HGM483/2008
ID intern unic:  327534
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 483
din  29.03.2008
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de dare în locaţiune a activelor neutilizate
Publicat : 04.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 69-71     art Nr : 460
    MODIFICAT
   
HG285 din 12.03.16, MO59-67/18.03.16 art.321


    NOTĂ:
   
pe parcursul întregului text, sintagma „instituţii publice” se substituie cu sintagma „autoritate/instituţie publică la autogestiune”, iar sintagma „instituţii bugetare” se substituie cu sintagma „autoritate/instituţie bugetară”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG285 din 12.03.16, MO59-67/18.03.16 art.321    În temeiul art.6 alin.(1) lit.(f) şi art.17 din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401),  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate (se anexează).
    2. Se stabileşte că determinarea cuantumului chiriei bunurilor întreprinderilor de stat  şi municipale, a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public se va efectua conform modului stabilit de legea bugetului de stat pe anul respectiv.
   3. Autorităţile publice centrale şi locale vor aduce actele sale normative care reglementează modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                    Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                             Igor  Dodon
    Ministrul finanţelor                                                    Mihail Pop
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                               Anatolie Gorodenco
    Ministrul transporturilor
    şi gospodăriei drumurilor                                           Vasile Ursu
    Ministrul culturii şi turismului                                   Artur Cozma
    Ministrul dezvoltării informaţionale                          Vladimir Molojen
    Ministrul sănătăţii                                                      Ion Ababii
    Ministrul educaţiei şi tineretului                               Victor Ţvircun
    Ministrul administraţiei  publice locale                     Valentin Guznac  

    Nr. 483. Chişinău, 29 martie 2008.

                Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.483
din 29 martie  2008


REGULAMENTUL
cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de dare în locaţiune a încăperilor ce pot fi utilizate în alte scopuri decît pentru locuit,
a mijloacelor fixe şi altor active, cu excepţia terenurilor (în continuare - bunuri).
   
[Pct.1 modificat prin HG285 din 12.03.16, MO59-67/18.03.16 art.321]
    2. Prevederile Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate (în continuare - Regulament) se extind asupra întreprinderilor de stat/municipale, autorităților/instituţiilor publice la autogestiune, societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public (în continuare - întreprinderi).
    3. Chiria se stabileşte în contractul de locaţiune pentru toate activele închiriate. Cuantumul chiriei nu poate fi mai mic decît cuantumul minim al chiriei, calculat conform legii bugetului de stat pe anul respectiv.
   
4. Mijloacele financiare obţinute din locaţiunea activelor neutilizate (cu excepţia autorităţilor/instituţiilor bugetare) după acoperirea cheltuielilor aferente locaţiunii lor, sînt folosite la plata restanţelor întreprinderii faţă de bugetul public naţional şi a restanţelor la plata salariilor. Mijloacele financiare rămase după efectuarea acestor plăţi se investesc în dezvoltarea întreprinderii, la decizia consiliului ei.
    [Pct.4 în redacția HG285 din 12.03.16, MO59-67/18.03.16 art.321]
    5. Veniturile autoritaților/instituţiilor publice la autogestiune obţinute de la darea în locaţiune a activelor neutilizate, sînt mijloace speciale şi se utilizează conform prevederilor legii bugetare anuale şi a devizelor de venituri şi cheltuieli, întocmite şi aprobate în modul stabilit.
   
6. Întreprinderile autogestionare includ veniturile şi cheltuielile ce ţin de închirierea bunurilor în rezultatul financiar total, care se reflectă în situaţia de profit şi pierdere şi se impozitează în modul stabilit de legislaţie.
    [Pct.6 în redacția HG285 din 12.03.16, MO59-67/18.03.16 art.321]
    7. Instituţiile bugetare se scutesc de plata pentru folosirea încăperilor nelocuibile ale instituţiilor finanţate de la acelaşi buget. Acestea achită doar plata pentru serviciile comunale, energia electrică şi alte servicii. În aceste cazuri încăperile se transmit prin contract de comodat în baza deciziilor adoptate de autorităţile sau instituţiile care deţin în administrare/gestiune încăperile respective.
   
[Pct.7 modificat prin HG285 din 12.03.16, MO59-67/18.03.16 art.321]
    8. Bunurile neutilizate de întreprinderile de stat/municipale, de autoritățile/instituţiile bugetare şi de societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public pot fi date în locaţiune cu acordul prealabil al autorităţii publice centrale sau locale (în continuare - autoritate abilitată). În acordul eliberat de autoritatea abilitată se va indica obiectul (denumirea bunului), locaţiunea căruia se acceptă, termenul contractului, suprafaţa bunurilor imobile, destinaţia utilizării acestora şi mărimea chiriei anuale.
    Modificarea, prolongarea contractului de locaţiune va fi efectuată cu acordul autorităţii care a  autorizat încheierea lui.
   
[Pct.8 modificat prin HG285 din 12.03.16, MO59-67/18.03.16 art.321]
    9. Sublocaţiunea poate fi efectuată numai cu consimţămîntul locatorului şi al autorităţii abilitate. Termenul de valabilitate a contractului de sublocaţiune nu poate depaşi termenul contractului de locaţiune. Posibilitatea şi condiţiile transmiterii bunurilor închiriate sau a unei părţi a acestora în sublocaţiune se stipulează în contractul de locaţiune.
II. Modul de transmitere în locaţiune a bunurilor
    10. Bunurile aflate în gestiunea întreprinderilor de stat/municipale pot fi date în locaţiune la decizia consiliului de administraţie doar cu acordul autorităţii ce exercită funcţia de fondator al întreprinderii.
    Bunurile aflate în gestiunea
autorităților/instituţiilor bugetare pot fi date în locaţiune cu acordul autorităţii în subordinea căreia se află instituţia.
    Bunurile neutilizate ale societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public pot fi date în locaţiune la decizia consiliului societăţii, doar cu acordul autorităţii ce administrează pachetul de acţiuni sau cota socială publică din societatea corespunzătoare.
    Bunurile proprietate publică a statului sau a unităţii administrativ teritoriale, aflate în gestiunea societăţilor comerciale sau a altor  persoane juridice, pot fi date în locaţiune doar cu acordul autorităţii în administrarea căreia se află aceste bunuri.
    11. Dreptul de locator se exercită de societatea comercială în proprietatea căreia se află bunurile sau se atribuie întreprinderilor,
autorităților/instituţiilor publice la autogestiune sau societăţilor comerciale în gestiunea cărora se află bunurile ce se dau în locaţiune, dacă Guvernul sau consiliul local nu decide altfel.
    12. Termenul de dare în locaţiune a bunurilor neutilizate ale întreprinderilor de stat/municipale şi ale societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public, neincluse în listele bunurilor nepasibile de privatizare, nu poate depăşi un an.
   
121. Termenul contractului de locaţiune a bunurilor imobile ale întreprinderilor de stat/municipale şi ale societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public din cadrul parcului industrial nu poate depăşi termenul-limită pentru care a fost acordat titlul de parc industrial.
    [Pct.121 introdus prin HG285 din 12.03.16, MO59-67/18.03.16 art.321]
    13. Selectarea locatarilor se efectuează prin organizare de licitaţii “cu strigare”, desfăşurate în modul stabilit de Guvern, sau prin negocieri directe. Modul de selectare a locatarului se stabileşte de către autoritatea abilitată şi se indică în acordul de dare în locaţiune.
    14. Pentru obţinerea acordului de dare în locaţiune întreprinderea care dispune de bunuri neutilizate va înainta autorităţii abilitate o adresare scrisă, la care se vor anexa  următoarele documente:
decizia consiliului;
    proiectul contractului de locaţiune (modelul se anexează) sau clauzele obligatorii ale acestuia;
    calculul cuantumului chiriei;
    extrasul din Registrul bunurilor imobile;
    alte documente, după caz.   
   
[Pct.15 abrogat prin HG285 din 12.03.16, MO59-67/18.03.16 art.321]
    16. 16. Autoritatea abilitată, în cazul acceptării încheierii contractului de locaţiune cu solicitantul locaţiunii, selectat anterior de întreprindere prin negocieri directe, concomitent cu eliberarea acordului de dare în locaţiune, va înregistra proiectele contractelor respective de locaţiune într-un registru.  Registrul se ţine în formă electronică sau manuală. Cîte o copie de pe proiectele contractelor se anexează la copia de pe acord, iar pe prima pagină a proiectului contractului de locaţiune sau a proiectului modificărilor acestuia se va indica numărul şi data de înregistrare a acestuia şi se va aplica ştampila autorităţii.
    În cazul acceptării selectării locatarilor prin licitaţie “cu strigare”, după desfăşurarea acesteia, întreprinderea, în termen de pîna la 15 zile, va prezenta autorităţii abilitate, pentru înregistrare, contractele de locaţiune semnate, precum şi copia procesului-verbal al comisiei de licitaţie. Înregistrarea contractelor de locaţiune semnate se efectuează în acelaşi mod ca şi a proiectelor contractelor de locaţiune.
   
[Pct.16 modificat prin HG285 din 12.03.16, MO59-67/18.03.16 art.321]
    17. Contractul de locaţiune reglementează relaţiile între locator şi locatar şi se perfectează după selectarea locatorului şi stabilirea clauzelor contractului.
    Contractele de locaţiune sau modificările acestora pot fi semnate doar după primirea acordului autorităţii abilitate, care verifică corectitudinea încheierii lor. Conducătorul întreprinderii care a dat bunurile în locaţiune sau a operat modificări în contractele de locaţiune fără acordul autorităţii abilitate poartă răspundere conform legislaţiei.
    Contractele de locaţiune a bunurilor imobile încheiate pe un termen ce depăşeşte 3 ani se înregistrează în Registrul bunurilor imobile.
    18. În contractele de locaţiune trebuie să fie stipulat scopul folosirii bunurilor închiriate. Calculul cuantumului chiriei se anexează la contractul de locaţiune şi este parte integrantă a acestuia. Plata pentru energia electrică, termică, apă, canalizare, alte servicii prestate locatarului nu se include în cuantumul chiriei şi se achită suplimentar.
    În contractele de locaţiune a bunurilor
autoritățile/instituţiile publice la autogestiune trebuie să fie stipulată obligaţia locatarilor de a transfera la buget impozitul pe bunurile imobiliare, aferent imobilelor închiriate, calculat în baza informaţiilor locatorilor privind valoarea acestora.
    19. Transmiterea bunurilor locatarului se efectuează prin întocmirea unui act de predare-primire în locaţiune, în care se indică locul şi data întocmirii actului, bunurile ce se transmit, starea lor, numărul cadastral,
costul de intrare, valoarea contabilă, uzura/amortizarea, valoarea reziduală şi alte date identificative, numărul şi data încheierii contractului de locaţiune, conform căruia se efectuează predarea-primirea în locaţiune a bunurilor, termenul locaţiunii.
   
După încetarea termenului contractului de locaţiune, locatarul este obligat să asigure restituirea bunului/bunurilor, prin întocmirea actului de primire-predare
    [Pct.19 modificat prin HG285 din 12.03.16, MO59-67/18.03.16 art.321]
III. Selectarea locatarilor bunurilor
    20. Licitaţia pentru selectarea locatarilor bunurilor neutilizate ale întreprinderii se organizează la decizia autorităţii abilitate de către comisia de licitaţie, care se instituie prin ordinul administratorului întreprinderii.
    În componenţa comisiei de licitaţie, în mod obligatoriu,
va fi inclus reprezentantul propus de autoritatea abilitată.
   
[Pct.20 modificat prin HG285 din 12.03.16, MO59-67/18.03.16 art.321]
    21. Valoarea iniţială a cuantumului chiriei se stabileşte de către comisia de licitaţie, ţinînd cont de propunerile organelor de conducere ale locatorului, dar nu va fi mai mică decît cuantumul minim al chiriei stabilit conform prevederilor legii bugetului de stat pe anul respectiv.
    22. În procesul organizării şi desfăşurării licitaţiilor “cu strigare”, pentru selectarea locatarilor bunurilor neutilizate, întreprinderea va asigura perfectarea:
    a) documentaţiei lotului expus la licitaţie, care va consta din:
    proiectul contractului de locaţiune sau clauzele obligatorii ale acestuia;
    acordul autorităţii abilitate;
    actele ce confirmă înregistrarea dreptului asupra bunurilor imobile propuse în locaţiune;
    b) comunicatul informativ cu privire la desfăşurarea licitaţiei, în care se va indica informaţia despre bunurile propuse în locaţiune, amplasarea lor, data desfăşurării licitaţiei, modalitatea familiarizării potenţialilor locatari cu bunurile ce se propun în locaţiune şi valoarea iniţială a cuantumului chiriei, telefonul de contact.
   
[Pct.22 lit.b) modificată prin HG285 din 12.03.16, MO59-67/18.03.16 art.321]
    23. Autoritatea abilitată poate accepta darea bunurilor neutilizate în locaţiune prin negocieri directe, atunci cînd închirierea lor nu a fost solicitată la o licitaţie, cînd cheltuielile de organizare a licitaţiilor nu sînt justificate (nu sînt acoperite de chiria pe 6 luni), precum şi în alte cazuri.
    24. Negocierile directe pentru selectarea locatarilor bunurilor neutilizate ale întreprinderii se organizează la propunerea potenţialilor locatari.
    Întreprinderea este în drept să înceapă negocierile directe pînă la solicitarea acordului de dare în locaţiune. În acest caz la adresarea către autoritatea abilitată se anexează proiectul contractului de locaţiune, clauzele căruia sînt acceptate de solicitantul locaţiunii, selectat anterior de către întreprindere.
    25. Negocierile directe se desfăşoară de către comisia de negocieri, instituită prin ordinul administratorului întreprinderii, în componenţa căreia, în mod obligatoriu, se include reprezentantul autorităţii abilitate.
    În procesul negocierilor directe comisia negociază cuantumul chiriei activelor neutilizate şi alte clauze ale contractului de locaţiune, ţinînd cont de cuantumul minim al chiriei bunurilor, stabilit în modul prevăzut de legea bugetului pe anul corespunzător, de preţurile existente pe piaţă, de oferta solicitantului chiriei şi de alte condiţii.
    Întreprinderea este în drept să încheie contractul de locaţiune cu solicitantul selectat de comisia de negocieri doar după primirea acordului respectiv al autorităţii abilitate.

    anexa