HGM517/1996
ID intern unic:  296420
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 517
din  18.09.1996
privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ
ambulant şi a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova
Publicat : 07.11.1996 în Monitorul Oficial Nr. 072
MODIFICAT
HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338
HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706
Hot. Guv. nr.151 din 22.02.2000
Hot. Guv. nr.476 din 26.05.97
În scopul protecţiei consumatorilor  şi  îmbunătăţirii  comerţului interior, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă  Regulile de funcţionare a reţelei de comerţ  ambulant (anexa  nr.  1) şi Regulile de comerţ în pieţele din  Republica  Moldova (anexa nr. 2).
2. Ministerul Economiei:
[Pct.2 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
[Pct.2 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
    2. Departamentul Comerţului:
în comun cu Departamentul   Standarde,  Metrologie  şi  Supraveghere Tehnică  va  elabora şi aproba, în modul stabilit,  standardul  Moldovei "Termeni şi noţiuni aplicate în sfera comerţului";
de comun acord  cu  Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor  va elabora  şi aproba nomenclatorul tipurilor de magazine şi  întreprinderi din alimentaţia publică accesibile tuturor.
3. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în comun cu ministerele, departamentele  şi alte organizaţii interesate, în termen de două  luni, va  elabora  şi  prezenta Guvernului proiectul Regulilor cu  privire  la desfacerea  către populaţie a seminţelor, răsadului de legume şi  flori, precum  şi  a puieţilor de pomi fructiferi şi pomuşoare, a butaşilor  de viţă-de-vie.
[Pct.4 în redacţia HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
4. În termen de două luni, de la data publicării, administraţiile tuturor pieţelor vor elabopra şi vor coordona cu Departamentul Standardizare şi Metrologie programele de înlocuire a mijloacelor de măsurare uzate fizic şi moral cu mijloace de măsurare electronice moderne.
    Prim-Ministru
    al Republicii Moldova                         Andrei SANGHELI
    Contrasemnătură:
    Ministrul economiei                      V. Bobuţac
    Ministrul justiţiei                      V. Sturza
Anexă nr.1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 517
din 18 septembrie 1996
R E G U L I L E
de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant
I. Dispoziţii generale
1. Regulile de   funcţionare   a  reţelei  de  comerţ  ambulant   pe teritoriul  Republicii Moldova (în continuare - Regulile)  reglementează comerţul  prin  intermediul  centrelor reţelei de comerţ  cu  amănuntul, desfăşurat  de  agenţii activităţii comerciale, indiferent de  tipul  de proprietate şi forma organizatorico-juridică.
2. La reţeaua  de  comerţ  ambulant  se referă  o  parte  a  reţelei comerciale  cu amănuntul constituită din chioşcuri, pavilioane, cafenele de  vară,  minicafenele,  precum  şi o parte  din  unităţile  comerciale nestaţionare   (tarabe,   coşuri)   şi   puncte   comerciale   ambulante (cărucioare,  cisterne,  autoremorci,  automagazine etc.),  denumite  în continuare "întreprinderi de comerţ ambulant".
3. Prin reţeua   de   comerţ  ambulant  se   efectuează   desfacerea mărfurilor alimentare şi nealimentare din sortimentul simplu, producţiei tipografice  (cărţi,  ziare,  reviste), producţiei  întreprinderilor  de alimentaţie  publică (produse de panificaţie, cofetărie şi de culinărie, tartine etc.), denumite în continuare "comerţ ambulant".
4. Organizarea  comerţului  ambulant  în  locurile  neautorizate  de organele administraţiei publice locale şi eschivarea de la înregistrarea de  stat, în modul stabilit, este calificată drept activitate comercială ilicită,  asupra căreia prezentele Reguli nu  se extind. Persoanele care comit  astfel de contravenţii sînt trase la răspundere administrativă în conformitate cu legislaţia în vigoare.
5. Agenţii activităţii  comerciale,  care  desfăşoară  comerţul ambulant,  se călăuzesc de legislaţia în vigoare şi de actele  normative ce   reglementează  activitatea  comercială  pe  teritoriul   Republicii Moldova, precum şi de prezentele Reguli.
[Anexa nr.1. pct.6 în redacţia HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]"
    6. Pentru încălcarea  sistematică  a Regulilor comerţului  de  către lucrătorii  unităţilor  de  comerţ ambulant licenţa pentru  comerţul  cu amănuntul  şi activităţi în sfera alimentaţiei publice se sistează  pînă la  lichidarea încălcărilor stabilite, iar în cazul încălcării  repetate şi grave a regulilor de comerţ - licenţa se retrage.
[Pct.6 exclus prin HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338, pct.7-36 devin 6-35
[Pct.6 exclus prin HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338, pct.7-36 devin 6-35]
6. Pentru încălcarea sistematică a Regulilor de bază ale comerţului de către angajaţii unităţilor de comerţ ambulant, acestora li se suspendă autorizaţia de amplasare pînă la lichidarea încălcărilor depistate, iar în cazurile încălcărilor repetate şi grave - autorizaţia li se retrage.
II. Modul de deschidere a unităţilor de comerţ ambulant
6. Amplasarea şi deschiderea reţelei de comerţ ambulant staţionar şi mobil se efectuează prin decizia organelor administraţiei publice locale.
7. Agenţii activităţii  comerciale  desfăşoară comerţul ambulant  în baza  autorizaţiei  pentru  amplasarea  obiectelor  comerţului  ambulant într-un  anumit loc, eliberată de către organele administraţiei  publice locale.
[Anexa nr.1. pct.8 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
[Anexa nr.1. pct.8 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
8. Agenţii activităţii  comerciale  desfăşoară comerţul ambulant  în baza  autorizaţiei  pentru  amplasarea  obiectelor  comerţului  ambulant într-un  anumit loc, eliberată de către organele administraţiei  publice locale, precum şi în cazul în care dispun de licenţă pentru comerţul cu amănuntul şi activităţi în sfera alimentaţiei publice, care se acordă în modul stabilit după obţinerea autorizaţiei pentru amplasarea unităţii de comerţ cu amănuntul.
8. Amplasarea  reţelei de comerţ ambulant se efectuează,  ţinîndu-se cont  de  zonele construcţiei locative, prevăzute de Planul  general  al localităţii.
9. Se interzice  comerţul ambulant în preajma edificiilor organelor puterii  şi  administraţiei publice, monumentelor de cultură. În  aceste locuri  el  poate  fi  organizat, prin decizii  speciale  ale  organelor administraţiei   publice  locale,  numai  în  zilele  de  desfăşurare  a acţiunilor  festive. În preajma clădirilor de cult comerţul ambulant  se admite  numai cu consimţămîntul în scris al slujitorului lăcaşului sfînt sau al comunităţii bisericeşti.
10. Autorizaţia  pentru amplasarea unităţilor de comerţ ambulant  pe teritoriul   întreprinderilor,   instituţiilor  şi   organizaţiilor   se coordonează suplimentar cu administraţia acestora.
11. Originalul  autorizaţiei autorizaţia de amplasare a unităţii comerciale se păstrează la lucrătorii comerţului ambulant  pe parcursul  întregii zile de lucru şi se prezintă la cererea organelor de control.
[Anexa nr.1 pct.12 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
[Anexa nr.1 pct.12 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
12. Originalul  autorizaţiei  pentru  comerţul  în  locul  stabilit, precum  şi licenţa pentru comerţul cu amănuntul şi activitatea în  sfera alimentaţiei  publice autorizaţia de amplasare a unităţii comerciale se păstrează la lucrătorii comerţului ambulant  pe parcursul  întregii zile de lucru şi se prezintă la cererea organelor de control.
III. Regimul de lucru
12. Regimul de  lucru al unităţilor de comerţ ambulant îl stabileşte agentul activităţii comerciale de comun acord cu organele administraţiei publice locale  şi se fixează în autorizaţia de amplasare a unităţii comerciale.
[Anexa nr.1. pct.13 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
[Anexa nr.1. pct.13 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
13. Regimul de  lucru al unităţilor de comerţ ambulant îl stabileşte agentul activităţii comerciale de comun acord cu organele administraţiei publice locale  şi se fixează în licenţă autorizaţia de amplasare a unităţii comerciale.
        
IV. Tipurile principale de unităţi de comerţ
ambulant şi cerinţele înaintate faţă de încăperile
şi utilajele acestor obiecte
13. Taraba reprezintă  o  masă  pliantă  de 2  m.p.  Este  interzisă instalarea  tarabei, fără suporturi pliante, direct pe caldarîm,  pămînt sau trotuar.
14. La chioşcuri   se  referă  micile  construcţii  de  tip  închis, confecţionate  din  aluminiu  (sau alt metal uşor) şi  sticlă  (sau  alt material)  în conformitate cu proiectul aprobat de direcţia (secţia)  de arhitectură   a  organelor  administraţiei  publice  locale,  ale  căror suprafaţă nu depăşeşte 12 m.p.
Chioşcurile se  instalează  provizoriu, fără  fundament.  Deplasarea chioşcurilor  se efectuează, în caz de necesitate, la decizia  organelor administraţiei publice locale din contul proprietarilor.
15. La pavilioane  se referă construcţiile din metal uşor şi  sticlă (sau  din  alt material analogic), care se instalează provizoriu  şi  nu sînt construcţii capitale, cu suprafaţa de peste 12 m.p.
16. La cafeneaua de vară, minicafenea se referă construcţiile de tip închis,  semiînchis,  amenajate în baza chioşcurilor,  pavilioanelor  cu terase  şi  mobilă  (mese, scaune) pentru  servirea  consumatorilor,  cu cuplarea  obligatorie  a  acestor  obiecte  la  apeduct  şi  reţeaua  de canalizare.
17. La întreprinderile  de comerţ ambulant staţionare, precum şi  în unităţile  de  comerţ cu transportarea mărfii la destinaţie se  afişează informaţia,  sub  formă de firmă sau inscripţie, executată în  limba  de stat, cu indicarea denumirii proprietarului, regimului de lucru, numelui şi prenumelui vînzătorului.
18. Fiecare unitate  de comerţ ambulant trebuie să fie asigurată  cu inventarul  şi  utilajele respective, iar unităţile comerţului  ambulant staţionare  (chioşcuri,  pavilioane,  cafenele  de  vară,  minicafenele, amenajate în baza chioşcurilor, pavilioanelor) urmează să comercializeze mărfurile  cu  aplicarea  aparatelor  de  casă şi control cu memorie fiscală;  cele  ce  vînd  produse perisabile  - şi cu instalaţii frigorifice. Cîntarele trebuie să fie  în stare  bună, verificate, marcate şi instalate la un loc accesibil pentru cumpărători.
[Anexa nr.1. pct.19 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
V. Comercializarea mărfurilor
19. Vînzătorii  sînt obligaţi să dispună de documentele de  însoţire pentru  mărfurile  ce urmează a fi comercializate (scrisori de  trăsură, facturi, ordine de încasare, dispoziţii de plată, contracte, certificate de   conformitate,  iar  pentru  produsele  de  import  şi   certificate igienice),  în  care  se  indică datele  de  identitate  a  furnizorului (vînzătorului),  cantitatea mărfurilor intrate, preţul şi suma totală şi să le prezinte la prima cerere a organelor de control.
Se interzice recepţionarea şi desfacerea mărfurilor fără documentele respective de însoţire, care să confirme originea şi calitatea lor.
20. Mărfurile  recepţionate  spre vînzare, se expun  în  sortimentul deplin.   La   întreprinderile  de  comerţ  ambulant  mostrele   tuturor mărfurilor  aflate în vînzare trebuie să fie dotate cu etichete, în care se  indică denumirea, preţul şi vizate pe revers de persoana cu  funcţii de  răspundere şi ştampila întreprinderii. Vînzătorul nu are dreptul  să vizeze  de sine stătător etichetele, cu excepţia cazurilor cînd el  este proprietarul unităţii de comerţ ambulant.
21. Sortimentul  mărfurilor   alimentare   puse   în   vînzare   se coordonează,  în  modul stabilit, cu centrele teritoriale de  igienă  şi epidemiologie.
22. În documentele  de  însoţire a produselor perisabile şi  excesiv perisabile,  în  afară de cele menţionate în punctul 20  al  prezentelor Reguli,  se mai fixează data şi ora fabricării acestora, temperatura  de păstrare, termenul-limită de
23. Răspunderea pentru desfacerea mărfurilor de calitate proastă sau falsificate  o  poartă  agentul activităţii comerciale  care  efectuează comerţul ambulant.
24. Se interzice comercializarea prin reţeaua de comerţ ambulant:
a cărnii, mezelurilor,  peştelui,  ouălor şi mierii de  albine  fără certificat  veterinar, eliberat de către organele veterinare teritoriale de stat cu un termen de trei zile;
a produselor alimentare perisabile şi excesiv perisabile (produselor alimentare   pentru  copii),  dacă  lipsesc  condiţiile  respective   de comercializare;
a băuturilor   alcoolice   (cu   excepţia   cafenelelor   de   vară, minicafenelelor  şi pavilioanelor, care dispun de săli comerciale şi  în care  se  admite  consumul la pahar a  vinului,  coniacului,  şampaniei, lichiorului,  balsamului,  aperitivului,  precum şi a  pavilioanelor  şi chioşcurilor cu utilizarea în modul stabilit a aparatelor de casă şi control cu memorie fiscală);
[Anexa nr.1. pct.25 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
a metalelor şi  pietrelor preţioase, bijuteriilor şi altor  articole din  metale  preţioase, a bijuteriilor şi articolelor spoite  cu  metale preţioase;
a armelor de foc şi muniţiilor pentru ele, petardelor, artificiilor, rachetelor luminoase, precum şi a armelor albe;
a armelor şi balonaşelor cu gaze neuroparalizante;
a echipamentului  militar, ţesăturilor de uniformă şi altor  mărfuri din  sortimentul militar, uniformei, lenjeriei cu marca întreprinderilor cu diverse forme de proprietate;
a tehnicii medicale, substanţelor bacteriologice, psihotrope, drogurilor cu efect  puternic şi toxice,  preparatelor  medicale  fără licenţa respectivă;
a altor mărfuri  interzise  pentru comercializarea liberă  de  către legislaţia în vigoare şi prin deciziile organelor administraţiei publice locale.
25. La comercializarea   mărfurilor  nealimentare  de  uz   personal (îmbrăcăminte,  încălţăminte, articole de tricotaj etc.) urmeasă să  fie create  condiţii pentru probarea lor, iar a articolelor tehnice complexe etc.,  care  necesită  verificarea  capacităţii  lor  de  funcţionare  - condiţii  pentru  efectuarea  ei. În cazul în  care  lipsesc  condiţiile necesare pentru   comercializarea   acestor   grupuri   de   mărfuri, comercializarea lor în unităţile de comerţ ambulant se interzice.
Se interzice  comercializarea  concomitentă a mărfurilor  alimentare neambalate   şi  mărfurilor  nealimentare  sau  ambalate  în   materiale neautorizate în acest scop de Ministerul Sănătăţii.    
26. În cazul  desfacerii  mărfurilor  nealimentare prin  reţeaua  de comerţ  ambulant, vînzătorul este obligat să înmîneze cumpărătorului  un bon sau un alt document, care să confirme faptul procurării mărfii şi să servească  drept  temei  pentru  preschimbarea  ei  în  conformitate  cu legislaţia privind protecţia consumatorilor.
VI. Normele sanitare
27. Amplasarea  şi funcţionarea reţelei de comerţ ambulant se admite numai  cu avizul centrelor teritoriale de igienă şi epidemiologie şi  în baza autorizaţiilor sanitare pentru atare activitate.
28. Unităţile   de  comerţ  ambulant  care  comercializează  produse alimentare  trebuie să fie amplasate la o distanţă de cel puţin 25 m  de latrinele  cu  canalizare,  lăzile de gunoi şi de cel puţin 50  m  -  de latrinele fără canalizare, cloace.
29. Vînzătorul  reţelei  de  comerţ  ambulant  care  comercializează mărfuri  alimentare  trebuie să aibă cu sine şi să prezinte, la  cerere, reprezentanţilor  organelor  de control cartela medicală personală,  iar cel din unităţile de comerţ ambulant staţionare - şi registrul sanitar.
30. În cazul  desfacerii  mărfurilor din coşuri, containere etc.  se interzice  amplasarea  lor  pe  pămînt, iar pentru  aceste  scopuri  ele trebuie să fie prevăzute cu suporturi speciale.
31. Vînzătorul  din  reţeaua  de  comerţ ambulant  este  obligat  să întreţină  unitatea de comercializare a mărfurilor, precum şi teritoriul aferent  în  curăţenie  (în raza stabilită  de  organele  administraţiei publice  locale),  să poarte îmbrăcăminte sanitară curată, să nu  admită păstrarea  ambalajului sau produselor ambalate în apropierea  unităţilor de comerţ ambulant staţionare.
32. În cazul comercializării băuturilor nealcoolice, slab alcoolizate  şi sucurilor pentru consumul la pahar, spălarea  paharelor, pocalelor  trebuie să corespundă regulilor sanitare în vigoare. Dacă  nu există  condiţii  pentru spălarea paharelor,  pocalelor  comercializarea băuturilor  nealcoolice, slab alcoolizate, sucurilor se admite numai  în pahare  de  o  singură  folosinţă.  Se  interzice  categoric  utilizarea repetată a veselei de o singură folosinţă.
33. Lucrătorii  reţelei de comerţ ambulant poartă răspundere  pentru încălcarea  prezentelor  Reguli,  precum  şi a  regulilor  de  bază  ale comerţului  cu  amănuntul şi activităţii în sfera  alimentaţiei  publice pentru  agenţii antreprenoriatului din teritoriul Republicii Moldova  în conformitate cu legislaţia în vigoare.
VII. Controlul asupra activităţii reţelei de comerţ ambulant
34. Controlul  asupra  respectării  prezentelor Reguli  îl  exercită nemijlocit  direcţiile  (secţiile) de comerţ şi alimentaţie publică  ale primăriilor municipiilor şi  comitetelor  executive  raionale   care eliberează  autorizaţia de amplasare a unităţii comerciale, precum şi alte organe de stat abilitate cu funcţii de control în limitele competenţei lor.
Agenţii activităţii  comerciale care practică comerţul ambulant sînt obligaţi  să  permită reprezentanţilor organelor  menţionate  efectuarea controlului.
[Anexa nr.1. pct.35 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
[Anexa nr.1. pct.35 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
35. Controlul  asupra  respectării  prezentelor Reguli  îl  exercită nemijlocit  direcţiile  (secţiile) de comerţ şi alimentaţie publică  ale primăriilor   municipiilor   şi  comitetelor  executive  raionale   care eliberează  licenţe pentru comerţul cu amănuntul şi activităţi în  sfera alimentaţiei publice autorizaţia de amplasare a unităţii comerciale, precum şi alte organe de stat abilitate cu funcţii de control în limitele competenţei lor.
Agenţii activităţii  comerciale care practică comerţul ambulant sînt obligaţi  să  permită reprezentanţilor organelor  menţionate  efectuarea controlului.
35. Materialele  privind încălcările depistate în urma  controalelor asupra  activităţii  reţelei  de comerţ ambulant se  transmit  în  modul stabilit  instanţelor  respective  pentru  contravenţii  administrative, precum  şi  organelor  administraţiei publice locale  pentru  examinarea chestiunii privind sistarea acţiunii autorizaţiei de amplasare a unităţii comerciale sau retragerea ei.
[Anexa nr.1. pct.36 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
[Anexa nr.1. pct.36 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
36. Materialele  privind încălcările depistate în urma  controalelor asupra  activităţii  reţelei  de comerţ ambulant se  transmit  în  modul stabilit  instanţelor  respective  pentru  contravenţii  administrative, precum  şi  organelor  administraţiei publice locale  pentru  examinarea chestiunii privind sistarea acţiunii licenţei autorizaţiei de amplasare a unităţii comerciale sau retragerea ei.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 517
din 18 septembrie 1996
R E G U L I L E
de comerţ în pieţele din Republica Moldova
I. Dispoziţii generale
1. Prezentele  Reguli de comerţ în pieţele din Republica Moldova (în continuare  -  Regulile) se extind asupra tuturor pieţelor amplasate  în localităţile  republicii,  indiferent  de  profilul  lor  (agricole,  de obiecte,  de  automobile, mixte), apartenenţa departamentală,  tipul  de proprietate şi forma organizatorico-juridică.
2. Piaţa este  un agent al activităţii comerciale ce funcţionează în calitate  de întreprindere comercială şi se organizează în oraşe şi alte localităţi, la decizia primăriilor municipiilor şi comitetelor executive raionale,   într-un  loc  special  în  baza  contractului  de  arendă  a terenului,  statutului (regulamentului), înregistrate în modul stabilit, şi autorizaţiei de amplasare a unităţii comerciale, cu crearea în teritoriul ei a condiţiilor adecvate   pentru  persoanele  fizice  şi  juridice  ce  comercializează producţie agricolă şi alte mărfuri (în funcţie de specializarea pieţei), precum şi a comodităţilor necesare pentru cumpărători privind procurarea acestora.
[Anexa nr.2. pct.2 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
[Anexa nr.2. pct.2 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
2. Piaţa este  un agent al activităţii comerciale ce funcţionează în calitate  de întreprindere comercială şi se organizează în oraşe şi alte localităţi, la decizia primăriilor municipiilor şi comitetelor executive raionale,   într-un  loc  special  în  baza  contractului  de  arendă  a terenului,  statutului (regulamentului), înregistrate în modul stabilit, şi licenţei pentru activitate autorizaţiei de amplasare a unităţii comerciale, cu crearea în teritoriul ei a condiţiilor adecvate   pentru  persoanele  fizice  şi  juridice  ce  comercializează producţie agricolă şi alte mărfuri (în funcţie de specializarea pieţei), precum şi a comodităţilor necesare pentru cumpărători privind procurarea acestora.
3. Întreţinerea  pieţei  şi  acoperirea  cheltuielilor  legate   de activitatea  ei se efectuează din contul mijloacelor taxelor de piaţă şi altor venituri.
4. Programul  de  lucru al pieţei, precum şi al întreprinderilor  de comerţ   amplasate   pe  teritoriul  ei  îl   stabileşte   administraţia (proprietarul)  pieţei de comun acord cu organele administraţiei publice locale. La intrarea în piaţă trebuie să fie afişată o firmă cu indicarea denumirii ei, apartenenţei (proprietarului), regimului de lucru.
II. Reglementarea activităţii comerciale în pieţe
5. Pe teritoriul  pieţei  (de  comun acord cu proprietarul)  pot  fi amplasate  întreprinderi  de comerţ cu amănuntul şi de  comerţ  ambulant (magazine,  pavilioane, chioşcuri, tarabe etc.), de alimentaţie publică, de  deservire socială a populaţiei, şi, totodată, în mod obligatoriu, în pieţele  unde se comercializează produse agroalimentare - laboratoare de expertiză sanitaro-veterinară.
6. Agenţii activităţii comerciale ce desfăşoară pe teritoriul pieţei comerţ  cu  amănuntul  şi activităţi în sfera  alimentaţiei  publice  la întreprinderile de comerţ staţionare sau cu arendarea locului de comerţ, sau  în locuri speciale prin reţeaua de comerţ ambulant sînt obligaţi să se înregistreze în prealabil, în modul stabilit, şi să primească autorizaţia de amplasare a unităţii comerciale.
[Anexa nr.2. pct.6 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
[Anexa nr.2. pct.6 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
6. Agenţii activităţii comerciale ce desfăşoară pe teritoriul pieţei comerţ  cu  amănuntul  şi activităţi în sfera  alimentaţiei  publice  la întreprinderile de comerţ staţionare sau cu arendarea locului de comerţ, sau  în locuri speciale prin reţeaua de comerţ ambulant sînt obligaţi să se înregistreze în prealabil, în modul stabilit, şi să primească licenţă autorizaţia de amplasare a unităţii comerciale.
7. Cetăţenilor  şi  întreprinderilor agricole, firmelor agricole  şi altor  agenţi  economici care comercializează nemijlocit  surplusuri  de producţie  agricolă  şi  alte produse alimentare li se  acordă,  în  mod prioritar,  locuri pentru comerţ, li se repartizează terenuri şi  locuri speciale  pentru comercializarea producţiei agricole din automobile,  cu achitarea,  în modul stabilit, a biletelor pentru locul de comerţ (taxei de piaţă) şi altor servicii cu plată, fără să aibă autorizaţia de amplasare a unităţii comerciale.
[Anexa nr.2. pct.7 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
[Anexa nr.2. pct.7 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
7. Cetăţenilor  şi  întreprinderilor agricole, firmelor agricole  şi altor  agenţi  economici care comercializează nemijlocit  surplusuri  de producţie  agricolă  şi  alte produse alimentare li se  acordă,  în  mod prioritar,  locuri pentru comerţ, li se repartizează terenuri şi  locuri speciale  pentru comercializarea producţiei agricole din automobile,  cu achitarea,  în modul stabilit, a biletelor pentru locul de comerţ (taxei de piaţă) şi altor servicii cu plată, fără să aibă licenţe de stat autorizaţia de amplasare a unităţii comerciale.
8. Pe teritoriul  pieţei trebuie să fie amplasată la un loc  vizibil informaţia  despre prezentele Reguli, lista mărfurilor interzise  pentru vînzare,  mărimea taxei de piaţă şi plăţii pentru servicii,  indicatoare despre   sediul   organelor  de  administrare  a   pieţei,   serviciilor controlului  sanitar,  veterinar,  precum şi despre  amplasarea  zonelor comerciale, conform specializării grupurilor de mărfuri.
9. Relaţiile  pieţei  cu agenţii activităţii comerciale, care au  pe teritoriul  pieţei  întreprinderi staţionare de comerţ cu  amănuntul  şi alimentaţie  publică, se stabilesc prin  contracte cu ceilalţi agenţi ai activităţii  comerciale - prin vînzarea adonamentelor lunare, pe  decade sau bonului pentru locul de comerţ.
10. Amplasarea  locurilor  în hale, la tarabe, mese,  cărucioare  şi alte  dispozitive  pentru  comercializarea mărfurilor  se  stabilesc  de organul  de administrare a pieţei, ţinînd cont de respectarea strictă  a regulilor   sanitaro-igienice   şi  antiincendiare  şi  a  normelor   de învecinare  a  mărfurilor, precum şi de asigurarea circulaţiei libere  a cumpărătorilor  prin piaţă şi a comodităţilor pentru persoanele care fac comerţ, precum şi pentru cumpărători.
11. Pentru comerţul cu mărfuri nealimentare în piaţă se repartizează terenuri speciale sau se organizează pieţe specializate de obiecte.
12. Comercializarea  cărnii  şi  produselor din  carne,  produselor lactate  se permite numai în pavilioanele specializate ale pieţei şi  cu certificate  (permise) eliberate de laboratorul de expertiză sanitaro-veterinară al pieţei respective.
13. Comercializarea  peştelui  se  permite numai în  locuri  special amenajate, cu respectarea strictă a condiţiilor sanitare.
14. Vînzarea  păsărilor vii, iepurilor de casă, cîinilor, pisicilor, peştilor  decorativi  şi a hranei respective se admite numai  în  locuri speciale.
Persoanele care  fac comerţ cu păsări domestice vii, iepuri de casă, cîini  şi cu alte animale trebuie să aibă o autorizaţie corespunzătoare, eliberată de organele de supraveghere veterinară.
15. Întreprinderile de comerţ şi alte localuri de producţie în pieţe se   utilizează  conform  cerinţelor  sanitare  în  vigoare,  precum  şi cerinţelor  protecţiei muncii, sănătăţii cetăţenilor, ocrotirii mediului ambiant,    păstrării,   producerii   şi   comercializării   mărfurilor, securităţii antiincendiare.
16. Pentru acordarea  de  locuri  pentru comerţ în piaţă  şi  pentru prestarea  serviciilor cu plată persoanele care fac comerţ plătesc  taxe de  piaţă  la  casa  pieţei.  Plata  se  efectuează  pînă  la  începutul comerţului,   documentul  de  plată  se  păstrează  pînă  la   sfîrşitul comerţului  şi se prezintă la prima cerere a organelor de control sau  a organului de administrare a pieţei. În caz de pierdere a bonului de casă sau  a chitanţei (bonului unic) de plată pentru locul de comerţ, acestea din urmă nu se restabilesc.
Este interzisă  transmiterea  bonurilor de casă sau  chitanţelor  de plată  a  taxei de piaţă şi de achitare a plăţii pentru  servicii  altor persoane ce fac comerţ pe piaţă.
III. Serviciile cu plată prestate agenţilor activităţii comerciale în piaţă
17. Pieţele prestează  contra  plată  celor ce fac comerţ  în  piaţă următoarele servicii:
    acordarea de locuri pentru comerţ;
    tăierea cărnii;
    darea cu chirie  a  aparatelor de cîntărit şi măsurat,  inventarului comercial şi îmbrăcămintei sanitare;
    descărcarea şi încărcarea mărfurilor în unitatea de transport;
    cîntărirea pe cîntare comerciale;
    păstrarea în  frigidere,  alte depozite şi încăperi a mărfurilor  şi obiectelor particulare ale persoanelor ce fac comerţ;
    transportarea mărfurilor la locurile de comercializare;
    acordarea mijloacelor  de transport (în caz că ele există în  piaţă) pentru transportarea mărfurilor;
    difuzarea avizelor  şi  textelor publicitare prin reţeaua locală  de radio;
    punerea la dispoziţie  a  etichetelor de preţuri şi prestarea  altor servicii.
18. Mărimea şi modul de încasare a taxei de piaţă şi a plăţii pentru servicii  sînt stabilite în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova  "Privind  impozitele şi taxele locale" şi modul de  formare  şi aplicare  a  preţurilor  şi  tarifelor libere  (de  piaţă)  la  mărfuri, producţie şi servicii.
19. Nu se admite  încasarea  plăţii de la populaţia care  vizitează pieţele în calitate de cumpărători.
  [Pct.19 modificat prin Hot. Guv. nr.151 din 22.02.2000]
   [Pct.19 în redacţia Hot. Guv. nr.476 din 26.05.97]
IV. Restricţii aplicate faţă de persoanele care fac comerţ în piaţă
20. În pieţe se interzice:
comercializarea produselor alimentare fără condiţii de păstrare a acestora conform cerinţelor normativelor în vigoare şi fără documente de autorizare a calităţii lor;
[Anexa nr.2. pct.20 al.1 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
comercializarea produselor perisabile şi excesiv perisabile în lipsa condiţiilor respective de vînzare;
comercializarea  mărfurilor,  desfacerea cărora este  interzisă  sau limitată de actele normative în vigoare;
utilizarea cîntarelor  de uz casnic (cîntarelor cu arc), precum şi a dispozitivelor  pentru măsurarea greutăţilor care nu au fost  verificate şi  etalonate de către organele Departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică;
comercializarea  fără  achitarea  plăţii pentru locul de  comerţ  şi serviciile prestate;
comercializarea  produselor  conservate prin ermetizare în  condiţii casnice;
vînzarea mărfurilor  de către persoanele care nu au atins vîrsta  de 15 ani;
vînzarea şi consumarea    băuturilor    alcoolice    (cu    excepţia
întreprinderilor  de comerţ şi alimentaţie publică unde este  autorizată
comercializarea acestor băuturi);
comercializarea petardelor, artificiilor şi rachetelor luminoase.
[Anexa nr.2. pct.20 completat cu un nou al. prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
V. Obligaţiile organelor de administrare a pieţelor
21. Organele de administrare a pieţelor sînt obligate:
să-i asigure pe comercianţi cu locuri amenajate cu utilajele necesare (în cazul în care acestea sînt disponibile);
[Anexa nr.2. pct.21 al.1 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
să întreprindă  măsuri  în  vederea sporirii afluxului  pe  piaţă  a produselor  agricole,  precum şi să antreneze în activitatea  comercială întreprinderile şi cetăţenii ce le cultivă;
să organizeze  efectuarea  în piaţă a controlului  asupra  calităţii producţiei prin intermediul laboratoarelor de     expertiză veterinaro-sanitară şi să exercite controlul asupra respectării de către agenţii activităţii comerciale a prezentelor reguli;
să pună la dispoziţia  celor  ce fac comerţ  îmbrăcăminte  sanitară, utilaj  pentru  măsurarea greutăţilor verificate şi etalonate  de  către organele  Departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică, inventar  comercial,  depozite  şi utilaje pentru  păstrarea  mărfurilor aduse în piaţă;
să desfăşoare  acţiuni privind amenajarea şi reconstruirea pieţei în scopul  asigurării majorării numărului de locuri pentru comerţ,  creării condiţiilor necesare pentru îmbunătăţirea culturii comerţului;
să întreţină  în  stare  sanitară  cuvenită  teritoriul  pieţei,  să asigure securitatea antiincendiară şi paza pieţei;
să ţină sub control permanent  efectuarea  la  timp  şi  în  modul stabilit  a  examenului  medical  de către lucrătorii  pieţei,  care  au atribuţie  la  recepţionare,  comercializare, transportare,  păstrare  a produselor  alimentare,  precum şi de către cei ce se ocupă cu  tratarea sanitară a inventarului şi utilajului;
să respecte prevederile prezentelor Reguli şi ale regulamentelor de funcţionare a pieţelor.
[Anexa nr.2. pct.21 completat cu un nou al. prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
22. Organele de administrare a pieţelor sînt în drept:
să-i lipsească  de locuri pentru comerţ pe cei ce încalcă prezentele Reguli,  precum  şi regulile şi normele sanitare şi  antiincendiare,  cu întocmirea obligatorie a actului ce fixează încălcarea;
să reglementeze   comercializarea   unor  mărfuri  în   funcţie   de posibilitatea reală a pieţei.
VI. Obligaţiunile persoanelor ce fac comerţ în piaţă
23. Cei ce fac comerţ în piaţă sînt obligaţi:
să îndeplinească  cerinţele  prezentelor  Reguli, cît  şi  deciziile organelor de administrare a pieţei, adoptate în limitele competenţei lor;
să ocupe locurile  pentru  comerţ   conform  numerelor  indicate  în documentul  de  plată.  În cazul în care numerele lipsesc,  cei  ce  fac comerţ ocupă orice loc pe teritoriul pieţei;
să respecte regulile sanitare şi antiincendiare;
să prezinte toate  documentele  necesare  pentru dreptul de  a  face comerţ,  la  prima  cerere a organelor de control sau  a  administraţiei pieţei;
în caz de deteriorare  a  patrimoniului pieţei, să recupereze  dauna cauzată, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare;
să nu admită înşelarea cumpărătorilor la cîntărit şi socotit.
24. Persoanele,   care  activează  în  calitate  de  realizatori  ai producţiei  ce  aparţine  altor agenţi ai activităţii  comerciale,  sînt obligate  să  dispună  de  documentele  privind  sursele  de  intrare  a producţiei şi autorizaţii de amplasare a unităţii comerciale.
[Anexa nr.2. pct.24 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
[Anexa nr.2. pct.24  modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
24. Persoanele,   care  activează  în  calitate  de  realizatori  ai producţiei  ce  aparţine  altor agenţi ai activităţii  comerciale,  sînt obligate  să  dispună  de  documentele  privind  sursele  de  intrare  a producţiei şi de licenţele corespunzătoare pentru dreptul de a desfăşura activitate comercială autorizaţii de amplasare a unităţii comerciale.
VII. Cerinţele sanitare
25. Proiectarea,  construcţia şi funcţionarea pieţelor se efectuează conform  proiectelor-tip şi individuale, aprobate prin decizia organelor administraţiei  publice  locale  şi coordonate, în  modul  stabilit,  cu centrele  teritoriale de igienă şi epidemiologie, cu serviciul veterinar şi   supraveghere  antiincendiară  în  baza  autorizaţiei  sanitare   de funcţionare.
26. Reconstrucţia  şi  reparaţia capitală a pieţelor  se  efectuează conform   proiectelor   coordonate,  în  modul  stabilit,  cu   organele teritoriale ale supravegherii sanitaro-epidemiologice şi cu instituţiile serviciului veterinar.
27. Terenul repartizat  pentru amplasarea pieţei trebuie să se  afle la  o  distanţă  de  cel puţin 1,5 km de la  locul  de  dezintoxicare  a deşeurilor  şi  la o distanţă de cel puţin 500 m de  la  întreprinderile industriale  şi depozitele în care producţia şi păstrarea este legată de emanarea prafului şi mirosului puternic, precum şi de alte obiecte, care pot  constitui  sursă  pentru  poluarea pieţei  şi  răspîndirea  bolilor infecţioase.  În localităţile rurale terenurile pentru amplasarea pieţei se  repartizează,  în măsura pozibilităţilor, la marginea satului  la  o oarecare  depărtare  de  casele de locuit şi,  totodată,  în  apropierea drumurilor principale ce leagă piaţa cu satele din jur.
28. Teritoriul pieţei se curăţă pînă la începutul comerţului şi după încheierea  lui,  cu stropirea prealabilă obligatorie în vremea caldă  a anului  a  întregului teritoriu; o dată pe lună se organizează  ziua  de igienizare   sanitară  cu  dereticarea  şi  dezinfectarea  minuţioasă  a pavilioanelor, utilajelor şi a întregului teritoriu al pieţei.
29. Anual la  începutul  sezonului estival pentru menţinerea  stării sanitare  cuvenite a complexelor şi pavilioanelor pieţei se efectuează o reparaţie  cosmetică, iar, în caz de necesitate, o reparaţie capitală  a clădirilor   pieţei,   pavilioanelor,  gheretelor,  încăperilor   pentru păstrarea   produselor   alimentare,  laboratoarelor  pentru   controlul produselor    din    carne   şi   lapte   (laboratoare   şi    expertiză sanitaro-veterinară),  camerelor de păstrare a producţiei la temperaturi joase.
30. În încăperile  şi pe teritoriul pieţei trebuie să fie  prevăzute robinete   cu  apă  potabilă,  lavoare,  spălătorii  pentru   inventarul comercial, fructe şi legume.
31. Pentru păstrarea obiectelor personale ale lucrătorilor pieţei se organizează  vestiare,  iar pentru păstrarea inventarului  comercial  se repartizează o cămară specială.
32. Toate clădirile  pieţei  trebuie să fie cuplate la  magistralele urbane  ale  apeductului, canalizării, încălzirii şi  aprovizionării  cu energie.
În cazul în care   în  regiunea  pieţei  lipseşte  conducta  de  apă centralizată se admite construirea unui sistem local de aprovizionare cu apă, sursa de apă fiind aleasă de comun acord cu centrele teritoriale de igienă şi epidemiologie.
33. În cazul  în care pe piaţă există conductă de apă şi  canalizare se  instalează noduri sanitare, care se amplasează la o distanţă de  cel puţin 25 m de locurile de comercializare a produselor alimentare.
Pe pieţele unde canalizarea lipseşte se admite construcţia de noduri sanitare în stradă cu cloci impermeabile la o distanţă de cel puţin 50 m de la locurile de comercializare a produselor alimentare.
34. Comerţul   cu   legume,  zarzavaturi  şi  fructe  proaspete   se efectuează  de pe mese, din maşini, precum şi din coşuri, butoaie, lăzi, saci,  care se pun pe suporturi sau tărgi, care protejează produsele  de atingere directă cu solul.
VIII. Controlul asupra respectării prezentelor Reguli
35. Controlul  asupra  respectării  prezentelor Reguli pe  pieţe  îl exercită  nemijlocit  direcţiile  (secţiile) de  comerţ  şi  alimentaţie publică  ale primăriilor municipiilor şi comitetelor executive raionale, care  eliberează  autorizaţii de amplasare a unităţii comerciale, precum şi în modul stabilit de legislaţie de centrele  teritoriale  de  igienă şi epidemiologie şi  alte  organe  ale controlului de stat în limitele competenţei lor.
[Anexa nr.2. pct.35 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
[Anexa nr.2. pct.35 modificat prin HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]
35. Controlul  asupra  respectării  prezentelor Reguli pe  pieţe  îl exercită  nemijlocit  direcţiile  (secţiile) de  comerţ  şi  alimentaţie publică  ale primăriilor municipiilor şi comitetelor executive raionale, care  eliberează  licenţe pentru comerţul cu amănuntul şi activităţi  în sfera alimentaţiei publice autorizaţii de amplasare a unităţii comerciale, precum şi în modul stabilit de legislaţie de centrele  teritoriale  de  igienă şi epidemiologie şi  alte  organe  ale controlului de stat în limitele competenţei lor.
[Anexa nr.2. pct.36 în redacţia HG612/15.05.2002, MO66/23.05.2002 art.706]"
    36. Cei ce fac    comerţ   în   piaţă   poartă   răspundere   pentru nerespectarea   prezentelor   Reguli  în  conformitate   cu   legislaţia Republicii Moldova.
36. Pentru nerespectarea prevederilor prezentelor Reguli administraţia pieţelor, agenţii economici şi persoanele fizice poartă răspundere disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare.