*HGC929/2006 Versiunea originala
ID intern unic:  326164
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 929
din  15.08.2006
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite
în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat
Publicat : 25.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 134-137     art Nr : 1008
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.868 din 22 septembrie 1999 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de plată a pensiilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.106-108, art.936).

    Prim-ministru                                                                          Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii şi protecţiei sociale                                 Ion Ababii
    Ministrul finanţelor                                                                Mihail Pop

    Nr. 929. Chişinău, 15 august 2006.
  Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 929
din 15 august  2006
Regulamentul
privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public
de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat
I.  Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament determină modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat (în continuare - pensii) şi a alocaţiilor sociale de stat (în continuare - alocaţii).
    2. Plata pensiilor şi alocaţiilor se efectuează prin intermediul Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei" şi a instituţiilor financiare selectate în bază de concurs (în continuare - instituţii financiare), conform contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare - Casa Naţională) şi actelor normative în vigoare.
    3. Plata pensiilor şi alocaţiilor se efectuează lunar, în numerar, pentru luna în curs, la domiciliu.
    4. Modul de plată a pensiilor şi alocaţiilor prin intermediul Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei" şi a instituţiilor financiare se stabileşte conform Instrucţiunii, aprobate de către Consiliul de administraţie al Casei Naţionale şi coordonată cu Ministerul Dezvoltării Informaţionale.
    5. Pensia sau alocaţia se plăteşte personal beneficiarului, mandatarului acestuia, tutorelui sau curatorului, la prezentarea actelor ce confirmă identitatea lor.
    Pensia sau alocaţia se plăteşte mandatarului numai la prezentarea actului ce confirmă identitatea sa şi a procurii, autentificate conform legislaţiei în vigoare, al cărei termen de valabilitate nu poate fi mai mare de 6 luni consecutive.
    La expirarea termenului de valabilitate a procurii, beneficiarul de pensie sau alocaţie are dreptul să perfecteze o nouă procură, legalizată în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    Dacă beneficiarul de pensie sau alocaţie se află temporar peste hotarele Republicii Moldova, procura pentru primirea pensiei sau alocaţiei poate fi autentificată de ambasada (consulatul) Republicii Moldova din ţara de reşedinţă.
II. Modul de plată a pensiilor
    6. Pensia pentru limită de vîrstă şi de invaliditate se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
    7. Pensia deputaţilor în Parlament, membrilor Guvernului, funcţionarilor publici, precum şi cele ale aleşilor locali se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
   8. Pensia stabilită unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat, cu excepţia cazurilor cînd aceştia activează în funcţii care dau dreptul la acest tip de pensie.
    9. Pensia pentru vechime în muncă cadrelor din domeniul învăţămîntului şi ocrotirii sănătăţii se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat, cu excepţia cazurilor cînd aceştia activează în funcţii care dau dreptul la acest tip de pensie.
    10. Pensia pentru vechime în muncă colaboratorilor organelor vamale se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
    11. Pensia de urmaş se plăteşte integral:
    a) copiilor în vîrstă de pînă la 18 ani;
    b) copiilor care îşi continuă studiile în instituţiile de învăţămînt de zi: secundar  general, secundar profesional, post secundar profesional (colegii), superior, inclusiv în instituţiile teologice din ţară sau cele din străinătate - pînă la absolvire, inclusiv pe perioada vacanţelor, însă care nu depăşesc vîrsta de 23 de ani.
   12. Plata pensiei de urmaş încetează din luna următoare celei de absolvire a unei instituţii de învăţămînt de zi. În cazul continuării  studiilor într-o altă instituţie de învăţămînt, specificată la lit. b) pct. 11 al prezentului Regulament, plata pensiei de urmaş se reia retroactiv din luna încetării plăţii, dacă beneficiarul este înmatriculat la studii cu frecvenţă la zi, în termen de cel mult 3 luni de la data încetării plăţii.
    13. Pensia de urmaş nu se plăteşte copiilor care au atins vîrsta de 18 ani în perioada aflării în concediu academic.
   14. Pensia de urmaş, stabilită soţului supravieţuitor, se plăteşte dacă la momentul decesului susţinătorului sau pe parcursul a 5 ani după deces a împlinit vîrsta de pensionare standard sau a fost încadrat în gradul I sau II de invaliditate, a fost cel puţin 15 ani căsătorit cu persoana decedată şi nu s-a recăsătorit, inclusiv persoanelor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
   15. Pensia de urmaş, stabilită soţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului), care are în îngrijire copii sub vîrsta de 3 ani ai susţinătorului decedat, pe perioadele de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, se plăteşte numai în cazul în care aceştia nu realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
    16. Pensia de urmaş stabilită copiilor se plăteşte şi după înfierea lor.
    17. Plata pensiei pentru limită de vîrstă şi de invaliditate persoanelor care se află la întreţinerea deplină a statului se efectuează în proporţie de 25 la sută din cuantumul pensiei stabilite.
    18. Pensia de urmaş se plăteşte integral copiilor care se află la întreţinerea deplină a statului.
    19. Plata pensiei prin intermediul instituţiilor financiare se efectuează în baza cererii depuse de către beneficiar, în decursul unui an.
     La expirarea termenului menţionat este necesar ca beneficiarii să depună la organul de asigurări sociale o nouă cerere. În cazul în care beneficiarul de pensie nu prezintă o nouă cerere, plata pensiei se transferă la oficiul poştal de la domiciliu.
III. Modul de plată a pensiilor neîncasate
    20.  Plata pensiei stabilite, dar neîncasate pe o perioadă de 6 luni de către beneficiar se suspendă. Plata pensiei se reia din luna în care beneficiarul a depus cererea şi actele ce confirmă dreptul său la plata pensiei, aceasta fiind achitată retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării, dar nu mai devreme de data suspendării.
    21. Pensia neplătită la timp din vina organului de asigurări sociale responsabil de stabilirea şi plata pensiilor se plăteşte retroactiv, fără nici o limitare în termen.
   22. Pensia neîncasată în legătură cu decesul beneficiarului se plăteşte inclusiv pentru luna decesului soţului supravieţuitor, părinţilor, copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora - persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
    Pensia se plăteşte retroactiv persoanei care s-a adresat la organul competent de asigurări sociale cu cererea respectivă, indiferent de faptul dacă aceasta a convieţuit cu pensionarul decedat, pentru o perioadă de cel mult 3 ani din ziua decesului pensionarului.
    23. Sumele neîncasate ale pensiei se plătesc beneficiarului la adresarea lui în organul de asigurări sociale, cu prezentarea actelor necesare, eliberate în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
IV. Modul de plată a alocaţiilor
    24. Alocaţiile sociale de stat se plătesc integral:
    a) invalizilor de gradele I, II şi III;
    b) invalizilor din copilărie de gradele I, II şi III;
    c) copiilor invalizi în vîrstă de pînă la 16 ani, cu severitatea I, II şi III;
    d) copiilor care au pierdut întreţinătorul;
    e) persoanelor care au atins vîrsta standard de pensionare, inclusiv beneficiarilor de alocaţii care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
    25. Alocaţia pentru îngrijire se plăteşte integral:
    a) invalizilor din copilărie de gradul I;
    b) invalizilor de gradul I nevăzători - pentru însoţire şi îngrijire la domiciliu, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
   26. Alocaţia pentru îngrijire, stabilită persoanelor care îngrijesc la domiciliu un copil invalid în vîrstă de pînă la 16 ani cu severitatea I, se plăteşte integral, inclusiv persoanelor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
    27. Alocaţia nu se plăteşte persoanelor care se află la întreţinerea deplină a statului.
    28. Alocaţia pentru copii, în cazul decesului întreţinătorului, se plăteşte integral, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani (elevilor şi studenţilor instituţiilor de învăţămînt secundar şi superior, cu excepţia învăţămîntului cu frecvenţă redusă - pînă la absolvirea instituţiei de învăţămînt respective, însă care nu depăşesc vîrsta de 23 de ani).
    Alocaţia nu se plăteşte copiilor care se află la întreţinerea deplină a statului. Alocaţia se plăteşte integral doar pe perioada aflării în vacanţă.
    29. Plata alocaţiei în perioada privaţiunii de libertate se suspendă.
    30. Plata alocaţiei prin intermediul instituţiilor financiare se efectuează în baza cererii depuse de către beneficiar, în decursul unui an.
    La expirarea termenului menţionat este necesar ca beneficiarul să depună la organul de asigurări sociale o nouă cerere. În caz contrar, plata alocaţiei se transferă la oficiul poştal de la domiciliu.
V. Modul de plată a alocaţiilor neîncasate
    31. Alocaţiile neachitate la timp din vina organului de asigurări sociale responsabil de stabilirea şi plata alocaţiilor se plătesc retroactiv, fără nici o limitare în termen.
    32. Alocaţia stabilită, dar neîncasată de către beneficiar se plăteşte retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani anterior datei solicitării, în baza cererii beneficiarului.
    33. Alocaţia neachitată în legătură cu decesul beneficiarului se plăteşte integral soţului supravieţuitor, părinţilor, copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora - persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. VI. Modul de plată a pensiilor şi alocaţiilor persoanelor care şi-au stabilit
domiciliul în alt raion sau în străinătate
    34. În cazul în care pensionarul sau beneficiarul de alocaţie îşi stabileşte domiciliul în alt raion (municipiu), plata pensiei sau alocaţiei se efectuează la locul nou de trai, începînd cu luna din care a fost suspendată la locul precedent de trai.
   Modalitatea perfectării documentelor de plată în cazul scoaterii din evidenţă de la locul precedent de trai şi punerea la evidenţă la locul nou de trai este stabilită prin Instrucţiunea privind modul de plată a pensiilor şi alocaţiilor.
    35. Beneficiarului de pensie, care îşi stabileşte domiciliul în străinătate (inclusiv pe teritoriul C.S.I.), pensia stabilită se achită anticipat pentru 6 luni, începînd cu luna următoare celei în care beneficiarul a fost scos din evidenţă în localitatea de domiciliu.
   Pentru perfectarea anticipată a plăţii pensiei pe 6 luni înainte, se prezintă cererea, paşaportul cu viza de plecare din ţară şi certificatul de la oficiul teritorial de documentare şi evidenţă a populaţiei privind scoaterea din evidenţă.
    36. Plata alocaţiei persoanei care şi-a stabilit domiciliul în străinătate încetează din luna următoare celei în care a fost scos din evidenţă.
    37. În cazul în care persoana care s-a stabilit cu domiciliul în străinătate nu a reuşit să se pună la evidenţă pentru stabilirea pensiei la noul loc de trai în ţările cu care Republica Moldova a încheiat acorduri (convenţii) şi a revenit la locul precedent de trai, în decursul unei perioade de cel mult 3 ani, plata pensiei se reia retroactiv, la prezentarea actelor ce confirmă faptul că persoana în cauză nu a beneficiat de pensie.
    38. În cazul în care acordurile (convenţiile) privind asigurările sociale, inclusiv asigurarea cu pensii, la care Republica Moldova este parte, cuprind alte reglementări decît cele prevăzute în Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale, se aplică normele stabilite prin aceste acorduri (convenţii).
VII. Modul de plată a pensiilor şi alocaţiilor persoanelor aflate la tratament în staţionar
    39. Pentru perioada aflării pensionarului sau beneficiarului de alocaţie la tratament în condiţii de staţionar (inclusiv la tratament forţat) în spital, clinică, spital militar, centru de reabilitare şi în alte instituţii curative, pensia sau alocaţia se plăteşte integral personal pensionarului sau beneficiarului de alocaţie sau mandatarului acestuia la prezentarea procurii, a cărei termen de valabilitate nu poate fi mai mare de 6 luni consecutive.
    40. Persoanelor care suferă de boli psihice (indiferent de vîrstă), recunoscute pe cale judiciară incapabile de exerciţiu şi internate în spitale de psihiatrie, precum şi celor aflate sub tutelă în condiţii de casă, pensia sau alocaţia se plăteşte integral tutorelui, adoptatorului sau curatorului la locul de trai al acestora.
VIII. Modul de plată a pensiei de invaliditate
    41. Încadrarea în alt grad de invaliditate, conform deciziei Consiliului republican de expertiză medicală a vitalităţii (în continuare - C.R.M.V.), condiţionează modificarea cuantumului pensiei, începînd cu luna următoare celei în care s-a emis decizia C.R.M.V., dacă reexaminarea a avut loc în termenele stabilite.
    42. În cazul majorării gradului de invaliditate şi reexpertizării anticipate, stabilirea şi plata pensiei de invaliditate se efectuează din ziua reexpertizării.
    43. În cazul reducerii gradului de invaliditate, pensia se achită în mărimea precedentă, inclusiv pentru luna în care s-a efectuat reexpertizarea şi s-a schimbat gradul de invaliditate.
    44. Neprezentarea la reexpertizare atrage încetarea plăţii pensiei de invaliditate, începînd cu luna următoare celei în care a fost stabilit termenul invalidităţii.
    45. Reluarea plăţii pensiei de invaliditate se efectuează din ziua constatării invalidităţii, dacă reexpertizarea a avut loc în termen de pînă la 3 ani după încetarea plăţii.
IX. Modul de plată a alocaţiei de invaliditate
    46. Alocaţia pentru invalizii de gradul I, II, şi III, invalizii din copilărie de gradul I, II şi III se plăteşte de la data emiterii de către C.R.M.V. a deciziei de încadrare în gradul de invaliditate, alocaţia pentru copiii invalizi în vîrstă de pînă la 16 ani cu severitatea I, II, şi III se plăteşte de la data emiterii de către Consiliul Medical Consultativ a deciziei de încadrare în severitatea respectivă, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei.
   În cazul în care data încadrării în gradul de invaliditate sau în severitate nu coincide cu data începerii expertizei medicale, alocaţia se plăteşte de la data începerii expertizei, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 30 de zile de la data constatării invalidităţii sau severităţii.
    47. În cazul reconfirmării gradului de invaliditate, a severităţii, ori pentru încadrarea într-un alt grad de invaliditate sau în altă severitate, plata alocaţiei se reia în cuantumul de mai înainte sau în cuantum reevaluat de la data emiterii de către C.R.M.V. sau Consiliul Medical Consultativ a deciziei de constatare a invalidităţii sau severităţii.
    48. Neprezentarea la o nouă expertiză atrage încetarea plăţii alocaţiei pentru invalizi, începînd cu luna următoare. Plata alocaţiei se reia în termenele prevăzute la punctul 44.
    49. Plata alocaţiei de invaliditate încetează din luna următoare celei în care s-a stabilit că beneficiarul nu îndeplineşte condiţiile de acordare a acesteia. Plata alocaţiei se reia din luna în care beneficiarul s-a adresat pentru confirmarea dreptului său la această alocaţie, dacă acest drept a fost confirmat, cu excepţia cazului specificat la punctul 46.
X. Reţinerile din pensii sau alocaţii sociale de stat
    50. Reţinerile din pensie se efectuează în temeiul:
    a) deciziilor, hotărîrilor şi sentinţelor instanţelor judecătoreşti;
    b) deciziilor organelor administrative, care urmează a fi executate fără drept de contestare;
    c) deciziilor organului de asigurări sociale, la recuperarea sumelor cu titlu de pensie plătite în plus din vina beneficiarului.
    51. Sumele pensiei sau alocaţiei plătite nelegitim în urma abuzurilor din partea beneficiarului se restituie integral pe contul Casei Naţionale.
    52. Sumele plătite neîntemeiat cu titlu de alocaţie din vina beneficiarului (falsificarea documentelor, tăinuirea unor circumstanţe etc.) sînt restituite lunar de către acesta în conformitate cu decizia organului de asigurări sociale în mărimea ce nu depăşeşte 20 la sută din cuantumul alocaţiei. În cazul suspendării plăţii alocaţiei, sumele plătite neîntemeiat sînt restituite conform deciziei instanţei de judecată.
    53. Reţinerile pensiilor alimentare din pensii sau alocaţii se efectuează în mărimea specificată în decizia instanţei judecătoreşti.
    În cazul în care beneficiarul de pensie alimentară nu încasează timp îndelungat pensia (mai mult de 6 luni), plata acesteia se suspendă. O dată cu suspendarea plăţii, în oficiul de executare se restituie documentul de executare cu scrisoarea de însoţire, indicîndu-se data şi cauza încetării acesteia.
    54. Sumele plătite necuvenit şi nerecuperate de către beneficiar în legătură cu suspendarea plăţii pensiei sau alocaţiei, din motive prevăzute de legislaţia în vigoare, se urmăresc pe cale judiciară.
    55. Din pensia sau alocaţia de urmaş, stabilită părintelui sau tutorelui (curatorului) pentru copii nu se fac reţineri, cu excepţia cazurilor de plată necuvenită.
    56. În cazul constatării faptului că plata pensiei sau alocaţiei a încetat din oarecare motive, sumele:
    a) supuse reţinerilor se înscriu de către Casa Naţională la un cont de bilanţ pînă la data reluării plăţii pensiei sau alocaţiei.  
    b) care nu pot fi supuse reţinerilor din cauza decesului beneficiarului se anulează, în baza deciziei Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale.
    57. Sumele plătite în plus din vina organului de asigurări sociale care stabileşte sau plăteşte pensia sau alocaţia nu se recuperează din contul beneficiarului. Aceste sume sînt restituite de către persoana vinovată, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    58. Litigiile cu privire la achitarea pensiilor şi alocaţiilor neîncasate se examinează conform legislaţiei în vigoare.
XI. Modul de finanţare şi evidenţă
    59. Ministerul Finanţelor, lunar, transferă mijloace băneşti destinate achitării alocaţiilor şi altor tipuri de pensii (plata cărora este prevăzută de legislaţia în vigoare din mijloacele bugetului de stat), în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul respectiv.
    60. Din ultima zi lucrătoare a lunii precedente şi pînă la data de 10 a lunii curente, Casa Naţională transferă lunar de pe contul de decontare, conform graficului stabilit, pe contul Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei" şi instituţiilor financiare mijloace băneşti pentru plata pensiilor şi alocaţiilor, în conformitate cu actele normative în vigoare.
    61. Instituţiile financiare efectuează plata pensiilor şi alocaţiilor prevăzute în prezentul Regulament în baza listelor primite de la Casa Naţională.
   62. Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei" în baza dispoziţiilor de plată, precum şi în baza informaţiei privind sumele transferate, conform dispoziţiilor de plată expediate, efectuează plata pensiilor şi alocaţiilor prevăzute în prezentul Regulament.
    63. Instituţiile financiare şi Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei", pînă la data de 4 a lunii următoare perioadei de gestiune, prezintă Casei Naţionale darea de seamă privind sumele pensiilor şi alocaţiilor finanţate, calculate, achitate şi neachitate, pe tipuri de plăţi şi surse de finanţare.
XII. Dispoziţii finale
    64. Casa Naţională şi structurile sale teritoriale poartă răspundere pentru corectitudinea stabilirii şi calculării pensiilor şi alocaţiilor, precum şi pentru utilizarea eficientă şi conform destinaţiei a mijloacelor alocate pentru plata pensiilor şi alocaţiilor sociale de stat.
   65. Persoanele responsabile ale Casei Naţionale, Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei" şi instituţiilor financiare, poartă răspundere pentru utilizarea oportună şi conform destinaţiei a mijloacelor bugetare.
   66. Controlul asupra stabilirii corecte şi utilizării conform destinaţiei a mijloacelor financiare se pune în sarcina Serviciului control financiar şi revizie din subordinea Ministerului Finanţelor şi Casei Naţionale.
    Pentru autenticitatea documentelor în baza cărora s-a stabilit, recalculat şi prelungit plata pensiilor şi alocaţiilor poartă răspundere lucrătorii responsabili, care au emis aceste documente.