HGC691/2006
ID intern unic:  316485
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 691
din  20.06.2006
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998
Publicat : 07.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 102-105     art Nr : 766
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar", conform anexei nr. 1.
2. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr. 2.

PRIM-MINISTRU                                               Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul economiei
şi comerţului                                                           Valeriu Lazăr
Ministrul finanţelor                                                Mihail Pop

Chişinău, 20 iunie 2006.
Nr. 691.

Anexa nr.1
la  Hotărîrea Guvernului nr.691
din  20 iunie 2006
Modificările ce se operează în
Hotărîrea Guvernului  nr. 474 din 28 aprilie 1998
Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 589), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. În hotărîre:
preambulul va avea următorul cuprins:
"În scopul asigurării executării prevederilor Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi ale Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor";
la punctul 1, prima propoziţie va avea următorul cuprins:
"Se obligă agenţii economici să efectueze decontările băneşti în numerar cu utilizarea maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală.";
punctul 5 va avea următorul cuprins:
"5. Se pune în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat confecţionarea centralizată a sigiliilor de protecţie (sigiliul furnizorului şi sigiliul fiscal) sub formă de etichete adezive cu elemente de protecţie, serie şi număr, care se vor folosi pentru sigilarea maşinilor de casă şi control. Confecţionarea acestora se va efectua la comanda Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de către producătorul selectat pe bază de tender.
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va asigura înregistrarea, evidenţa, păstrarea şi eliberarea sigiliilor de protecţie (a sigiliilor fiscale) către organele fiscale şi furnizorii de maşini de casă şi control (sigiliile furnizorului). Confecţionarea sigiliilor fiscale şi a sigiliilor furnizorilor se va efectua conform comenzilor prealabile ale furnizorilor de maşini de casă şi control contra plată, conform preţurilor stabilite de producător şi doar contra semnătura administratorului sau a altei persoane împuternicite de către acesta, la prezentarea delegaţiei şi a certificatului de înregistrare a întreprinderii.
Termenul-limită de implementare a sigiliilor de protecţie se stabileşte 1 ianuarie 2007."
2. Anexa nr. 2 la hotărîre va avea următorul cuprins:

"Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 474
din 28 aprilie 1998
Regulamentul
cu privire la Registrul unic al maşinilor de casă şi control
I. Noţiuni şi dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la Registrul unic al maşinilor de casă şi control (în continuare - Regulament) este elaborat în scopul stabilirii mecanismului de aprobare a modelelor de maşini de casă şi control utilizabile la efectuarea decontărilor băneşti în numerar pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a cerinţelor şi condiţiilor ale căror respectare este obligatorie pentru plasarea pe piaţă a maşinilor de casă şi control.
2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
maşină de casă şi control cu memorie fiscală (maşină de casă şi control, în continuare - MCC) - aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, construcţia căruia înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală, dispozitivele de imprimare şi afişare, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate;
Registrul unic al maşinilor de casă şi control (în continuare - Registrul unic) - registru-listă în care se include totalitatea informaţiei privind modelele concrete de MCC, aprobate pentru plasare pe piaţa Republicii Moldova;
solicitant - persoană juridică, înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova, care a depus cererea şi documentele necesare pentru includerea unui model concret de MCC în Registrul unic;
furnizor (distribuitor exclusiv) - solicitantul care, în modul stabilit, a obţinut aprobarea unui model concret de MCC;
centru de asistenţă tehnică pentru MCC (în continuare - centru de asistenţă tehnică) - persoană juridică sau întreprindere individuală (întreprinzător individual) care a obţinut, în modul stabilit, dreptul de a practica activităţi de instalare, reparaţie şi deservire tehnică a MCC;
sigiliul furnizorului - sigiliu de protecţie sub formă de etichetă adezivă cu elemente de identificare (inclusiv cuvîntul "FURNIZOR") şi protecţie contra falsificării, care se distruge (deformează) ireversibil la încercarea de înlăturare, confecţionate centralizat la comanda organului abilitat, folosite de furnizor la sigilarea anumitor elemente (inclusiv carcasa) ale MCC;
sigiliul organului fiscal (sigiliul fiscal) - sigiliu de protecţie sub formă de etichetă adezivă cu elemente de identificare (inclusiv abrevierea Serviciul Fiscal de Stat (SFS))  şi protecţie contra falsificării, care se distruge (deformează) ireversibil la încercarea de înlăturare, confecţionate centralizat la comanda organului abilitat, folosite de organul fiscal la sigilarea anumitor elemente (de regulă carcasa) ale MCC;
sigilarea MCC - procedura de aplicare a sigiliului furnizorului şi /sau a sigiliului  fiscal pe anumite elemente ale MCC, inclusiv pe carcasă (avînd rol de protecţie contra acţiunilor exterioare nesancţionate).
3. Registrul unic se ţine în următoarele scopuri:
utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova a MCC de modele ce corespund cerinţelor tehnice aprobate, standardelor naţionale şi internaţionale;
retragerea la timp din exploatare a MCC care nu corespund cerinţelor documentelor normative şi/sau nu asigură evidenţa efectivă a mijloacelor băneşti în numerar în sfera de activitate în care se folosesc.
4. Registrul unic este ţinut de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
5. Organele fiscale înregistrează MCC în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control.
II. Cerinţe obligatorii faţă de modelele MCC
6. În Registrul unic se includ modelele MCC ce corespund:
cerinţelor tehnice faţă de MCC (generale şi speciale pentru diverse sfere de utilizare), aprobate de Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control (în continuare - Comisia);
cerinţelor standardelor naţionale ale Republicii Moldova şi celor interstatale ce se referă la MCC.
III. Modalitatea includerii modelelor
MCC în Registrul unic
7. În Registrul unic se includ modelele MCC care se produc sau se importă în Republica Moldova.
În Registrul unic se include separat modelul de bază al MCC şi fiecare modificaţie a modelului de bază.
8. Producătorul de MCC dintr-o altă ţară acordă solicitantului, pe bază de contract, dreptul exclusiv de plasare pe piaţa Republicii Moldova a MCC de model concret şi garantează posibilitatea exploatării acestora pe perioada normală de funcţionare, stabilită în documentul normativ, care nu poate fi mai mică de 5 ani.
Producătorul autohton (care produce sau asamblează MCC) solicită includerea modelului de MCC produs în nume propriu.
9. În Registrul unic pot fi incluse numai modelele MCC care au trecut certificarea corespunderii cerinţelor tehnice faţă de MCC şi standardelor naţionale, interstatale, internaţionale şi deţin certificat de conformitate.
10. Certificarea MCC de model concret se efectuează pe bază de contract, încheiat între solicitant şi organismul de certificare acreditat şi desemnat în modul stabilit.
Programul-etalon de aplicaţie (software-ul) al MCC se supune aprobării de model de către Organismul Naţional de Metrologie.
11. Pentru includerea modelului concret al MCC în Registrul unic, solicitantul depune la Comisie (secretariatul ei):
cererea pe blancheta întreprinderii, în conformitate cu modelul din anexa nr. 1 la prezentul Regulament, indicînd obligatoriu data depunerii;
extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;
copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii;
copia de pe documentul (contract sau scrisoare de garanţie) ce confirmă dreptul solicitantului de a comercializa în Republica Moldova producţia cu marca de comerţ a producătorului străin (pentru solicitanţii modelelor de import);
copia de pe documentul (licenţă sau contract) ce confirmă dreptul de a produce în Republica Moldova MCC, conform documentaţiei tehnice a producătorului străin (pentru solicitanţii modelelor asamblate din subansambluri de import);
copia de pe atestatul producerii, eliberat de organismul de certificare (pentru solicitanţii modelelor autohtone);
documentul ce confirmă garanţia solicitantului privind asigurarea deservirii tehnice a MCC în perioada de garanţie şi postgaranţie, asigurarea cu piese de schimb şi materiale consumabile pe perioada normală de funcţionare, instruirea utilizatorilor şi funcţionarilor fiscali, livrarea MCC cu documentaţia tehnică de însoţire respectivă;
copia de pe certificatul de conformitate a modelului MCC, emis de organismul de certificare;
copia de pe certificatul de aprobare de model, emis de către Organismul Naţional de Metrologie;
copia de pe raportul de expertiză privind corespunderea modelului MCC cerinţelor tehnice şi de pe procesul-verbal al încercărilor (pînă la elaborarea standardelor naţionale), eliberat de organismul de certificare;
fotografii ale modelului MCC, inclusiv cu imaginea plăcii de marcaj;
cartea tehnică (paşaportul) MCC sau alt document cu descrierea soluţiilor aparataj-programe, caracteristicilor tehnice şi funcţionale ale modelului MCC, descrierea mijloacelor de organizare a protejării informaţiei fiscale şi prevenirii fraudelor la etapele  elaborării, implementării şi exploatării MCC, inclusiv prin aplicarea sigiliilor de protecţie pe carcasă şi anumite elemente ale MCC (care prin modificare şi/sau înlocuire neautorizată pot cauza schimbarea algoritmului de lucru şi/sau denaturarea datelor din memoria MCC);
instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere;
instrucţiunea funcţionarului fiscal (inclusiv pe suport electronic), care include schema de aplicare a sigiliilor de protecţie, modalitatea controlului prezenţei memoriei fiscale, descrierea regimului de lucru al funcţionarului fiscal la MCC, descrierea fiecărui element imprimat pe bonul de casă, banda de control, în dările de seamă (documente de ieşire), precum şi procedura obţinerii dărilor de seamă şi a verificării programelor de lucru ale MCC;
schema de aplicare a sigiliilor de protecţie, care include obligatoriu informaţia privind locurile (denumirea elementelor MCC, modul de aplicare etc.) de aplicare a sigiliului furnizorului şi locurile (denumirea elementelor MCC, modul de aplicare etc.) de aplicare a sigiliului fiscal, precum şi garanţia solicitantului că MCC astfel sigilată este protejată contra acţiunilor exterioare neautorizate, semnată de conducător şi ştampilată;
modelele originale ale tuturor documentelor emise de MCC (bonuri de casă, benzi de control, dări de seamă, rapoarte etc.);
mostra de control a modelului MCC, memoria fixă (parte componentă a MCC) cu programul de aplicaţie al MCC (versiunea de program - etalon).
Documentaţia tehnică (cartea tehnică, instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare şi întreţinere, instrucţiunea funcţionarului fiscal) se prezintă în limbile moldovenească şi rusă.
Comisia remite toată documentaţia menţionată Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru analiză, verificare şi avizare.
12. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în termen de 30 de zile, analizează documentele depuse, verifică (testează) funcţiile MCC legate de fiscalizare, emitere a rapoartelor de închidere zilnică şi a rapoartelor periodice din memoria fiscală şi prezintă Comisiei avizul respectiv.
13. Comisia examinează în şedinţă ordinară chestiunea includerii modelului MCC solicitat în Registrul unic şi adoptă decizia respectivă.
14. În caz de adoptare a unei decizii pozitive:
se publică în Monitorul Oficial, în modul stabilit, informaţia cu privire la decizia de a include modelul MCC în Registrul unic;
se eliberează solicitantului extrasul din decizia Comisiei, ce confirmă includerea modelului solicitat în Registrul unic;
se restituie solicitantului mostra de control a modelului MCC.
15. În caz de adoptare de către Comisie a unei decizii negative, aceasta se aduce la cunoştinţa solicitantului, se indică neajunsurile depistate şi se restituie mostra de control a modelului MCC.
Examinarea repetată în Comisie a chestiunii cu privire la includerea modelului MCC în Registrul unic este posibilă numai dacă solicitantul prezintă documentele care confirmă lichidarea neajunsurilor depistate şi avizul favorabil al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
IV. Modalitatea excluderii modelului MCC din Registrul unic
16. Excluderea modelului MCC din Registrul unic se efectuează la decizia Comisiei, în cazul în care:
a expirat termenul de valabilitate a certificatului de conformitate stabilit reieşind din schema de certificare aplicată sau certificatul de conformitate a fost suspendat ori retras;
s-a depistat în procesul exploatării:
a) necorespunderea MCC modelului mostrei de control şi/sau cerinţelor actelor normative obligatorii (inclusiv în cazul livrării de către furnizori a MCC cu versiuni de programe care n-au fost supuse aprobării de model de către Organismul Naţional de Metrologie);
b) defecte ascunse (indiferent de sursa de provenienţă a acestora) ale MCC de acest model, care pot conduce la denaturarea datelor fiscale;
lipseşte sau nu se asigură asistenţa tehnică competentă pentru MCC de acest model pe o perioadă ce depăşeşte 6 luni;
persoana juridică, furnizorul MCC de acest model, şi-a încheiat activitatea, a fost reorganizată sau lichidată.
17. Drept temei pentru excluderea modelului MCC din Registrul unic serveşte solicitarea:
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;
Serviciului Standardizare şi Metrologie;
furnizorului MCC.
18. În caz de excludere a modelelor MCC din Registrul unic, Comisia:
stabileşte data excluderii;
indică termenul-limită de utilizare;
publică informaţia privind decizia adoptată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament.
19. În caz de modificare a cerinţelor tehnice sau cerinţelor standardelor naţionale, Comisia determină termenele şi modul retragerii din exploatare a MCC de modele ce nu corespund cerinţelor noi.
20. Excluderea modelului MCC din Registrul unic interzice importul, comercializarea, înregistrarea sau reînregistrarea de către organele fiscale a MCC de acest model, precum şi exploatarea lor în continuare (după expirarea termenului-limită stabilit) pe teritoriul Republicii Moldova.
V. Ţinerea Registrului unic
21. Ţinerea Registrului unic presupune:
publicarea la timp a informaţiei cu privire la includerea/excluderea modelelor MCC în/din Registrul unic;
publicarea anuală a Registrului unic în vigoare, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament;
controlul termenului de valabilitate a certificatelor de conformitate;
păstrarea şi arhivarea documentelor prezentate Comisiei la includerea/ excluderea modelelor MCC în/din Registrul unic, inclusiv modificările ulterioare;
ţinerea şi actualizarea bazei de date corespunzătoare.
VI. Cerinţe obligatorii privind plasarea pe piaţă a MCC
22. Furnizorul MCC de model concret (în continuare - furnizorul MCC) îşi asumă răspunderea pentru plasarea pe piaţa Republicii Moldova a MCC de acest model şi trebuie să asigure conformitatea acestora cu modelul aprobat (inclus în Registrul unic).
Furnizorul MCC este obligat să asigure posibilitatea utilizării MCC pe perioada normală de funcţionare, care nu va fi mai mică de 5 ani, să asigure reparaţia şi deservirea tehnică a lor, precum şi să asigure piese de schimb şi componente în volumul şi sortimentul necesar.
Documentaţia tehnică de însoţire a MCC include în mod obligatoriu:
cartea tehnică (paşaportul) MCC;
registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC;
instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere a MCC.
Responsabilităţile furnizorului se extind şi asupra reprezentanţilor autorizaţi ai acestuia (centrele de asistenţă tehnică cu care au încheiate contracte de colaborare).
23. Furnizorul MCC comandă, în modul stabilit, confecţionarea sigiliilor de protecţie (sigiliul furnizorului şi sigiliul fiscal) şi garantează achitarea contravalorii acestora.
Furnizorul MCC ţine evidenţa sigiliilor furnizorului, le repartizează  centrelor de asistenţă tehnică (conform contractelor de colaborare şi contra plată) şi exercită controlul asupra folosirii lor. Sigiliile fiscale confecţionate sînt predate gratuit, pe baza actului de predare-primire, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
Listele de repartizare a sigiliilor furnizorului centrelor de asistenţă tehnică, precum şi modificările şi completările ulterioare se prezintă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu cel puţin 5 zile înainte de livrarea sigiliilor.
24. Se interzice expunerea la comercializare, precum şi comercializarea MCC fără sigiliul furnizorului respectiv, aplicat în modul stabilit.
Prezenţa sigiliului furnizorului MCC, aplicat în modul stabilit cu consemnare în Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC, este obligatorie pentru toată perioada de exploatare a MCC.
25. Furnizorii MCC, precum şi centrele de asistenţă tehnică care deţin autorizaţia de competenţă tehnică pentru instalarea, repararea şi deservirea tehnică a MCC, eliberat de Serviciul Standardizare şi Metrologie, pot începe activitatea respectivă numai după confirmarea înregistrării de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, prezentînd în acest scop cererea prin care se solicită înregistrarea şi documentele prevăzute în Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală.
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat examinează documentele depuse şi, în termen de pînă la 15 zile de la data depunerii acestora, înregistrează sau refuză motivat înregistrarea, informînd solicitantul.
De asemenea, furnizorii MCC trebuie să comunice Comisiei, prin intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, iar centrele de asistenţă tehnică - Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, în termen de pînă la 5 zile, despre orice modificare intervenită în activitatea lor legată de furnizarea MCC şi asistenţa tehnică pentru MCC, confirmîndu-le prin documentele respective.

Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la
Registrul unic al maşinilor
de casă şi control
Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la
Registrul unic al maşinilor
de casă şi control
Registrul unic al maşinilor de casă şi control

Nr. d/o Modelul MCC, modificaţia, grupul de clasificaţie Solicitantul-furnizor (distribuitorul exclusiv) al MCC Producătorul MCC(firma, ţara) Codul de înregis-trare al MCC Data includerii, numărul şi data deciziei Sfera de aplicare
1 2 3 4 5 6 7

Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire la
Registrul unic al maşinilor
de casă şi control
Lista modelelor maşinilor de casă şi control excluse din Registrul unic

Nr. d/o Modelul MCC,modificaţia, grupul de clasificaţie Codul de înregistrare al MCC Numărul şi data deciziei Data excluderii/ termenul- limită de utilizare  
1 2 3 4 5".
         

3.În anexa nr.3 la hotărîre:
punctul 1 va avea următorul cuprins:
"1. Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control (în continuare - Comisia) se instituie în scopul coordonării acţiunilor privind implementarea şi exploatarea maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală în domeniul decontărilor băneşti în numerar.";
la punctul 2, cuvintele "decretele Preşedintelui Republicii Moldova," se exclud;
la punctul 13, cuvîntul "materială" se substituie prin cuvîntul "organizatorică".
4. Anexele nr. 4 şi nr. 5 vor avea următorul cuprins:
"Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 474
din  28  aprilie 1998
COMPONENŢA  NOMINALĂ
a Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control
Chicu Ion                     - viceministru al finanţelor (preşedinte al Comisiei)
Baban Sergiu               - director general al Serviciului Standardizare şi Metrologie
                                     (prim-vicepreşedinte al Comisiei)
Mamaliga Vasile          - viceministru al industriei şi infrastructurii
                                    (vicepreşedinte al Comisiei)
SOCHIRCA Alexei    - inspector fiscal
                                     principal la Inspectoratul Fiscal Principal
                                     de Stat (secretar responsabil al Comisiei)
Membrii Comisiei:
Iordan Veaceslav       - viceprimar  al municipiului Chişinău
Certan Anastasia        - şef al Direcţiei politică fiscală a Ministerului Finanţelor
Puşcuţa Sergiu           - şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
Sîrbu Oleg                 - şef al Direcţiei tehnologii informaţionale  a Inspectoratului
                                    Fiscal Principal de Stat
Madan Tudor            - şef de direcţie la Centrul pentru Combaterea Crimelor
                                   Economice şi Corupţiei
Hanganu Elena          - şef al Direcţiei  metrologie a Serviciului  Standardizare
                                   şi Metrologie
Niţu Andrei               - director al  Societăţii pe Acţiuni "SIGMA"
Calm㪠Pavel           - vicepreşedinte al Uniunii Centrale a Cooperativelor
                                         "MOLDCOOP"
Sîrbu Alexandru        - preşedinte al Companiei "SUN TV"
Cucu Gheorghe         - preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
Mîrzenco Vasile        - preşedinte al Asociaţiei Fermierilor din Moldova
Notă: Se stabileşte că, în cazul eliberării membrilor Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control din funcţiile publice deţinute, funcţiile lor în cadrul acestei Comisii vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, iar revocarea şi numirea membrilor Comisiei ce nu deţin funcţii publice se va efectua de către autorităţile centrale care i-au desemnat iniţial, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr. 474
din 28 aprilie 1998
Regulamentul
cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control
pentru efectuarea decontărilor în numerar
I. Noţiuni şi dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar (în continuare - Regulament) este elaborat pe baza art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 8 lit. f) şi art. 9 lit. f) din Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor.
2. Sub incidenţa prezentului Regulament cad persoanele fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, care practică activitate de întreprinzător sau activitate profesională sau alte activităţi similare, în cazul în care efectuează decontări băneşti în numerar.
3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
agent economic - orice persoană fizică sau juridică care, în modul stabilit de legislaţie, a obţinut dreptul (a fost abilitată) de a practica activitate de întreprinzător sau activitate profesională sau alte activităţi similare;
consumator (cumpărător, client, beneficiar) - orice persoană care comandă, procură sau foloseşte bunuri, lucrări sau servicii;
tranzacţie comercială - vînzare de bunuri, executare de lucrări, prestare de servicii,  recepţionare a plăţilor pentru bunuri, lucrări sau servicii, a plăţilor fiscale obligatorii, a altor plăţi;
bunuri - orice valori materiale sau nemateriale, mobiliare sau imobiliare;
serviciu - activitate, alta decît cea din care rezultă produse, desfăşurată în scopul satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor;
lucrare - ansamblu de acţiuni prin care se obţine un produs sau se modifică caracteristicile acestuia;
maşină de casă şi control cu memorie fiscală (în continuare - MCC) - aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, construcţia căruia înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală, dispozitive de imprimare şi afişare, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor de  modificări  neautorizate (sinonime - maşină de casă şi de control, aparat de casă şi control, casă de înregistrare);
fiscalizarea MCC - operaţiune prin care memoria fiscală a MCC devine activă (regim de funcţionare a MCC care asigură înregistrarea datelor fiscale în memoria fiscală - regim fiscal);
bon de casă - document confirmativ, emis de MCC la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, care atestă tranzacţia comercială şi achitarea plăţii şi se înmînează în mod obligatoriu consumatorului. Bonul de casă trebuie să conţină elementele obligatorii enumerate în cerinţele tehnice faţă de MCC şi/sau alte norme tehnice sau metodologice de aplicare, aprobate în modul stabilit. În anumite cazuri, bonul de casă poate fi imprimat nemijlocit pe documentul de însoţire aferent tranzacţiei comerciale (aviz de plată în numerar, factură, bon de comandă-livrare, notă de plată etc.);
bandă de control - document confirmativ, imprimat de MCC pe suport de hîrtie, care conţine copia datelor fiscale imprimate pe bonurile de casă înmînate consumatorilor;
raport de închidere zilnică - document de evidenţă a gestiunii zilnice (zi de lucru, schimb), care conţine sinteza datelor fiscale ce se înscriu în memoria fiscală o dată cu imprimarea acestuia;
bon de plată, factură de expediţie etc. - formulare tipizate cu regim special, prevăzute de actele normative în vigoare;
utilizator - agent economic care foloseşte MCC la efectuarea decontărilor băneşti în numerar;
sigilarea MCC - procedura de aplicare a sigiliului furnizorului şi/sau sigiliului fiscal pe anumite elemente ale MCC, inclusiv pe carcasă (avînd rol de protecţie contra acţiunilor exterioare neautorizate).
II. Obligativitatea aplicării MCC
4. La efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru tranzacţiile comerciale cu consumatorii, agenţii economici sînt obligaţi să utilizeze MCC.
Această obligativitate se extinde asupra tuturor subdiviziunilor (filială, reprezentanţă, oficiu, secţie, magazin, depozit, unitate comercială, unitate de prestări servicii (inclusiv unitate de transport-taxi) etc.) ale agentului economic în care consumatorii achită plăţi.
5. Dacă în cadrul decontărilor băneşti în numerar agentul economic acceptă, în modul stabilit, cardurile bancare în calitate de instrument de plată fără numerar sau alt mod de plată, decontările respective se efectuează de asemenea prin intermediul MCC.
6. Se permite efectuarea decontărilor băneşti în numerar fără aplicarea MCC la desfăşurarea activităţilor stipulate în anexa la prezentul Regulament.
Bonul de plată, care se eliberează în cazurile prevăzute în prezentul Regulament, se consideră echivalentul bonului de casă emis de MCC.
7. Eliberarea de către agentul economic a documentelor de tip aviz de plată în numerar, factură, bon de comandă-livrare, notă de plată etc. nu-l scuteşte pe acesta de obligaţia de a  utiliza MCC.
III. Obligaţiunile utilizatorilor
8. Utilizatorii sînt obligaţi:
a) să-şi doteze subdiviziunile cu MCC de modele incluse în Registrul unic al maşinilor de casă şi control (în continuare - Registrul unic);
b) să înregistreze/reînregistreze (să pună în evidenţă) MCC, în modul stabilit, la organul fiscal;
c) să deschidă pentru fiecare MCC cîte un registru (în continuare - Registrul MCC) în care să înregistreze, conform raportului de închidere zilnică, încasările zilnice ale mijloacelor băneşti;
d) să încheie contracte de asistenţă tehnică pentru fiecare MCC cu centrele de asistenţă tehnică, care deţin autorizaţia de competenţă tehnică respectivă şi au contracte de colaborare cu furnizorii MCC respectivi, să apeleze la serviciile acestora, prezentînd Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC (din documentaţia tehnică de însoţire a MCC; în continuare - Registrul asistenţă tehnică) în care se consemnează informaţii privind defecţiunea constatată, starea sigiliilor aplicate anterior, sigiliile furnizorului nou-aplicate etc.;
e) să utilizeze MCC în stare bună de funcţionare, care să fie sigilate de către organul fiscal în modul stabilit.
MCC se consideră în stare bună de funcţionare dacă sînt îndeplinite următoarele cerinţe:
modelul MCC este inclus în Registrul unic;
regimul fiscal este lansat;
asigură emiterea bonurilor de casă, benzilor de control, rapoartelor de închidere zilnică, rapoartelor periodice etc.;
suportul de hîrtie pe care se tipăresc documentele, precum şi modul de imprimare asigură vizibilitatea şi lizibilitatea lor pe perioada de păstrare;
imprimă pe documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 5 minute de la timpul real;
sigiliile furnizorului MCC sînt aplicate în locurile stabilite, valide, nedeteriorate şi elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate în Registrul asistenţă tehnică;
numărul de fabricaţie din cartea tehnică corespunde celui de pe placa de marcaj a MCC;
MCC care se utilizează cu încălcarea a cel puţin uneia dintre cerinţele sus-enumerate se consideră defectată;
f) să înmîneze consumatorului bonul de casă emis de MCC pentru tranzacţia comercială efectuată, care trebuie să corespundă sumei real achitate, iar la cererea consumatorului - să completeze şi să elibereze factura de expediţie sau alt formular tipizat prevăzut de actele normative în vigoare;
g) în toate cazurile cînd utilizarea MCC este temporar imposibilă (din cauza defectării, deconectării reţelei electrice etc.), să întrerupă activitatea sau să reorganizeze lucrul în continuare, eliberînd consumatorilor bonuri de plată.
În astfel de cazuri, durata utilizării bonurilor de plată se reglementează prin deciziile Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control.
În Registrul MCC se consemnează data, ora şi cauza care a determinat întreruperea aplicării acesteia.
Expedierea la reparaţie a MCC defectate, precum şi primirea acesteia de la reparaţie, se efectuează prin intermediul organului fiscal la care este ţinută în evidenţă;
h) să afişeze la vedere anunţuri despre obligativitatea prezenţei bonurilor de casă la examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi cererea de a prelua şi păstra bonurile de casă. În cazul în care la tranzacţia comercială se anexează şi alte documente probatoare, anunţurile vor face referire la acestea;
i) să exploateze maşinile de casă şi control conform Regulamentului cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală;
j) să asigure păstrarea documentaţiei de exploatare pe toată perioada de exploatare a MCC, iar a rapoartelor de închidere zilnică (lipite în Registrul MCC) şi a benzilor de control - nu mai puţin de 5 ani de la momentul emiterii acestora;
k) să scoată din evidenţă şi din exploatare, în modul stabilit, MCC de modelele excluse din Registrul unic;
l) să ofere colaboratorilor organelor abilitate cu funcţii de control, în limitele competenţelor acestora, acces liber la MCC, la informaţia şi documentaţia de exploatare a lor.
IV. Obligaţiunile consumatorilor
9. Consumatorul se obligă să prezinte, la examinarea reclamaţiei depuse de el, precum şi la cererea organelor de control în cadrul controalelor efectuate de acestea, bonul de casă (echivalentul lui) înmînat la tranzacţia comercială respectivă.
V. Responsabilităţi
10. Neutilizarea MCC, încălcarea regulilor de exploatare a MCC sau încălcarea drepturilor consumatorilor sînt pasibile de răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
VI. Dispoziţii finale şi tranzitorii
11. Activitatea furnizorilor MCC şi centrelor de asistenţă tehnică este reglementată prin Regulamentul cu privire la Registrul unic al maşinilor de casă şi control, Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală şi alte decizii ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control.
12. Înregistrarea de către organele fiscale a MCC ale utilizatorilor, sigilarea, evidenţa şi controlul asupra folosirii lor se reglementează prin Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control, elaborat şi aprobat de Ministerul Finanţelor.
13. Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control, în caz de necesitate, poate stabili de sine stătător elementele obligatorii ale bonului de casă sau ale rapoartelor emise de MCC şi durata valabilităţii acestora, fără modificarea cerinţelor tehnice faţă de MCC.

Anexă
la Regulamentul cu privire la aplicarea
maşinilor de casă şi control pentru
efectuarea decontărilor în numerar
Lista
genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea
decontărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi control
1. Comercializarea către populaţie a produselor agricole crescute de agenţii economici pe terenurile proprii sau arendate - în pieţe, iarmaroace şi alte locuri autorizate de organele administraţiei publice locale.
2. Comercializarea de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier) a produselor agricole altor agenţi economici, precum şi serviciile pentru agricultură prestate de acestea, cu eliberarea bonurilor de plată.
3. Comercializarea obiectelor de cult religios şi a literaturii religioase, ritualurile şi ceremoniile efectuate de către organizaţiile religioase în locaşurile de cult.
4. Comercializarea ziarelor, revistelor, biletelor de loterie.
5. Serviciile prestate de transportul în comun urban în baza biletelor şi/sau abonamentelor de călătorie (la preţ fix, executate în mod tipografic).
6. Serviciile veterinare, serviciile de reparare urgentă a spaţiului locativ, instalaţiilor inginereşti, mobilierului, tehnicii de uz casnic, prestate de agenţii economici populaţiei deplasîndu-se la clientelă, cu eliberarea bonurilor de plată.
7. Desfăşurarea activităţii farmaceutice în punctele medicale din localităţile rurale în care nu sînt farmacii, cu eliberarea bonurilor de plată.
8. Activităţile desfăşurate de titularii patentelor pe baza patentei de întreprinzător.
9. Activităţile pentru care sistemele de evidenţă şi gestiune computerizată asigură emiterea facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie, imprimînd seria şi numărul facturii fiscale din diapazonul atribuit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, care îndeplinesc şi funcţia bonurilor de plată (achitare în numerar).
10. Activitatea instituţiilor financiare care se licenţiază şi se reglementează prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia operaţiunilor de schimb valutar către persoanele fizice.
11. Recepţionarea (colectarea) plăţilor fiscale obligatorii, precum şi a plăţilor nefiscale de către organele fiscale şi/sau primării, cu eliberarea documentelor de evidenţă strictă ale Serviciului Fiscal de Stat".
Anexa nr.2
la  Hotărîrea Guvernului nr. 691
din 20 iunie 2006
Lista hotărîrilor de Guvern care se abrogă
1. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 589).
2. Subpunctul 1) al punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr.893 din 21 august 1998 "Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova".
3. Hotărîrea Guvernului nr.336 din 23 aprilie 1999 "Privind completarea Hotărîrii Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.45-47, art.331).
4. Hotărîrea Guvernului nr. 373 din 17 aprilie 2000 "Privind completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28 aprilie 1998" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 45, art. 456).
5. Hotărîrea Guvernului nr. 855 din 16 august 2001 "Privind completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.474 din 28 aprilie 1998" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 104-105, art. 904).
6. Hotărîrea Guvernului nr.1166 din 2 noiembrie 2001 "Privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.474 din 28 aprilie 1998" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.133-135, art.1220).
7. Hotărîrea Guvernului nr. 591 din 14 mai 2002 "Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova  nr. 474 din 28 aprilie 1998" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2002, nr. 66-68, art.688).
8. Hotărîrea Guvernului nr. 503 din 24 aprilie 2003 "Cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.474 din 28 aprilie 1998" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84-86, art. 560).
9. Hotărîrea Guvernului nr.1165 din 29 septembrie 2003 "Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 208-210, art. 1209).
10. Hotărîrea Guvernului nr. 599 din 31 mai 2004 "Cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 91-95, art.746).
11. Hotărîrea Guvernului nr.1311 din 25 noiembrie 2004 "Privind aprobarea completării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.218-223, art. 1505).
12. Hotărîrea Guvernului nr. 1435 din 23 decembrie 2004 "Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 242-245, art. 1634).