LPM96/1998
ID intern unic:  311509
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 96
din  16.07.1998
privind rectificarea bugetului pe anul 1998
Publicat : 08.08.1998 în Monitorul Oficial Nr. 74     art Nr : 505
MODIFICAT
LP209-XIV din 25.11.98, MO116/30.12.98 art.709     
    
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea  bugetului pe anul 1998 nr.1446-XIII din27  decembrie 1997  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.10-11,  art.52; nr.24-25, art.166) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2:
    alineatul (1),  cifrele "2639,9" şi "350" se substituie prin cifrele "2604,9" şi, respectiv, "315";
    se introduce alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Se stabilesc   ca  prioritare:  cheltuielile  bugetare   pentru onorarea   angajamentelor  aferente  datoriei  de  stat,  pentru   plata salariilor,  burselor, alimentaţiei, medicamentelor, energiei şi apei şi transferurile  la  bugetul asigurărilor sociale de stat şi  la  bugetele locale."
2. Articolul 4 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Se permite atragerea de împrumuturi de stat externe cu perioada de  rambursare  de pînă la 5 ani, în sumă de pînă la 30 milioane  dolari S.U.A."
3. La articolul 5:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Suma garanţiilor  de  stat emise în anul 1998 la  împrumuturile externe nu va depăşi 9 milioane dolari S.U.A., sumă a garanţiei emise în favoarea  Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la creditul pentru  reconstrucţia  Aeroportului Internaţional Chişinău. Emiterea  de garanţii de stat la împrumuturi interne este interzisă."
    alineatul (2) se abrogă.
4. La articolul 9:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    se introduce alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Sumele defalcărilor  din  veniturile regularizatoare  destinate bugetelor  locale  nu pot fi sustrase din contul separat al  Trezoreriei Ministerului Finanţelor în alte scopuri."
5. La articolul   12   alineatul  (1),  textul  "şi   în   Hotărîrea Parlamentului  nr.1011-XIII  din 23 octombrie 1996" se  substituie  prin textul  "în hotărîrile Parlamentului nr.1011-XIII din 23 octombrie  1996 şi nr.1588-XIII din 27 februarie 1998"
6. La articolul 13:
    alineatele (1), (2) şi (5) vor avea următorul cuprins:
"(1) Mărfurile,  serviciile  de  origine din Federaţia Rusă  şi  din Republica  Belarus importate din aceste ţări, precum şi cele de  origine din  Republica  Moldova  procurate  de la agenţi  economici  situaţi  pe teritoriul acesteia care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar nu se  supun taxei pe valoarea adăugată. Taxa pe valoarea adăugată achitată pentru  mărfurile  şi serviciile menţionate la locul lor de  origine  se trece la costul mărfurilor comercializate şi serviciilor prestate.
(2) Mărfurile,  serviciile  exportate nu se supun taxei pe  valoarea adăugată  conform  art.104  lit.a) din Codul fiscal, cu  excepţia  celor exportate  în Federaţia Rusă şi Republica Belarus care se supun taxei pe valoarea adăugată pe principii generale."
"(5) Mărfurile  importate  de persoane fizice pentru uz personal  nu sînt  impuse cu taxă pe valoarea adăugată. Lista unor astfel de  mărfuri se aprobă de Guvern."
    la alineatul  (3),  textul  "Mărfurile (lucrările,  serviciile)"  se substituie prin textul "Mărfurile, serviciile"
    alineatele (4), (6) şi (8) se abrogă.
7. La articolul 14:
    alineatul (2), litera c) se abrogă;
    se introduce în final alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Plătitori  de accize la mărfurile supuse accizelor cumpărate de la  agenţi  economici care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar  al republicii sînt agenţii economici cumpărători."
8. La articolul 15, litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) spirtul şi  tutunul importate pentru prelucrare şi producere  de mărfuri  supuse  accizelor  de către agenţi economici  care  au  relaţii fiscale  cu  sistemul bugetar al republicii şi care dispun de secţii  de fabricare  şi/sau de îmbuteliere a producţiei alcoolice sau de secţii de fermentare a tutunului şi de fabricare a produselor din tutun în bază de licenţă;"
9. La articolul 16:
    după alineatul (2), se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Importul  şi comercializarea mărfurilor (producţiei)  enumerate la  alin.(1)  sînt  permise de organele vamale dacă au fost  marcate  cu timbre de control de un model stabilit."
    alineatul (3) devine alineatul (4).
10. La articolul 18, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Departamentul  Controlului Vamal, în baza acordurilor încheiate cu  agenţi economici producători şi cu agenţi economici specializaţi  în deservirea  în agricultură care dispun de licenţe acordate de Ministerul Agriculturii  şi Industriei Prelucrătoare, se autoriză să  prelungească, cu  cel mult 30 de zile, termenul de plată a taxei pe valoarea  adăugată la  importul,  de  către  producători, al materiei  prime  (cu  excepţia mărfurilor   supuse  accizelor),  al  materialelor  şi  articolelor   de completare,  al  materialului săditor, al îngrăşămintelor  minerale,  al seminţelor  de  lucernă  şi  sfeclă  de zahăr, de  mazăre  şi  de  soia, destinate  implementării  de noi tehnologii, al tineretului de o  zi  de toate speciile de păsări."
11. În finalul  articolului  24,  se  introduce  alineatul  (4),  cu următorul cuprins:
    "(4) Autorităţile  administraţiei  publice locale sînt în  drept  să acorde  persoanelor  fizice  înlesniri la plata  impozitului  pe  bunuri imobile  sau  să  amîne  termenele  lui de  plată,  în  decursul  anului calendaristic, în caz de boală îndelungată sau de deces al principalului deţinător  de  imobil din familie, fapt ce se confirmă  prin  certificat medical   sau  certificat  de  deces.  Hotărîrea  privind  acordarea  de înlesniri,  emisă  de autorităţile administraţiei publice  locale,  este prezentată în termen de 10 zile organelor Serviciului Fiscal de Stat."
12. Din articolul  26 alineatul (3), textul "cu excepţia mijloacelor (pînă la 40 la sută din aceste încasări) repartizate pentru întreţinerea organelor care efectuează aceste încasări, conform devizelor aprobate de Ministerul  Transporturilor  şi Gospodăriei Drumurilor şi coordonate  cu Ministerul Finanţelor" se exclude.
13. La articolul 27:
    alineatul (1):
    punctul 1):
    din litera a),  liniuţele  întîi şi a doua se abrogă, iar liniuţa  a treia va avea următorul cuprins:
    "- al energiei  electrice livrate populaţiei, începînd cu1  ianuarie 1998. Taxa pe valoarea adăugată plătită la procurarea şi comercializarea energiei  electrice  destinate populaţiei nu se include în preţul ei  de cost şi se trece, în modul stabilit, la decontările cu bugetul;"
    literele g) şi k) vor avea următorul cuprins:
    "g) importul  de  utilaj (cu excepţia biroticii,  utilajului  pentru businessul  de  joc  şi de distracţie) şi de piese de schimb la  el,  de tehnică  agricolă  şi  de  piese de schimb la ea,  al  criblurii  şi  al restului de granit, al bitumului petrolier;".
"k) activitatea  de  redactare, editare şi executare  poligrafică  a producţiei  de  carte şi a publicaţiilor periodice ce ţin  de  domeniile cultură,  ştiinţă şi învăţămînt, volumul de comercializare al producţiei de  carte  şi  al publicaţiilor periodice ce ţin de  domeniile  cultură, ştiinţă şi învăţămînt, serviciile de transport, încărcare, descărcare şi transbordare  a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice ce  ţin de  domeniile cultură, ştiinţă şi învăţămînt. Taxa pe valoarea  adăugată aferentă cheltuielilor efectuate la producţia dată şi la comercializarea ei se trece la preţul de cost al acesteia;"
    literele h), j), l) şi m) se abrogă;
    la punctul 2):
    literele a), b) şi c) se abrogă;
    se introduce în final litera d), cu următorul cuprins:
    "d) întreprinderile Societăţii Orbilor la producţia fabricată de ele (conform  listei întreprinderilor şi nomenclatorului producţiei aprobate de Guvern) dacă mijloacele respective nu vor fi utilizate la retribuirea muncii, dar vor fi îndreptate la dezvoltarea acestor întreprinderi;"
    la punctul 4)  litera d), după textul "pe ajutorul material  primit" se introduce textul "din fondul Preşedintelui Republicii Moldova,"
    la punctul 5):
    litera c), textul "şi loturile întovărăşirilor pomicole" se exclude;
     se introduce în final litera e), cu următorul cuprins:
    "e) persoanele fizice care au suferit în urma alunecărilor de teren;"
    la punctul 6), se introduce în final litera l), cu următorul cuprins:
    "l) persoanele fizice care au suferit în urma alunecărilor de teren;"
    la punctul 10), cuvîntul "mărfuri" se substituie prin textul "bunuri materiale"
    la punctul 11),  se  introduce  în final textul  "comercializate  pe piaţa internă;"
    la punctul 12),   cuvîntul  "destinat"  se  substituie  prin  textul "primite  în  formă de donaţii de la Comitetul Internaţional Olimpic  în scopul"
    punctele 14), 15) şi 18) litera a) se abrogă;
    alineatele (5) şi (6) se abrogă;
    se introduce în final alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) Volumul  de  comercializare  al pîinii şi al altor  produse  de panificaţie,  al laptelui şi al produselor lactate se va impune cu  taxa pe  valoarea adăugată de 8 la sută. Întreprinderilor de panificaţie,  de prelucrare a laptelui a căror sumă a taxei pe valoarea adăugată achitată furnizorilor  pentru  mărfurile  (serviciile)  utilizate  la  fabricarea produselor  menţionate  depăşeşte  suma taxei pe  valoarea  adăugată  la comercializarea lor, diferenţa li se restituie de la buget."
14. La articolul  28 alineatul (1), cifrele "40" se substituie  prin cifrele "200"
15. În articolul  30 alineatul (1) litera a), se introduce în  final textul  "la organizarea şi participarea la forurile practico-ştiinţifice naţionale  şi  internaţionale în problemele cercetării,  standardizării, înregistrării şi controlului medicamentelor;"
16. La articolul  31  alineatul  (2),  textul  "pentru  crearea"  se substituie  prin  textul  "şi Serviciului Protocol Diplomatic  de  Stat, pentru întreţinerea"
17. La articolul 32:
    alineatul (1):
cifrele "100" se substituie prin cifrele "75,9"
se introduce  în  final textul: "Mijloacele transferate  primăriilor municipiilor  Chişinău şi Bălţi se vor reflecta în executarea de casă  a bugetului   de  stat  ca  transferuri  cu  destinaţie  specială  alocate bugetelor locale de la bugetul de stat."
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Mijloacele   provenite  din  majorarea  taxei  de  eliberare  a licenţelor  pentru  producerea, păstrarea şi comercializarea  producţiei alcoolice se vor acumula la un cont special al Ministerului Agriculturii şi  Industriei Prelucrătoare pentru finanţarea viticulturii. Rezultatele acestor  operaţiuni se vor reflecta în executarea de casă a bugetului de stat  în  baza  dărilor de seamă trimestriale prezentate  de  Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare."
18. La articolul 36:
    din alineatul  (1)  se  exclude  textul "şi  subunităţi  (secţii  şi sectoare)"
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Întreprinderile   care  au  pe  teritoriul  republicii  filiale (subunităţi)  transferă  la  bugetul local de  la  reşedinţa  filialelor (subunităţilor)  partea  impozitului pe venit calculată proporţional  cu numărul de salariaţi ai filialei (subunităţii)."
19. La articolul  37 alineatul (7), cifrele "10" se substituie  prin cifra "5".
20. La articolul 39:
    alineatul (4),  textul "În perioada anilor 1998-2001" se  substituie prin textul "Pentru anul 1998"
    alineatul (5):
    textele "societăţile  pe acţiuni "Fertilitate, de" şi  "societăţilor pe acţiuni şi ale" se exclud;
    textul "de 18 luni începînd cu 1 septembrie 1999" se substituie prin textul "de 12 luni începînd cu 1 ianuarie 1999"
    se introduce în final textul "şi penalităţi."
    alineatele (6), (9) şi (10) se abrogă;
la alineatul  (8), textul "precum şi de la Asociaţia Ştiinţifică  de Producţie  "Porumbeni"  gospodăriilor  agricole -  a  datoriilor  pentru seminţele  hibride de porumb primite de aceste gospodării" se substituie prin textul "precum şi Asociaţiei Ştiinţifice de Producţie "Porumbeni" - datoriile  gospodăriilor  agricole  faţă de bugetul de stat  în  mărimea datoriilor  restante ale Asociaţiei Ştiinţifice de Producţie "Porumbeni" pentru seminţele hibride de porumb primite de la aceste gospodării."
21. La articolul 40:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Agenţii  economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, sînt obligaţi:
a) să indice   codul  fiscal  în  documentele  primare  şi  în  alte documente de evidenţă contabilă, al căror nomenclator se aprobă de către Departamentul  Analize  Statistice  şi Sociologice, de  comun  acord  cu Ministerul Finanţelor;
b) să indice  în  toate documentele privind efectuarea  plăţilor  la bugetul  de stat, la bugetele locale şi la bugetul asigurărilor  sociale de stat tipul plăţilor conform clasificaţiei bugetare;
c) la perfectarea  documentelor  privind operaţiunile  economice  şi financiare să utilizeze numai formularele de documente cu regim special, dacă utilizarea lor este prevăzută de acte normative."
după alineatul   (1),  se  introduc  alineatele (1/1)  şi (1/2),  cu următorul cuprins:
"(1/1) Banca Naţională  a  Moldovei,  alte  instituţii   financiare, organele  vamale  primesc spre executare documentele, inclusiv  cele  de decontare,  numai  de la agenţii economici cărora le este  atribuit  cod fiscal  şi numai dacă pe documente este indicat codul fiscal al  acestor agenţi  economici,  iar  în cazul achitării plăţilor la  bugetul  public naţional, şi codul acestor plăţi, conform clasificaţiei bugetare. Aceste instituţii  vor  verifica,  în mod obligatoriu,  autenticitatea  codului fiscal,   în  conformitate  cu  baza  de  date  a  registrului   fiscal, administrat  de  Inspectoratul  Fiscal  Principal de Stat  de  pe  lîngă Ministerul Finanţelor.
(1/2) Neexecutarea  prevederilor  alin.(1) lit.c) şi ale  alin.(1/1) atrage,   din   partea  organelor  Serviciului  Fiscal  de  Stat  şi   a Departamentului  control  financiar  şi revizie de pe  lîngă  Ministerul Finanţelor,  aplicarea  de  sancţiuni  pecuniare de la 75  pînă  la  100 salarii  minime  la  fiecare caz de încălcare. Mijloacele  obţinute  din aplicarea de sancţiuni pecuniare se varsă la bugetul de stat."
alineatul (5) se abrogă.
22. La articolul 42:
alineatele (1), (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:
"(1) Se aprobă   volumul  investiţiilor  capitale  finanţate  de  la bugetul  de stat în anul 1998 în sumă de 147 milioane lei, din care 43,9 milioane  lei pentru achitarea datoriilor acumulate, în anii  1996-1997, la  valorificarea  investiţiilor  capitale la obiectivele  finanţate  în conformitate  cu  anexa  nr.18  la  Legea bugetului  pe  anul  1997,  cu Hotărîrea Parlamentului nr.1200-XIII din 29 mai 1997 şi cu anexa nr.4 la Legea  nr.1406-XIII din 17 decembrie 1997 privind rectificarea bugetului de  stat pe anul 1997. Repartizarea alocaţiilor pe obiecte se va efectua de  către  Guvern  în coordonare cu Comisia pentru buget  şi  finanţe  a Parlamentului."
"(5) La solicitarea  autorităţilor administraţiei publice locale, în anul   1998   poate   fi  efectuată,  ca  acţiune   unică,   compensarea cheltuielilor  suportate  de agenţii economici la executarea,  din  anii 1994-1997,   a  volumului  de  investiţii  capitale  în  construcţia  de obiective  peste  limitele alocaţiilor bugetare stabilite prin  hotărîri ale  Guvernului  şi Parlamentului, precum şi  compensarea  cheltuielilor suportate  din mijloacele proprii la construcţia, din anii 1994-1997, de şcoli,  instituţii preşcolare, obiective de cultură şi sport,  obiective ale   ocrotirii   sănătăţii,  obiective  de  gazificare,  obiective   de telefonizare,  drumuri  şi  reţele inginereşti a căror finanţare  de  la buget  nu  a fost prevăzută, dar care au fost incluse în  programele  de dezvoltare    social-economică    aprobate   de   consiliile    raionale (municipale),   prin  stingerea  datoriilor  acestor  agenţi  economici, înregistrate  conform  situaţiei  de la 1 ianuarie 1998, la  plăţile  la buget,  precum  şi  a restanţelor la creditele  acordate  de  Ministerul Finanţelor,  la plata resurselor energetice şi combustibil, a  bunurilor primite  de la Concernul de Stat "Moldresurse", de la Concernul de  Stat "Arca-Moldova",  de la antreprenori şi subantreprenori, de la  furnizori de  materiale de construcţie. Cu suma compensărilor efectuate în  contul datoriilor  pentru  resursele  energetice şi combustibil se  vor  stinge datoriile  furnizorilor de resurse energetice şi combustibil la  plăţile la   buget şi la creditele acordate de Ministerul Finanţelor sau acordate cu  garanţie de stat. Compensările se vor reflecta în executarea de casă a bugetului de stat.
(6) Ministerul  Economiei  şi Reformelor, Ministerul  Finanţelor  şi autorităţile  administraţiei  publice locale sînt în drept să decidă  în comun  asupra  stingerii unor datorii istorice (la impozite şi taxe,  la penalităţi  şi amenzi, calculate pentru neefectuarea plăţilor fiscale şi netransferate  la  bugetul de stat şi la bugetele locale), iar în  cazul insuficienţei  acestora,  şi asupra stingerii creditelor primite  de  la Ministerul  Finanţelor, inclusiv a dobînzilor la ele şi a  penalităţilor calculate,  de agenţii economici care au încheiat acorduri-memorandum cu Consiliul Creditorilor şi de agenţii economici cărora le-a fost deschisă procedura  falimentului  prin aplicarea procedurii de  reorganizare  sau prin  deschiderea procedurii concursuale, conform planurilor aprobate de comitetele   creditorilor  ale  agenţilor  economici  respectivi,   prin cumpărare  de  către  stat a obiectivelor  de  menire  social-culturală, comunală  şi  a  obiectivelor  de protecţie civilă care  fac  parte  din capitalul   social   al  agenţilor  nominalizaţi.  Rezultatele   acestor operaţiuni se vor reflecta în executarea de casă a bugetului respectiv."
alineatele (2), (3) şi (7) se abrogă;
din alineatul (8) se exclude textul "şi (7)" se introduce în final alineatul (9), cu următorul cuprins:
"(9) Se stabileşte  că,  în  cazul cînd agentul  economic  aflat  în procedura  falimentului  prin aplicarea procedurii de  reorganizare  sau prin  deschiderea  procedurii  concursuale  varsă  plăţile  restante  la bugetul  de  stat (impozite, penalităţi, amenzi), 50 la sută din  sumele încasate  vor  fi  lăsate  la  dispoziţia  autorităţilor  administraţiei publice  locale de la reşedinţa agentului economic, din care 25 la  sută se  vor  încasa  la bugetul comunei (satului) şi 25 la sută  la  bugetul raionului.  Încasarea mijloacelor respective pentru municipiile Chişinău şi Bălţi se stabileşte în proporţie de 30 la sută."
23. La articolul 43:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Se aprobă,  în  componenţa  bugetului de  stat,  fondul  pentru susţinerea  producătorilor  şi  a  întreprinzătorilor în  sumă  de  47,3 milioane  lei, din care 35 milioane lei pentru finanţarea  viticulturii, 6,6   milioane   lei   pentru   a  se  acorda   Companiei   de   Leasing "Tehagroleasing"  credite cu rata anuală a dobînzii de 5 la sută, pe  un termen  de  5  ani  de la data acordării, pentru a  se  procura  tehnică agricolă  de  la Societatea pe Acţiuni "Tracom" (în sumă de  6  milioane lei)  şi  de  la  Societatea pe Acţiuni "Agromaşina"  (în  sumă  de  0,6 milioane  lei)  şi  pentru  a o livra  către  producătorii  agricoli;  5 milioane  lei  pentru  susţinerea gospodăriilor ţărăneşti  (de  fermier) (inclusiv:  1,2  milioane lei pentru compensarea parţială a dobînzii  la creditele  primite  în anii 1997-1998 de la băncile comerciale şi de  la Corporaţia de Finanţare Rurală la rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei, 1,5 milioane lei pentru susţinerea financiară şi materială a gospodăriilor   ţărăneşti   (de  fermier)  în  conformitate   cu   Legea nr.131-XIII  din 2 iunie 1994 a viei şi vinului şi cu Legea  nr.728-XIII din  6 februarie 1996 cu privire la pomicultură, 0,6 milioane lei pentru crearea,  în  localităţile  rurale,  a  800  de  puncte  de  însămînţare artificială a taurinelor, 0,7 milioane lei pentru compensarea totală sau parţială  a costului seminţelor şi a materialului săditor procurat de la organizaţii  specializate,  1  milion lei  pentru  realizarea  măsurilor legate   de  colectarea  şi  depozitarea  centralizată  a   pesticidelor inutilizabile   şi  interzise);  0,7  milioane  lei  pentru   asigurarea activităţii  Serviciului  antigrindină al Ministerului  Agriculturii  şi Industriei  Prelucrătoare.  Acordarea  de credit  Companiei  de  Leasing "Tehagroleasing"  pentru procurarea de tehnică agricolă de la Societatea pe  Acţiuni  "Agromaşina"  se  va efectua, prin  compensări,  în  contul plăţilor   restante  la  bugetul  de  stat  ale  Societăţii  pe  Acţiuni "Agromaşina".
alineatul (3) se abrogă.
24. La articolul 44:
    din alineatul  (1)  se exclude textul "şi pentru  energia  electrică consumată la irigare"
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Aprovizionarea  agenţilor economici cu apă pentru irigare se va efectua contra plată, pe bază de contract, de către Concernul Republican pentru Gospodăria Apelor "Apele Moldovei". Agenţii economici se autoriză să  plătească  o parte din suma stabilită de contract în  contul  plăţii pentru  apă datorate bugetului (din calculul de 90 bani pentru 10 m3  de apă)."
25. La articolul 46, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Se stabileşte că unele servicii medicale vor fi prestate contra plată în bază de regulament şi tarife elaborate de Ministerul Sănătăţii, Ministerul  Economiei şi Reformelor şi Ministerul Finanţelor. Veniturile încasate  de unităţile medico-sanitare în urma prestării contra plată  a serviciilor  medicale se acumulează separat, la un cont extrabugetar, nu se  impozitează  şi  se utilizează, în primul  rînd,  pentru  asigurarea acordării  acestor  servicii, precum şi la întreţinerea şi  funcţionarea unităţilor medico-sanitare."
26. Articolul 52 se abrogă.
27. La articolul 54:
    litera d), textul "şi a viticulturii" se substituie prin textul "din anii 1994-1997"
    literele h), i) şi m) se abrogă;
    se introduc în final literele n) şi o), cu următorul cuprins:
"n) să acorde  Companiei de Leasing "Tehagroleasing" un credit de  5 milioane  lei, pe un termen de 5 ani, cu rata anuală a dobînzii de 5  la sută,  pentru  a procura tractoare şi altă tehnică agricolă de  la  S.A. "Tracom"  (în sumă de 4 milioane lei), prin stingerea plăţilor îngheţate şi  reeşalonate la bugetul de stat conform acordului-memorandum încheiat între   întreprindere   şi  Consiliul  Creditorilor,  şi  de   la   S.A. "Moldagrotehnica"  (în  sumă de 1 milion lei), prin  stingerea  plăţilor curente la bugetul de stat ale acestei întreprinderi;
o) să opereze   modificări  în  repartizarea  alocaţiilor  prevăzute pentru  întreţinerea  autorităţilor publice, după aprobarea  structurii, efectivului  şi cheltuielilor pentru întreţinerea organelor reorganizate sau   nou-create  în  baza  Legii  nr.32-XIV  din  28  mai  1998  pentru modificarea Legii cu privire la Guvern."
28. La articolul  56,  în  finalul  alineatului  (5),  se  introduce textul:  "Achitarea datoriilor expirate aferente creditelor acordate  de Ministerul   Finanţelor   se  va  efectua  în   următoarea   succesiune: penalitatea, dobînda, suma principală a creditului."
29. Articolul   57  punctul  1)  litera  a),  textul  "ziarelor   şi revistelor" se substituie prin textul "revistelor "Noi", "Florile dalbe" şi "Alunelul".
30. În finalul  articolului  61 se introduce textul ",  cu  excepţia exportului".
31. La anexa nr.5:
în punctul 3,   după  cuvîntul  "parfumerie"  se  introduce   textul "fracţia etero-aldehidă, alcool denaturat"
    punctele 12, 13, 16 şi 17 vor avea următorul cuprins:
    "12. Bere
      - de butoi                           litrul        0,50
      - în sticlă, la cutie                litrul        1,00
    13. Produse din tutun:
      - ţigări de foi, trabucuri           1000 buc.   400,00
      - ţigări cu filtru:
      cu lungimea de peste 81 mm      1000 buc.    12,50
      cu lungimea mai
      mică de 81 mm                        1000 buc.     5,00
      - ţigări fără filtru                 1000 buc.     2,50"
    "16. Benzină auto                      tona        800,00
    17. Motorină                           tona        300,00"
    punctul 18 va avea următorul cuprins:
    "18. Autoturisme cu capacitatea motorului (cm3)
    de pînă la 1500                        bucata   2300,00
    de la 1500 pînă la 1750              bucata   3100,00
    de la 1750 pînă la 2000              bucata   4050,00
    de la 2000 pînă la 2250              bucata   5900,00
    de la 2250 pînă la 2500              bucata   7400,00
    de la 2500 pînă la 2750              bucata   9300,00
    de la 2750 pînă la 3000              bucata  11600,00
    de peste 3000                          bucata  14500,00"
    punctele 19 şi 20 se abrogă;
    se introduc punctele 21-29, cu următorul cuprins:
    "21. Cafea boabe                     tona      800,00
    22. Cafea rîşnită şi ness            tona     1000,00
    23. Îmbrăcăminte din blană
    naturală (de nurcă, vulpe            valoarea
    polară, vulpe, samur)                în lei 25%
    24. Receptoare de televiziune;
    magnetofoane şi alte aparate
    pentru înregistrarea sunetelor;
    aparate video de înregistrat
    sau de reprodus:
    - televizoare cu diagonala
      (în ţoli, un ţol = 25,4 mm) de:
    pînă la 14 inclusiv                    bucata     20 dol.S.U.A.
    20                                     bucata     25 dol.S.U.A.
    21                                     bucata     30 dol.S.U.A.
    25                                     bucata     50 dol.S.U.A.
    29 şi mai mult                         bucata     65 dol.S.U.A.
    - televizoare plus
    videocasetofon                         bucata     50 dol.S.U.A.
    - videocasetofoane                     bucata     15 dol.S.U.A.
    - cameră de luat vederi                bucata     55 dol.S.U.A.
    - centre muzicale                      bucata     25 dol.S.U.A.
    - amplificatoare                       bucata     30 dol.S.U.A.
    - radiocasetofoane                     bucata     10 dol.S.U.A.
    - radiocasetofoane auto                bucata     10 dol.S.U.A.
    - player audio                         bucata     10 dol.S.U.A.
    25. Mobilă de oficiu                   valoarea
                                             în lei     10%
    26. Mobilă de uz casnic
    de lux                                 valoarea
                                             în lei     15%
    27. Icre negre                         kilogramul 30,00
    28. Icre roşii                         kilogramul 20,00
    29. Parfumuri                          valoarea
                                             în lei     10%"
    la note:
punctul 1 va avea următorul cuprins:
"1. Accizele indicate se aplică la importul şi la exportul în ţările membre ale C.S.I. de mărfuri (producţie), la vînzarea, pe piaţa internă, de  mărfuri  (producţie)  de fabricaţie proprie.  Vinul  materie  primă, vinurile  în  vrac  şi  tutunul nefermentat nu se  impun  cu  accize  la vînzare,  pe  piaţa  internă,  în scopuri  de  prelucrare,  cu  excepţia vînzării  către agenţii economici care se află pe teritoriul ţării şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar.
Autoturismele  se supun accizelor numai la import, cu începere de la 12 februarie 1998."
    punctul 2 se exclude;
    la punctul 3  se  introduce textul: "În mod similar,  se  efectuează recalcularea  accizelor  la  spirt, în funcţie de conţinutul  de  alcool absolut."
    se introduc punctele 5, 6 şi 7, cu următorul cuprins:
"5. Sumele accizelor  vărsate  la  buget pentru alcool  procurat  şi folosit  în medicină, farmacologie şi veterinărie se trec la decontările cu bugetul.
6. Stocurile,  existente  la 1 iulie 1998, de vin materie primă  din fructe,  de  vin  materie primă din struguri şi fructe  cu  proporţie  a vinului  din  struguri  de  pînă la 50 la sută, de  vin  din  mere,  din struguri şi mere se vînd cu un acciz de 0,10 lei la litru.
7. Guvernul va  aproba lista de mărfuri prevăzute la punctele 25  şi 26, indicînd parametrii lor tehnici."
32. În anexa nr.6:
    la poziţiile  02, 04, 06, 07, 1704, 1806, 19, 9504 coloniţa a treia, cifrele "40" se substituie prin cifrele "30"
    la poziţiile 16, 21, 2202, 6310, 9505 coloniţa a treia, cifrele "30" se substituie prin cifrele "20"
    din poziţia 2204 se exclude textul:
    "din ele:
    220430 Must din struguri (vin brut în vrac)          0"
    la poziţia 2402  rubrica  a  treia,  textul  "4  ecu/1000  buc."  se substituie prin textul "2 ecu/1000 buc."
    la poziţia 70,  liniuţa  a doua, textul care urmează după  cuvintele "din ele:" se modifică după cum urmează:
    "Recipiente din sticlă pentru vinuri liniştite, vinuri saturate cu dioxid de carbon, divinuri (coniacuri), lichioruri şi votcă, bere, băuturi nealcoolice, pentru producţia conservată           20"
    la poziţia 7113-7118  rubrica  a treia, cifrele "50"  se  substituie prin cifrele "40"
    după poziţia 8520, 8521 se introduc poziţiile:
    "8523 Suporturi pentru întreţinerea sunetului
sau pentru înregistrări similare dar înregistrate                0
    8524 Discuri, benzi şi alţi suporţi pentru
         înregistrarea sunetului sau pentru
         înregistrări similare, înregistrate,
         inclusiv matriţe şi forme galvanice
         pentru fabricarea discurilor                      0
    8525 Aparate de emisie pentru radiotelefonie,
         radiotelegrafie, radiodifuziune sau
         televiziune, chiar combinate, în acelaşi
         corp, cu un aparat de recepţie sau
         de redare a sunetului; camere de
         televiziune                                         0"
    după poziţia 8528 se introduc poziţiile:
    "8529 Părţi destinate exclusiv sau în
         principal aparatelor de
         la poziţiile 8525-8528                            0
    8536 Aparatură pentru comutarea, tăierea,
         protecţia, branşarea, racordarea sau
         conectarea circuitelor electrice pentru
         o tensiune care să nu depăşească
         1000 volţi                                          0
    8542 Circuite înregistrate
         şi micromontaj electronice                        0"
    după poziţia 8544 se introduce poziţia:
    "8547 Piese izofone, în întregime din
         izolante sau conţinînd piese simple
         metalice de asamblare
         încorporate în masă, pentru maşini,
         aparate sau instalaţii electrice, altele
         decît izolatorii de la poziţia 8546               0"
    la note:
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
"2. Persoanele  fizice  pot introduce în ţară fără perceperea  taxei vamale  mărfuri  şi obiecte de uz personal, conform listei  aprobate  de Guvern.  Pentru  importul  de  mărfuri şi obiecte  neincluse  în  listă, indiferent  de  ţara  de origine, se plătesc taxe  vamale  stabilite  în prezenta  anexă.  Este permis importul fără perceperea taxei  vamale  al băuturilor  alcoolice în cantitate de pînă la un litru, al berii pînă la 5 litri, al ţigărilor pînă la 200 bucăţi."
punctele 5 şi 10 se abrogă;
se introduce în final punctul 11, cu următorul cuprins:
    "11. Tariful  vamal  nu se aplică tuturor agenţilor  economici  care importă carne şi măruntaie comestibile pentru prelucrare industrială, de la  data intrării în vigoare a Legii nr.1569-XIII din 26 februarie  1998 privind modificarea şi completarea Legii bugetului pe anul 1998."
Art.II. - (1)  Se  aprobă  rectificările  la  anexa  nr.1  la  Legea bugetului pe anul 1998, expuse în anexa nr.1 la prezenta lege.
    (2) Ministerul   Finanţelor,   în  comun  cu  autorităţile   publice interesate,  va face modificările respective la repartizarea alocaţiilor bugetare sub aspectul tipurilor şi articolelor de cheltuieli.
Art.III. - Pentru  compensarea veniturilor ratate de bugetele locale în  urma  reducerii  impozitului  funciar  şi  impozitului  pe  bunurile imobiliare, se stabileşte:
    a) suma transferurilor  de la bugetul de stat către bugetele  locale se  majorează,  conform anexei nr.2 la prezenta lege, cu 50 la sută  din suma veniturilor ratate;
    b) datoria bugetelor   locale  la  împrumuturi  faţă  de  Ministerul Finanţelor, existentă la 1 iunie 1998, se acoperă cu 50 la sută din suma veniturilor  ratate, operaţiunile fiind reflectate în executarea de casă a bugetelor respective.
Art.IV. - Începînd   cu  1  iulie  1998,  produsele  alimentare   şi nealimentare  pentru  copii  nu  se supun taxei  pe  valoarea  adăugată, conform anexei nr.3 la prezenta lege.
Art.V. - Organismele   internaţionale  şi  acordurile  pentru   care mărfurile şi serviciile se livrează, începînd cu 1 iulie 1998, fără taxa pe  valoarea adăugată, în temeiul art.104 lit.c) din Codul fiscal,  sînt expuse în anexa nr.4 la prezenta lege.
Art.VI. - Consiliului Creditorilor se acordă dreptul de a reeşalona, în  anii 1999-2003, datoriile istorice în sumele indicate la anexa  nr.5 la  prezenta lege, acumulate în anii 1992-1996, ale agenţilor  economici care   au  încheiat  acord-memorandum  şi  care  îşi  onorează  integral obligaţiunile privind:
    a) plăţile fiscale la bugetul de stat, dobînda la creditele acordate de  Ministerul Finanţelor şi penalităţile calculate pentru nerambursarea lor;
    b) plăţile fiscale  la  bugetele  locale, cu  acordul  autorităţilor administraţiei publice locale respective;
    c) sancţiunile  calculate  pentru neefectuarea plăţilor  fiscale  la bugetul  de stat, cu condiţia achitării, pînă la 15 decembrie 1998, a 50 la  sută din suma restantă, în caz contrar reeşalonarea urmînd să nu fie efectuată."
Art.VII. - Se  abrogă  sau  se  suspendă  pentru  anul  1998  actele normative indicate la anexa nr.6 la prezenta lege.
Art.VIII. - Anexele nr.1-6 fac parte integrantă a prezentei legi.
Art.IX. - La  art.II  din Legea nr.1569-XIII din 26  februarie  1998 privind  modificarea  şi completarea Legii bugetului pe anul 1998,  după textul "cu excepţia punctelor" se introduce cifra "2". Prezentul articol se aplică de la data intrării în vigoare a legii menţionate.
Art.X. - Punctul  30 al articolului I din prezenta lege se aplică de la  data intrării în vigoare a Legii bugetului pe anul 1998 nr.1446-XIII din 27 decembrie 1997.
Art.XI. - Articolul 27 alineatul (1) punctul 1) litera l), articolul 39  alineatele  (9)  şi  (10) şi articolul 43 alineatul  (3)  din  Legea bugetului  pe anul 1998 nr.1446-XIII din 27 decembrie 1997 se abrogă  de la intrarea lor în vigoare.
Art.XII. - Guvernul  va aduce actele sale normative în  conformitate cu prezenta lege.
Art.XIII. - Prezenta  lege, cu excepţia articolelor IX-XI, intră  în vigoare la data publicării.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                 Dumitru DIACOV
Chişinău, 16 iulie 1998.
Nr. 96-XIV.
Anexa nr.1
                                                     la Legea nr. 96-XIV
                                                     din 16 iulie 1998
RECTIFICĂRILE
la anexa nr.1 la Legea bugetului pe anul 1998
                                                            - mii lei -
    CHELTUIELI - TOTAL                                     -35000,0
    1. Serviciile de stat cu destinaţie generală     10300,0
    Autorităţile legislative                                14300,0
    Parlamentul                                               14300,0
    Autorităţile şi serviciile cu destinaţie
    generală neatribuite la alte grupuri                    -4000,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale
    (desfăşurarea alegerilor parlamentare
    şi asigurarea activităţii Comisiei
    Electorale Centrale)                                    -4000,0
    2. Activitatea externă                                  -1171,2
    Misiunile diplomatice                                   -1171,2
    Ministerul Afacerilor Externe                           -1171,2
    3. Menţinerea ordinii publice
    şi securitatea naţională                                 2100,0
    Organele afacerilor interne                              1368,4
    Ministerul Afacerilor Interne                            1368,4
    Organele securităţii naţionale                            731,6
    Serviciul Protecţie şi Pază de Stat               731,6
    4. Învăţămîntul                                         21150,0
    Învăţămîntul preşcolar                                    100,0
    Calea Ferată din Moldova                                  100,0
    Învăţămîntul mediu                                      13850,0
    Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                        15700,0
    Direcţia de management a Proiectului reformei
    învăţămîntului preuniversitar
    (contribuţia Guvernului)                                -1850,0
    Învăţămîntul superior                                    5523,6
    Ministerul Finanţelor                                    -250,0
    Ministerul Agriculturii şi Industriei
    Prelucrătoare                                            1500,0
    Ministerul Transporturilor
    şi Comunicaţiilor                                         400,0
    Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                         3000,0
    Ministerul Culturii                                       300,0
    Ministerul Dezvoltării Teritoriului,
    Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale          300,0
    Academia de Studii în Domeniul
    Administrării Publice de pe lîngă Guvern        73,6
    Uniunea de Stat "Moldova-Service"              200,0
    Învăţămîntul postuniversitar                              -73,6
    Academia de Studii în Domeniul
    Administrării Publice de pe lîngă Guvern       -73,6
    Cursurile şi instituţiile de perfecţionare
    a cadrelor                                                  250,0
    Ministerul Finanţelor                                     250,0
    Instituţiile şi activităţile în domeniul
    învăţămîntului neatribuite la alte grupuri    1500,0
    Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                         1500,0
    5. Cercetările ştiinţifice, total                        3000,0
    6. Cultura, arta, sportul şi acţiunile
    pentru tineret                                            -1810,0
    Activitatea în domeniul culturii                         -730,0
    Ministerul Culturii                                      -230,0
    Centrul Naţional de Cinematografie                     -500,0
    Presa periodică şi editurile                             -980,0
    Fondul pentru susţinerea redacţiilor
    de ziare şi reviste                                      -980,0
    Instituţiile şi acţiunile privind cultura,
    arta, religia şi sportul   neatribuite
    la alte grupuri                                            -100,0
    Ministerul Culturii                                      -100,0
    7. Ocrotirea sănătăţii                                   5250,0
    Spitalele                                                   -30,3
    Calea Ferată din Moldova                                  -30,3
    Policlinicile, ambulatoriile şi punctele
    felceroobstetricale                                         9,7
    Calea Ferată din Moldova                                  9,7
    Serviciile şi instituţiile sanitare epidemiologice
    de profilaxie                                              15,4
    Calea Ferată din Moldova                            15,4
    Instituţiile şi serviciile din domeniul ocrotirii
    sănătăţii   neatribuite la alte grupuri                  5255,2
    Ministerul Sănătăţii                                     5250,0
    Calea Ferată din Moldova                                  5,2
    8. Asigurarea şi susţinerea socială                    -76950,0
    Instituţiile asigurării sociale                           450,0
    Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale
    şi Familiei                                                 450,0
    Pensiile participanţilor la lichidarea
    consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl   100,0
    Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale
    şi Familiei                                                 100,0
    Indexarea eşalonată a depunerilor populaţiei
    la Banca de Economii a Moldovei                      -25000,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale      -25000,0
    Instituţiile şi serviciile din domeniul
    asigurării şi susţinerii sociale neatribuite
    la alte grupuri                                           -1300,0
    Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale
    şi Familiei                                               -1300,0
    Transferurile pentru susţinerea fondului
    de pensii                                                -31400,0
    Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale
    şi Familiei                                              -31400,0
    Compensaţiile şi indemnizaţiile nominative           -19800,0
    Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale
    şi Familiei                                              -19800,0
    9. Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria
    piscicolă şi gospodăria apelor                         -10000,0
    Gospodăria apelor                                      -10000,0
    Ministerul Agriculturii şi Industriei
    Prelucrătoare (Concernul
    Republican pentru Gospodăria Apelor
    "Apele Moldovei")                                      -10000,0
    10. Transporturile, gospodăria drumurilor,
    comunicaţiile şi informatica                           -18720,8
    Gospodăria drumurilor                                  -20350,8
    Ministerul Transporturilor
    şi Comunicaţiilor                                      -17350,8
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale
    (contribuţia Guvernului la Proiectul
    reabilitării drumurilor şi serviciul
    creditelor externe)                                     -3000,0
    Serviciile din domeniul transporturilor,
    telecomunicaţiilor şi informaticii neatribuite
    la alte grupuri                                            1630,0
    Ministerul Transporturilor
    şi Comunicaţiilor                                        1630,0
    11. Gospodăria comunală şi gospodăria
    de exploatare a fondului de locuinţe             26,2
    Gospodăria de exploatare a fondului
    de locuinţe                                                26,2
    Agenţia Naţională pentru Servicii
    privind Spaţiul Locativ şi Bunurile
    Imobiliare (contribuţia Guvernului)                   26,2
    12. Serviciul datoriei de stat                          18000,0
    Serviciul datoriei de stat interne                       8000,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale             8000,0
    Serviciul datoriei de stat externe                      10000,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale             10000,0
    13. Completarea rezervelor de stat                    2345,8
    Tezaurul de stat                                         -500,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale          -500,0
    Rezervele materiale de stat                              2845,8
    Direcţia Generală pentru Rezervele
    Materiale de pe lîngă Guvern                             2845,8
    14. Alte servicii legate de activitatea
    economică                                                -23420,0
    Alte servicii legate de activitatea economică   -23420,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale
    (contribuţia Guvernului la Proiectul
    reformei cheltuielilor sectorului social)           -150,0
    Fondul de susţinere a producătorilor
    şi întreprinzătorilor                                  -22700,0
    Centrul de Investigaţii Strategice
    şi Reforme (contribuţia Guvernului)                  -70,0
    Agenţia pentru Implementarea Proiectului
    de Finanţare Rurală (contribuţia
    Guvernului)                                              -500,0
    15. Cheltuielile neatribuite la alte grupuri
    principale                                                67900,0
    Transferurile la bugetele locale                        46900,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale            46900,0
    Transferurile la bugetele locale
    cu destinaţie specială                                   9000,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale            9000,0
    Cheltuielile neatribuite la alte grupuri                12000,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale
    (cota parte a Guvernului în Banca
    pentru Dezvoltare şi Investiţii
    a Moldovei)                                             12000,0
    16. Investiţiile capitale                              -33000,0
    Investiţiile capitale                                  -33000,0
    Fondul investiţiilor capitale                          -33000,0
    DEFICIT                                                  -35000,0
Anexa nr.2
la Legea nr. 96-XIV
din 16 iulie 1998
TRANSFERURILE SUPLIMENTARE
de la bugetul de stat către bugetele locale în contul compensării
veniturilor ratate în urma reducerii impozitului funciar
şi impozitului pe bunuri imobiliare
+------------------------------------------+---------+
| Unitatea administrativ-teritorială   |   Suma   |  
+------------------------------------------+---------+
|                  1                   |      2   |
+------------------------------------------+---------+
       Raionul
    Anenii Noi                                850
    Basarabeasca                              450
    Briceni                                  1250
    Cahul                                    1500
    Camenca                                   100
    Cantemir                                  700
    Căinari                                   750
    Călăraşi                                 1000
    Căuşeni                                  2200
    Cimişlia                                 1080
    Criuleni                                 1380
    Donduşeni                                1550
    Drochia                                  3080
    Dubăsari                                  390
    Edineţ                                   1800
    Făleşti                                  2320                        
    Floreşti                                 1600
    Glodeni                                  2510
    Hînceşti                                  900
    Ialoveni                                  940
    Leova                                     850
    Nisporeni                                 700
    Ocniţa                                   1100
    Orhei                                    2200
    Rezina                                    940
    Rîşcani                                  2350
    Sîngerei                                 1300
    Soroca                                    800
    Străşeni                                  800
    Şoldăneşti                               1450
    Ştefan Vodă                              1300
    Taraclia                                 1100
    Teleneşti                                 830
    Ungheni                                  1400
    Vulcăneşti                                890
    Unitatea teritorială autonomă
    Găgăuzia                                 1500
         Municipiul
    Chişinău                                 1000
    Bălţi                                      40
Anexa nr.3
la Legea nr. 96-XIV
din 16 iulie 1998
L I S T A
mărfurilor pentru copii
nesupuse taxei pe valoarea adăugată
    1. Produse alimentare
    2. Formule lactate adaptate
    3. Sucuri omogenizate
    4. Manuale şcolare, literatură şi publicaţii periodice
Anexa nr.4
la Legea nr. 96-XIV
din 16 iulie 1998
L I S T A
organismelor internaţionale şi acordurilor pentru care mărfurile
şi serviciile se livrează fără taxa pe valoarea adăugată
    1. Programele, fondurile şi organizaţiile Naţiunilor Unite
    2. Fondul Monetar Internaţional
    3. Banca Mondială
    4. Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
    5. Centrul de  Informare  şi Documentare al Consiliului  Europei  în Moldova
    6. Alianţa Franceză
    7. Fundaţia "Soros",  pentru  programele de cultură,  învăţămînt  şi ştiinţă
    8. Acordul dintre  Guvernul  Republicii Moldova şi  Guvernul  S.U.A. referitor la cooperarea tehnică
    9. Acordul dintre  Guvernul Republicii Moldova şi Comisia  Europeană referitor la programul TACIS
    10. Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Germaniei privind cooperarea tehnică
    11. Acordul dintre   Guvernul   Republicii   Moldova   şi   Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea tehnică
    12. Memorandumul  de  cooperare tehnică dintre  Guvernul  Republicii Moldova şi Guvernul Olandei
Anexa nr. 5
la Legea nr. 96-XIV
din 16 iulie 1998
  LISTA
agenţilor economici cărora li se reeşalonează, în 1999-2003,
datoriile istorice acumulate în anii 1992-1996
---+-------------+-------------------------------------+-----------------+-----+
   |             |Suma plăţilor calculate şi nevărsate:|Suma sancţiunilor|Total|
Nr.|             |---------------------+---------------|calculate pentru |dato-|
crt|             |la bugetul consolidat|   Ministerul  |neefectuarea plă-|rii  |
   |             |                     |   Finanţelor  |ţilor fiscale la |isto-|
   |             |-----+---------------|-----+---------|bugetul de stat  |rice |
   | Întreprin-  |     |   inclusiv:   |     |inclusiv:|                 |ree- |
   | derile      |     |-------+-------|     |---+-----|-----+-----------|şalo-|
   |             |total|la bu- |la bu- |total|do-|pena-|total|inclusiv,  |nate |
   |             |     |getul  |getul  |     |bîn|lita-|     |care urmea-|     |
   |             |     |de stat|de stat|     |da |tea  |     |ză să fie  |     |
   |             |     |       |       |     |   |     |     |vărsată    |     |
   |             |     |       |       |     |   |     |     |pînă la    |     |
   |             |     |       |       |     |   |     |     | 15.12.98  |     |
---+-------------+-----+-------+-------+-----+---+-----+-----+-----------+-----+
1 |      2      |  3  |   4   |   5   |  6  | 7 |  8  |  9  |    10     |  11 |
---+-------------+-----+-------+-------+-----+---+-----+-----+-----------+-----+
1 S.A."Piele",
   Chişinău        63,1    63,1                                           63,1
2 S.A."Cricova",
   Criuleni        809     556     253                                    809
3 S.A."Vismos",
   Chişinău        566,1   566,1                                          566,1
4 S.A."Cărpineni",
   Hînceşti         81,4    75,5     5,9                                   81,4
5 S.A."Farmaco",
   Chişinău        173     134,1    38,9                                  173
6 S.A."Hidropompa",
   Chişinău        674     536,5   137,5                                  674
7 S.A."Icam",
   Chişinău        377,8   286      91,8                                  377,8
8 S.A."Lemnar",
   Chişinău        248,5   216      32,5                                  248,5
9 S.A."Stejaur",
   Chişinău        362     282      80                                    362
10 S.A."Zorile",
   Chişinău                                              155,6   77,8      77,8
11 S.A."Macon",
   Chişinău        432,2   314,7   117,5  74,8  51,9 22,9                 507
12 S.A."Floare-
   Carpet",
   Chişinău        705,7   597,3   108,4                                  705,7
13 S.A."Ionel",
   Chişinău         59      59                                             59
14 S.A."Tricon",
   Cahul            66,5    45,6    20,9                                   66,5
15 S.A."Rada",
   Bălţi           247,9   150,9    97                                    247,9
16 S.A."Dana",
   Soroca           88,8    37,5    51,3                                   88,8
17 S.A."Bucuria",
   Chişinău       1729,6  1261,7   467,9                1839,7  919,85   2649,45
18 S.A."Basarabia
   -Nord", Bălţi                         309,2 227,1 82,1                 309,2
19 A.P."Aroma",
   Chişinău       1492,4  1385,2   107,2                1483,8  741,9    2234,3
20 F.A."Corten",
   Taraclia        121,6   121,6                                          121,6
    Total         8298,6  6688,8  1609,8 384   279  105 3479,1 1739,55  10422,15
Anexa nr. 6
la Legea nr. 96-XIV
din 16 iulie 1998
                               L I S T A
     actelor normative care se abrogă sau se suspendă pentru anul 1998
+----------------------------------+---------------+---------------------+--------------+
|            Actul     |     Numărul  |     Data adoptării       |                      |
+----------------------------------+---------------+---------------------+--------------+
|  1             |           2     |                3           |           4        |
+-----------------------------------+--------------+---------------------+--------------+
Legea cu privire la poliţie      416-XII    18 decembrie 1990   Se suspendă art.35    
                                                              alin.(2), (3) şi (5),
                                                              cu excepţia chiriei;
                                                              art.40 alin.(2), cu  
                                                              excepţia compensării
                                                              cheltuielilor pentru
                                                              plata spaţiului
                                                              locativ, şi alin.(3)
Legea cu privire la trupele
de carabinieri (trupele
interne) ale Ministerului
Afacerilor Interne                 806-XII    12 decembrie 1991   Se suspendă art.23    
                                                              alin.(2) şi (3);
                                                              art.27 alin.(2),
                                                              cu excepţia recom-
                                                              pensei, cheltuielilor
                                                              pentru plata spa-
                                                              ţiului locativ, şi    
                                                              alin.(3)
Hotărîrea Parlamentului
privind indexarea depune-
rilor populaţiei în insti-
tuţiile Băncii de Economii
a Moldovei                         201-XIII    29 iulie 1994      Se suspendă
Legea privind apărarea
împotriva incendiilor            267-XIII    9 noiembrie 1994   Se suspendă art.34    
                                                              alin.(2); art.41
                                                              alin.(2) şi (4),  
                                                              cu excepţia plăţii
                                                              pentru spaţiu lo-
                                                              cativ; art.44 alin.(1)
Hotărîrea Parlamentului
privind rezervarea mijloace-
lor financiare pentru asigu-
rarea plăţii la timp a sala-
riilor şi defalcărilor cotelor
asigurărilor sociale de stat
obligatorii                        435-XIII    19 aprilie 1995    Se abrogă
Legea serviciului public         443-XIII     4 mai 1995          Se suspendă art.24    
                                                              alin.(3) şi art.25
                                                              alin.(3)
Legea cu privire la statutul
judecătorului                      544-XIII    20 iulie 1995      Se suspendă art.30
                                                                                    alin.(3) şi (4), cu
                                                                                  excepţia reparaţiei
                                                                                      cheltuielilor pentru
                                                                                   chirie; art.33
                                                                                 alin.(2) lit.(a)
Legea cu privire la sistemul
penitenciar                       1036-XIII   17 decembrie 1996   Se suspendă art.28
                                                              alin.(3) şi (5), cu
                                                              excepţia chiriei
Legea pentru modificarea şi
completarea Legii asigurării
cu pensii a militarilor şi a
persoanelor din corpul de
comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne    1426-XIII   23 decembrie 1997   Se suspendă
Hotărîrea Parlamentului
privind acordarea garanţiei
de stat                           1473-XIII   4 februarie 1998    Se abrogă
Hotărîrea Parlamentului
pentru acordarea unei
garanţii de stat                  1474-XIII   4 februarie 1998    Se suspendă
Legea privind completarea
articolului 27 din Legea
bugetului pe anul 1998          1523-XIII   19 februarie 1998   Se retrage
Hotărîrea Parlamentului
privind acordarea garanţiei
de stat pentru creditele
primite de Întreprinderea de
Stat "Calea Ferată din
Moldova"                          1595-XIII   10 martie 1998      Se abrogă
[Anexa nr.6 P1606/17.03.98 exclus prin L209/25.11.98, MO116/30.12.98 art.709]
[Anexa nr.6 P1606/17.03.98 exclus prin L209/25.11.98, MO116/30.12.98 art.709]  
Hotărîrea Parlamentului cu
privire la reînnoirea con-
tractelor de creditare şi de
sprijin financiar încheiate
cu agenţii economici din
sectorul agroindustrial           1606-XIII   17 martie 1998      Se abrogă
Hotărîrea Parlamentului
privind abilitarea Guvernului
cu dreptul acordării garanţi-
ilor de stat la procurarea de
tehnică agricolă                  1609-XIII   17 martie 1998      Se abrogă
Hotărîrea Parlamentului cu
privire la repartizarea volu-
mului investiţiilor capitale
prevăzute în bugetul de stat
pe anul 1998                      1610-XIII   17 martie 1998      Se abrogă
Hotărîrea Parlamentului
privind acordarea garanţiei
de stat pentru creditul
acordat întreprinderii
"Lumintehnica" - S.R.L. a
Societăţii Orbilor din
Moldova                           1617-XIII   2 aprilie 1998      Se abrogă