OMAIAA220/2006
ID intern unic:  323964
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 220
din  26.09.2006
cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare
privind condiţiile de sănătate a animalelor şi modelul
de certificat veterinar pentru exportul şi importul
cărnii proaspete de pasăre
Publicat : 18.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 67-69     art Nr : 324
    Abrogat prin OMADRM132 din 25.05.18, MO181/01.06.18 art.854


    În temeiul prevederilor art. 10 al Legii nr. 1538-XII din 23.06.93 privind activitatea veterinară, în scopul prevenirii pătrunderii şi răspîndirii bolilor contagioase specifice păsărilor pe teritoriul Republicii Moldova şi excluderii eventualelor bariere tehnice în comerţul cu carne proaspătă de pasăre, precum şi protecţiei consumatorului de carne proaspătă de pasăre,
ORDON:
    1. Se aprobă Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi modelul de certificat veterinar pentru exportul şi importul cărnii proaspete de pasăre, armonizată cu prevederile Deciziei  Comisiei Europene 94/984/EEC din 20 decembrie 1994 şi Directivei Cosiliului Europei 91/494/CEE din 26 iunie 1991, conform anexei.
    2. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat, agenţii economici (persoane fizice şi juridice) se vor conduce în activitatea lor după prevederile prezentei Norme sanitare veterinare.
    3. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită Direcţia Medicină Veterinară, Inspectoratul Veterinar de Stat.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE                                    Anatolie GORODENCO

    Nr. 220. Chişinău, 26 septembrie 2006.

Anexă
la Ordinul Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare
nr. 220 din 26 septembrie 2006
NORMA SANITARĂ VETERINARĂ
privind condiţiile de sănătate a animalelor şi
modelul de certificat veterinar pentru
exportul şi importul cărnii proaspete de pasăre
    1. Prezenta Normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile de sănătate animală care reglementează exportul şi importul de carne proaspătă de pasăre, inclusă în Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova la poziţia tarifară 0207.
    2. Direcţia Medicină Veterinară autorizează importul şi exportul de carne proaspătă de pasăre din/în alte ţări sau din părţi ale acestora, cu condiţia ca aceasta să întrunească  cerinţele anexei nr. 1 la prezenta Normă sanitară veterinară, să fie însoţită de un certificat veterinar, completat corect şi semnat de către un medic veterinar de stat abilitat cu acest drept.
Modelul de cerificat veterinar pentru importul cărnii proaspete de pasăre este stabilit în anexa nr.3 la prezenta Normă.
    3. Carnea proaspătă de pasăre destinată importului şi exportului, care îndeplineşte cerinţele prezentei Norme sanitare veterinare, trebuie să fie marcată cu o marcă de sănătate care să corespundă criteriilor menţionate în anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitară veterinară, precum şi prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniul respectiv.

Anexa nr. 1
la Norma sanitară veterinară privind condiţiile
de sănătate a animalelor şi modelul de certificat
veterinar pentru exportul şi importul cărnii
proaspete de pasăre
Condiţiile de sănătate animală care
reglementează exportul şi importul de carne proaspătă de pasăre
    1. Pentru a fi exportată sau importată carnea proaspătă trebuie să fie obţinută de la păsări care:
    a) au fost crescute pe teritoriul ţării sau al unei regiuni de la eclozionare sau au fost importate din ţări în conformitate cu cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor;
    b) provin dintr-o exploataţie care:
    - nu a fost pusă sub restricţii de sănătate a animalelor în legătură cu o boală la păsări;
    - nu este situată într-o zonă care, din motive de sănătate a animalelor, este supusă măsurilor de restricţie, implicînd controale ale cărnii de pasăre în conformitate cu legislaţia veterinară în vigoare, ca rezultat al evoluţiei unei boli la care păsările sînt susceptibile;
    c) în timpul transportului spre abator nu au venit în contact cu păsări bolnave de Gripă (influenţă) aviară sau boala de New-Castle; nu au fost transportate printr-o zonă interzisă, care a fost declarată zonă infectată cu Gripă (influenţă) aviară sau boală de New-Castle, cu excepţia cazului în care sînt utilizate legături rutiere sau feroviare principale;
    d) provine din abatoare autorizate care nu sînt sub restricţii  datorită unei suspiciuni sau a unui focar confirmat de Gripă (influenţă) aviară sau boală de New-Castle şi în jurul cărora pe o rază de 10 km  nu a fost înregistrat nici un caz de Gripă (influenţă) aviară sau boală de New-Castle cel puţin 30 de zile;
    - nu au fost tăiate pentru controlul sau eradicarea bolilor păsărilor în cadrul unui program privind sănătatea animală;
    e) sînt comercializate în conformitate cu pct. 4 şi 5 ale prezentei anexe.
    Carnea proaspătă suspectată că s-a infectat la abator, în unitatea de tranşare sau în spaţii de depozitare ori în timpul transportului trebuie să fie exclusă de la export sau import.
    Prevederile prezentului punct nu se aplică în cazul cărnii care:
    a) face parte din bagajul personal al călătorilor şi este destinată consumului lor personal, cu condiţia ca această cantitate transportată să nu depăşească un kilogram de persoană şi să provină dintr-o ţară sau parte a acesteia din care importul nu este interzis, în condiţiile pct. 12 al prezentei anexe;
    b) este expediată în pachete mici pentru persoane particulare, cu condiţia ca acestea să nu fie destinate comercializării, cantitatea să nu depăşească un kilogram şi să provină dintr-o ţară sau parte a acesteia din care importul nu este interzis, în condiţiile pct. 12 al prezentei anexe;
    c) este destinată pentru consumul echipajului şi pasagerilor de la bordul mijloacelor de transport internaţional. Cînd o astfel de carne sau deşeurile alimentare sînt descărcate, acestea trebuie nimicite. Nu este necesar să fie nimicită carnea cînd aceasta este transferată, direct sau după ce a fost plasată provizoriu sub supraveghere vamală şi sanitară veterinară la frontieră, dintr-un mijloc de transport în altul.
    2. Carnea proaspătă de pasăre trebuie să fie obţinută de la animale în conformitate cu cerinţele Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării sau uciderii, să poarte marca de sănătate menţionată în "Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea cărnii proaspete de pasăre", precum şi în anexa nr.2 la prezenta Normă sanitară veterinară şi să provină de la păsări tăiate conform cerinţelor de igienă, stabilite în Norma sanitară veterinară menţionată anterior, care, la momentul tăierii, tranşării şi depozitării, nu a intrat în contact cu păsări din alte specii.
    3. Carnea proaspătă de pasăre care nu satisface cerinţele stabilite la pct. 1 al prezentei anexe, fără a aduce atingere prevederilor pct. 2 al prezentei anexe şi în măsura în care nu este destinată exportului din Republica Moldova, poate purta o marcă de sănătate în conformitate cu cerinţele sanitare veterinare privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea cărnii proaspete de pasăre, cu condiţia ca imediat marca de sănătate să fie aplicată:
    a) fie imprimată astfel încît marca de sănătate stabilită în "Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea cărnii proaspete de pasăre" să fie acoperită de o cruce diagonală constînd în două linii drepte ce se încrucişează în unghi drept, cu punctul de intersecţie în centrul ştampilei, iar informaţiile de pe aceasta să rămînă lizibile;
    b) fie înlocuită de o singură marcă de sănătate specială care constă în marca de sănătate definită la "Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea cărnii proaspete de pasăre", supraimprimată în conformitate cu lit. a) din prezentul alineat;
    c) fie pentru deţinerea şi utilizarea instrumentelor de marcat se aplică prevederile Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea cărnii proaspete de pasăre.
    Carnea menţionată la alin. 1 al prezentului punct trebuie să fie obţinută, tranşată, transportată şi depozitată separat, nu în acelaşi timp cu carnea destinată exportului din Republica Moldova şi trebuie să fie utilizată astfel încît să se evite introducerea ei în produsele din carne destinate exportului, cu excepţia cazului în care a fost supusă tratamentului termic menţionat în legislaţia în vigoare referitoare la problemele de sănătate a animalelor care afectează comerţul cu produse din carne.
    Prin derogare de la prevederile alin. 1 şi 2 ale prezentului punct şi în cazul unei epizootii de boală de New-Castle carnea proaspătă de pasăre trebuie să fie marcată, în conformitate cu cerinţele sanitare veterinare privind problemele de sănătate care afectează comerţul cu carne proaspătă de pasăre, cu marca de sănătate descrisă în "Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea cărnii proaspete de pasăre", cu condiţia ca această carne să fie de la păsări care:
    a) provin dintr-o exploataţie situată în zona de supraveghere, dar nu în zona de protecţie, astfel cum este definită în "Norma sanitară veterinară privind profilaxia, supravegherea şi combaterea bolii de New-Castle (pseudopesta aviară)" şi pentru care, în urma unei anchete epidemiologice, nu a fost înregistrat nici un contact cu o exploataţie infectată;
    b) provin dintr-un efectiv în care examenul virusologic efectuat pe un eşantion de probe reprezentativ pentru efectiv cu 5 zile înaintea expedierii păsărilor a avut un rezultat negativ; prelevarea de probe şi examenul virusologic trebuie să fie efectuate de un medic veterinar de stat desemnat de Centrul Republican de Diagnostic Veterinar;
    c) provin dintr-o exploataţie în care nu au fost depistate semne sau simptome clinice care ar putea indica prezenţa bolii de New-Castle în urma examinării clinice efectuate cu maximum 24 de ore înaintea transportului păsărilor de un medic veterinar de stat al serviciului sanitar veterinar raional sau municipal respectiv;
    d) fără a aduce atingere prevederilor pct. 1. alin. 1, sînt transportate direct de la exploataţia de origine la abator; mijloacele de transport utilizate trebuie să fie sigilate de medicul veterinar de stat al serviciului sanitar veterinar raional sau municipal respectiv, curăţate şi dezinfectate înainte şi după fiecare transport;
    e) sînt examinate în abator în timpul inspecţiei ante- şi post-mortem, în vederea detectării simptomelor bolii de New-Castle;
    f) nu au fost vaccinate cu vaccinuri preparate dintr-o tulpină de referinţă a virusului bolii de New-Castle ce prezintă o mai mare patogenitate decît tulpinile lentogene ale virusului şi
    g) au fost supuse, la tăiere, unui test de izolare a virusului pentru boala de New-Castle efectuat de Centrul Republican de Diagnostic Veterinar, pe baza unei probe randomizate de tampoane cloacale de la cel puţin 60 de păsări din fiecare lot în cauză, probe în care nu a fost găsit nici un paramixovirus aviar cu un indice de patogenitate intracerebrală (ICPI) mai mare de 0,4.
    Atunci cînd Direcţia Medicină Veterinară invocă aceste prevederi, ea trebuie să informeze agentul economic despre măsurile pe care le adoptă în acest sens.
    Autoritatea veterinară competentă a ţării importatoare poate să solicite garanţii suplimentare, care să fie cel mult echivalente celor aplicate în această ţară.
    Criteriile generale pentru prelevarea de probe, frecvenţa prelevării şi orice alte condiţii care trebuie respectate pentru aplicarea prevederilor prezentului punct se stabilesc de Direcţia Medicină Veterinară în normele sanitare veterinare privind profilaxia, supravegherea şi combaterea bolilor la păsări.
    4. Prevederile referitoare la controalele veterinare privind exportul din Republica Moldova a animalelor şi produselor de origine animală trebuie să se aplice în special cu privire la organizarea şi urmărirea controalelor efectuate de Republica Moldova ca ţară de origine şi cu privire la măsurile de protecţie ce trebuie aplicate anterior exportului.
    Carnea trebuie să provină de la o unitate care implementează controale cu privire la igiena generală, în concordanţă cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare ce stabileşte reguli pentru controalele periodice privind igiena generală, efectuate la întreprinderi în concordanţă cu "Norma sanitară veterinară care stabileşte condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete".
    5. Experţii veterinari ai ţării importatoare, în colaborare cu reprezentanţii Direcţiei Medicină Veterinară şi serviciul sanitar veterinar raional sau municipal respectiv, pot să efectueze inspecţii la faţa locului în Republica Moldova, în măsura necesităţii de a asigura aplicarea uniformă a prevederilor prezentei Norme sanitare veterinare.
    Direcţia Medicină Veterinară şi seviciul sanitar veterinar raional sau municipal respectiv trebuie să acorde experţilor străini toată asistenţa necesară pentru îndeplinirea sarcinilor acestora, în cazul inspecţiilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova.
    6. Carnea proaspătă de pasăre importată în Republica Moldova trebuie să corespundă condiţiilor stabilite la pct. 7-10 ale prezentei anexe.
    7. Direcţia Medicină Veterinară autorizează importul, în funcţie de situaţia epizootică la moment şi particulărităţile restricţiilor după caz, cărnii proaspete de pasăre  din ţările sau părţile acestora, asigurînd transparenţa şi publicarea acesteia.
    La luarea deciziei dacă o ţară sau parte a acesteia poate să exporte carne proaspătă de pasăre, Direcţia Medicină Veterinară trebuie să ia în consideraţie în special:
    a) starea sănătăţii păsărilor, a altor animale domestice şi sălbatice din ţara exportatoare, acordînd o atenţie deosebită bolilor exotice ale animalelor, precum şi starea sănătăţii mediului din acea ţară, cînd acestea pot să pericliteze sănătatea publică şi a animalelor din Republica Moldova;
    b) frecvenţa şi rapiditatea furnizării informaţiilor de către ţara exportatoare cu privire la existenţa bolilor contagioase ale animalelor de pe teritoriul său, în special a bolilor prevăzute în Lista Oficiului Internaţional de Epizootii;
    c) reglementările acelei ţări cu privire la prevenirea şi controlul bolilor;
    d) structura serviciilor veterinare din ţara exportatoare şi competenţele acestora;
    e) organizarea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control al bolilor contagioase ale animalelor;
    f) legislaţia ţării cu privire la utilizarea substanţelor interzise, în special legislaţia referitoare la interzicerea sau autorizarea de substanţe, distribuirea lor, comercializarea şi regulile cu privire la administrarea şi controlul acestora;
    g) garanţiile pe care ţara exportatoare le poate da cu privire la regulile stabilite de prezenta Normă sanitară veterinară.
    8. Carnea proaspătă de pasăre trebuie să provină din ţări:
    a) în care Gripa (influenţa) aviară şi boala de New-Castle sînt boli notificabile obligatoriu pe întreg teritoriul ţării, conform legislaţiei în vigoare şi în conformitate cu standardele internaţionale;
    b) libere de Gripă (influenţa) aviară şi boala de New-Castle sau care, deşi nu sînt libere de aceste boli, aplică măsurile de control al acestora care sînt cel puţin echivalente cu cele stabilite în "Norma sanitară veterinară privind diagnosticul, profilaxia, supravegherea şi combaterea influenţei aviare (pesta aviară clasică)".
    Criteriile suplimentare pentru clasificarea ţărilor exportatoare din punctul de vedere al alin. 1 al prezentului punct trebuie să fie adoptate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Direcţia Medicină Veterinară decide în ce condiţii prevederile alin. 1 al prezentului punct urmează să se aplice unei părţi a teritoriului ţării exportatoare.
    9. Carnea proaspătă de pasăre trebuie:
    a) să satisfacă cerinţele de sănătate a animalelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, care pot să difere în funcţie de speciile de păsări;
    b) să provină din efective care, înaintea transportului, au fost crescute fără întrerupere în ţara exportatoare sau o parte a acesteia pentru o perioadă stabilită în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Condiţiile de sănătate a animalelor trebuie să fie stabilite pe baza cerinţelor sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor specificate în prezenta Normă. Pot fi acordate derogări în dependenţă de  caz dacă ţara exportatoare vizată oferă garanţii similare de sănătate a animalelor care sînt cel puţin la un standard echivalent.
    10. Carnea proaspătă de pasăre trebuie să fie însoţită de un certificat veterinar, conform modelului stabilit de autoritatea veterinară competentă a ţării importatoare, întocmit de un medic veterinar oficial al ţării exportatoare, care trebuie:
    a) să fie eliberat în ziua încărcării pentru transportul spre ţara de destinaţie;
    b) să fie redactat în limba oficială a ţării de expediere şi în una dintre limbile oficiale ale ţării de destinaţie;
    c) exemplarul în original trebuie să însoţească lotul de produse;
    d) să ateste că acea carne proaspătă corespunde condiţiilor prezentei Norme sanitare veterinare şi specifice acesteia;
    e) să fie întocmit într-o singură filă ce poate conţine una sau mai multe pagini;
    f) să fie eliberat pentru un singur destinatar.
    11. Inspecţiile obiectelor din ţara de origine a produsului destinat exportului  se efectuează în numele autorităţii veterinare centrale de experţi veterinari ai ţării importatoare, desemnaţi de autoritatea veterinară centrală, pentru a se asigura că toate prevederile faţă de carnea proaspătă de pasăre destinată exportului sînt aplicate efectiv.
    12. Direcţia Medicină Veterinară decide, cînd este necesar, dacă importurile dintr-o ţară sau dintr-o parte a acesteia urmează să fie limitate la carnea proaspătă de pasăre de la anumite specii.
    Direcţia Medicină Veterinară decide, cînd este necesar,  aplicarea restricţiilor de sănătate a animalelor după import.
    13. Fără a aduce atingere prevederilor pct. 6, 8, 9, 10, 11 şi 12 din prezenta anexă, Direcţia Medicină Veterinară decide, cînd este necesar, importul de carne proaspătă de pasăre din ţări exportatoare. Cînd un astfel de import nu respectă dispoziţiile pct. 6, 8, 9, 10, 11 şi 12 din prezenta anexă, condiţiile detaliate pentru derularea unui astfel de import trebuie să fie stabilite în acelaşi timp şi prin aceeaşi procedură, oferind garanţii de sănătate a animalelor cel puţin echivalente garanţiilor de sănătate a animalelor, precizate în prezenta anexă.
    14. În timpul inspecţiilor efectuate de către inspectorii veterinari de stat din Republica Moldova în ţările exportatoare sau în timpul inspecţiilor cărnii de pasăre importată în Republica Moldova trebuie respectate condiţiile, principiile generale şi măsurile de protecţie care urmează să fie aplicate, stabilite în regulamentele  care prevăd principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru produsele de origine animală importate din ţările exportatoare în Republica Moldova.
    15. Direcţia Medicină Veterinară autorizează unităţile care întrunesc condiţiile faţă de import/export din ce trebuie să provină carnea proaspătă de pasăre destinată importului/exportului.
Anexa nr. 2
la Norma sanitară veterinară privind condiţiile
de sănătate a animalelor şi modelul de  certificat
veterinar pentru exportul şi importul cărnii
proaspete de pasăre
MARCĂ DE SĂNĂTATE PENTRU
CARNEA PROASPĂTĂ DE PASĂRE
    1. Marca de sănătate la care se referă prezenta Normă sanitară veterinară trebuie să includă:
    a) pentru carnea ambalată în piese individuale sau pentru ambalaje mici:
    - în partea superioară - codul de referinţă al ţării de origine;
    - la mijloc - numărul autorizării veterinare a abatorului, sau a unităţii de tranşare sau a centrului de reambalare;
    b) pentru ambalajele mari - o marcă ovală ce conţine numele ţării, codul ISO al acesteia şi numărul autorizării veterinare a abatorului, unităţii de tranşare sau a centrului de reambalare; marca de sănătate poate, în plus, să includă o indicaţie care să permită identificarea medicului veterinar care a efectuat inspecţia de sănătate a cărnii.
    2. Materialul utilizat pentru marcare trebuie să întrunească toate cerinţele de igienă, iar informaţiile vor apărea pe acesta într-o formă perfect lizibilă.
    3. Prevederile "Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea cărnii proaspete de pasăre" se aplică la marcarea cărnii de pasăre şi pentru ambalajele mari, după cum este necesar.
Anexa nr. 3
la Norma sanitară veterinară privind condiţiile
de sănătate a animalelor şi modelul de  certificat
veterinar pentru exportul şi importul cărnii
proaspete de pasăre
M O D E L
CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ ŞI SĂNĂTATE
PUBLICĂ PENTRU IMPORTUL CĂRNII PROASPETE DE
PASĂRE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
PARTEA I
Condiţii generale
    Notă pentru importator: Acest certificat este numai pentru scopuri veterinare şi originalul trebuie să însoţească transportul pînă cînd acesta ajunge la postul de inspecţie de frontieră.
    1. Expeditor (numele şi adresa completă)...................  
    2. Certificat de sănătate Originalul nr........................
    3. Ţara de origine. ..................................................
    3.1. Regiunea
    4. Destinatar (numele şi adresa completă)...................
    5. Autoritatea Veterinară Competentă (nivel central). ................................................
    5.1. Ministerul........................................................
    5.2. Serviciul. ........................................................
    6. Autoritatea Veterinară Competentă (nivel local). ...................................................
    7. Adresa unităţii ...................................................
    7.1. Abatorul. ..........................................................
    7.2. Unitatea de tranşare..........................................
    7.3. Depozitul frigorific.............................................
    8. Locul de încărcare. ...............................................
    9.1. Mijloace de transport........................................
    9.2. Numărul sigiliului..............................................
    10.1. Ţara de destinaţie. ...........................................
    10.2. Destinaţia finală. .............................................
    11. Numărul(le) de autorizare al(ale) unităţii(lor) .....................................................
    11.1. Abatorul. ........................................................
    11.2. Unitatea de tranşare.........................................
    1.3. Depozitul frigorific.............................................
    12. Specia de păsări. ................................................
    13. Natura pieselor. .................................................
    14.1. Natura materialului de împachetare. ................ ..............................................
    14.2. Detalii de identificare a transportului ..................... ........................................
    15. Cantitate. ...........................................................
    15.1. Greutate netă (kg).........................................
    15.2. Numărul de pachete.
    Notă. Trebuie să fie furnizat un certificat separat pentru fiecare transport de carne proaspătă de pasăre.
PARTEA II
Condiţii speciale
Atestare de sănătate
    A. Certificare de sănătate animală
    Subsemnatul, medic veterinar oficial, în conformitate cu cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală care reglementează exportul şi importul cărnii proaspete de pasăre în Republica Moldova certific:
    1. Că ................. regiunea ........., este liberă de:
    a) Gripa (influenţa) aviară, aşa cum a fost definită de Codul Internaţional de Sănătate a Animalelor al O.I.E.:
    b) boala de New-Castle, aşa cum a fost definită de Codul Internaţional de Sănătate a Animalelor al O.I.E.;
    2. Carnea descrisă mai sus este obţinută din păsări care:
    a) au fost ţinute în teritoriul: ......................................., regiunea ............., de la ecloziune sau au fost importaţi ca pui de o zi;
    b) provin din exploataţii:
    - ce nu au fost puse sub restricţii de sănătate în legătură cu vreo boală pentru care păsările sînt susceptibile;
    - în jurul cărora, pe o rază de 10 km nu au existat focare de Gripă (influenţă) aviară sau de boala de New-Castle de cel puţin 30 de zile, incluzînd, cînd este necesar teritoriul unei ţări învecinate;
    c) nu au fost tăiate pentru controlul sau eradicarea bolilor păsărilor în cadrul unui program privind sănătatea animală;
    d) în timpul transportului spre abator nu au venit în contact cu păsări infectate cu Gripă (influenţă) aviară sau cu boala de New-Castle.
    3. Lotul de păsări pentru tăiere comercială de la care provine carnea:
    a) nu a fost vaccinat cu vaccinuri preparate dintr-o tulpină de referinţă a virusului bolii de New-Castle ce prezintă o mai mare patogenitate decît tulpinele lentogene ale virusului; şi
    b) a fost supus la tăiere, unui test de izolare a virusului pentru boala de New-Castle efectuat într-un laborator oficial, pe baza unei probe randomizate de tampoane cloacale de la cel puţin 60 de păsări din fiecare lot în cauză, probe în care nu a fost găsit nici un paramixovirus aviar cu un indice de patogenitate intracerebrală (ICPI) mai mare de 0,4; şi
    c) nu a fost în contact cu păsări care nu îndeplinesc garanţiile menţionate în prezenta Normă în timpul perioadei de 30 de zile ce precede tăierea.
    4. Carnea descrisă mai sus:
    a) provine din abatoare autorizate care, la momentul tăierii, nu sînt sub restricţii, datorită unei suspiciuni sau a unui focar confirmat de Gripă (influenţă) aviară sau de boala de New-Castle şi în jurul cărora pe o rază de 10 Km, nu au existat focare de Gripă (influenţă) aviară sau de boala de New-Castle de cel puţin 30 de zile;
    b) nu a fost în contact, la momentul tăierii, tranşării, depozitării sau transportului cu ratite (acarenate) sau cu carne ce nu îndeplineşte cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală care reglementează exportul şi importul cărnii proaspete de pasăre în Republica Moldova.
    B. Certificarea de sănătate publică
    Subsemnatul, medic veterinar oficial, în conformitate cu cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală care reglementează exportul şi importul cărnii proaspete de pasăre în Republica Moldova, certific următoarele:
    1. carnea descrisă mai sus îndeplineşte cerinţele prezentei Norme sanitare veterinare  şi orice condiţii suplimentare ale Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea cărnii proaspete de pasăre şi a fost găsită aptă pentru consum uman ca urmare a inspecţiei ante - şi post-mortem, efectuată în conformitate cu condiţiile din prezenta Normă sanitară veterinară;
    2. carnea descrisă mai sus a fost/nu a fost supusă unui proces de răcire prin imersie;
    3. carnea descrisă mai sus a fost marcată în conformitate cu cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală care reglementează exportul şi importul cărnii proaspete de pasăre în Republica Moldova;
    4. carnea provine de la o unitate care implementează controale cu privire la igiena generală, în concordanţă cu prevederile legislaţiei specifice ce stabileşte reguli pentru controalele periodice privind igiena generală, efectuate de agenţii economici în întreprinderi în concordanţă cu "Norma sanitară veterinară care stabileşte condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete".
    C. Atestarea pentru protecţia animalelor
    Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că:
    1. Cunosc şi mi-am însuşit prevederile "Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării sau uciderii".
    2. Carnea provine de la animale ce au fost tratate în abatoare înainte şi în timpul sacrificării sau uciderii, în conformitate cu prevederile "Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul tăierii sau uciderii".
    Eliberat la ............ data de ................
    Semnătura medicului veterinar oficial .................................................
                                                                                              numele cu majuscule, calificările şi titlul
    Ştampila ............................