LPC322/2006
ID intern unic:  318760
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 322
din  03.11.2006
privind modificarea şi completarea
Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003
Publicat : 08.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 186-188     art Nr : 867
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12:
    alineatul (2):
    la litera a), după cuvîntul "elaborează" se introduc cuvintele "şi promovează";
    alineatul se completează cu literele f)-i), cu următorul cuprins:
    "f) coordonează şi evaluează activitatea direcţiilor municipale asistenţă socială şi a secţiilor raionale asistenţă socială şi protecţie a familiei;
    g) contribuie la dezvoltarea sistemului de servicii sociale, promovează variantele de alternativă ale instituţionalizării;
    h) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu reprezentanţii societăţii civile;
    i) creează sistemul informaţional în domeniu."
    alineatele (4) şi (5) se exclud;
    alineatul (6) devine alineatul (4).
    2. La articolul 13 alineatul (1), cuvintele "prin intermediul Departamentului asistenţă socială" se exclud.
    3. La articolul 14 alineatul (3), cuvintele " , în limitele statelor de personal ale aparatului primăriei şi ale posibilităţilor financiare existente, o unitate" se substituie prin cuvintele "pe lîngă primărie o unitate (unităţi)".
    4. La articolul 15 alineatul (2), cuvintele "şi Ministerul Sănătăţii" se exclud.
    5. La articolul 19 alineatul (2), cuvintele "şi Ministerul Economiei" se exclud.
    6. În cuprinsul legii, cuvintele "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" şi "Ministerul Sănătăţii" se substituie prin cuvintele "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale", iar cuvintele "Ministerul Educaţiei" - prin cuvintele "Ministerul Educaţiei şi Tineretului".
    Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolului I punctul 3, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2007.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                             Marian LUPU

    Nr. 322-XVI. Chişinău, 3 noiembrie 2006.