HGA338/1984
ID intern unic:  296149
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 338
din  08.10.1984
cu privire la aprobarea Statutului-model al cooperativei de
construcire a locuinţelor din RSS Moldovenească
Publicat : 08.11.1984 în Veştile Nr. 11     art Nr : 93
    Notă: A substitui în texstul Statutului Indicaţiile cu privire la proprietatea personală prin indicaţiile cu privire la proprietatea privată prin HG342 din 10.07.91
   

    În conformitate cu articolul 117 din Codul cu privire la locuinţe al RSS Moldoveneşti Sovietul Miniştrilor al RSS Moldoveneşti hotărăşte:
    1. A aproba alăturatul Statut-model al coopeativei de construire a locuinţelor din RSS Moldovenească şi a-l pune în aplicare de la 1 inuarie 1985.
    2. Comitetele executive ale Sovietelor raionale, orăşeneşti, raionale din oraşe de deputaţi ai norodului, conducătorii de întreprinderi, instituţii, organizaţii împreună cu comitetele sindicale respective să revizuiască în trimestul I al anului 1985 registrele existente de evidenţă a cetăţenilor în vederea înscrierii lor în rîndul membrilor cooperativei de construire a locuinţelor, precum şi cele în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de locuit ale membrilor de cooperative şi să întocmiască documentaţia de evidenţă a cetăţenilor în vederea înscrierii lor în rîndul membrilor de coopertive şi în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de locuit conform cerinţelor Statutului-model al cooperativei de construire a locuinţelor din RSS Moldovenească, aprobat prin prezenta hotărîre.
    Dacă în acest caz se va constata, că cetăţeanul este la evidenţă în mod ilegal în vederea înscrierii lui în rîndul membrilor de cooperative de construire a locuinţelor sau în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de locuit, el urmează a fi scos din evidenţă.
    3. În legătură cu punerea în aplicare a Statutului-model al cooperativei de construire a locuinţelor din RSS Moldovenească, aprobat prin prezenta hotărîre, comitetele executive ale Sovietelor raionale, orăşeneşti, raionale din oraşe de deputaţi ai norodului să convoace în termen de 6 luni adunări generale ale membrilor coopertivelor existente de construire a locuinţelor în vederea introducerii unor modificări în statutele lor şi să stabilească lista întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, pe lîngă care se pot forma cooperative de construire a locuinţelor.
    4. Ministerul gospodăriei comunale şi de locuinţe al RSS Moldoveneşti, întreprinderea "Moldglavănergo" să asigure includerea reţelelor tehnice şi instalaţiilor, la care sînt racordate casele cooperativelor de construire a locuinţelor, în balanţa organizaţiilor respective specializate, ce le sînt subordonate, exploatarea lor cuvenită, precum şi îndeplinirea, pe baza contractelor încheiate cu cooperativele, a lucrărilor de spălare şi revizie a sistemelor interne de încălzire şi de alimentare cu apă.
    La primirea pentru exploatare a caselor de locuit numai ce contruite ale cooperativelor de construire a locuinţelor comitetul executiv al Sovietelor locale de deputaţi ai norodului să asigure transmiterea la timp a reţelelor tehnice şi instalaţiilor la balanţa organizaţiilor specializate respective.
    5. Ministerul gospodăriei comunale şi de locuinţe al RSS Moldoveneşti să prelucreze în anul 1985 şi de comun acord cu respectivele ministere, comitete de stat, departamente şi comitete executive al Sovietelor orăşeneşti (ale oraşelor de subordonare republicană) de deputaţi ai norodului din RSS Moldovenească să aprobe Instrucţiunea cu privire la modul de organizare a cooperativelor de construire a locuinţelor, de construire şi exploarate a caselor de locuit cooperatiste în RSS Moldovenească.
    6. În scopul perfecţionării structurii conducerii cooperativelor de construire a locuinţelor, reducerii cheltuielilor pentru întreţinerea personalului administrativ de conducere şi celui de deservire, a operaţiilor financiare şi bancare a obliga comitetele executive ale Sovietelor raionale, orăşeneşti, raionale din oraşe de deputaţi ai norodului să înfăptuiască în decursul anilor 1985 - 1987 măsuri pentru unirea (contopirea) cooperativelor mici pentru construirea de locuinţe în cadrul unor cooperative comasate după principiul teritorial, avînd o suprafaţă de locuit de 35-70 mii de metri pătraţi şi organe de conducere unice. Noile case de locuit cooperatiste, ce urmează să fie construite, după complectarea lor cu asociaţi, să fie incluse în mod organizat în cooperativele existente, ţinîndu-se seama de repartizarea lor teritorială.
    7. Ministerul gospodăriei comunale şi de locuinţe al RSS Moldoveneşti să efectueze repararea fondului cooperatist de locuinţe cu forţele organizaţiilor subordonate de reparaţii-construcţii, pe baza contractelor încheiate cu cooperativele de construire a locuinţelor.
    [Pct.7 modificat prin HG128 din 06.05.88, Veștile 5/30.05.88 art.47]
    8. A abroga hotărîrile Guvernului RSS Moldoveneşti potrivit listei anexate. (lista nu-i)

    Preşedintele Sovietului
    Miniştrilor al RSS Moldoveneşti                     I.USTIAN
    Şeful Direcţiei Treburilor a
    Sovietului Miniştrilor al
    RSS Moldoveneşti                                            V.DOBÎNDA

    Chişinău, 8 octombrie 1984
    N 338.

STATUTUL-MODEL
al cooperativei pentru construcţia de locuinţe
din RSS Moldoveneşti
I. Dispoziţii generale
    1. Cetăţenii, care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, sînt în drept să se înscrie în cooperative de construire a locuinţelor şi să primească în ea o locuinţă.
    2. Cooperative de construire a locuinţelor
    _______________________________________________________se organizează în
              (N sau denumirea)
    ________________________________________pe lîngă _______________________
                (denumirea localităţii) (denumirea
    ______________________________________________________________________
                          comitetului executiv al Sovietului de deputaţi ai norodului,
    _______________________________________________________________________
    a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei, colhozului) în scopul de a asigura pe membrii cooperativei şi familiile lor cu încăperi de locuit prin constucţia unei (unor) case de locuit cu mai multe apartamente, iar în cazurile, prevăzute de legislaţie, - a unor case de locuit cu una şi două locuinţe de tipul celor cu curţi şi a unor blocuri-case de locuit, avînd mai multe apartamente şi acareturi, cu mijloacele proprii ale cooperativei şi cu credit bancar, precum şi în scopul expliatării şi administrării acestei (acestor) case.
    Hotărîrile în probleme, legate de organizarea cooperativelor de construire a locuinţelor şi de activitatea lor, se adoptă de către comitetele executive ale Sovietelor raionale, orăşeneşti, raionale din oraş de deputaţi ai norodului.
    3. Numărul membrilor, incluşi în cooperativa organizată de construire a locuinţelor, trebuie să corespudă numărului de apartamente, prevăzute în proiectul-tip al casei de locuit, numărul acesta fiind permis pentru construcţii în centul populat respectiv, iar într-o localitate sătească el trebuie să fie de cel puţin 12.
    4. Primirea documentelor, gruparea petiţionarilor şi înfăptuirea măsurilor organizatorice în cadrul cooperativei de construire a locuinţelor la un anumit loc de trai se pun în sarcina organului gospodăriei comunale şi de locuinţe al comitetului executiv corespunzător al Sovietului local de deputaţi ai norodului, iar la întreprinderi, instituţii, organizaţii - în sarcina administraţiei şi a comitetului sindical, care verifică de asemenea existenţa tuturor condiţiilor necesare în vederea organizării cooperativei de construire a locuinţelor.
    5. Lista cetăţenilor, care doresc să se înscrie într-o cooperativă de construire a locuinţelor, se aprogbă printr-o hotărîre a comitetului executiv ale Sovietului local de deputaţi ai norodului, apoi se convoacă adunarea generală a cetăţenilor, care doresc să devină membri ai cooperativei respective pentru construire a locuinţelor. Adunarea adoptă hotărîrea cu privire la organizarea cooperativei, alege consiliul de conducere (pe preşedinte) şi comisia de revizie, de asemenea adoptă statutul cooperativei de construire a locuinţelor.
    Hotărîrea adunării generale cu privire la organizarea cooperativei şi lista cetăţenilor, care doresc să se înscrie în cooperativă, şi a membrilor familiilor lor, care se vor muta în casa de locuit a cooperativei, se adoptă de comitetul executiv al Sovietului repectiv de deputaţi ai norodului.
    Statutul cooperativei, fiind adoptat de adunarea generală, se înregistrează în termen de o lună la comitetul executiv al Sovietului local de deputaţi ai norodului, care a aprobat hotărîrea de organizare a cooperativei de construire a locuinţelor. Statutul nu trebuie să vină în contradicţie cu dispoziţiile prezentului Statut-model, cu Codul cu privire la locuinţe al RSS Moldoveneşti şi cu alte acte normative.
    Excluderea de către comitetul executiv al Sovietului local de deputaţi ai norodului a unor membri ai cooperativei din lista aprobată de el, după înregistrarea statutului, se admite numai la cererea personală a membrilor cooperativei sau în cazurile, prevăzute de punctul 62 din prezentul Statut-model.
    În cazul eşirii unor cetăţeni din componenţa cooperativei în perioada construcţiei casei (caselor) de locuit dreptul la primirea apartamentului eliberat îl capătă membrul cooperativei date, care are nevoe de îmbunătăţirea condiţiilor locative.
    Dacă în cadrul cooperativei date nu sînt persoane, care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative, cooperativa pentru construcţia de locuinţe primeşte în rîndurile membrilor cooperativei cetăţeni, în locul celor eşiţi din rîndurile ei, care stau la evidenţă pentru a deveni membri ai cooperativelor la comitetul executiv al Sovietului local de deputaţi ai poporului, la întreprindere,, organizaţie, luînd în consideraţie privilegiile, de care ei beneficiază.
    [Pct.5 modificat prin HG111 din 06.04.89, Veștile 10/05.10.89 art.263]
    6. Cooperativele de construire a locuinţelor, organizate în alte republici unionale şi autonome, ţinuturi şi regiuni ale ţării cu dreptul de construire a unor case de locuit pe teritoriul RSS Moldoveneşti, adoptă statutele în conformitate cu prezentul Statut-model şi le înregistrează la comitetul executiv al acelui Soviet raional, orăşenesc de deputaţi ai norodului din RSS Moldovenească, pe teritoriul căruia este permisă construirea casei (caselor) de locuit.
    7. Din momentul înregistrării statutului la comitetul executiv al Sovietului local de deputaţi ai norodului cooperativa de construire a locuinţelor capătă drepturile de persoană juridică, foloseşte ştampila şi sigiliu cu denumirea sa.
    8. Sînt primiţi în rîndul membrilor cooperativei de construire a locuinţelor cetăţenii, care au împlinit 18 ani, domiciliază permanent (cu viză de reşedinţă) în localitatea dată cel puţin în decursul ultimului an (în or.Chişinău - cel puţin cinci ani, în oraşele Bălţi, Bender, Tiraspol - cel puţin trei ani), iar la locul de muncă - care au lucrat la întreprindrea, instituţia, organizaţia dată cel puţin în decursul ultimului an şi care au nevoe de îmbunătăţirea condiţiilor de trai conform pubctelor 9 şi 10 ale prezentului Statut-model.
    Cetăţenii, care n-au împlinit 18 ani, sînt primiţi în rîndurile membrilor cooperativei:
    dacă ei şi-au înregistrat căsătoria în cazurile prevăzute de legislaţie ori şi-au început activitatea de muncă pînă la împlinirea vîrstei indicate;
    dacă ei sînt moştenitori ai membrului decedat al cooperativei. În acest caz tutorele (curatorul) se împuterniceşte cu realizarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor membrului minor al cooperativei.
    În rîndurile membrilor cooperativelor de tineret pentru construcţia de locuinţe sînt primite persoanele pînă la 30 de ani.
    În cazurile, prevăzute de legislaţiile Uniunii RSS şi RSS Moldoveneşti, în rîndurile cooperativelor pentru construcţia locuinţelor pot fi primiţi şi alţi cetăţeni.
    [Pct.8 în redacţia HG111 din 06.04.89, Veștile 10/05.10.89 art.263]
    9. Se consideră, că au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor de locuit urmînd a fi primiţi în rîndul membrilor coopertivei pentru construcţia de locuinţe, cetăţenii:
    1) care sînt asiguraţi pentru fiecare membru al familiei cu spaţiu locativ mai puţin de 9 metri pătraţi, precum şi cei ce au dreptul la spaţiu locativ suplimentar, însă de fapt nu beneficiază de el;
    2) cei ce locuiesc în condiţii de subînchiriere în case ale fondului de stat şi obştesc de locuinţe sau pe baza unor contracte de închiriere în case ale cooperativelor de construire a locuinţelor, sau în case ale fondului individual de locuinţe şi nu au o altă încăpere de locuit;
    3) cei ce locuiesc într-o casă de locuit (încăpere de locuit), ce nu corespunde cerinţelor sanitare şi tehnice stabilite, iar comisia comitetului executiv al Sovietului local de deputaţi ai norodului a stabilit că ea este nelocuibilă şi că nu urmează a fi reparată;
    4) cei ce locuiesc în încăperi de serviciu;
    5) care locuiesc într-o odaie, într-un apartament cu o singură cameră ori cu două, dacă în familia lor sînt persoane de diferite sexe mai mari de 9 ani, în afară de soţi;
    [Pct.9  subpct.5) în redacţia HG111 din 06.04.89, Veștile 10/05.10.89 art.263]
    6) cei ce locuiesc cîte două şi mai multe familii sau în camere cu intrare comună şi în cele ce comunică intre ele, avînd o intrare comună (indiferent de raporturile de rudenie);
    7) cei ce locuiesc în cămine, cu excepţia lucrătorilor sezonieri şi temporari, precum şi a cetăţenilor, care s-au instlat în ele în legătură cu studiile;
    8) în familiile cărora sînt persoane, care suferă de boli în forme grave, prevăzute în Lista, aprobată prin ordinul Ministerului ocrotirii sănătăţii al Uniunii RSS din 28 martie 1983, N 330 (se anexează), şi în legătură cu aceasta trebuie să trăiască într-o cameră izolată.
    10. Se consideră, de asemenea, că au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor de locuit următorii cetăţeni, care sînt asuguraţi pentru fiecare membru al familiei cu mai mult de 9 metri pătraţi, dacă ei trăiesc într-o încăpere de locuit fără comodităţi (lipseşte încălzire centrală, ori apeduct, sau canalizaţie), ori ocupă încăperi de locuit într-un apartament, în care domiciliază cîţiva locatari, iar fiecare membru al familiei din rîndul persoanelor, menţionate în prezentul punct este asigurat cu mai puţin de 12 metri pătraţi:
    invalizii războiului civil şi ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei, familiile de ostaşi (partizani), căzuuţi în luptă sau dispăruţi fără urmă şi persoanele echivalente cu ei în modul stabilit;
persoanele care s-au aflat în armata de operaţii (partizanii) în perioada războiului civil şi a Marelui Război pentru Apărarea Patriei sau în timpul altor operaţii de luptă pentru apărarea Uniunii RSS; pensionarii personali;   
    muncitorii şi slujbaşii, care s-au distins în mod deosebit în producţie şi în activitatea pe tărîm obştesc, au lucrat neîntrerupt cel puţin 15 ani la o întreprindere, instituţie, organizaţie.
    [Pct.10 modificat prin HG111 din 06.04.89, Veștile 10/05.10.89 art.263]
    11. Comitetele executive ale Sovietelor orăşeneşti Chişinău, Bălţi, Bender şi Tiraspol de deputaţi ai norodului, administraţia şi comitetele sindicale ale asociaţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor de producţie şi de construcţii, situate în aceste oraşe, au dreptul, ca excepţie, să ee la evidenţă în vederea înscrierii în cooperative de construcţie de locuinţe pe muncitorii care au lucrat un timp îndelungat (cel puţin trei ani) la întreprinderea, asociaţia, organizaţia respectivă şi trăiesc în centre populate suburbane, ale căror locuitori au voe să lucreze în oraşele menţionate, dar nu au în aceste centre populate case de locuit cu titlu de proprietate privată dacă se consideră, că potrivit punctelor 9 şi 10 ale prezentului Statu-model ei au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor de locuit.
    12. Cetăţenii, care şi-au înrăutăţit în mod artificial condiţiile de locuit prin efectuarea schibului sau a partajului încăperii de locuit, prin instalarea altor persoane (în afară de soţ şi de copii, cara nu-şi au familia lor), prin înstrăinarea (vînzarea, donarea) casei de locuit (a unei părţi a ei), ce le aparţine cu titlu de proprietate privată, fiind bună pentru domiciliere în ea şi avînd un spaţiu loctiv, din care mai mult de 9 metri pătraţi revine fiecărui membru al familiei, se iau la evidenţa celor ce doresc să se înscrie într-o cooperativă de construire a locuinţelor după expirarea a cel puţin cinci ani din ziua înrăutăţirii condiţiilor de locuit.
    Această regulă se extinde, de asemenea, asupra acelor membri ai cooperativelor pentru construcţia de locuinţe, care s-au retras de bună voie din cooperativă şi au primit ori au transmis unui alt membru al familiei valoarea părţii lor sociale.
    [Pct.12 modificat prin HG342 din 10.07.91]
    [Pct.13 exclus prin HG342 din 10.07.91]

    14. Invalizii răsboiului civil şi ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei, membrii familiilor de ostaşi (partizani) căzuţi în luptă sau dispăruţi fără urmă şi persoanle echivalate cu ei în modul stabilit, persoanele, care s-au aflat în armata de operaţii în perioada războiului civil şi a Marelui Război pentru Apărarea Patriei şi în timpul altor operaţii de luptă pentru apărarea Uniunii RSS sau la îndeplinirea datoriei internaţionaliste, partizanii războiului civil şi ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei, invalizii de muncă de grupele I şi II şi pensionarii, care din cauza stării proaste a sănătăţii nu pot să întreţină în modul cuvenit casa de locuit (o parte de casă), ce le aparţine cu titlu de proprietate privată, în cazul cînd printre membrii de familie, care locuiesc împreună cu ei, nu sînt alte persoane apte de muncă, potrivit unei hotărîri a comitetului executiv al Sovietului local de deputaţi ai norodului pot fi luaţi la evidenţă în vederea înscrierii lor în rîndul membrilor cooperativei de construire a locuinţelor, urmînd ca această casă de locuit (parte de casă) să fie înstrăinată în modul stabilit de lege.
    Cetăţenii, enumeraţi în prezentul punct, care au transmis în administrarea Sovietelor locale case de locuit bune pentru domiciliera în ele, care le aparţin cu titlu de proprietate privată, capătă cu consimţămîntul comitetului executiv al Sovietului raional, orăşenesc, raional din oraş de deputaţi ai norodului dreptul de a fi primiţi cu întîetate în rîndul membrilor cooperativei de construire a locuinţelor.
    15. Luarea la evidenţă a cetăţenilor, care doresc să devină membri ai unei cooperative de construire a locuinţelor, se efectuează printr-o hotărîre a comitetului executiv al Sovietului local de deputaţi ai norodului de la locul de trai al acestor cetăţeni sau printr-o hotărîre comună a administraţiei, cîrmuirii colhozului şi comitetului sindical ale întreprinderii, instituţiei, organizaţiei, colhozului, pe lîngă care se organizează cooperativa.
    Cetăţenii, care au părăsit lucrul la aceste întreprinderi, instituţii, organizaţii, colhozuri în legătură cu trecerea la pensie (cu concedierea pensionarilor), precum şi familiile lucrătorilor decedaţi ca urmare a unui accident în producţie sau a unei boli profesionale se iau la evidenţă în vederea înscrierii în cooperativă la fel ca şi muncitorii slujbaşii, colhoznicii acestor întreprinderi, instituţii, organizaţii, colhozuri.
    Lucrătorii instituţiilor şi organizaţiilor medicale, de educaţie culturală, cele comerciale şi altor instituţii şi organizaţii, care deservesc nemijlocit colectivul de muncă al întreprinderii, instituţiei, organizaţiei respectie, al colhozului respectiv, se iau la evidenţă, potrivit dorinţei lor, în vederea înscrierii în cooperativă la fel ca şi muncitorii şi slujbaşii întreprinderii, instituţiei, organizaţiei respective.
    16. Cetăţeanul, care este la evidenţa celor ce au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor de locuit în casa fondului de stat şi obştesc de locuinţe, poate să fie concomitent la evidenţa celor ce doresc să devină membri ai unei cooperative de construire a locuinţelor.
    În cazurile cînd comitetul executiv al Sovietului local de deputaţi ai norodului a adoptat hotărîrea de organizare a unei cooperative de construire a locuinţelor pe lîngă o întreprindere, instituţie, rganizaţie, cooperativa se formează din lucrători ai întreprindeii, instituţiei, organizaţiei respective.
    În acest caz dreptul preferenţial de a deveni membri ai cooperativei de construire a locuinţelor li se acordă acelor muncitori şi slujbaşi ai întreprinderii, organizaţiei, care stau la rînd pentru primirea unor apartamente de stat şi care sînt asuguraţi pentru fiecare membru al familiei cu 6 şi mai puţini metri pătraţi de spaţiu locativ.
    Dacă lucrătorul stă de acum la rînd la comitetul executiv al Sovietului local de deputaţi ai norodului pentru a deveni membru al cooperativei, atunci i se acordă dreptul de a se înscrie fie în cooperativa de la locul de muncă, fie într-o cooperativă de pe lîngă comitetul executiv al Sovietului local de deputaţi ai norodului.
    În cazurile cînd la o întreprindere, instituţie, organizaţie numătul doritorilor de a fi înscrişi în cooperativă este insuficient pentru organizarea unei cooperative de sine stătătoare, atunci la întocmirea (precizarea) planului de construcţii capitale pe anul respectiv comitetul executiv al Sovietului local de deputaţi ai norodului rezolvă chestiunea cu privire la organizarea unei coopertive din lucrători ai cîtorva întreprinderi, instituţii, organizaţii. Totodată comitetul executiv trebuie să reexamineze chestiunea, dacă este raţional, ca la întreprinderea, instituţia, organizaţia respectivă să se ţină evidenţa lucrătorilor, care doresc să se înscrie într-o cooperativă.
    17. Cetăţenii depun respeciv la comitetul executiv al Sovietului local de deputaţi ai norodului de la locul de trai sau la administraţia întreprinderii, instituţiei, organizaţiei, la cîrmuirea colhozului de la locul de muncă o cerere (anexa N 1) de a fi luaţi la evidenţă în vederea înscrierii lor în rîndul membrilor cooperativei de construire a locuinţelor.
    La cerere se anexează:
    1) o adeverinţă de la locul de muncă, în care se arată funcţia, vechimea în muncă la întreprinderea, instituţia, organizaţia respectivă şi salariul mediu lunar;
    2) un demers din partea administraţiei şi a comitetului sindical de la locul de muncă (dacă luarea la evidenţă se face la comitetul executiv al Sovietului local de deputaţi ai norodului);
    3) o adeverinţă a biroului interraional de inventariere tehnică, prin care se atestă, că pe parcursul ultimilor cinci ani cetăţeanul şi memrii familiei lui nu posedă în centul populat respectiv o casă de locuit (o parte de casă) cu titlu de proprietate privată;
    4) documete privind înscrierea în cartea de imobil, domiciliul, componenţa familiei şi mărimea spaţiului locativ ocupat;
    5) consimţămîntul în scris la demolarea casei (a unei părţi de casă) din partea cetăţenilor, care posedă cu titlu de proprietate privată o casă de locuit (o parte de casă) nelocuibilă;
    6) angajamentul de a elibera vechiul spaţiu locativ, semnat de către toţi membrii majori ai familiei, care şi-au exprimat dorinţa de a se muta pe spaţiul locativ proprietate cooperatistă;
    7) în caz de necesitate, la cererea organului care ţine evidenţa cetăţenilor doritori de a se înscrie într-o cooperativă, se anexează la cerere şi alte documente.
    Cererea se înregistrează în condica de înregistrare a cererilor depuse de cetăţeni în vederea luării la evidenţă a doritorilor de a se înscrie într-o cooperativă pentru construcţia de locuinţe (anexa N 2).
    18. Condiţiile de locuit ale cetăţenilor, care au depus cererea de luare la evidenţă a doritorilor de a se înscrie într-o cooperativă de construire a locuinţelor de la locul de trai, trebuie să fie verificate amănunţit de către comisia obştească pentru problemele locuinţelor a comitetului executiv al Sovietului respectiv de deputaţi ai norodului, iar la locul de muncă - de către administraţia, cîrmuirea colhozului şi de către comisia pentru problemele locuinţelor şi traiului a comitetului sindical al întreprinderii, instituţiei, organizaţiei, colhozului.
    Asupra rezultatelor verificării se întocmeşte un proces-verbal de cercetare a condiţiilor de locuit (anexa N 3).
    19. Cererile cetăţenilor de luare la evidenţă a doritorilor de a se înscrie într-o cooperativă pentru construcţia de locuinţe împreună cu procesele-verbale de cercetare a condiţiilor de locuit şi cu celelalte documente necesare se examinează în termen de o lună la şedinţa comună a administraţiei întreprinderii, instiuţiei, organizaţiei, cîrmuirii colhozului şi a comitetului sindical sau la şedinţa comitetului executiv al Sovietului local respectiv de deputaţi ai norodului, care decid, dacă cererea urmează să fie satisfăcută ori nu, ceia ce i se comunică în scris cetăţeanului.
    20. Persoanele, luate la evidenţă, se înregistrează în condica de evidenţă a cetăţenilor, doritori de a se înscrie într-o cooperativă de construire a locuinţelor (anexa N 4), care trebuie să fie numerotată, şnuruită, semnată de către un locţiitor al preşedintelui comitetului executiv al Sovietului resprectiv de deputaţi ai norodului, iar la întreprinderi, instituţii, organizaţii, colhozuri - de către conducător şi de către preşedintele comitetului sindical, odată cu aplicarea sigiliului.
    Condica de evidenţă a cetăţenilor doritori de a se înscrie într-o cooperativă de construire a locuinţelor se păstrează ca un document de strictă evidenţă. În ea nu se admit rectificăti neconsemnate.
    Pentru fiecare cerere a cetăţenilor, înscrişi în susmenţionata condică, se ţine un dosar aparte, în care se păstrează toate documentele referitoare la chestiunea respectivă.
    Condicile de evidenţă a cetăţenilor doritori de a se înscrie într-o cooperativă de construire a locuinţelor, în cazul cînd ele se ţin la întreprinderi, instituţii, organizaţii, în colhozuri, urmează a fi verificate anual şi înregistrate la comitetul executiv al Sovietului resprectiv de deputaţi ai norodului.
    21. Dosarele personale ale memebrilor cooperativei pentru construirea de locuinţe, atît pînă la intrarea în casă (case), cît şi după mutarea în ea se păstrează la comitetul executiv al Sovietului local de deputaţi ai norodului, care a înregistrat statutul coopertivei.
    22. Dreptul de a se afla la evidenţa celor ce doresc să se însrie în cooperativa de construire a locuinţelor se menţine pentru cetăţenii:
    1) care lipsesc temporar - pentru perioada în care li se menţine dreptul de folosire a încăperilor de locuit, afară de cazurile, prevăzute de legislaţia Uniunii RSS şi RSS Moldoveneşti;
    2) în caz de trecere la o funcţie electivă;
    3) în caz de ieşire la pensie;
    [Pct.22 subpct.3) modificat prin HG111 din 06.04.89, Veștile 10/05.10.89 art.263]
    4) în cazul cînd după luarea la evidenţă li s-a acordat o încăpere de serviciu sau un loc în cămin;
    5) pentru unul din membrii maturi ai familiei în cazul cînd a decedat membrul acestei familii care se află la evidenţă;
    6) la locul vechi de lucru pînă la sfîrşitul anului:
    în caz de transferare cu consimţămîntul administraţiei la lucru în altă întreprindere, instituţie, organizaţie ce se află în centul populat respectiv;
    în cazul eliberării din serviciu pe baza reducerii personalului sau a efectivului după stat;
    în cazul constatării necorepunderii postului ocupat sau muncii executate din cauza calificării insuficiente de muncă sau starea nesatisfăcătoare a sănătăţii;
    în cazul absenţei la serviciu din cauza pierderii temporare a capacităţii de muncă;
    în cazul restabilirii în serviciu a unui lucrător, care îl îndeplinea mai înainte;
    7) în celelalte cazuri, prevăzute de legislaţia Uniunii RSS şi RSS Moldoveneşti.
    În cazul cînd cetăţeanul, aflat la efidenţă, a decedat sau a plecat la un alt domiciliu permanent, în locul lui se ia la evidenţă unul din membrii maturi ai familiei lui, dacă nu s-au pierdut temeiurile de a se înscrie în cooperativa de construire a locuinţelor; totodată membrul familiei poate fi luat la evidenţă la locul de muncă numai dacă el lucrează la întreprinderea, instituţia, organizaţia respectiă, iar în cazul cînd cetăţeanul, care se află la evidenţă, a decedat în urma unui accident în producţie, din cauza unei boli profesionale, membrul familiei este luat la evidenţă indiferent de faptul, dacă el lucrează, respectiv, la întreprindere, instituţie, organizaţie, colhoz.
    23. Cetăţenii sînt scoşi de la evidenţa celor ce au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative pentru a fi înscrişi în cooperativa de construire a locuinţelor şi sînt excluşi din rîndul de acordare a încăperii de locuit în următoarele cazuri:
    1) îmbunătăţirii condiţiilor locative, în legătură cu care şi-au pierdut temeiurile pentru a se afla la evidenţă;
    2) plecării la domiciliu permanent în alt centru populat;
    3) întreruperea relaţiilor de muncă cu întreprinderea, instituţia, organizaţia, colhozul de către persoana aflată la evidenţă la locul de muncă, cu excepţia cazurilor, prevăzute în punctele 2, 3 şi 5 ale punctului 22 al prezentului Statut;
    4) prezentării de către cetăţean a unor date, ce nu corespund realităţii privind necesitate de a-şi îmbunătăţi condiţiile locative, sau săvîrşirii unor acţiuni ilegale de către persoane cu funcţii de răspundere la rezolvarea chesiunii privind luarea la evidenţă;
    5) condamnării la privaţiunea de libertate, condamnării condiţionată la privaţiunea de liertate cu atragerea oblitatorie a celui condamnat la munca fizică pe un termen de peste şase luni, cu deportare sau exil;
    6) primirea într-o cooperativă de construire a locuinţelor în funcţiune.
    Scoaterea de la evideţă se efectuează de către organul, care are dreptul de a adopta hotărîrea cu privire la luarea la evidenţă (punctul 15 al prezentului Statut). Hotărîrea adoptată se aduce la cunoştinţa cetăţeanului în scris.
    24. Anual de la 1 ianuarie pînă la 15 martie se efectuează precizarea rîndului cetăţenilor pentru înscrierea în cooperativa de construire a locuinţelor (anexa N 5) şi stabilirea rîndului cetăţenilor, luaţi la eidenţă pînă la 31 decemrie a anului expirat.
    Rîndul se stabileşte:
    Pentru cetăţenii, luaţi la evidenţă la locul de trai, - de către Comitetul executiv al Sovietului respectiv raional, orăşenesc raional din oraş, de orăşel, sătesc de deputaţi ai norodului;
pentu cetăţenii, luaţi la evidenţă la locul de muncă de administraţia întreprinderii, instituţiei, organizaţiei, cîrmuirii colhozului în comun cu comitetul sindical, afară de cazurile, prevăzute de legislaţie.
    Copia listei precizate a cetăţenilor, care doresc să se înscrie în cooperativa de construire a locuinţelor, organizate pe lîngă întreprindere, instituţie, organizaţie, colhoz, ultimele prezintă pentru control nu mai tărziu de 1 mai la comitetul executiv al Sovietului respeciv al Sovietului local de deputaţi ai norodului. Comitetul executiv comunică observaţiile sale întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, colhozurilor respective, care-s obligate să le examineze. Hotărîrea definitivă în privinţa observaţiilor este adoptată de comitetul executiv al Sovietului local d deputaţi ai norodului.
    25. Cetăţenii, care au dreptul de a se înscrie în cooperativa de construire a locuinţelor, fără rînd şi în primul rînd, sînt incluşi în liste aparte.
    26. La stabilirea rîndului cetăţenilor, care doresc să se înscrie în cooperativa de construire a locuinţelor factorul de bază îl constituie data luării la evidenţă, iar în caz de condiţii egale - gradul de asigurare cu încăperi de locuit, vechimea în lucru, respectiv, la întreprindere, instituţie, organizaţie, colhozul respectiv, participarea la activitatea social-utilă.
    Întroducerea modificărilor în ce priveşte rîndul acordării încăperilor de locuit se admite numai în cazurile, prevăzute în punctul 27 al prezentului Statut.
    27. Rîndul la înscrierea în cooperativa de construire a locuinţelor poate fi trecut la termen posterioare pentru cetăţeanul:
    1) care a încălcat în mod premeditat disciplina de muncă;
    2) faţă de care s-au aplicat sancţii administrative sau măsuri de înrîurire obştească pentru beţie, huligănie ori pentru sustrageri în proporţii mici;
    3) care a fost condamnat pentru săvîrşirea unei infracţiuni, dacă în asemenea caz el nu urmează să fie scos de la evidenţa celor înregistraţi pentru a intra în cooperativa de construire a locuinţelor în conformitate cu subpunctul 5 al punctului 23 al prezentului Statut;
    4) care nu se ocupă cu munca social-utilă;
    5) care a fost privat de dreptul de părinte;
    6) în alte cazuri, prevăzute de legislaţia Uniunii RSS şi RSS Moldoveneşti.
    Hotărîrile cu privire la mutarea la termene posterioare a rîndului de a intra în cooperativă pentru cetăţenii indicaţi se adoptă respecitv de către administraţie în comun cu comitetul sindical al întreprinderii, instituţiei, organizaţiei sau de către comitetul executiv al Sovietului local respectiv de deputaţi ai norodului pe baza materialelor de tragere la răspundere administrativă, civilă sau penală ori aplicarea faţă de ei a măsurilor de înrîurire obştească.
    Propunerile de mutare pe termene posterioare a rîndului celor ce doresc să intre în cooperativa de construire a locuinţelor pentru cetăţenii luaţi la evidenţă la locul de trai se face de administraţie în comun cu comitetul sindical ori de către colectivul de muncă al întreprinderii, instituţiei, organizaţiei, unde lucrează aceşti cetăţeni.
    Hotărîrile cu privire la mutarea rîndului cetăţenilor pentru a intra în cooperativa de construire a locuinţelor urmează să fie adoptată în termen de nu mai mult de o lună după aplicarea măsurilor de sancţionare disciplinară sau înrîurire obştească ori intrarea în vigoare a sentinţei de condamnare (în cazurile prevăzute în subpunctul 3 al alineatului întîi al punctului respectiv).
    28. Dreptul de a intra în primul rînd în cooperativa de construire a locuinţelor se acordă celor ce au nevoie să-şi îmbunătăţească condiţiile locative:
    1) invalizilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei şi membrilor familiilor de ostaşi (partizani), căzuţi în luptă sau dispăruţi fără urmă şi persoanelor echivalente cu ei în modul stabilit;
    2) Eroilor Uniunii Sovietice, Eroilor Muncii Socialiste, precum şi persoanelor, decorate cu ordenele Slava, Slava Muncii, Pentru slujirea Patriei în Forţele Armate ale Uniunii RSS de toate cele trei clase;
    3) cetăţenilor, în familiile cărora există persoane ce suferă de forme grave ale unor boli cronice, enumărate în Lista bolilor, confirmată prin ordinul N 330 al Ministerului ocrotirii sănătăţii al Uniunii RSS din 28 martie 1983;
    4) persoanelor, care s-au aflat în armata de operaţii în perioada războiului civil şi a Marelui Război pentru Apărarea Patriei şi în timpul altor operaţii de luptă pentru apărarea Uniunii RSS, partizanilor războiului civil şi Marelui Război pentru Apărarea Patriei, precum şi altor persoane, care au participat la operaţiile de luptă pentru apărarea Uniunii RSS;
    5) invalizilor de muncă de grupele I şi II (indiferent de cauzele invalidităţii), invalizilor de grupele I şi II din rîndul militarilor şi invalizilor din copilărie, care au nevoe de ajutor străin;
    6) familiilor persoanelor, care şi-au pierdut viaţa în exerciţiul obligaţiilor de stat sau obşteşti, îndeplinindu-şi datoria de cetăţean al Uniunii RSS la salvarea unei vieţi omeneşti, la ocrotirea proprietăţii socialiste şi menţinerea ordinii de drept sau care şi-au pierdut viaţa în producţie de pe urma unui accident.
    La membrii familiei celui care şi-a pierdut viaţia se referă soţul celui căzut, copiii şi părinţii lor (părinţii adoptivi). Alte rude şi persoane întreţinute inapţi pentru muncă pot fi recunoscute drept membri ai familiei celui căzut, dacă ei au domiciliat împreună cu cel pierdut şi au dus gospodărie comună;
    7) muncitorilor şi slujbaşilor, care au lucrat mult timp şi conştiincios în sfera producţiei. Şi dacă termenul duratei muncii la aceeaş înteprindere, organizaţie este stimulat în contractul colectiv, nefiind mai mic de 15 ani;
    8) mamelor, cărora li s-a conferit titlul de "Mamă-eroină", familiilor cu trei sau mai mulţi copii, care locuiesc împreună cu ei şi nu au familiile lor;
    9) mamelor singure;
    10) familiilor la naşterea de copii-gemeni;
    11) familiilor tinere în care s-a născut un copil în primii trei ani după căsătorie;
    12) învăţătorilor şi altor lucrători pedagogici ai şcolilor de cultură generală şi instituţiilor de învăţămînt profesional-tehnic;
    13) persoanelor, care au terminat aspiratura, ordinatura clinică sau instituţii de învăţămînt superior şi medii de specialitate şi sînt repartizate la o muncă, legată de plecarea în altă localitate;
    [Pct.28 supct.13) modificat prin HG111 din 06.04.89, Veștile 10/05.10.89 art.263]
    14) pensionarilor personali;
     [Pct.28 supct.14) modificat prin HG111 din 06.04.89, Veștile 10/05.10.89 art.263]
    15) altor categorii de cetpţeni, prevăzute de legislaţia Uniunii RSS şi RSS Moldoveneşti.
    Rîndul cetăţenilor, care doresc să intre în cooperativa de construire a locuinţelor, indicaţi în acest punct este stabilit în corespundere cu punctul 26 al prezentului Statut.
    Persoanele enumerate în punctul de faţă sînt luaţi la evidenţă pentru a fi primiţi în cooperativă indiferent de durata domicilierii şi muncii în centrul locuit respectiv.
    29. În cooperativa de construire a locuinţelor fără rînd sînt primiţi:
    1) cetăţenii, locuinţa cărora a devenit nelocuibilă în urma unei calamităţi;
    2) cei care domiciliază în case avariate şi în alte încăperi de locuit din fondul locativ de stat şi obştesc, care le-au fost acordate anterior în modul stabilit, declarate ca nepotrivite pentru locuit şi care nu mai pot fi supuse unei reparaţii capitale;
    3) cetăţenii, care au primit o compensaţie în bani pentru caselel de locui demolate, ce le aparţineau cu titlu de proprietate privată şi care şi-au exprimat dorinţa de a intra în cooperativă;
    4) lucrătorii de conducere şi specialiştii de înaltă calificare, transferaţi sau invitaţi la lucru din alte centre populate de către organizaţiile superioare, precum şi persoanele alese într-o funcţie electivă, dacă aceasta necesită plecarea în altă localitate.
    Categoriile funcţiilor, raportate la specialiştii de înaltă calificare sînt determinate de către ministere, comitetele şi departamentele de stat de comun acord cu comitetele republicane ale sindicatelor;
    5) cetăţenii, condamnaţi ilegitim şi ulterior reabilitaţi, şi cetăţenii, deportaţi ilegitim din RSS Moldovenească şi ulterior reabilitaţi, - dacă este ineposibil să li se restituie încăperea de locuit, pe care o ocupaseră mai înainte.
    Cetăţenii menţionaţi sînt primiţi în rîndurile membrilor cooperativelor de construire a locuinţelor de către comitetele executive ale Sovietelor de deputaţi ai poporului din acele raioane şi oraşe, pe teritoriul cărora ei locuiau pînă la condamnare sau deportare.
    În modul stabilit prin presentul subpunct sînt primite în rîndurile membrilor cooperativei de construire a locuinţelor şi persoanele care sau născut în timpul aflării părinţilor lor în locurile de deportare.
    [Pct.29 subpct.5) introdus prin HG200 din 01.08.89, Veștile 9/01.09.89 art.237]
    6) în alte cazuri, prevăzute de legislaţia Uniunii RSS şi RSS Moldoveneşti.
    30. Cetăţenii, care au primit anterior încăperi în casele cooperativelor de construire a locuinţelor sau din fondul locativ de stat şi obştesc în primul rînd şi fără rînd (punctele 28 şi 29 ale prezentului Statut), sînt luaţi la evidenţă în vederea înscrierii în cooperativa de construire a locuinţelor potrivit dispoziţiilor generale.
    31. Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile de stat cooperative şi obşteşti nu pot fi membri ale cooperativei de construire a locuinţelor şi să participe la construirea caselor (apartamentelor) de locuit din contul mijloacelor lor.
    Conducătorii întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, colhozurilor sînt în drept ca din fondurile respective să acorde ajutor material cu titlu gratuit pentru construirea apartamentelor (caselor de tipul celor cu curţi în localităţile săteşti) şi achitarea parţială creditului bancar, acordat în aceste scopuri, unor categorii de lucrători în modul stabilit de Guvernul Uniunii RSS.
    32. În încăperile înzidite şi anexeate din casele cooperativelor de construire a locuinţelor pot fi amenajate instituţii comerciale, de alimetaţie puglică şi deservire social-culturală a populaţiei, precum şi amenajate încăperi cu destinaţie publică.
    Construcţia încăperilor indicate se efectuează din contul investiţiilor capitale, alocate în modul stabilit prevăzute în aceste scopuri întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor respective urmărînd ca după încheierea construcţiilor costul lor să fie trecut la balanţa întreprinderlor, instituţiilor şi organizaţiilor, care exploatează aceste încăperi. Aceste întreprinderi, instituţii şi organizaţii participă prin mijloacele lor la acoperirea cheltuielilor pentru întreţinerea, exploatarea şi reparaţia casei (caselor) respective proporţional cu suprafaţa pe care o ocupă.
    Se interzice finanţarea construcţiei instalaţiilor inginereşti şi comunicaţiilor din afara cartierelor, precum şi a încăperilor înzidite şi anexate pentru întreprinderile şi instituţiile comerciale şi de alimentaţie publică, deservirea socila-culturală a populaţiei şi cu destinaţie obştească din contul mijloacelor cooperativei (cooperatorilor) de construire a locuinţelor.
    33. Construirea caselor cooperativelor de construire a locuinţelor se poate efectua numai după depunerea de către cooperative la bancă a mijloacelor propii în producţie de cel puţin 30 procente din preţul de deviz şi după acordarea de către ea a creditului bancar.
    34. Construirea caselor de locuit cooperatiste după proiectele individuale se permite în modul stabilit. Construirea acestor case în localităţile săteşti se poate efectua conform proiectelor elaborate pe baza normelor prevăzute pentru construcţiile individuale de locuinţe.
    35. Funcţia titularului de investiţii în ce priveşte proiectarea şi construirea caselor de locuit cooperatiste este exercitată de secţia (direcţia) respectivă a Comitetului executiv al Sovietului de deputaţi ai norodului, de întreprinderea, instituţia, organizaţia, colhozul, pe lîngă care este organizată cooperativa de construire a locuinţelor, conform contractelor încheiate între ele. Controlul tehnic şi supravegherea de autor în aceste cazuri se efectuează în modul stabulit din contul mijloacelor, prevăzute în calculele centralizate de deviz ale costului construirii caselor de locuit cooperatiste.
    36. Preţul de deviz al construirii caselor de locuit cooperatiste se determină conform preţurilor, normelor şi modului stabilit pentru construcţia locativă de stat.
    Preţul de deviz al apartamentelor din casele de locuit cooperatiste este stabilit de organizaţia de proectări ţinîndu-se seamă de suprafaţa generală utilă a fiecătui apartament.
    Pe baza unei hotărîri a adunării generale a membrilor cooperatativei (adunării împuterniciţilor) se pot aplica coeficienţi de corecţie în funcţie de etaj, costul apartamentului neputînd fi modificat în proporţie mai mare de 10 procente.
    Costul fiecărui apartament şi coeficientul de corecţie în funcţie de etaj trebuie să fie stabilite înainte de distribuirea apartamentelor între membrii cooperativei.
    37. Spre sfîritul construirii casei (caselor) de locuit cooperatiste se convoacă adunarea generală a membrilor cooperativei pentru distribuirea apartamentelor între membrii cooperativei.
    38. Recepţia în exploatare a casei de locuit cooperatiste a cărei construcţie s-a terminat se efectuează în modul stabilit pentru primirea în exploatare a caselor de locuit de stat. În componenţa comisiei de stat de recepţionare este inclus un reprezentatnt al consiliului de conducere al cooperativei de construire a caselor.
II. Drepturile şi obligaţiile cooperativei
de construire a locuinţelor
    39. Cooperativa de construire a locuinţelor are dreptul:
    1) la repartizarea, în modul stabilit, pentru folosinţă fără termen a unui lot (loturi) de pămînt pentru construirea unei case (unor case) de locuit;
    2) să primească, în modul stabilit, un credit bancar pentru construcţia unei case (unor case) de locuit şi a acareturilor în mărime de 70 procente din preţul de deviz al construţiei casei (caselor) pe un termen de 25 ani cu amortizarea lui trimestrial în părţi egale.
    În relaţiile reciproce cu banca cooperativa se călăuzeşte de regulile finanţării şi creditării construcţiei cooperatiste de locuinţe;
    3) să înfăptuiască construcţia casei (caselor) de locuit pe calea antreprizei;
    4) să încheie contracte pentru înfăptuirea construcţiei, reparaţiei şi exploatării casei (caselor) de locuit.
    5) să transmită în modul stabilit întreprinderilor şi organizaţiilor respective pentru exploatare şi întreţinere reţelele apeductului, canalizării, aprovizionării termice şi de raze, utilajele de gaze din interiorul cartierului, reţelele şi substaţiile telefonice;
    6) să organizeze deservirea social-culturală a membrilor cooperativei şi a familiilor lor;
    7) să repartizeze pentru lucrătorii ocupaţi cu deservirea şi exploatarea casei (caselor) cooperatiste şi a teritoriului înconjurător încăperi auxiliare în ordinea stabilită pentru fondul de locuinţe de stat şi obştesc. Costul construcţiei de încăperi auxiliare se raportează în contul mijloacelor membrilor cooperativei.
    40. În caz de repartizare pentru construirea de case cooperatiste de locuit a unor loturi de pămînt, pe care se află clădiri şi instalaţii, aparţinînd întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor de stat, şi care urmează a fi demolate, costul obiectivelor demolate se dă la scădere din balanţa acestor întreprinderi, instituţii şi organizaţii.
    În caz de rapartizare a unor loturi de pămînt pentru construirea caselor indicate din fondul funciar, dat spre folosinţă colhozurilor şi altor oganizaţii cooperatiste obşteşti, costul clădirilor demolate aparţinînd colozurilor şi acestor organizaţii, şi alte pagube pricinuite beneficiarilor folosirii pămîntului sînt recuperate în modul stabilit de către comitetele executive al Sovietelor raionale şi orăşeneşti de deputaţi ai norodului, care au adoptat hotărîrea cu privire la construcţia caselor, în afara cazurilor construirii caselor cooperatiste de locuit nemijlocit pentru colozinci, specialiştii ce lucrează în colhozuri şi a lucrătorilor altor organizaţii cooperatiste şi obşteşti.
    41. Cooperativele de construire a locuinţelor sînt scutite de compensarea valorii caselor, clădirilor ce aparţin cetăţenilor cu titlu de proprietate privată şi a valorii plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi, situate pe loturile de pămînt, şi cheltuielilor legate de demolarea clădirilor şi căratul molozului, precum şi de punerea la dispoziţia persoanleor mutate din casele demolate a unei suprafeţe locative.
    Achitarea costului caselor, clădirilor şi instalaţiilor, a plantaţiilor de pomi fructiferi şi semănăturilor, indicate ale cetăţenilor, legate de demolarea clădirilor şi căratul molozului, precum şi punerea la dispoziţia persoanelor a unei suprafeţe locative se efectuează de către comitetele executive ale Sovietelor locale de deputaţi în modul stabilit.
    42. Casele de locuit şi instalaţiile, construite de cooperativă, îi aparţin în baza dreptului de proprietate cooperatistă.
    [Pct.42 modificat prin HG342 din 10.07.91]
    În caz de demolarea casei de locuit ce aparţine cooperativei în legătură cu retragerea lotului de pămînt pentru nevoile de stat sau obşteşti în scimbul casei demolate cooperativei i se dă în proprietate o casă de locuit de valoare egală.
    43. Cooperativa pentru construcţia de locuinţe este obligată:
    1) să înregistreze casa (casele) de locuit care îi aparţine la biroul interraional de inventariere tehnică:
    2) să asigure casa (casele) de locuit construită cu ajutorul creditului de stat într-o sumă, care să nu fie mai mică, decît suma datorată pe baza creditului primit;
    3) să asigure respectarea regulilor şi normelor de exploatare tehnică a caselor de locuit care sînt în vigoare;
    4) să facă defalcări de mijloace în fondul de amortizare pentru reparaţiile capitale ale casei (caselor) de locuit, în proporţiile stabilite;
    5) să asigure întreţinerea şi exploatarea casei (caselor) de locuit în corespundere cu Regulile de folosire a încăperilor de locuit, de întreţinere a caselor de locuit şi a teritoriilor de lîngă case în RSS Moldovenească;
    6) să depună la timp mijloacele încasate de la membrii cooperativei pentru achitarea creditului de stat, precum şi pentru serviciile comunale prestate;
    7) să prezinte la termenele stabilite dările de seamă şi datele respective la comitetul executiv al Sovietului respectiv de deputaţi ai norodului şi organele statisticii de stat.
    44. Cooperativa de construire a locuinţelor efectuează exploatarea şi reparaţia casei (caselor) ce-i aparţine şi a teritoriului din jurul ei pe bază de autorecuperare. Cooperativa poate exploata şi întreţine casa (casele) şi teritoriul ei cu propriile forţe sau să transmită efectuarea acestor lucrări pe bază de contracte organizaţiilor pentru exploatarea locuinţelor sau de reparaţie-construcţii.
    Deservirea caselor de locuit ale cooperativelor din localităţile săteşti se efectuează de întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, colhozurile, pe lîngă care sînt organizate cooperativele pe bază de contracte sau pe baza hotărîrii adunării generale (adunării împuterniciţilor) de către înşişi membrii cooperativei.
    Achitarea cheltuielilor, legate de deservirea şi exploatarea caselor de locuit şi a teritoriului din jurul lor, precum şi pentru serviciile comunale prestate se efectuează de cooperativele de construire a caselor din contul mijloacelor proprii conform tarifelor stabilite pentru deservirea şi exploatarea caselor fondului locativ de stat.
    Cheltuielile, legate de deservirea tehnică a reţelelor de apeduct, canalizare, termoficare şi electrice şi a instalaţiilor din casele cooperativelor sînt compensate cooperativelor de către întreprinderile şi organizaţiile, care obţin venituri de pe urma exploatării acestor reţele şi instalaţii conform tarifelor stabilite.
    45. Cooperativa de construire a locuinţelor răspunde pentru păstrarea în stare bună a casei (caselor) de locuit, a reţelelor şi instalaţiilor tehnice;
    46. Cooperativa de construire a locunţelor este scutită de plata impozitelor pe clădiri şi a rentei funciare.
    47. Cooperativa de construire a locuinţelor răspunde în faţa creditorilor pentru obligaţiile sale cu toate bunurile ce-i aparţin, care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pot fi supuse urmăririi.
III. Mijloacele cooperativei
    48. Mijloacele cooperativei de construire a locuinţelor se compun din:
    1) vărsămintele de înscriere ale membrilor cooperativei în suma stabilită de adunarea generală a membrilor (adunarea împuterniciţilor) cooperativei;
    2) vărsămintele în contul părţii sociale;
    3) vărsămintele pentru întreţinerea, exploatarea şi reparaţia capitală a casei (caselor) de locuit;
    4) alte plăţi.
    Toate mijloacele cooperativei se păstrează în instituţia respectivă a Băncii Uniunii RSS.
    49. Pe baza unor hotărîri a adunării generale a membrilor (adunării împuterniciţilor) cooperativei de construire a locuinţelor cooperativa poate să formeze fonduri speciale în scopuri care să corespundă sarcinilor, prevăzute în prezentul Statut-model. Modul de formare şi cheltuire a fondurilor se stabileşte de adunarea generală a membrilor (adunarea împuterniciţilor) cooperativei.
IV. Drepturilei şi obligaţiile membrilor cooperativei
    50. După terminarea construcţiei casei (caselor) potrivit unei hotărîi a adunării generale a membrilor cooperativei, aprobate de comitetul executiv al Sovietului raional, orăşenesc, raional din oraşe de deputaţi ai norodului, fiecărui membru al cooperativei i se pune la dispoziţie o locuinţă separată, ce constă din una sau mai multe camere în corespundere cu numărul membrilor familiei, suma vărsămîntului în contul părţii sociale şi norma stabilită de suprafaţă locativă, dar nu mai mult de 12 metri pătraţi pentru fiecare membru al familiei, ţinîndu-se seama de dreptul la o suprafaţă locativă suplimentară.
    În cazul, cînd suprafaţa locativă a apartamentului, prevăzută de proiectul-tip, aprobat pentru construcţie, depăşeşte pentru familia respectivă dimensiunile stabilite, darea în folosinţă a locuinţei se admite atunci cînd numărul camerelor nu depăşeşte numărul membrilor familiei.
    Invalizii Marelui Război pentru Apărarea Patriei şi persoanele echivalate cu ei în modul stabilit, invalizii de muncă de trupa I şi II, invalizii de grupele I şi II din numărul militarilor, precum şi invalizii din copilărie, care au nevoie de îngrijitor străin au dreptul de a-şi alege etajul. În casele de locuit fără ascensor de acest drept se pot folosi şi participanţii Marelui Război pentru Apărarea Patriei (partizanii) şi pensionarii.
    Instalarea locatarilor în apartamentele din casa cooperativei de construire a locuinţelor se face pe baza ordinului de repartiţie, eliberat de comitetul executiv al Sovietului raional, orăşenesc, raional în oraş de deputaţi ai norodului numai membrilor cooperativei, care şi-au îndeplinit obligaţiile în ce priveşte vărsămintele de înscriere şi vărsămintele în contul părţii sociale în conformitate cu lista aprobată a membrilor cooperativei şi membrilor familiilor lor.
    Ordinea de repartiţie a spaţiului locativ se eliberează cetăţenilor, care lucrează sau îşi satisfac serviciul militar peste hotarele Republicii Moldova, inclusiv persoanelor care au fost încadrate în cooperativele de construcţie a spaţiului locativ în baza cotelor de participare ale disterictelor militare (flotei) fostei Armate Sovietice, ţinîndu-se cont de următoarele condiţii: prezentarea permisului de reşedinţă permanentă (eliberat de organele corespunzătoare) în localitatea unde a fost construit blocul locativ cooperatist, la momentul începerii instalării propietarilor, dar nu mai tîrziu de 3 luni din ziua instalării, iar pentru militari - şi autorizaţia Ministerului Apărării. În cazul nerespectării acestor condiţii cetăţenii respectivi urmează să fie excluşi din membri ai cooperativelor de construcţie a spaţiului locativ, restituindu-li-se cota de participare depusă la construcţie în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova.   
    Eliberarea ordinelor de rapartiţie către membrii cooperativei se face numai după ce consiliul de conducere al cooperativei prezintă instituţiei băncii pentru finanţarea construcţiilor a Uniunii RSS angajamentul de achitare a creditului bancar conform costului efectiv al construcţie casei (caselor), precum şi după prezentarea de către membrii cooperativei a angajamentului (anexa N 6) de achitare a restanţei împrumutului, acordat cooperativei pentru construirea apartamentului ce i s-a pus la dispoziţie.
    Refuzul de a elibera ordinul de repartiţie poate fi atacat pe cale judiciară.
    [Pct.50 în redacţia HG436 din 25.06.92, MO6/30.06.92]
    [Pct.50 modificat prin HG111 din 06.04.89, Veștile 10/05.10.89 art.263]
    51. Dacă dintr-o casă ce aparţine fondului locativ de stat sau obştesc într-o casă de locuit a cooperativei de construire a locuinţelor nu se mută întreaga familie a membrului cooperativei, persoanele rămase îşi menţin dreptul de a folosi această încăpere (apartement sau cameră aparte) respectîndu-se normele stabilite de suprafaţă locativă şi ţinîndu-se seamă de dreptul lor la suprafaţă locativă suplimentară, dacă la intrarea în cooperativă ei nu şi-au luat angajamentul de a elibera întreaga suprafaţă loctivă ocupată.
    În caz că într-o casă de locuit cooperatistă se mută întreaga familie a membrului cooperativei, suprafaţa locativă ce s-a eliberat se transmite la dispoziţia comitetului executiv al Sovietului de deputaţi ai norodului, sau a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei, căreia îi aparţine;
    52. Mărimea părţii sociale a fiecărui membru al cooperativei de construire a locuinţelor trebuie să corespundă costului de construcţie al apartamentului separat ce i c-a pus la dispoziţie în casa de locuit cooperatistă, ţinîndu-se seamă de coeficientul de corectare la costul apartamentului, stabilit de adunarea generală.
    Pînă la începerea construirii casei de locuit, fiecare membru al cooperativei este obligat să depună la instituţia băncii pentru finanţarea construcţiilor a Uniunii RSS pe contul cooperativei mijloace băneşti în proporţie de cel puţin 40 procente din costul construcţiei apartamentului. Restul părţii sociale se depune de membrul cooperativei în termenele prevăzute de angajamentul cooperativei pentru achitarea creditului bancar.
    În cazurile prevăzute de legislaţie, o parte de mijloace, care urmează să fie depusă de către membrul cooperativei, poate fi achitată de întreprindere, instituţie, organizaţie, colhoz.
    53. După terminarea construirii casei (caselor) de locuit membrul cooperativei este obligat să suporte în sumele stabilite cheltuielile în ce priveşte administrarea, exploatarea şi reparaţia casei (caselor) de locuit, precum şi să efectueze în termenii stabiliţi pe cont propriu reparaţia necesară a încăperii de locuit ocupată, iar în cazul eliberării ei s-o predeie Consiliului de conducere a cooperativei în starea sanitară şi tehnică cuvenită.
    În caz de întîrziere cu plăţile pentru împrumuturile acordate în vederea construcţiei casei (caselor) de locuit, precum şi pentru exploatarea ei, serviciile comunale prestate şi lucrările de reparaţie datoria din partea membrului cooperativei se încasează de către consiliul de conducere a cooperativei pe baza titlurilor executorii ale birourilor notariale.
    54. Membrii cooperativei de construire a locuinţelor şi membrii familiilor lor pot să participe personal la construirea casei (caselor) de locuit. De costul consumului lor de muncă se ţine cont de comun acord cu organizaţia de construcţie de antrepriză în suma mijloacelor, care urmează să fie vărsate drept plată a costului construcţiei.
    [Pct.55 exclus prin HG342 din 10.07.91]
    56. De regulă, un membru al cooperativei de construire a locuinţelor poate fi membru numai al unei singure cooperative. În caz dacă, totuş, el are nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative, membrul cooperativei, pe baza unei hotărîri a comitetului executiv al Sovietului local respectiv de deputaţi ai norodului poate fi luat la evidenţă pentru intrarea în altă cooperativă de construire a locuinţelor pe baze generale.
    După primirea ordinului de repartiţie la o altă cooperativă de construire a locuinţelor persoana indicată trebuie să fie exclusă din rîndul membrilor cooperativei de la fostul domiciliu. Membrul major al cooperativei, care a rămas să trăiască în apartamentul cooperatist are dreptul preferneţioal de a întra în rîndurile membrilor cooperativei respective. Aceaş regulă se aplică şi la mutarea membrului cooperativei într-o încăpere de locuit din fondul locativ de stat sau obştesc sau într-o casă de locuit, ce-i aparţine cu titlu de proprietate privată.
    57. Dacă în casa complect ocupată a cooperativei de construire a locuinţelor s-a eliberat vre-un apartament, membrii acestei cooperative, care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative şi care sînt luaţi la evidenţă la consiliul de conducere al cooperativei, se bucură de dreptul preferenţial de a primi acest apartament.
    În acest caz drept îmbunătăţire a condiţiilor locative se consideră de asemenea şi primirea apartamentului la un etaj mai sus ori mai jos.
    În caz de o necesitate egală de îmbunătăţire a condiţiilor locative se dă preferinţă membrului cooperativei, care a fost luat la evidenţă mai înainte.
    Îmbunătăţirea condiţiilor locative ale membrului cooperativei poate fi satisfăcută punîndu-i-se la dispoziţie un apartament, ce s-a eliberat în această cooperativă, cu un spaţiu locativ mai mare ori un apartament cu un număr mai mare de odăi în corespundere cu componenţa familiei sale. În acest caz membrul cooperativei este obligat să elibereze apartamentul, pe care-l ocupase anterior, de toate persoanele ce au locuit înpreună cu el.
    Dacă în această cooperativă nu-i posibilitate de a îmbunătăţi condiţiile locative ale membrului cooperativei, punîndu-i-se la dispoziţie un apartament cu un spaţiu locativ mai mare ori un apartament cu un număr mai mare de odăi, atunci, în cazuri excepţionale, lui i se poate pune la dispoziţie un alt apartament, eliberat în această cooperativă. Dacă membrului cooperative i se pune la dispoziţie un alt apartament, coopertiva este în drept, în conformitate cu cerinţele punctului 50 al prezentului Statut-model, să-i rezerveze apartamentul eliberat unui membru al familiei lui, cu condiţia ca acesta să între în rîndurile memebrilor cooperativei.
    Dacă în cooperativă nu se găsesc membri ce au nevoie de îmbunătăţire a condiţiilor locative apartamentul eliberat se pune la dispoziţia unei persoane, care este luată la evidenţă pentru a intra în cooperativa de construire a locuinţelor, înregistrat la comitetul executiv al Sovietului local respectiv de deputaţi ai norodului, la întreprinderea, organizaţia, colhozul, unde el lucrează.
    În caz de refuzul neîntemeat din partea adunării generale (adunării împuterniciţilor) de primire în cooperativă cetăţenilor sus arătaţi rezervarea pentru ei a apartamentelor eliberate în casele de locuit cooperatiste se efectuează printr-o hotărîre a comitetului executiv respectiv al Sovietului local de deputaţi ai norodului.
    Litigiile dintre membrii cooperativei cu privire la dreptul preferenţional de primire a apartamentului eliberat nu pot fi atacate pe cale judiciară.
Persoanele, cărora le-a fost transmis dreptul de proprietate asupra apartamentelor în casele cooperativei de locuinţe şi de construţie a locuinţelor, capătă dreprul prioretar de intrare în cooperativă.
    [Pct.57 modificat prin HG342 din 10.07.91]
    [Pct.57 în redacţia HG111 din 06.04.89, Veștile 10/05.10.89 art.263]
    58. În cooperativă se duce evidenţa membrilor cooperativei, care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative. În acest scop în fiecare cooperativă se descid registre de evidenţă (anexa nr.7).
    Registul de evidenţă este ţinut de preşedintele cooperativei, el trebuie să fie numerotat şi şnuruit, autentificat prin semnătura preşedintelui şi ştampila cooperativei. Registrul de evidenţă se păstrează în permanenţă ca un document de evidenţă riguroasă şi urmează să fie supus unei verificări anuale la începutul fiecătui an de către comitetul executiv al Sovietului local de deputaţi ai norodului, care a înregistrat statutul cooperativei.
    [Pct.58 în redacţia HG111 din 06.04.89, Veștile 10/05.10.89 art.263]
    59. Membrii cooperativei de construire a locuinţelor, ce au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative, care doresc să primească o încăpere de locuit cu o suprafaţă mai mare ori cu un număr mai mare de camere într-o casă de locuit a altei cooperative se află la rînd la comitetul executiv al Sovietului local de deputaţi ai norodului.
    Membrii familiei ale membrului cooperativei de construire a locuinţelor pot să se afle la evidenţă pentru primirea unui apartament separat pe baze generale numai la comitetul executiv al Sovietului local de deputaţi ai norodului ori la locul de lucru. Consiliile cooperativelor în funcţiune nu sînt în drept să-i pună la eidenţa celor ce au nevoie de îmbunătăţire a condiţiilor locative pentru a primi apartamente eliberate în casa cooperatistă.
    60. Membrul cooperativei de construire a locuinţelor are dreptul:
    1) să trăiască împreună cu familia sa în încăperea de locuit ce i s-a pus la dispoziţie în casa cooperatistă;
    2) să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale cooperativei;
    3) să iasă în orice moment din cooperativă pe baza liberului său consimţămînt, la cererea sa. În caz de ieşire din cooperativă pînă la instalarea locatarilor în casa de locuit a unuia din soţi, celălalt soţ, care doreşte să intre în rîndurile membrilor cooperativei, se bucură de dreptul preferenţial faţă de toate celelalte persoane pentru a fi primit în rîndul membrilor cooperativei respective;
    4) date fiind motive întemeiate şi cu consimţămîntul adunării generale a membrilor cooperativei (adunării împuterniciţilor), permisiunea comitetului executiv al Sovietului local de deputaţi ai norodului, să-şi transmită partea socială oricărui membru major al familiei, care locuieşte permanent împreună cu el şi este înscris în acest apartament cooperatist. Unul din soţi îşi poate transmite partea socială numai cu consimţămîntul celuilalt soţ, dacă acumulările părţii sociale s-u format în timpul căsniciei;
    5) cu consimţămîntul consiliului de conducere al cooperativei să închirieze în modul stabilit încăperea pe care o ocupă sau o parte a ei.
    Mărimea plăţii pentru încăperea de locuit (o parte a ei) închiriată în casa cooperativei de construire a locuinţelor, nu trebuie să fie mai mare decăt cheltuielile de exploatare care se încasează de la chiriaş, ce cad asupra încăperii (unei părţi a ei) închiriate;
    6) cu consimţămîntul tuturor membrilor majori ai familiei ce trăiesc împreună cu el să instaleze în modul stabilit în apartamentul său persoane întreţinute inapte de muncă, precum şi locatari temporari conform condiţiilor, prevăzute în articolul 83 al Codului cu privire la locuinţe al RSS Moldoveneşti.
    De un asemenea consimţămînt nu este nevoie pentru instalarea soţului şi copiilor minori;
    7) cu consimţămîntul membrilor familiei care trăiesc împreună cu el şi cu permisiunea comitetului raional, orăşenesc, raional din oraşe al Sovietului de deputaţi ai norodului să schimbe încăperea de locuit pe care o ocupă cu o altă încăpere de locuit în casele Sovietelor loace, organizaţiilor de stat, cooperatiste şi altor organizaţii obşteşti, precum şi în casele altor cooperative de construire a locuinţelor, situate atît în centrul populat, unde domiciliază el, precum şi în alte centre populate, cu condiţia ca persoana care se instalează în casa cooperativei de construire a locuinţelor să fie primită în rîndul membrilor cooperativei, respectîndu-se ordinea stabilită.
    Dacă între membrul cooperativei de construire a locuinţelor şi membrii familiei lui nu s-a ajuns la un acord cu privire la schimb, atunci membrul cooperativei, precum şi membrul familiei lui, căruia i se recunoaşte dreptul asupra unei părţi a acumulărilor părţii sociale este în drept să ceară pe cale judiciară schimbul silit al încăperii de locuit ocupate cu încăperi de locuit din diferite case (apartamente).
    În cazul cînd se schibă un apartament cooperatist pe un alt apartament (în casa cooperatistă de locuit) se transmit reciproc sume egale de acumulări de părţi sociale. Diferenţa din acumulările părţii sociale trebuie să fie depusă de cel nou primit în cooperativa respectivă, iar cel care iese din cooperativă s-o primească de la această cooperativă.
    Dacă într-un apartament cooperatist, împărţit între doi membri ai cooperativei, se eliberează încăperea de locuit al unuia dintre ei, ea se pune la dispoziţia altui membru al cooperativei ce rămîne în acest apartament, care are nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative, cu condiţia ca dînsul să achite cotele necesare de participare;
    8) membrii familiei membrului cooperativei, care trăiesc împreună cu el, dispun de drepturi egale cu membrul cooperator de folosire a încăperilor de locuit în casa de locuit cooperatistă.
Membrul cooperativei de construcţie a locuinţelor, care a depus cota-parte deplină pentru apartamentul pus la dospoziţia lui spre folosinţă, capătă dreprtul de proprietate asupra acestui apartament.
    [Pct.60 modificat prin HG342 din 10.07.91]
    61. Membrul cooperativei de construire a locuinţelor este obligat:
    1) să îndeplinească prevederile prezentului Statut, hotărîrile adunării generale a membrilor cooperativei (adunării împuterniciţilor) şi consiliului de conducere al cooperativei, precum şi hotărîrile comitetelor executive ale Sovietelor locale de deputaţi ai norodului şi actelor emise de organele puterii de stat şi de conducere;
    2) să depună taxele de înscriere şi vărsămintele în contul părţii sociale, ratele de achitare a împrumutului şi plăţile pentru întreţinerea, exploatarea şi reparaţia capitală a casei (caselor) cooperatiste în proporţiile şi în termenele, stabilite la adunarea geneală a membrilor cooperativei (adunarea împuterniciţilor);
    3) să folosească încăperile de locuit potrivit destinaţiei lor;
    4) să se comporte grijuliu faţă de casa, în care locuişte familia lui, să efectueze la timp reparaţia curentă a apartamentului, să întreţină în deplină ordine şi în bună stare încăperile de locuit şi auxiliare şi instalaţiile;
    5) să respecte regulile de folosire a încăperilor de locuit şi regulile de conveţuire socialistă;
    6) să cheltuiească economicos apa, gazele, energia electrică şi termică;
    7) în caz de ieşire din cooperativă şi eliberarea apartamentului să predeie în bună stare încăperile de locuit ocupate.
    62. Membrul cooperativei de construire a locinţelor poate fi exclus din cooperativă în cazurile:
    1) intrării nelegitime în cooperativă în legătură cu prezentarea unor date ce nu corespund realităţii sau ca urmare a unor acţiuni contrare legii din partea persoanelor oficiale, care au servit drept bază pentru primirea sa în cooperativă;
    2) încălcării sistematice a prevederilor Statutului cooperativei de construire a locuinţelor, neîndeplinirii hotărîrilor adunării generale a membrilor cooperativei (adunării împuterniciţilor);
    3) distrugerii sau deteriorării sistematice a încăperii de locuit ori folosirii ei contrar destinaţiei;
    4) încălcării sistematice a regulilor conveţuirii socialiste, ceia ce face imposibilă pentru alţii domicilierea împreună cu membrul cooperativei în acelaş apartament sau aceiaş casă, dacă măsurile de prevenire şi de înrîurire obştească s-au dovedit a fi zădarnice;
    5) închirierii apartamentului prin încălcarea ordinii stabilite;
    [Pct.62 subpct.5) modificat prin HG342 din 10.07.91]
    6) neachitării în curs de trei luni, fără motive întemeiate a plăţilor pentru achitarea împrumutului de stat pentru reparaţia capitală serviciilor cumunale şi cheltuielilor de exploatare;
    7) plecării la domiciliu stabil în alt centru populat;
    8) constatării pe cale judiciară, că banii depuşi la cooperativă în contul părţii sociale n-au fost dobîndiţi prin muncă, ci prin folosirea ilegală a mijloacelor de stat, cooperatiste, obşteşti;
    9) îmbunătăţirii condiţiilor locative în modul stabilit de lege pînă în momentul constuirii casei de locuit a cooperativei sau instalării în ea a locatarilor;
    10) exchivării în curs de o lună după complectarea cu locatari a casei fără motive întemeiate de a primi ordinul de repartiţie şi de a se muta în apartamentul ce i s-a pus la dispoziţie în casa de locuit cooperatistă, precum şi neîndeplinirii obligaţiilor sale în ce priveşte eliberarea apartamentului din casa Sovietului local de deputaţi ai norodului, întreptinderii, instituţiei, organizaţiei;
    11) lipsirii de drepturile de părinte, dacă domicilierea lui împreună cu copiii, faţă de care el a fost lipsit de drepturile de părinte este declarată imposibilă.
    63. Persoana exclusă din rîndurile cooperativei de construire a locuinţelor urmează să fie evacuată pe cale judiciară împreună cu toţi membrii familiei pe baza acţiunii consiliului de conducere al cooperativei sau a comitetului executiv al Sovietului de deputaţi ai norodului.
    Cu consimţămîntul comitetului executiv al Sovietului raional, orăşenesc, raional din oraşe de deputaţi ai norodului membrii familiei care trăiesc împreună cu membrul exclus al cooperativei îşi pot rezerva dreptul de a se folosi de apartamentul cooperatist cu condiţia că unul dintre ei să între în rîndurile membrilor cooperativi. Totodată soţului rămas în el i se acordă dreptul preferenţial de a întra în rîndul membrilor cooperativei, dacă acumlarea părţii sociale s-a format în timpul căsniciei.
    64. Persoanei, care a ieşit din rîndurile membrilor cooperative acumulările părţii sale sociale cu reţinerea vărsămîntului de înscriere, a cotilor de amortizare, iar apartamentul eliberat se pune la dispoziţia unei alte persoane, nou primite în rîndurile cooperativei conform hotărîrii adunării generale a membrilor cooperative, aprobate de comitetul executiv al Sovietului raional, orăşenesc, raional din oraşe, de deputaţi ai norodului.
    Acumulările părţii sociale se restituie persoanei, care a ieşit din rîndul membrilor cooperativei, după primirea vărsămîntului părţii sociale de la membrul nou primit al cooperativei, dar într-un termen nu mai tîrziu de două luni.
    Dacă dreptul la partea socială (o parte a ei) este disputat de soţul cetăţeanului, care a ieşit din rîndul membrilor cooperativei, acumulările părţii sociale se restituie pe baza hotărîrii instituţiei judecătoreşti.
    65. Mărimea părţii sociale a noului membru al cooperativei nu poate fi mai mică valorii de bilanţ a apartamentului ce i s-a pus la dispoziţie.
    În cazurile, cînd creditul de stat încă nu este achitat, consiliul de conducere al cooperativei trebuie să ieie de la membrul nou primit al cooperativei un angajament de plată a părţii rămase a creditului de stat.
    66. Persoanei, excluse din rîndurile membrilor cooperativei pentru motivele indicate în subpunctul 9 al punctului 62 din prezentul Statut, acumulările de fonduri cooperatiste nu se restituie, dar în modul stabilit de lege se trec la venitul statului.
    67. Partea socială a membrului decedat al cooperativei trece la moştenitorii săi în modul stabilit de lege.
    Adunarea generală a membrilor cooperativei (adunarea împuterniciţilor), cu autorizaţia comitetului executiv al Sovietului raional orăşenesc, raional din oraşe de deputaţi ai norodului, are dreptul să primească în rîndurile membrilor cooperativei pe unul sau pe cîţiva moştenitori ai membrului decedat al cooperativei, care au locuit împreună cu el pe baza dreptului de membri ai familiei sau care au dus o gospodărie comună, dacă în acest apartament este cîte o cameră izolată pentru fiecare din ei.
    Persoana primită în rîndurile membrilor cooperativei în locul cooperatorului decedat este răspunzător faţă de cooperativă pe baza angajamentelor sale.
    Moştenitorilor, care în timpul vieţii celui ce a lăsat moştenirea, n-au locuit în comun cu el, ori au locuit, dar au refuzat de a folosi mai departe această încăpere, cooperativa le plăteşte costul cotei de participare ori a părţii ei.  
    Moştenitorul membrului decedat al cooperativei, care în timpul vieţii celui ce a lăsat moştenirea n-a locuit în comun cu el, dar are nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative şi domiciliază în localitatea dată, poate fi primit în rîndurile membrilor cooperativei, avînd consimţămîntul prealabil al comitetului executiv al Sovietului respectiv de deputaţi ai poporului.  
    Litigiile dintre cîţiva moştenitori domiciliaţi într-un apartament cooperatist al membrului decedat al cooperativei în chestiunea dreptului la suprafaţa locativă în casa cooperativei se rezolvă şe cale judiciară.
    Transmiterea părţii sociale înainte de primirea apartamentului din casa cooperativei, cît şi transmiterea părţii sociale către membrul familiei, care deşi locuieşte împreună cu membrul cooperativei, însă nu permanent, ci temporar, nu se admite.
    [Pct.67 în redacţia HG111 din 06.04.89, Veștile 10/05.10.89 art.263]
    68. Partea socială ce este un bun comun al soţilor, în caz de desfacere a căsătoriei, poate fi împărţită pe cale judiciară, dacă există posibilitatea de a se pune la dispoziţia fiecăruia cîte o cameră separată în apartamentul pe care-l ocupă.
    Folosirea mai departe a suprafeţei locative de către soţul divorţat, căruia instanţa judecătorească i-a recunoscut dreptul la o cotă a părţii sociale, se admite cu condiţia întăririi lui în rîndul membrilor cooperativei. La împărţirea apartamentului se ia în consideraţie numărul membrilor familiei, domiciliaţi împreună şi alţi factori.
    Dacă nu este posibil ca la dispoziţia soţilor divorţaţi să li se pună camere separate izolate, soţul-asociat plăteşte cota respectivă a acumulărilor părţii sociale fostului soţ, care nu este membru al cooperativei. Soţul divorţat, care a primit o cotă a acumulărilor părţii sociale, pierde dreptul de a se folosi de încăperea de locuit şi urmează a fi evacuat pe cale judiciară.
    Totuş, soţul divorţat, care nu este membru al cooperativei, poate să-şi menţină dreptul de a se folosi de încăperea de locuit, dacă pe lîngă el rămîn copii minori, precum şi dacă există şi alte împrejurări, declarate de instanţa judecătorească, ca fiind întemeiate, dacă el se obligă să între în rîndul membrilor cooperativei. În acest caz soţul divorţat, care nu este membru al cooperativei, plăteşte soţului-asociat cota respectivă a acumulărilor părţii sociale, iar ultimul îşi pierde dreptul de a se mai folosi de încăperea de locuit şi umează a fi evacuat pe cale judiciară.
    Horătîrea instanţei judecătoreşti cu privire la împărţirea părţii sociale şi acordarea către soţii divorţaţi a dreptului de a se folosi de încăperea de locuit este obligatori pentru cooperativă şi comitetul executiv al Sovietului raional, orăşenesc, raional din oraşe de deputaţi ai norodului la rezolvare chestiunii cu privire la rămînerea acestor persoane ca membri în cooperativă.
    69. Dacă soţilor divorţaţi sau cîtorva moştenitori li se pun la dispoziţie camere separate izolate, partea socială datorată pentru suprafaţa locativă comună se depune de membrii cooperativei proporţional cu suprafaţa locativă ocupată de ei.
    70. Membrii cooperativei de construire a locuinţelor sînt obligaţi să acopere cheltuielile pentru conducerea casei (caselor) de locuit şi exploatarea ei (lor), în cuantumul stabilit de adunarea generală (adunarea împuterniciţilor) a membrilor cooperativei.
    71. Membrul cooperativei de construire a locuinţelor îşi menţine dreptul asupra apartamentului în casa cooperativei, indiferent de reducerea componenţei familiei sau perderea dreptului la o suprafaţă locativă suplimentară.
V. Organele de conducere ale cooperativei
    72. Organele de conducere ale cooperativei de construire a locuinţelor sînt adunarea generală a membrilor cooperativei (adunarea împuterniciţilor) şi consiliul de conducere al cooperativei.
    73. Dacă cooperativa are mai mulţi de 60 de membri, pe baza unei hotărîri a adunării generale a membrilor cooperativei, în locul adunării generale poate fi constituită adunarea împuterniciţilor. Adunarea împuterniciţilor posedă aceliaşi împuterniciri ca şi adunarea generală.
    74. Împuterniciţii se aleg cîte un reprezentant din partea a 5 membri ai cooperativiei pe un termen de doi ani la adunarea generală a membrilor cooperativie. În cooperativle comasate (peste trei blocuri de case locative sau mai mult de 150 membri) se alege un împuternicit din parte a 10-30 membri ai cooperativei. Alegerea se face, de regulă, pe blocuri.
    75. Adunarea generală a membrilor cooperativei (adunarea împuterniciţilor) este organul suprem de conducere al cooperativei de construire a locuinţelor şi rezolvă următoarele chestiuni:
    1) adoptă statutul cooperativei;
    2) primeşte cetăţeni în rîndul membrilor cooperativei şi exclude din rîndul membrilor cooperativei;
    3) aprobă planurile, listele de titluri, documentaţia de proiect şi deviz pentru construirea casei (caselor) de locuit şi clădirilor gospodăreşti ale cooperativei, precum şi listele de titluri pentru reparaţiile capitale ale casei (caselor), planul anual economico-financiar şi darea de seamă de îndeplinire a lui;
    4) repartizează apartamentele între membrii cooperativei şi rezolvă chestiunea cu privire la aplicarea coeficientului de corectare la deteminarea costului unui apartament;
    5) cu consimţămîntul comitetului executiv al Sovietului local respeciv de deputaţi ai norodului acordă permisiunea necesară membrului cooperativei de a-şi transmite partea sa socială membrilor maturi ai familiei;
    6) stabileşte mărimea vărsămîntului de înscriere (nu mai mult de 50 de ruble de la fiecare membru al cooperativei) şi a vărsămîntului pe contul părţii sociale, precum şi a vărsămintelor membrilor cooperativei pentru exploatarea, întreţinerea şi reparaţia capitală a casei (caselor) de locuit, conform legislaţiei în vigoare;
    7) formează fondurile speciale ale cooperativei;
    8) alege dintre membrii cooperativei consiliul de conducere (preşedintele) şi comisia de revizie (revizorul) a cooperativei, examinează plîngerile împotriva acţiunilor membrilor cooperativei, precum şi împotriva acţiunilor preşedintelui, membrilor consiliului de conducere şi comisiei de revizie; recheamă înainte de termen pe unii membri din componenţa consiliului de conducere (pe preşedinte) şi comisiei de revizie (pe revizor) a cooperativei. Realegerea îninte de termen a preşedintelui cooperativei se efectuează cu consimţămîntul comitetului executiv al Sovietului local al deputaţilor norodului;
    9) stabileşte modul de exploatare a casei (caselor) de locuit cooperatiste;
    10) adoptă hotărîri cu privire la transmiterea reţelelor de apeducte canalizare, alimentare termică şi cu gaze, a instalaţiilor de gaze din interiorul apartamentelor, a reţelelor telefonice şi substiţiilor către întreprinderile şi organizaţiile respective pentru exploatare şi întreţinere;
    11) apobă statele personalului de lucrători salariaţi ai cooperativei, stabilind plata muncii lor conform salariilor funcţiei stabilite pentru organizaţiile respective de stat;
    12) examinează chestiunile privind necesitatea reorganizării cooperativei, precum şi alte chesiuni ale activităţii cooperativei.
    76. Adunarea generală a membrilor cooperativei (adunarea împuterniciţilor) se convoacă de consiliul de conducere (preşedinte) cel puţin de două ori pe an.
    Adunarea extraordinară se convoacă în termen de zece zile la cererea unei treimi a membrilor cooperativei (împuterniciţilor), la cererea comisiei de revizie (revizorului), a comitetului executiv al Sovietului respectiv al Sovietului de deputaţi ai norodului, care a înregistrat statutul cooperativei, precum şi la rugămintea unor membri ai cooperativei în legătură cu schimbul de apartamente ori rezolvarea altor chestiuni de competenţa adunării generale (adunării împuterniciţilor).
    Adunarea generală a membrilor (adunarea împuterniciţilor) este considerată legală, dacă la lucrările ei participă mai mult de jumătate din numărul total al membrilor cooperativei (împuterniciţilor).
    Membrul cooperativei are dreptul să deie însărcinare în scris de a participa la adunarea generală (împuterniciţilor) oricărui membru major al familiei, care locuieşte împreună cu el.
    Hotărîrea adunării generale este valabilă dacă pentru ea au votat nu mai puţin de două treimi din numărul de membri ai cooperativei sau persoane împuternicite de ei care au luat parte la această adunare.
    [Pct.76 modificat prin HG365 din 28.04.99, MO45-47/06.05.99 art.356]
    77. Conducerea cooperativei se alege de adunarea generală a membrilor cooperativei (adunării împuterniciţilor) într-un număr de cel puţin trei oameni pe un termen de doi ani.
    Consiliul de conducere alege din componenţa sa un preşedinte, un locţiitor al acestuia şi un secretar. Dacă cooperativa are mai puţin de 12 membri, în locul consiliului de conducere se alege un preşedinte al cooperativei, dotat cu aceliaş împuterniciri, ca şi consiliul de conducere.
    78. Consiliul de conducere (preşedintele) cooperativei este organul executiv al cooperativei, răspunzător în faţa adunării generale (adunării împuterniciţilor) membrilor cooperativei.
    Preşedintele consiliului de conducere, de regulă, îşi îndeplineşte obligaţiile încredinţate pe baze obşteşti, şi numai cînd este mare volumul de lucrări, cu autorizaţia adunării generale a membrilor cooperativei (adunării împuterniciţilor), munca sa poate fi plătită din mijloacele cooperativei.
    79. Consiliului de conducere (preşedintelui) cooperativei îi revin următoarele obligaţii:
    1) administrarea casei (caselor) de locuit, asigurarea respectării necondiţionate de către cooperativă şi de toţi membrii cooperativei a legislaţiei în vigoare, referitoare la activitatea cooperativei şi prevederilor prezentului Statut;
    2) îndeplinirea formelor şi achitare a creditului bancar pentru construirea casei (caselor), asigurarea folosirii mijloacelor cooperativei şi a creditului bancar conform destinaţiei lor speciale;
    3) prezentarea la timp către comitetul executiv al Sovietului de deputaţi ai norodului de la locul unde se află cooperativa a informaţiei despre apartamentele eliberate în casa de locuit cooperatistă;
    4) asigurarea încasării în mărimea stabilită de la membrii cooperativei a vărsămintelor de înscriere şi părţilor sociale, precum şi a vărsămintelor pentru întreţinerea, exploatarea, reparaţia capitală ale casei (caselor), a plăţilor pentru serviciile comunale şi alte servicii prestate în mărimile stabilite;
    5) întocmirea planurilor, listelor de venituri şi cheltueli, dările de seamă;
    6) asigurarea participării în comisia de recepţie pentru luarea în exploatare a casei cooperativei;
    7) efectuarea la timp a decontărilor pentru serviciile comunale şi alte servicii prestate de organizaţiile comunale şi de locuinţe şi de alte organizaţii;
    8) reprezentarea cooperativei în toate instituţiile şi organizaţiile de stat şi obşteşti;
    9) prezentarea la comitetul executiv al Sovietului local de deputaţi ai norodului a cererilor şi calculelor pentru includerea în planul organizaţiilor de proiectare, construcţii şi reparaţii a lucrărilor ce urmează să se îndeplieasxcă pentru cooperativă;
    10) asigurarea ţinerii lucrărilor de secretariat, a evidenţei contabile şi statistice şi a dărilor de seamă ale cooperativei;
    11) prezentarea cel puţin o dată pe an a dărilor de seamă în faţa adunării generale a membrilor cooperativei (adunării împuterniciţilor);
    12) organizarea cuvenită a exploatării, întreţinerii şi reparaţiei casei (caselor) de locuit cooperatiste;
    13) stabilirea de comun acord cu organizaţia de construcţii de antrepriză a volumului cheltuielilor de muncă al membrilor cooperativei şi al membrilor familiilor lor, care au luat parte la construirea casei (caselor) de locuit, a ordinii trecerii valorii acestor cheltuieli în contul părţii sociale;
    14) primirea la lucru şi eliberarea de la lucru a muncitorilor şi slujbaşilor care deservesc casa (casele) cooperativei;
    15) încheierea de contracte şi săvîrşirea altor tranzacţii în numele cooperativei;
    16) ţinerea evidenţei membrilor cooperativei, care sînt în drept să primească un apartament ce s-a eliberat în casa de locuit a cooperativei respective, întocmirea listelor membrilor cooperativei şi a membrilor familiilor lor, îndeplinirea lucrărilor de birou;
    17) coordonarea preliminară a schimbului apartamentului cooperatist cu aprobarea lui ulterioară la adunarea generală a membrilor cooperativei (adunarea împuterniciţilor);
    18) îndeplinirea altor obligaţii, care decurg din prezentul Statut;
    80. Consiliul de conducere (preşedintele) al cooperativei are dreptul să dispună, în conformitate cu planul financiar şi planul de construcţii, aprobate de adunarea generală (adunarea împuterniciţilor), de mijloacele cooperativei, aflate pe contul ei la bancă.
    Consiliului de conducere (preşedintelui) îi este interzis să primească în numerar de la memrii cooperativei vărsămintele de înscriere şi părţile sociale, precum şi alte plăţi.
    După expirarea a două luni după încheierea anului financiar consiliul de conducere este obligat să prezinte la comitetul executiv al Sovietului respectiv de deputaţi ai norodului o dare de seamă asupra activităţii financiare şi de gospodărire pe anul trecut.
    81. Comisia de revizie a cooperativei se alege de adunarea generală a membrilor cooperativei într-o componenţă de trei oameni pe termen de doi ani, fiind organul ce controlează şi revizuieşte activitatea consiliului de conducere a cooperativei.
    Comisia de revizie alege din componenţa sa un preşedinte. Membrii comisiei de revizie participă la şedinle consiliului de conducere al cooperativei cu drept de vot consultativ.
    Dacă cooperativa are mai puţin de 12 membri, în locul comisiei de revizie se alege un revizor, care îndeplineşte funcţiile comisiei de revizie.
    82. Comisiei de revizie în revin următoarele obligaţii:
    1) efectuarea nu mai rară de o dată pe an a unor revizii planificate ale activităţii financiare şi de gospodărire a cooperativei cu prezentarea ulterioară a raportului despre rezultatele reviziei la adunarea generală a membrilor (adunarea împuterniciţilor);
    2) verificarea corectitudinii, calculării şi vărsării la timp în buget a impozitelor de stat şi a altor plăţi prevăzute de lege;
    3) aducerea la cunoştinţa adunării generale a membrilor cooprerativei (adunării împuterniciţilor) şi comitetului executiv al Sovietului local respectiv de deputaţi ai norodului despre încălcările scoase la iveală ale legislaţiei în vigoare şi ale statutului cooperativei, precum şi acţiunile nelegitime ale consiliului de conducere şi ale unor persoane oficiale.
    83. În componenţa consiliului de conducere şi a comisiei de revizie a cooperativei de construire a locuinţelor nu pot intra în acelaş timp soţii, părinţii, copiii, nepoţii, fraţii drepţi, surorile şi soţii lor.
    Membrii familiei membrilor cooperativei nu pot fi aleşi în componenţa consiliului de conducere, împutetniciţilor şi comisiei de revizie.
    84. Membrii consiliului de conducere şi ai comisiei de revizie, care prin acţiunile lor au priciunit pagube materiale cooperativei, poartă faţă de ea răspundere materială în modul prevăzut de lege.
VI. Controlul asupra activităţii cooperativei
şi examinarea litigiilor
    85. Comitetele executive ale Sovietelor locale de deputaţi ai norodului îşi exercită controlul asupra activităţii cooperativei de construire a locuinţelor, asupra exploatării şi reparaţiei caselor ce le aparţin.
    Ministerul gospodăriei comunale şi de locuinţe al RSS Moldoveneşti îşi exercită controlul şi conducerea metodică a activităţii financiare şi de gospodărire a cooperativelor de construire a locuinţelor.
    86. Comitetul executiv al Sovietului raional, orăşenesc, raional din oraş de deputaţi ai norodului are dreptul să anuleze hotărîrea adunării generale a membrilor coopertivei de construire a locuinţelor (adunării împuterniciţilor) sau a consiliului de conducere (preşedintelui) cooperativei, dacă ea este în contradicţie cu legislaţia în vigoare sau cu prezentul Statut.
    Dacă cooperativa adoptă a doua oară o hotărîre ilegală sau în termen de o lună din ziua anulării hotărîrii nu-şi revizuieşte hotărîrea cu privire la primirea unor cetăţeni în cooperativă comitetul executiv al Sovietului raional, orăşenesc, raional în oraş de deputaţi ai norodului adoptă o hotărîre a sa, obligatorie pentru îndeplinirea de către cooperativă.
    87. Comitetul executiv de deputaţi ai Sovietului raional, orăşenesc, raional din oraşe de deputaţi ai norodului poate pune în faţa adunării generale a membrilor cooperativei de construire a locuimţelor chestiunea cu privire la comasarea cooperativei, despre excluderea unor persoane din rîndurile membrilor cooperativei şi cu privire la eliberarea de la îndatoririle de preşedinte al cooperativei, membru al consiliului de conducere sau comisie de revizie, dacă ei au comis o încălcare a legislaţiei în vigoare sau Statutlui cooperativei.
    Dacă cooperativa nu este de acord cu propunerea comitetului executiv al Societului respectiv de deputaţi ai norodului chestiunea se rezolvă definitiv de către comitetul executiv;
    Hotărîrea comitetului executiv al Sovietului local de deputaţi ai poporului cu privire la excluderea din rîndurile membrilor cooperativei poate fi examinată pe cale judiciară.
    [Pct.87 modificat prin HG111 din 06.04.89, Veștile 10/05.10.89 art.263]
    88. Litigiile juridico-civile dintre cooperativă şi membrii ei (membrii familiei asociatului sau fostului soţ), precum şi dintre membrul coopertivei şi membrii familiei lui urmează să fie rezolvate pe cale judiciară. Litigiile dintre cooperativă şi organizaţiile de stat, cooperatiste şi obşteşti se examinează în organele arbitrajului de stat.
VII. Încetarea activităţii coopertivei
    89. Activitatea cooperativei de construire a locuinţelor încetează în virtutea lichidării treburilor şi bunurilor ei în umătoarele cazuri:
    1) recunoaşterea insolvabilităţii cooperativei pe baza hotărîrii unei instanţe judecătoreşti;
    2) recunoaşterea conform hotărîrii comitetului executiv raional, orăşenesc, raional din oraşe, de deputaţi ai norodului că cooperativa s-a abătut de la ţelurile, indicate în prezentul Statut.
    90. Lichidarea treburlor cooperativei de construire a locuinţelor se face în conformitate cu legislaţia în ce priveşte încetarea activităţii organizaţiilor cooperatiste, cu participarea obligatorie a unui reprezentant al comitetului exzecutiv al Sovietului raional, orăşenesc, raional din oraşe şi a reprezentantului instituţiei Băncii de Stat a Uniunii RSS.
    91. Bunurile cooperativei de construire a locuinţelor, rămase după satisfacerea tuturor pretenţiilor prezentate cooperativei, îndeplinirea obligaţiilor de achitare a creditului bancar şi plătirea către membrii cooperativei a acumulărilor părţii sociale, precum şi toate dosarele şi documentele coopertivie se transmit comitetului executiv al Sovietului respectiv raional, orăşenesc, raional din oraş de deputaţi ai norodului.
    92. Foştilor membri asociaţi, care locuiesc în casele cooperativei lichidate, li se acordă dreptul preferenţial de a încheia un contract de închiriere a încăperii de locuit pe care o ocupă.
    93. Pe baza unei hotărîri a adunării generale a cooperativei (adunării împuterniciţilor) cooperativa poate fi reorganizată pe calea împărţirii, fuzionării, anexării.
    Hotărîrea adunării generale (adunării împuterniciţilor) cu privire la reorganizarea cooperativei urmează să fie aprobată de către comitetul executiv al Sovietului raional, orăşenesc, raional din oraş de deputaţi ai norodului.
    Reorganizarea cooperativei se efectuează cu respectarea cerinţelor articolului 39 al Codului civil al RSS Moldoveneşti şi altei legislaţii.

Anexa nr.1
la ordinul Ministrului ocrotirii
sănătăţii al Uniunii RSS din
20.03.1983 nr.330

Aprobată prin ordinul Ministerului ocrotirii sănătăţii
al Uniunii RSS din 28 martie 1983 N 330 (cu complectările,
introduse de ordinul Ministerului ocrotirii sănătăţii al
Uniunii RSS din 23 decembrie 1986 N 1650)

LISTA
bolilor, ce dau dreptul persoanelor, ce suferă de
aceste boli, la obţinerea cu întîetate a spaţiului locativ
    1. Formele evolutive de tuberculoză a tuturor organelor şi sisitemelor cu exretarea baciului Coh.
    2. Boli psihice cu evoluţie cronică, cu simptomatologie psihotică persistentă şi cu alterări pronunţate ale personalităţii (şizofrenie, psihoză maniaco-depresivă, epilepsie, psihoze de involuţie şi senile).
    3. Leziuni organice ale sistemului nervos central cu tulburări grave şi persistente ale funcţiei membrelor extreme şi ale funcţiei organelor bazinului (potacţiunile traumatizmului grav cranio-cerebral, traumele coloanei vertebrale şi măduvei spinării, scleroza difuză, scleroza laterală, amiotrofică, siringomielia, paralizia cerebrală infantilă).
    4. Lepră.
    5. Fistulele stercorale, urinare, vaginale, stima vezicii urinare, anusul nenatural.
    6. Forma gravă de astm bronşic cu accese frecvente, avînd drept complicaţie insuficienţa respiratoare de stadiile II-III.
    7. Hemofilie şi boala lui Vilebrand.
    8. Forme grave de distrofii nervoase-musculare ereditare.
    [Anexa în redacţia HG111 din 06.04.89, Veștile 10/05.10.89 art.263]

Anexa nr.1
la Statutul-model al cooperativei
de construire a locuinţelor din
RSS Moldovenească
C E R E R E
Rog să mă luaţi la evidenţă pentru a intra în rîndurile cooperativei de  construire  a locuinţelor
în vederea construirii unui apartament  cu ________________________________________
                                                                                 una, două, trei camere
din mijloacele proprii şi cu ajutorul creditului bancar.
În apartamentul  cooperativei  împreună  cu mine vor  locui  membriifamiliei mele:
1. _____________________________________________________________________
        gradul de rudenie, numele de familie, prenumele şi numele după tată
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
"____" _____________________19__                  _______________________________
                                                                                         semnătura

Anexa nr. 2
la Statutul-model al cooperativei
de construire a locuinţelor din
RSS Moldovenească
C O N D I C A
de înregistrare a cererilor cetăţenilor cu privire la luarea
la evidenţă pentru a fi primiţi în rîndul membrilor
cooperativei de construire a locuinţelor
Oraşul (raionul) _________________________
Orăşelul (satul) _________________________
______________________________________________________________________
            numirea comitetului executiv al Sovietului local de
______________________________________________________________________
            deputaţi ai norodului, a întreprinderii, instituţiei
______________________________________________________________________
                organizaţiei
Începută la _________________________19___
Încheiată la _________________________19___

Nr. de rînd Numele de familie, prenumele, numele după tată Adresa persoanei ce ocupă încăperea de locuit Data intrării Cum i s-a încredinţat examinarea şi data Rezultatele examinării şi data rezolvării chestiunii
1 2 3 4 5 6
           

Anexa nr. 3
la Statutul-model al cooperativei
de construire a locuinţelor din
RSS Moldovenească
A C T U L
de cercetare a condiţiilor locative
Oraşul (orăşelul, satul)_____________________________________________________
Comisia în componenţa: ___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
a verificat condiţiile locative ale tov.___________________________________________
                                                numele de familie, prenumele
______________________________________________________________________
                          numele după tată
domiciliat în casa nr.__________cart.______________str._________________
şi a constat următoarele:
1. Încăperea de locuit din casa ______________________________________________
______________________________________________________________________
Sovietului local de deputaţi ai norodului, departamentul ş.a.m.d. constă din ______ camere cu o suprafaţă locativă de _____ metri pătraţi, camerele sînt izolate, comunică între ele, la etajul ____ într-o casă cu  ____ etaje. Casa e din piatră, din panouri  mari, din diferite  materiale de construcţie, dărăpănată, în  stare  de  avarie;
camera  (ele)  e  uscată, umedă, luminoasă,  întunicoasă  (necesarul  de subliniat).
2. Amenajarea  casei  (încăperii de locuit) ______________  apeduct, canalizaţie, sistem de încălzire ____ baie, ascensor, telefon ş.a.m.d.
3. Contul personal este descis pentru ___________________________________________
                                                  numele de familie
_______________________________________________________________________
                          prenumele, numele după tată
_______________________________________________________________________
4. Pe această suprafaţă locuiesc:

Nr. de rînd Numele de familie, prenumele, numele după tată Raporturile de rudenie De cînd locueşte în acest centru rainal Cînd şi pe ce bază este înscris în acea stă încăpere de locuit Locul de lucru, funcţia, vechimea în muncă
1 2 3 4 5 6
           

În realitate suprafaţa ocupată în medie la un om este de __________metri pătraţi.
Datele suplimentare scoase la iveală despre petiţionar
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Concluzia comisiei:__________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Semnătura membrilor comisiei:
Semnătura petiţionarului
Actul verificării  a  fost examinat la şedinţa comisiei  obşteşti  a
comitetului  executiv  ________al Sovietului de deputaţi  ai  norodului.
Comisia pentru problemele locuinţelor şi traiului a comitetului sindical
________________________________________________________________________
"____" ____________________19 ___
S-a adoptat hotărîrea ______________________________________________________
                                          de a pune la evidenţă,
________________________________________________________________________
                      i s-a refuzat şi cauza refuzului
Protocol nr._________ din "____" ________________19 ___  ______________________
                      Semnătura preşedintelui comisiei

Anexa nr. 4
la Statutul-model al cooperativei
de construire a locuinţelor din
RSS Moldovenească

Nr. derînd Numele de familie, prenumele, nume le după tată Timpul domicilierii în acest punct Timpul şi locul de muncă la întreprindere, instituţie, organizaţie, colhoz specialitatea Componenţa familiei Adresa,volumul şi caracteristica scurtă a încăperii de locuit Nr. şi data hotărîrii de luare la evidenţă Menţiunea despre luarea la evidenţă în cooperativa de cons.a loc Notă
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

Anexa nr. 5
la Statutul-model al cooperativei
de construire a locuinţelor din
RSS Moldovenească
R E G I S T R U L
rîndului cetăţenilor pentru a fi primiţi în rîndurile
cooperativei de construire a locuinţelor
________________________________________________________________________
  denimirea comitetului executiv al Sovietului local de depinaţi ai
________________________________________________________________________
   norodului, întreprinderii, instituţiei, organizaţiei, colhozului

Nr. derîndului stabilit pentru acorda-rea încă perii de locuit Numele de familie, prenumele, nume le după tată Timpul domicilierii şi lucrului în acest punct populat Vechimeaîn muncă la această întreprindere, organizaţie, colhoz Postul ocupat sau munca îndeplinită Componenţa familiei Adresa,volumul şi caracteristica scurtă a încăperii de locuit Nr. şi data hotărîrii de luare la evidenţă Menţiunea despre acordarea încăperii de locuit Notă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Anexa nr. 6
la Statutul-model al cooperativei
de construire a locuinţelor din
RSS Moldovenească
A N G A J A M E N T
"____" ______________19___      ____________________________________
                                                                                     (oraşul, orăşelul)
Subsemnatul ____________________________________________________________
                                              numele de familie, prenumele, numele după tată
am dat cooperativei de construire a locuimţelor___________________________________
                                                                                                     denumirea, numărul
prezentul angajament cum că:

1. Datoria părţii sociale în sumă de __________________________________________
                                                          (cu litere)
  ruble  mă oblig s-o depun pe contul curent al cooperativei de la  "____" __________19  ____  
    pînă la "____"___________________19___ în cote egale în termenele stabilite de consiliul de conducere al cooperativei.
    Odată cu achitarea datoriei mă oblig să plătesc dobîndă pentru cota nedepusă a părţii sociale în proporţie de 0,5 pe an, iar în caz de neachitare la termen a părţilor sociale ordinare - 3% pe an din suma datoriei neachitate în termen.     Dobînzile, ce se cuvin din partea mea pentru perioada construcţiei casei, mă oblig să le plătesc odată cu plata primei părţi sociale pentru achitarea datoriei.
    2. De Statutul cooperativei şi regulile de creditare a construcţie de locuinţe cooperatiste am luat cunoştinţă şi mă oblig să îndeplinesc condiţiile, prevăzute în aceste documente.
    3. Despre schimbarea locului de muncă mă oblig să aduc la cunoştinţă în termen de trei zile consiliului de conducere al cooperativei.

Anexa nr. 7
la Statutul-model al cooperativei
de construire a locuinţelor din
RSS Moldovenească
R E J I S T R U L
evidenţei membrilor cooperativei de construire a locuinţelor nr.___,
care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative în casa
cooperatistă din ________________________
________________________________________________________________________
                                         localitatea, adresa casei şi apartamentului, denumirea şi nr.cooperat.)

Nr. derînd Numele de familie, prenumele, numele după tată Timpul domicilierii în casa de locuit Data depunerii cererii pentru îmbunătăţirea condiţiilor locat. Componenţafamiliei Menţinerea cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor locative (data, numărul  procesului verbal al adunării generale sau adunării împuterniciţilor) Data şi numărul hotărîrii comitetului executiv al Sovietului local de deputaţi ai norodului
1 2 3 4 5 6 7