiat prezentul contract, convenind următoarele:
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
  1. Obiectul contractului constituie comercializarea de către Prestator a produsului turistic către Beneficiar, contra plată, în condiţiile prevăzute de prezentul contract.
  2. Ptodusul turistic este un complex de bunuri materiale şi servicii, destinate consumului turistic.
  3.Descrierea produsului turistic:
    Ţara de destinaţie __________________________________________________
    Intinerarul ________________________________________________________
    Perioada sejurului __________________________________________________
    Categoria unităţii de cazare ___________________________________________
    Tipul camerei ____________________________________________________
          (SGL;DBL;TRP;APT)*
    Numărul de persoane ______________________________________________
    Serviciul masă ___________________________________________________
          (BF;HB;FB;RO)**
    Excursii ________________________________________________________
    Ghid interpret __________________________________________________
    Asigurare medicală ________________________________________________
    Transport ______________________________________________________
    Alte servicii __________________________________________________
    Transferi _________________________________________________________
    * SGL: cingle/cameră cu un pat; DBL: double/cameră cu două paturi; TRP: priple/cameră cu trei paturi; APT: apartament/apartament.
    ** BF: break fast/dejun; HB: half board/demipensiune; FB: full board/pensiune completă; RO: room only/fără servicii de masă.
II. VALOAREA CONTRACTULUI.
MODALITATEA ŞI TERMENELA DE PLATĂ.
VOUCHERUL TURISTIC. GARANŢII
    Valoarea contractului _______________________________________________
          (Lei/echivalentul în valută forte)
    Taxe ___________________________________________________________
        (neincluse în valoarea contractului, dar care sînt exigibile)
    Modalitatea şi termenele de plată _____________________________________
              (numerar, virament)
    Voucherul turistic nr. ______________________________________________
    Garanţii _______________________________________________________
          (garanţiile aferente contractului)
    Alte prevederi ___________________________________________________
III. OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR
    * Prestatorul este obligat:
    să asigure Beneficiarului prestarea serviciilor în condiţiile specificate în prezentul contract;
    să-i asigure Beneficiarului oferirea serviciilor alternative fără costuri suplimentare, dacă serviciile contractante nu pot fi oferite în condiţiile indicate în contract;
    să poarte responsabilitatea cuvenită pentru cazurile cînd serviciile alternative, din motive întemeiate, nu pot fi acceptate de către Beneficiar;
    să restituie sumele pentru serviciile care nu i-au fost prestate Beneficiarului, conform condiţiilor specificate în contract, din vina Prestatorului;
    Alte îndatoriri _________________________________________________
    NOTĂ. Prestatorul nu-şi asumă răspundere în cazul nerespectării condiţiilor contractuale de către Beneficiar şi al schimbării orarului serviciilor de transport internaţionale.
    Alte __________________________________________________________
    * Beneficiarul se obligă:
    să respecte prevederile prezentului contract;
    să prezinte paşaportul său legal şi valabil;
    să respecte legislaţia ţărilor incluse în intinerar, inclusiv regulile de trecere a frontierei şi legislaţia vamală;
    să respecte regulile de conduită;
    să respecte regulile de călătorie, transportare şi păstrare a bagajelor.
    Alte obligaţii __________________________________________________
IV. ANULAREA ŞI MODIFICAREA CONTRACTULUI
    1. Termenul-limită pentru solicitarea modificării sau anulării prezentului contract este de _________________
    2.Condiţii de depunere a cererii de modificare sau anulare a prezentului contract ______________________
    3. Termenele şi sancţiunile în cazul modificării sau anulării acestui contract ___________________________
    _______________________________________________________
    (zile, %)
V. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
    1. Toate litigiile ce pot apărea în cadrul derulării acestui contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în cazul cînd acest lucru va fi imposibil, ele vor fi trecute în componenţa instanţelor judecătoreşti, conform legislaţiei în vigoare. Condiţiile de soluţionare a litigiilor prin intermediul instanţei de judecată _____________________________________
    2. Condiţiile şi termenele de prezentare a reclamaţiilor ___________________________________________
    __________________________________________________________________
    (pe parcursul intinerarului, după sosire - cu specificarea termenului-limită)
    3. Beneficiarul este în drept să solicite în scris dovada vizînd serviciile care nu i-au fost prestate _____________
    _______________________________________________________________
VI. CIRCUMSTANŢE DE FORŢĂ MAJORĂ
    1. Circumstanţele de forţă majoră, constată potrivit legii, apără părţile contractante de răspundere.
    2. Cazurile de forţă majoră vor fi aduse la cunoştinţă celeilalte părţi în termen de cel mult _________ zile de la producerea lor, cu expedierea actelor doveditoare în termen de _______________ zile.
VII.DISPOZIŢII FINALE
    Contractul intră în vigoare de la ______ _____________________ 200__
    şi este valabil pînă la ______ _____________________ 200__
    Condiţii de reziliere ____________________________________________
    Valabilitatea anexelor _________________________________________
    Prezentul contract este întocmit în limbile _____________________, în ____ exemplare, toate avînd aceeaşi putere juridică, unul pentru Beneficiar, iar celălalt pentru Prestator.
    PRESTATORUL_______________      BENEFICIARUL ______________
    (Adresele juridice şi rechizitele bancare ale Părţilor)
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG1235 din 19.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1317]

    anexa nr.2
   
[Anexa nr.2 modificată prin HG1235 din 19.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1317]

   
[Anexa nr.3 abrogată prin HG1235 din 19.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1317]