HGM1487/2004
ID intern unic:  299409
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1487
din  31.12.2004
cu privire la apobarea Listei - tip a lucrărilor şi locurilor de muncă
cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit
de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc

sporuri de compensare
Publicat : 14.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 5-12     art Nr : 45

    MODIFICAT
   
HG24 din 20.01.14, MO17-23/24.01.14 art.34
    HG559 din 30.04.08, MO84-85/13.05.08 art.548

      În conformitate cu art. 139 din Codul muncii, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se apobă Lista - tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare în ramurile specificate în anexă.
2. Sus-numita Listă - tip se aplică în mod obligatoriu la întocmirea listelor ramurale de lucrări şi locuri de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare, ce se aprobă prin convenţiile colective încheiate în ramurile respective.
3. În baza listelor ramurale de lucrări şi în conformitate cu rezultatele atestării locurilor de muncă, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, de comun acord cu organul reprezentativ al salariaţilor, vor elabora şi vor include în contractele colective de muncă listele locurilor de muncă şi ale lucrărilor concrete pentru care salariaţilor li se vor stabili sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, cu specificarea mărimilor acestor sporuri. La elaborarea listelor în cauză indicarea codurilor lucrărilor şi locurilor de muncă specificate în Lista - tip este obligatorie. Listele se modifică anual în cazul raţionalizării locurilor de muncă şi ameliorării condiţiilor de muncă, iar sporurile la salariu se reduc sau se anulează, după caz.
4. Mărimile concrete ale sporurilor de compensare, în cuantumurile negociate anual în Convenţia colectivă (nivel naţional), se stabilesc în funcţie de gradul de nocivitate al lucrărilor îndeplinite, determinat în temeiul Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1335 din 10 octombrie 2002.
5. Lista - tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare, poate fi modificată şi completată doar prin hotărîre de Guvern, la propunerea ministerelor, departamentelor, unităţilor economice, cu includerea lucrărilor suplimentare apărute în urma implementării unor procese tehnologice noi, dacă pentru lucrările în cauză factorii nocivi ai mediului de producţie nu pot fi înlăturaţi nici prin mijloace tehnice moderne, nici prin alte metode.
6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

PRIM-MINISTRU                                  Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Viceprim-ministru                                     Valerian Cristea
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale                                  Valerian Revenco
Ministrul sănătăţii                                   Andrei Gherman

Chişinău, 31 decembrie 2004.
Nr. 1487.

lista-tip
    [Anexa modificată prin HG24 din 20.01.14, MO17-23/24.01.14 art.34]

    [Anexa modificată prin HG559 din 30.04.08, MO84-85/13.05.08 art.548]