OBN17/09-02/2002
ID intern unic:  313665
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
ORDONANŢĂ Nr. 17/09-02
din  25.07.2002
cu privire la retragerea autorizaţiei Băncii Comerciale
"BTR Moldova" SA
Publicat : 01.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 245     Data intrarii in vigoare : 25.07.2002
În urma examinării rapoartelor financiare ale BC "BTR Moldova" SA şi informaţiei prezentate la BNM, analizînd situaţia financiară a băncii, ţinînd cont de rezultatele controalelor precedente efectuate la bancă de către inspectorii BNM, s-a constatat că în decursul anilor 2001-2002 situaţia financiară a BC "BTR Moldova" SA continuă să se agraveze, banca încălcînd prevederile legislaţiei în vigoare, actelor normative ale BNM, Statutul băncii şi cerinţele prudenţiale.
BC "BTR Moldova" SA nu îndeplineşte majoritatea măsurilor de remediere din Ordonanţa nr.4/09-02 din 29.03.2002.
Banca este nerentabilă ca urmare a dirijării inadecvate a activităţii băncii de către organele de conducere, ceea ce a condus la înregistrarea pierderilor în mărime 44369,6 mii lei la situaţia din 30.06.2002, din care 5152,2 mii lei sînt pierderile anului curent. La rîndul său capitalul normativ al băncii este permanent în descreştere şi nu corespunde prevederilor cap. IV din Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc din 25.12.97. Banca nu dispune de un plan concret aprobat de către conducerea băncii referitor la conformarea şi menţinerea capitalului normativ total exigenţelor în vigoare.
Banca continuă să încalce prevederile art.19 şi 20 din Legea instituţiilor financiare, Statutul băncii, Regulamentul intern al băncii privind funcţiile organelor de conducere, deoarece nu a conformat componenţa organelor de conducere ale băncii.
Bancă n-a elaborat şi n-a prezentat la BNM, conform prevederilor ordonanţei în vigoare, un business-plan care ar cuprinde toate aspectele de activitate a băncii.
Banca încalcă prevederile Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii, deoarece, la situaţia din 30.06.2002 coeficientul lichidităţii curente (principiul II) a constituit 0,62 %, normativul fiind de 20 %.
Sistemul de control intern al băncii este nesatisfăcător, reieşind din încălcările şi neajunsurile depistate în cadrul controlului tematic, precum şi insuficienţa activităţii auditului intern al băncii şi a politicilor interne. Banca nu a întreprins măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor depistate în cadrul ultimului control complex.
Din informaţia parvenită de la bancă s-a stabilit că, din motivul lipsei de lichidităţi, banca nu-şi poate onora cerinţele clienţilor la scadenţă. Reţinerile de plată la 24.07.2002 au constituit 1312,3 mii lei şi includ datoriile faţă de persoanele juridice în mărime de 1039,5 mii lei şi datoriile faţă de persoanele fizice în mărime de 272,8 mii lei, ponderea cărora constituie 30,5 la sută din obligaţiunile curente ale băncii şi este cu mult mai mare decît mărimea de 10 la sută prevăzută la art. 38 alin.3 din Legea instituţiilor financiare. Astfel, potrivit art. 38 din Legea instituţiilor financiare, Banca Comercială "BTR Moldova" SA este în incapacitate de plată.
Ţinînd cont de datele rapoartelor financiare lunare prezentate la BNM de către Banca Comercială "BTR Moldova" SA care denotă o înrăutăţire a situaţiei financiare a băncii, încălcări ale legislaţiei în vigoare, actelor normative ale BNM, precum şi de faptul că faţă de Banca Comercială "BTR Moldova" SA au fost aplicate toate măsurile şi pîrghiile legale, care nu au condus la ameliorarea situaţiei financiare a băncii, ca urmare a neîndeplinirii de către organele de conducere ale băncii a obligaţiunilor funcţionale privind realizarea măsurilor de remediere, luînd în consideraţie situaţia de incapacitate a băncii de a achita obligaţiunile curente, lipsa unei strategii de a conforma capitalul băncii exigenţelor în vigoare în termen restrîns, în scopul menţinerii stabilităţii sistemului bancar al Republicii Moldova, protejării intereselor deponenţilor, neadmiterii riscului excesiv la prestarea serviciilor financiare, în temeiul art.44, 75 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu modificările ulterioare şi articolelor 10, 11 şi 38 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 cu modificările ulterioare şi în baza Hotărîrii Consiliului de Administraţie al BNM nr. 174 din 25 iulie 2002,
O R D O N:
1.  Se retrage autorizaţia Băncii Comerciale "BTR Moldova" SA privind desfăşurarea activităţilor financiare, înregistrată în registrul Central al Băncilor cu nr.90 din 11.05.2000.
2.  De la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe banca este obligată să nu se angajeze în activităţi financiare.
3.  De sesizat instanţa de judecată competentă pentru declanşarea procesului de insolvabilitate la Banca Comercială "BTR Moldova" SA.
4.  Prezenta intră în vigoare la data adoptării cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    GUVERNATORUL
    BĂNCII NAȘȚIONALE A MOLDOVEI                             Leonid TALMACI

    Chişinău, 25 iulie 2002.
    Nr. 17/09-02.