HGM935/1999
ID intern unic:  296956
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 935
din  11.10.1999
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea informaţiei
hidrometeorologice în activitatea economică a agenţilor economici
Publicat : 15.10.1999 în Monitorul Oficial Nr. 115     art Nr : 994
MODIFICAT
HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073    
Notă
Cuvintele "Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei", "Concernul de Stat pentru Gospodărirea Apelor "Acva", "Departamentul Protecţia Mediului Înconjurător", "Departamentul pentru protecţia apărării civile şi suituaţii extraordinare al Ministerului Apărării", "Asociaţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice şi Ridicări Topografo-Geodezice "AGeoM", "Serviciul "Hidrometeo", se substituie, respectiv, prin cuvintele "Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare", "Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei", "Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale", "Departamentul Situaţii Excepţionale", "Agenţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice "AGeoM", "Serviciul Hidrometeorologic de Stat", iar cuvintele "Ministerul Serviciilor Comunale şi Exploatării Fondului de Locuinţe" şi "Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale" - prin cuvintele "Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului", prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073.
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă:
Regulamentul cu privire la utilizarea informaţiei hidrometeorologice în activitatea economică a agenţilor economici (anexa nr. 1);
Lista agenţilor economici, activitatea economică a cărora depinde în măsură  mai mare de influenţa fenomenelor hidrometeorologice (anexa  nr. 2).
    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                             Ion STURZA
    Contrasemnată:
    Ministrul mediului                                                   Arcadie Capcelea
    Chişinău, 11 octombrie 1999.
    Nr. 935.
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 935
din 11 octombrie 1999
Regulament
cu privire la utilizarea informaţiei hidrometeorologice
în activitatea economică a agenţilor economici
                        I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu  privire la utilizarea informaţiei hidrometeorologice în activitatea economică a agenţilor economici  (în continuare  Regulament) este elaborat în temeiul Legii nr. 1536-XIII din 25  februarie  1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică  şi  în conformitate  cu  Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 259 din  9 martie   1998   "Cu  privire  la  sistemul  de  avertizare,   informare, clasificare  a situaţiilor excepţionale cu caracter natural şi  tehnogen şi  sporirea  capacităţii de intervenţie a autorităţilor  administraţiei publice"    şi    reglementează   mecanismul   utilizării    informaţiei hidrometeorologice   în  scopul  protecţiei  populaţiei,  precum  şi  al prevenirii    sau    diminuării   pagubelor   cauzate   de    fenomenele hidrometeorologice nefavorabile.
2. Prezentul  Regulament  stabileşte normele şi regulile  utilizării informaţiei  hidrometeorologice  de  către  autorităţile  administraţiei publice   centrale  şi  locale  şi  de  agenţii  economici,  activitatea economică a cărora depinde de influenţa condiţiilor meteorologice.
3. În sensul   prezentului  Regulament,  definiţiile  şi   noţiunile utilizate semnifică:
informaţie hidrometeorologică   -  prognozări,  avertizări   privind declanşarea  fenomenelor  hidrometeorologice,  condiţiile  meteorologice nefavorabile,  datele  observaţiilor regulate efectuate la  staţiile  şi posturile  hidrometeorologice,  datele sistematizate  ale  observaţiilor hidrometeorologice   (caracteristici   multianuale,  anuare,   îndrumare climaterice etc.);
informaţie hidrometeorologică   de   interes   public   -   prognoze hidrometeorologice,  avertizări  privind  fenomenele  hidrometeorologice stihinice,   prognoze  privind  nivelul  extrem  de  înalt  al  poluării mediului, precum şi informaţie curentă privind starea mediului;
informaţie specializată  - informaţie cu destinaţie specială privind starea  şi  poluarea  mediului, care  necesită  cheltuieli  suplimentare pentru   obţinerea,  prelucrarea,  analiza,  păstrarea  şi   prezentarea acesteia, în conformitate cu solicitările utilizatorilor.
Genurule de bază ale informaţiei hidrometeorologice sînt următoarele:
meteorologică  - prognozări ale vremii, precum şi informaţii curente despre starea vremii;
hidrologică -   prognozări   ale  stării  obiectelor   acvatice   şi informaţie  curentă  despre starea hidrologică a rîurilor  şi  bazinelor acvatice;
agrometeorologică   -  prognozări  ale  productivităţii   culturilor agricole  şi informaţie curentă despre starea şi condiţiile  dezvoltării culturilor agricole;
climaterică - date privind regimul multianual al vremii;
privind polurea mediului - prognozări ale poluării mediului (aerului atmosferic, apelor de suprafaţă şi solului) şi avertizări prvind nivelul înalt al poluării mediului în condiţiile meteorologice nefavorabile.
              II. Domeniile de aplicare a Regulamentului
4. Cele mai dependente  de influenţa fenomenelor  hidrometeorologice sînt următoarele genuri ale activităţii economice:
    agricultura;
    transportul (aerian, feroviar, fluvial şi auto);
    comunicaţiile;
    gospodărirea apelor;
    energetica;
    construcţiile;
    gospodăria comunală.
           III. Regulile şi modul de utilizare a informaţiei
                          hidrometeorologice
5. Agenţii economici,  activitatea  economică  a cărora  depinde  de influenţa condiţiilor hidrometeorologice, sînt obligaţi:
a) să elaboreze, în comun cu Serviciul Hidrometeorologic de Stat (în continuare - Serviciu),  planuri-schemă şi altă documentaţie tehnică necesare  pentru stabilirea   modului   şi   volumului   de   utilizare   a   informaţiei hidrometeorologice;
b) să organizeze, de comun acord cu Serviciul, modul de recepţionare şi    difuzare    a   informaţiei   privind   prognozarea    fenomenelor hidrometeorologice periculoase;
c) să exercite     controlul    asupra    utilizării     informaţiei hidrometeorologice în activitatea subdiviziunilor subordonate;
d) să informeze  operativ subdiviziunile teritoriale ale Serviciului şi  autorităţile  administraţiei  publice locale despre  accidentele  şi catastrofele generate de fenomenele hidrometeorologice stihinice;
e) să perfecţioneze      condiţiile      utilizării      informaţiei hidrometeorologice,  folosind  mijloace ştiinţifice şi tehnice  moderne, alte forme şi metode, inclusiv sistemul de asigurări.
6. Întru asigurarea activităţii economice, care depinde de influenţa condiţiilor  climaterice,  agenţii  economici  pot  institui  staţii  şi posturi  de observaţii hidrometeorologice în baza licenţei eliberate  de Ministerul Mediului.
7. Agenţii economici  sînt  obligaţi  să  includă  reprezentanţi  ai Serviciului  în  componenţa comisiilor pentru  examinarea  consecinţelor calamităţilor   naturale,  accidentelor  şi  catastrofelor  generate  de fenomenele hidrometeorologice periculoase.
8. Agenţii economici,   activitatea  economică  a  cărora  ţine   de exploatarea bazinelor acvatice, transportul fluvial, aviaţie, energetică şi  de  influenţa activă asupra proceselor atmosferice, preconizează  în cadrul proiectelor de construcţii, reconstrucţii ale întreprinderilor şi obiectivelor  economice mijloace financiare, necesare pentru  asigurarea activităţii lor cu informaţii hidrometeorologice.
          IV. Activtatea autorităţilor administraţiei publice
        privind modul de prezentare şi utilizare a informaţiei
                          hidrometeorologice
9. Serviciul Hidrometeorologic de Stat:
a) elaborează   prognoze   hidrometeorologice   de   intres   public (meteorologice,   hidrologice,  agrometeorologice,  climaterice,  despre poluarea  mediului) şi avertizări privind fenomenele  hidrometeorologice stihinice  care sînt comunicate regulat şi în mod gratuit  autorităţilor administraţiei  publice centrale şi organizaţiilor de stat de  informare în masă pentru a le face publice populaţiei republicii;
b) comunică neîntîrziat,  la cererea agenţilor economici, informaţia privind   fenomenele   hidrometeorologice  stihinice  şi  acţiunea   lor nefavorabilă pe teritoriul Republicii Moldova la un preţ ce nu depăşeşte cheltuielile pentru serviciile prestate;
c) comunică agenţilor  economici,  în baza  contractelor  încheiate, informaţia    specială    privind   calamităţile    naturale,    conform planurilor-schemă, coordonate cu Serviciul;
d) elaborează     prognoze    specializate    privind     fenomenele hidrometeorologice  (agrometeorologice,  aeronautice, climatice,  despre dispersia  şi deplasarea substanţelor poluante - chimice şi radioactive) şi le acordă agenţilor economici în bază de contract;
e) efectuează   controlul   asupra   respectării   standardelor   la efectuarea şi prelucrarea primară a observaţiilor hidrometeorologice, în baza licenţei eliberate de Ministerul Mediului;
f) elaborează    anual   sinteza   fenomenelor    hidrometeorologice stihinice,     care     include    analiza    utilizării     informaţiei hidrometeorologice de către agenţii economici;
g) are dreptul   de  a  efectua  controlul  utilizării   informaţiei hidrometeorologice de către agenţii economici;
h) la solicitarea   persoanelor   juridice   şi   fizice,   prezintă informaţie   specializată  privind  confirmarea  fenomenelor  stihinice, proporţiile  şi intensitatea lor pentru trecerea la pierderi a pagubelor cauzate de fenomenele hidrometeorologice stihinice.
10. Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului  organizează elaborarea şi precizarea normelor  şi regulilor  de  construcţie  la proiectarea obiectelor,  ţinînd  cont  de condiţiile hidrometeorologice.
    V. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament
11. Agenţii economici   sînt   obligaţi  să   utilizeze   informaţia hidrometeorologică   (meteorologică,   agrometeorologică,   hidrologică, climatologică  şi privind gradul de concentraţie a poluanţilor în mediul ambiant)  în  scopul  diminuării  sau prevenirii  pagubelor  cauzate  de condiţiile hidrometeorologice nefavorabile.
12. Nerespectarea  prevederilor  prezentului Regulament atrage  după sine răspundere, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 935
din 11 octombrie 1999
LISTA
       agenţilor economici, activitatea economică a cărora depinde
      în măsură mai mare de influenţa fenomenelor hidrometeorologice
---+-------+-----------------------------+------------------------------
Nr.|Activi-|      Agenţii economici      |     Genul informaţiei
d/o|tatea  |                             |
   |econo- |                             |
   |mică   |                             |
---+-------+-----------------------------+------------------------------
1 |   2   |             3               |              4
---+-------+-----------------------------+------------------------------
1. Agricul- Ministerul Agriculturii şi   Avertismente privind fenomene-
    tura     Industriei Alimentare:    le hidrometeorologice stihini-
                                          ce şi periculoase; prognoze
                                         hidrometeorologice şi agrome-
                                          teorologice; informaţia de re-
                                          gim
             Întreprinderea Agricolă de   Avertismente privind fenomene-
             Stat "Serele din Chişinău"   le hidrometeorologice stihini-
                                          ce şi periculoase
             Societatea pe acţiuni        Avertismente privind gradul de
             "Tutun"                      poluare a aerului
             Serviciul silvic de stat     Avertismente privind pericolul
                                          incendiilor de proporţii
2. Trans-   Ministerul Transporturilor
    portul   şi Comunicaţiilor:
             Întreprinderea de Stat       Prognoze hidrometeorologice;
             "Automagistrala"             avertismente privind fenomene-
             Întreprinderi auto (cu nu-   le  hidrometeorologice stihi-
             mărul de transport peste 50  nice şi periculoase;
             de unităţi)                  Prognoze meteorologice; aver-
                                          tismente privind fenomenele
                                          hidrometeorologice stihinice
                                          şi periculoase; informaţia
                                          privind gradul înalt de polu-
                                          are a aerului
             Întreprinderea de Stat       Avertismente privind fenome-
             "Calea Ferată din Modlova"   nele hidrometeorologice sti-
                                          hiinice şi periculoase; prog-
                                          noze hidrometeorologice
             Administraţia de Stat a      Prognoze meteorologice; aver-
             Aviaţiei Civile:             tismente privind fenomenele
                                          meteorologice stihinice şi
                                          periculoase; informaţia cu-
                                          rentă despre vreme
             Întreprinderea de Stat
              "MoldATSA"                            -"-
             Întreprindertea de Stat
              "Aeroportul Internaţional
              Chişinău"                             -"-
             Societatea pe Acţiuni "Air
              Moldova"                              -"-
             Societatea pe Acţiuni "Air
              Moldova Internaţional"                -"-
             Societatea pe Acţiuni
              "Moldova Airlines"                    -"-
             Societatea cu Răspundere
              Limitată "Renan"                      -"-
             Societatea cu Răspundere
              Limitată "Valan"                      -"-
3. Comuni-  Ministerul Transporturilor   Avertismente privind fenomene-
    caţii    şi Comunicaţiilor:           le hidrometeorologice pericu-
             Societatea pe Acţiuni        loase şi stihinice
             "Moldtelecom"
4. Gospodă- Ministerul Agriculturii şi   Prognoze hidrometeorologice;
    rirea    Industriei Alimentare;    avertismente privind fenomene-
    apelor                                le stihiinice; informaţie hi-
                                          drologică curentă
             Concernul Republican "Apele
             Moldovei":
             Direcţia de exploatare a No-
              dului Hidrotehnic Costeşti-
              Stînca                                -"-
             Direcţia pentru gospodărirea
              bazinelor de apă                      -"-
             Agenţii economici, care de-
              ţin bazine de apă cu capaci-          -"-
              citatea de peste 1 mln. m3
              şi prezintă pericol poten-
              ţial la exploatarea lor
              tehnică*                              -
5. Energe-  Departamentul Energetică,
    tica     Resurse Energetice şi Com-
             bustibil:
             Întreprinderea de Stat       Prognoze hidrometeorologice;  
             "Moldtranselectro"           avertismente privind fenomene-
                                          le hidrometeorologice pericu-
                                          loase şi stihinice
              Societatea pe Acţiuni       Prognoze meteorologice; aver-
              Concernul "Moldova-Gaz"     tismente privind fenomenele
                                          hidrometeorologice periculoase
                                          şi stihinice
              CET-I                       Avertismente privind gradul
                                          ridicat de poluare a aerului
              CET-II                                -"-
              CET-Nord                              -"-
              Societatea pe Acţiuni       Informaţie meteorologică cu-
              "Rapdet"                    rentă; avertismente privind
                                          gradul înalt de poluare a
                                          aerului
  6. Cons-    Asociaţia Republicană de    Avertismente privind fenome-
     trucţii  Producţie "Termocomenergo"  nele hidrometeorologice pe-
     şi gos-  şi subdiviziunile ei pe     riculoase şi stihinice; prog-
     podăria  teritoriul republicii       noze meteorologice;informaţie
     comu-                                meteorologică curentă
     nală     Societatea pe Acţiuni
              "Termocom"                             -"-
              Dispeceratul municipal      Prognoze meteorologice; aver-
              central Chişinău            tismente privind fenomenele
                                          hidrometeorologice periculoa-
                                          se şi stihinice; avertismente
                                          privind gradul înalt de polu-
                                          are a aerului
    * Notă: Lista  bazinelor  de apă cu capacitatea de peste 1 mln.  m3,
care   prezintă  pericol  potenţial  la  exploatarea  lor  tehnică  este
determinată   în   conformitate  cu  "Schema  protecţiei   localităţilor
Republicii Moldova de inundaţii. Acva-proiect a. 1995-1998".
    În legătură cu    reorganizarea   teritorial-administrativă    lista
agenţilor  economici,  care deţin bazine de apă  potenţial  periculoase,
necesită precizare.