LPM278/1999
ID intern unic:  311824
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 278
din  11.02.1999
privind modul de recalculare a sumei de compensare a
pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale
sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu
ILPB0278-XIV
Publicat : 11.03.1999 în Monitorul Oficial Nr. 24-25     art Nr : 107     Data intrarii in vigoare : 11.03.1999

   
MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - (1)  Prezenta lege stabileşte modul de recalculare a  sumei iniţiale,  stabilite  conform  legislaţiei în vigoare, de  compensare  a pagubei  cauzate persoanelor care şi-au pierdut capacitatea de muncă  în urma  unui  accident  de muncă sau a unei boli profesionale,  precum  şi persoanelor  care  au dreptul la recuperarea pagubei în cazul  pierderii întreţinătorului,   ca   mecanism  permanent  de  recuperare,  în   baza salariului mediu lunar pe ţară, a pierderilor suportate de acestea.
(2) Prevederile   prezentei   legi  sînt  executorii  pentru   toate întreprinderile,  instituţiile, organizaţiile şi alte persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică.
Art.2. - (1) În sensul prezentei legi, suma iniţială de compensare a pagubei  înseamnă  o  parte din salariul mediu lunar  pe  care  persoana vătămată  l-a  avut  în  ultimele  12  luni  calendaristice  înainte  de accidentul  de muncă sau de constatarea bolii profesionale, calculată în funcţie de procentul pierderii capacităţii de muncă.
(2) În cazul  cînd  persoanei  vătămate  i s-a  stabilit  pensie  de invaliditate,  suma  iniţială de compensare a pagubei se  micşorează  cu suma acestei pensii.
Art.3. - Suma  iniţială  de  compensare a pagubei se  calculează  în conformitate cu actele normative în vigoare privind compensarea de către întreprinderi,  instituţii, organizaţii a pagubei cauzate angajaţilor în urma  mutilării  sau altor vătămări ale sănătăţii în timpul  exercitării obligaţiunilor  de serviciu. Această sumă se modifică ulterior numai  în cazul  schimbării procentului de pierdere a capacităţii de muncă sau  al schimbării gradului de invaliditate.
Art.4. - (1)  Recalcularea sumei iniţiale de compensare a pagubei se efectuează după cum urmează:
a) se determină  coeficientul  individual  de recalculare,  egal  cu raportul  dintre salariul mediu lunar pe ţară din anul precedent  anului curent  de plată a sumei de compensare a pagubei şi salariul mediu lunar pe  ţară din anii ale căror luni au fost incluse în calculul  salariului mediu  din  care s-a  calculat  suma iniţială de  compensare  a  pagubei. Coeficientul  individual  de recalculare se determină cu o  precizie  de pînă la patru unităţi după virgulă;
b) se determină  suma curentă de compensare a pagubei  înmulţindu-se suma  iniţială  de  compensare  a pagubei,  stabilită  după  constatarea accidentului   de  muncă  sau  a  bolii  profesionale,  cu  coeficientul individual  de  recalculare.  Noul  cuantum al sumei  de  compensare  se stabileşte în lei şi bani.
(2) Cuantumul  salariului mediu lunar pe ţară pentru anul  precedent anului  curent  de plată, care se aplică la determinarea  coeficientului individual de recalculare, se prezintă anual de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale spre a fi publicat în Monitorul  Oficial al Republicii Moldova.
   
[Art.4 al.(2) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
Art.5. - Recalcularea   sumei  de  compensare  a  pagubei  în  modul specificat la art.4 alin.(1) se efectuează anual, începînd cu 1 aprilie, în  cazul  cînd salariul mediu lunar pe ţară din anul  precedent  anului curent de plată depăşeşte cu cel puţin 5 la sută salariul mediu lunar pe ţară luat în calculul anterior al sumei de compensare.
Art.6. - În modul  stabilit  de  prezenta lege, se  recalculează  şi compensaţiile  pentru persoanele care au dreptul la recuperarea  pagubei în cazul pierderii întreţinătorului.
Art.7. - Sumele  de compensare a pagubei care au fost recalculate la 1  aprilie  1998  conform modului de recalculare în vigoare pînă  la  19 iulie  1998  se  plătesc pînă la 31 martie 1999  în  cuantumul  stabilit anterior.
Art.8. - Controlul  asupra executării prezentei legi este  exercitat de organele împuternicite conform legislaţiei în vigoare.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV

Chişinău, 11 februarie 1999.
Nr. 278-XIV.