*HGC928/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  328910
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 928
din  13.08.2007
cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor
speciale ale instituţiilor publice subordonate Ministerului Sănătăţii
Publicat : 07.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 141-145     art Nr : 1011
    În temeiul prevederilor alin. (3) art.12 al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bigetar şi procesul bugetar (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială) Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor medico-sanitare de toate nivelurile, conform anexei nr.1;
    Nomenclatorul şi cuantumul achitării serviciilor prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare de toate nivelurile, conform anexei nr.2;
    Regulamentul cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor de învăţămînt subordonate Ministerului Sănătăţii, conform anexei nr.3;
    Nomenclatorul şi mărimea taxelor pentru lucrările efectuate şi serviciile prestate contra plată de către instituţiile de învăţămînt subordonate Ministerului Sănătăţii, conform anexei nr.4;
    Regulamentul cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării subordonate Ministerului Sănătăţii, conform anexei nr.5;
    Nomenclatorul şi mărimea taxelor pentru lucrările efectuate şi serviciile prestate contra plată de către instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării subordonate Ministerului Sănătăţii, conform anexei nr.6.
    2. Ministerul Sănătăţii, în comun cu Ministerul Finanţelor, Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi Ministerul Economiei şi Comerţului, va elabora şi va prezenta Guvernului, în modul stabilit, în termen de pînă la 1 ianuarie 2008, Metodologia de calculare a taxei de studii în instituţiile de învăţămînt cu profil medical.
    3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.791 din 7 iulie 2006 „Cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor publice subordonate Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.912).
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii.

    Prim-ministru                                                         Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    şi comerţului                                                          Igor  Dodon
    Ministrul sănătăţii                                                  Ion Ababii
    Ministrul finanţelor                                                Mihail Pop

    Nr.928. Chişinău, 13 august 2007.

          Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 928
din 13 august  2007
R E G U L A M E N T
cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale
ale instituţiilor medico-sanitare
de toate nivelurile
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor medico-sanitare publice de toate nivelurile (în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul prevederilor articolului 12 al Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), articolului 7 al Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), Hotărîrii Guvernului nr.1128 din 28 august 2002 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare şi Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.124-125, art.1253), Hotărîrii Guvernului nr.326 din 21 martie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită al aparatului central ale Ministerului Sănătăţii” (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 2007, nr.39-42, art.332) şi altor acte legislative şi normative în vigoare.
    2. Prezentul Regulament stabileşte modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor medico-sanitare publice, obţinute de la prestarea serviciilor, de la efectuarea lucrărilor sau de la desfăşurarea altor activităţi, contra plată, admise prin actele legislative şi normative în vigoare.
   3. Prestarea serviciilor, executarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi, contra plată, admise prin actele legislative şi normative în vigoare, se efectuează în conformitate cu activitatea statutară a instituţiilor medico-sanitare publice, respectîndu-se principiile de asigurare a calităţii adecvate şi de promovare a tendinţei de îmbunătăţire a calităţii serviciilor de asistenţă medicală, pentru care se percep taxe sau plăţi.
II. Venituri de la activitatea de producţie a subdiviziunilor interioare ale
instituţiilor medico-sanitare publice (gospodăriilor auxiliare, loturilor
experimentale, atelierelor, cantinelor etc.)

    4. Veniturile obţinute de la comercializarea producţiei agricole, animaliere şi articolelor confecţionate în cadrul gospodăriilor auxiliare şi loturilor experimentale de pe lîngă instituţiile medico-sanitare publice, precum şi de la activitatea cantinelor acestor instituţii constituie mijloacele speciale ale prezentului tip de venituri.
    5. Cuantumul plăţilor obţinute de la comercializarea producţiei agricole, animaliere şi articolelor confecţionate se calculează cu luarea în considerare a costului fiecărui tip de producţie şi articol, precum şi a cheltuielilor suportate.
    6. Mijloacele speciale obţinute de la comercializarea producţiei agricole, animaliere şi articolelor confecţionate în cadrul gospodăriilor auxiliare sînt destinate pentru:
acoperirea cheltuielilor suportate;
    alimentarea suplimentară şi ameliorarea condiţiilor bolnavilor şi ale persoanelor tutelate din instituţiile medico-sanitare publice;
    procurarea inventarului gospodăresc şi a celui moale;
    procurarea utilajului, inventarului gospodăresc şi consumabilelor durabile atribuite la categoria de mijloace fixe, precum şi a animalelor şi seminţelor;
    reparaţia curentă şi capitală a clădirilor şi tehnicii agricole.
    7. Cuantumul plăţilor obţinute de la activitatea cantinelor instituţiilor medico-sanitare publice se calculează conform preţurilor stabilite pentru bucatele preparate.
    8. În cantinele instituţiilor medico-sanitare publice preţurile bucatelor preparate se stabilesc cu luarea în calcul a cheltuielilor suportate pentru acoperirea acestor servicii şi se aprobă de conducătorii instituţiilor. Modul de formare a preţurilor este expus în Instrucţiunea privind formarea preţurilor la întreprinderile de alimentaţie publică ale agenţilor economici din Republica Moldova.
    9. Mijloacele speciale acumulate de la activitatea cantinelor instituţiilor medico-sanitare publice sînt destinate pentru:
procurarea produselor alimentare;
    acoperirea cheltuielilor ce ţin de activitatea şi întreţinerea cantinelor.
III. Venituri de la prestarea serviciilor   medico-sanitare şi a serviciilor
 asimilate cu cele medicale. Venituri de la efectuarea lucrărilor de dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie

    10.  Veniturile obţinute de la prestarea contra plată a serviciilor medico-sanitare, inclusiv a serviciilor stomatologice, de la efectuarea lucrărilor de dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie constituie mijloacele speciale ale tipurilor nominalizate de venituri.
    11. Constituirea mijloacelor speciale obţinute de la prestarea contra plată a sus-numitelor servicii este reglementată de:
articolul 7 al Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările şi completările ulterioare;
    articolul 41 al Legii nr.1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.60-61, art.259), cu modificările şi completările ulterioare;
    articolul 34 al Legii nr.1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.144-145, art.1056), cu modificările şi completările ulterioare;
    Hotărîrea Guvernului nr.547 din 4 august 1995 “Cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare către stat a preţurilor (tarifelor)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53-54, art.426), cu modificările şi completările ulterioare.
    12. Cuantumul plăţilor pentru serviciile medico-sanitare şi serviciile asimilate cu cele medicale se calculează în baza Catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale, aprobat de comun acord cu Comisia guvernamentală pentru coordonarea tarifelor la serviciile medico-sanitare, procesul-verbal nr.1 din 10 martie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.46-49, art.112) cu modificările şi completările ulterioare.
    13. Tarifele pentru serviciile medico-sanitare se stabilesc în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.1128 din 28 august 2002 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare şi Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare” cu modificările şi completările ulterioare.
    14. Mijloacele speciale acumulate de la prestarea serviciilor medico-sanitare sînt destinate pentru acoperirea următoarelor cheltuieli aferente prestării acestor servicii:
retribuirea muncii angajaţilor instituţiilor medico-sanitare publice;
    achitarea contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală;
    procurarea medicamentelor;
    alimentarea bolnavilor;
    procurarea inventarului moale;
    acoperirea cheltuielilor de regie şi a altor cheltuieli ce ţin de întreţinerea instituţiei;
    consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor medico-sanitare publice.
    15. Retribuirea muncii angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice, finanţaţi integral din contul mijloacelor speciale, se efectuează conform prevederilor actelor legislative şi normative ce reglementează retribuirea muncii angajaţilor din sfera bugetară.
    16. Cuantumul retribuirii muncii angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice, din contul mijloacelor bugetare şi mijloacelor speciale, nu va depăşi nivelul retribuirii muncii stabilit de actele normative în vigoare pentru categoriile respective de salariaţi.
    17. Cuantumul concret al fondului pentru retribuirea muncii (stabilirea sporurilor, suplimentelor, premierea curentă şi acordarea ajutorului material) angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice şi de asistenţă socială, din contul mijloacelor speciale, poate fi determinat pînă la 50 la sută din veniturile real acumulate de la prestarea serviciilor medico-sanitare, cu condiţia acoperirii celorlalte cheltuieli aferente prestării serviciilor, conform ponderii acestora, aprobate în devizele de cheltuieli şi planurile de finanţare.
    18. Alte cheltuieli se calculează conform normelor stabilite, cu aplicarea tarifelor şi preţurilor în vigoare la momentul elaborării devizului de cheltuieli şi planului de finanţare, iar în lipsa acestora - conform cheltuielilor medii reflectate în dările de seamă.
IV. Venituri ale instituţiilor medico-sanitare de la executarea lucrărilor speciale
(în laboratoarele de producere a mediilor de cultură, laboratoarele de
corecţie a vederii cu lentile de contact etc.)

    19. Veniturile obţinute de la comercializarea mediilor de cultură şi lentilelor de contact constituie mijloacele speciale ale prezentului tip de venituri.
    20. La comercializarea mediilor de cultură cuantumul plăţilor se calculează în baza Catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale, aprobat de comun acord cu Comisia guvernamentală pentru coordonarea tarifelor la serviciile medico-sanitare, procesul-verbal nr.1 din 10 martie 2004.
    21. Cuantumul plăţilor pentru comercializarea lentilelor de contact se calculează ţinîndu-se cont de costul lentilei şi de acoperirea cheltuielilor ocazionate de procesul de selectare şi adaptare a lentilelor, specificate în catalogul nominalizat.
    22. Mijloacele speciale obţinute de la efectuarea lucrărilor speciale sînt destinate pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de executarea acestor lucrări, pentru întreţinerea şi înzestrarea secţiilor şi laboratoarelor sus-menţionate.
V. Venituri de la autorizarea şi supravegherea testărilor clinice,
de la cercetări în domeniul medicamentului

   23.  Veniturile acumulate de la autorizarea medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice, de la operarea modificărilor după înregistrare, de la efectuarea expertizei şi standardizării medicamentelor şi documentaţiei analitico-normative, nimicirea inofensivă a medicamentelor, evaluarea clinică a medicamentelor şi farmacovigilenţă, analiza farmacocinetică, evaluarea calităţii şi conformităţii medicamentelor, de la publicaţii, publicitate, asistenţă informaţională, de la efectuarea investigaţiilor şi testărilor asupra tehnicii şi articolelor de uz medical constituie mijloacele speciale ale acestui tip de venituri.
    24. Constituirea mijloacelor speciale obţinute de la desfăşurarea procedurilor de autorizare, expertiză, omologare etc. a medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice este reglementată de:
    Legea nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59-61, art.200), cu modificările şi completările ulterioare;
    Hotărîrea Guvernului nr.1135 din 18 septembrie 2003 „Despre aprobarea plăţilor pentru autorizarea medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice şi pentru modificările efectuate după înregistrare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.204-207, art.1186), cu modificările şi completările ulterioare.
    25. Cuantumul plăţilor pentru autorizarea medica­mentelor, altor produse farmaceutice, specificate la pct.9.1. al prezentului Regulament, se calculează în baza taxelor aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1135 din 18 septembrie 2003.
    26. Mijloacele speciale acumulate sînt destinate pentru acoperirea cheltuielilor aferente prestării serviciilor nominalizate, precum şi pentru întreţinerea instituţiilor care acordă aceste servicii, inclusiv: retribuirea muncii experţilor şi colaboratorilor implicaţi în aceste activităţi; finanţarea programelor de cercetări ştiinţifice în domeniul medicamentului, activităţii farmaceutice, organizarea producţiei experimentale de medicamente; elaborarea şi implementarea sistemelor informaţionale; editarea culegerilor de acte normative în domeniul medicinei şi farmaciei, editarea nomenclatorului de medicamente înregistrate, buletinului informaţional, achiziţionarea literaturii în domeniul medicinei şi farmaciei; dotarea cu aparatură, utilaj şi consumabile; efectuarea lucrărilor de construcţii şi reparaţii capitale; organizarea şi participarea la întruniri naţionale şi internaţionale în domeniul medicinei şi farmaciei; crearea unui sistem de coordonare tehnico-medicală la nivel naţional, acoperirea altor cheltuieli aferente prestării serviciilor în cauză.
    VI. Venituri de la activitatea farmaciilor din cadrul
instituţiilor medico-sanitare publice
    27.  Veniturile obţinute de la aplicarea adaosului comercial la comercializarea medicamentelor, materialelor de pansament şi articolelor farmaceutice în farmaciile din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice constituie mijloacele speciale ale prezentului tip de venituri.
    28. Constituirea mijloacelor speciale acumulate de la aplicarea adaosului comercial este reglementată de:
    Hotărîrea Guvernului nr.547 din 4 august 1995 “Cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare către stat a preţurilor (tarifelor)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.53-54, art.426), cu modificările şi completările ulterioare;
    Hotărîrea Guvernului nr.603 din 2 iulie 1997 “Despre aprobarea Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente, articole de uz medical şi alte produse farmaceutice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.51-52, art.562), cu modificările şi completările ulterioare.
    29. Cuantumul plăţii sub formă de adaos comercial de la comercializarea medicamentelor, materialelor de pansament şi articolelor farmaceutice în farmaciile din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice se calculează în modul stabilit de legislaţia şi actele normative legale. Adaosul comercial nu poate depăşi 15%.
   30. Mijloacele speciale acumulate de la aplicarea adaosului comercial (suprapreţ) la comercializarea medicamentelor, materialelor de pansament şi articolelor farmaceutice în farmaciile din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice sînt destinate pentru desfăşurarea activităţii şi întreţinerea farmaciei: remunerarea muncii angajaţilor şi a muncii celor implicaţi în activitatea lor; procurarea utilajului şi inventarului moale; procurarea medicamentelor; acoperirea cheltuielilor de regie şi a altor cheltuieli ce ţin de activitatea farmaciei; efectuarea reparaţiei curente şi capitale a utilajului medical şi a încăperilor instituţiei medico-sanitare publice în componenţa căreia funcţionează farmacia.
VII. Venituri de la comercializarea preparatelor sanguine
    31. Constituirea mijloacelor speciale obţinute de la comercializarea preparatelor sanguine este reglementată de:
    Regulamentul cu privire la asigurarea instituţiilor medico-sanitare publice republicane, municipale, raionale, departamentale şi private cu preparate sanguine.
    Nomenclatorul şi preţurile de cost ale preparatelor sanguine labile, stabile şi diagnostice şi altor produse, fabricate în instituţiile Serviciului de Sînge.
   32. Produsele sanguine sînt comercializate contra plată instituţiilor medico-sanitare departamentale (cu excepţia celor finanţate de la bugetul de stat), celor private şi persoanelor fizice.
    33. Mijloacele speciale acumulate de la comercializarea preparatelor sanguine se varsă integral la bugetul de stat.
VIII. Venituri de la prestarea serviciilor comunale (în cazul în
care prestatori ai acestor servicii sînt nemijlocit instituţiile publice)

    34. Veniturile instituţiilor medico-sanitare publice se obţin în urma încasărilor de la darea în locaţiune şi pentru serviciile comunale prestate.
    35. Constituirea mijloacelor speciale obţinute de la prestarea serviciilor comunale este reglementată de Legea bugetului de stat pe anul respectiv.
    36. Cuantumul plăţilor pentru serviciile comunale se calculează ţinîndu-se cont de tarifele (preţurile) la serviciile comunale în vigoare şi volumul real de servicii.
    37. Cuantumul plăţilor pentru alte servicii aferente dării în locaţiune se calculează conform cheltuielilor suportate la producerea sau acordarea acestor servicii.
   38. Plata pentru serviciile comunale şi alte servicii aferente dării în locaţiune a încăperilor se stabileşte în contractul de locaţiune, fiind precizată în cazul modificării tarifelor, preţurilor, plăţilor, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.
    39. Mijloacele speciale acumulate se vor utiliza în strictă conformitate  cu tipurile de cheltuieli incluse în costul serviciilor.
IX. Venituri de la prestarea serviciilor informaţionale
    40. Veniturile obţinute de instituţiile medico-sanitare publice de la prestarea serviciilor informaţionale în bază de contract constituie mijloacele speciale ale prezentului tip de venituri.
    41. Cuantumul plăţilor pentru serviciile informaţionale se calculează în baza  cheltuielilor suportate la prestarea acestor servicii.
    42. Mijloacele speciale obţinute de la prestarea serviciilor informaţionale sînt destinate pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de prestarea lor, precum şi de întreţinerea instituţiilor care acordă aceste servicii.
    43. Cuantumul retribuirii muncii angajaţilor implicaţi în prestarea serviciilor informaţionale se stabileşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    X. Venituri de la exploatarea transportului
    44. Veniturile obţinute de instituţiile medico-sanitare publice de la prestarea serviciilor aferente exploatării transportului constituie mijloacele speciale ale prezentului tip de venituri.
    45. Cuantumul plăţilor pentru exploatarea transportului se calculează conform preţurilor şi tarifelor în vigoare (în lipsa lor - conform calculelor aprobate de conducătorul instituţiei).
    46. Mijloacele speciale acumulate de la exploatarea transportului sînt destinate pentru întreţinerea, reparaţia şi procurarea mijloacelor de transport, precum şi pentru întreţinerea personalului implicat în exploatarea transportului.
     47. Cuantumul retribuirii muncii personalului implicat în exploatarea transportului se stabileşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.
XI. Plata pentru închiriere de la persoanele ce locuiesc în
 cămine şi blocuri locative subordonate instituţiilor medico-sanitare publice

    48. Veniturile provenite din plăţile pentru închiriere, deservire şi serviciile comunale de la persoanele ce locuiesc în cămine şi blocuri locative subordonate instituţiilor medico-sanitare publice constituie mijloacele speciale ale prezentului tip de venituri.
     49. Constituirea mijloacelor speciale nominalizate este reglementată de:
     Hotărîrea Guvernului nr.46 din 24 ianuarie 1994 “Cu privire la taxele pentru închirierea căminelor” (Monitor, 1994, nr.1, art.27), cu modificările ulterioare;
    Regulile provizorii de exploatare a locuinţelor, întreţinere a blocurilor locative şi teritoriilor aferente în Republica Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1224 din 21 decembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.3-4, art.28), cu modificările şi completările ulterioare;
    Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.29-31, art.263), cu modificările şi completările ulterioare;
     Hotărîrea Guvernului nr.1271 din 27 septembrie 2002 “Cu privire la extinderea acţiunii Regulilor provizorii de exploatare a locuinţelor, întreţinere a blocurilor locative şi teritoriilor aferente în Republica Moldova asupra căminelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.135-136, art.1399).
    50. Taxa pentru inchirierea tuturor tipurilor de cămine, repartizate muncitorilor şi funcţionarilor, se stabileşte în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.46 din 24 ianuarie 1994 “Cu privire la taxele pentru închirierea căminelor” la nivelul taxei în vigoare pentru 1 metru pătrat de spaţiu locativ din casele fondului locativ de stat şi celui social.
      51. Plata pentru serviciile comunale prestate se efectuează  conform tarifelor şi preţurilor în vigoare, stabilite pentru populaţie în localitatea de reşedinţă.
    52. Mijloacele speciale acumulate de la plata serviciilor nominalizate sînt destinate pentru întreţinerea personalului de deservire, celui auxiliar şi de conducere al căminelor şi spaţiilor locative, pentru achitarea cheltuielilor aferente serviciilor comunale şi altor cheltuieli de întreţinere a lor.
XII. Dispoziţii finale
    53. Evidenţa contabilă a mijloacelor speciale este ţinută în conformitate cu Legea contabilităţii nr.426-XIII din 4 aprilie 1995 şi cu instrucţiunile privind evidenţa contabilă în instituţiile publice.
    54. Executorii de mijloace speciale sînt obligaţi să prezinte organelor de resort rapoarte despre încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale, potrivit formularelor şi în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    55. Responsabilitatea pentru corectitudinea aplicării taxelor şi respectarea prevederilor prezentului Regulament se pune în sarcina personalului de conducere al executorilor de mijloace speciale.

         Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 928
din 13 august 2007
Nomenclatorul şi cuantumul achitării serviciilor
prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice de toate nivelurile
 
Nr.
d/o
Denumirea serviciilor prestate
Unitatea de măsură
Modalitatea achitării serviciilor
Actul legislativ sau normativ prin care este stabilit cuantumul plăţii
 
1
2
3
4
5
1.

Comercializarea producţiei agricole, animaliere şi articolelor confecţionate în cadrul gospodăriilor auxiliare, pe loturile experimentale şi în atelierile instituţiilor medico-sanitare publice

 
1 kg;
1 unitate
 

Conform preţului de cost

Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995

 
2.

Comercializarea bucatelor preparate în cantină

1 porţie;
1 fel de bucate;
1 articol
 

Conform preţului de cost

 

Instrucţiunea privind formarea preţurilor la întreprinderile de alimentaţie publică ale agenţilor economici din Republica Moldova

3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicii medico-sanitare, inclusiv servicii stomatologice.

Lucrări de dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie.

Comercializarea mediilor de cultură

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conform Catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr.76 din 12 martie 2004, coordonat cu Guvernul, procesul-verbal nr.1 din 12 martie 2004

Hotărîrea Guvernului nr.1128 din 28 august 2002 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare şi Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare”

 
 
 
 
 
 
 
4.

Comercializarea lentilelor de contact

1 lentilă

Conform preţului de cost

Hotărîrea Guvernului nr.1128 din 28 august 2002 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare şi Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare”

 
 
5.

Selectarea şi adaptarea lentilelor

1 procedură

Conform tarifelor aprobate

Hotărîrea Guvernului nr.1128 din 28 august 2002 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare şi Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare”

 
6.

Autorizarea medicamentelor, altor produse farmaceutice, parafarmaceutice, operarea modificărilor după înregistrare.

Efectuarea expertizei şi standardizării medicamentelor şi documentaţiei analitico-normative.

Nimicirea inofensivă a medicamentelor.

Evaluarea clinică a medicamentelor şi farmocovigilenţa.

Analiza farmacocinetică. Evaluarea calităţii şi conformităţii medicamentelor. Publicaţii, publicitate, asistenţă informaţională

 

Conform nomenclatorului şi tarifelor aprobate

Hotărîrea Guvernului nr.1135 din 18 septembrie 2003 „ Despre aprobarea plăţilor pentru autorizarea medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice şi pentru modificările efectuate după înregistrare”

7.

Aplicarea adaosului comercial la comercializarea medicamentelor, materialelor de pansament şi articolelor farmaceutice

 
Cel mult de 15 %

Hotărîrea Guvernului nr.603 din 2 iulie 1997 „Despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind formarea preţurilor la medicamente, articole de uz medical şi alte produse farmaceutice”

 
8.

Comercializarea preparatelor sanguine cu transferarea integrală a mijloacelor acumulate la buget

 

Conform nomenclatorului şi preţurilor aprobate

Regulamentul cu privire la asigurarea instituţiilor medico-sanitare publice republicane, municipale, raionale, departamentale şi private cu preparate sanguine Nomenclatorul şi preţurile de cost ale preparatelor sanguine labile, stabile şi diagnostice şi altor produse, fabricate în instituţiile Serviciului de Sînge

 
9.

Servicii comunale prestate locatarilor şi altor beneficiari de servicii comunale

 

Conform tarifelor în vigoare

Legea bugetului de stat pe anul respectiv

 
10.

Servicii informaţionale

 

Conform cheltuielilor suportate

Hotărîrea Guvernului nr.1128 din 14 octombrie 2004 „Cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului Informaţional Medical Integrat”

11.

Servicii aferente exploatării transportului

 

Conform cheltuielilor suportate

Legea bugetului de stat pe anul respectiv

12.

Plăţile pentru închiriere, deservire şi servicii comunale achitate de persoanele ce locuiesc în cămine şi blocurile locative

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform taxelor şi tarifelor în vigoare

Hotărîrea Guvernului nr.46 din 24 ianuarie 1994 “Cu privire la taxele pentru închirierea căminelor”

Hotărîrea Guvernului nr.1224 din 21 decembrie 1998 „Privind aprobarea regulilor provizorii de exploatare a locuinţelor, întreţinere a blocurilor locative şi teritoriilor aferente în Republica Moldova”

Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/ reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă”

Hotărîrea Guvernului nr.1271 din 27 septembrie 2002 „Cu privire la extinderea acţiunii Regulilor provizorii de exploatare a locuinţelor, întreţinere a blocurilor locative şi teritoriilor aferente în Republica Moldova asupra căminelor”


Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.928
din 13 august 2007
R E G U L A M E N T
cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor
speciale  ale instituţiilor de învăţămînt subordonate Ministerului Sănătăţii
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor de învăţămînt subordonate Ministerului Sănătăţii (în continuare - Regulament) este elaborat în temeiul prevederilor articolului 12 al Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), articolului 61 al Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692) şi altor acte legislative şi normative în vigoare.
    2. Prezentul Regulament stabileşte modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor de învăţămînt subordonate Ministerului Sănătăţii, obţinute de la prestarea serviciilor, efectuarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi, contra plată, admise prin actele legislative şi normative în vigoare.
II. Particularităţi generale de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale
   3. Mijloacele speciale ale instituţiilor de învăţămînt se formează din prestarea serviciilor, efectuarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi, contra plată, admise prin actele legislative şi normative în vigoare, în conformitate cu taxele, tarifele, normele şi normativele stabilite în aceste acte, din donaţii, precum şi ţinînd cont de volumele fizice ale serviciilor.
  4. Prestarea serviciilor, executarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi, contra plată, se efectuează în conformitate cu activitatea statutară a instituţiilor şi subdiviziunilor interioare, respectîndu-se principiile de asigurare a unei calităţi adecvate şi de promovare a tendinţei de îmbunătăţire a calităţii serviciilor şi lucrărilor, pentru care se percep taxe sau plăţi.
    5. Modul de planificare şi de utilizare a mijloacelor speciale este stabilit conform actelor legislative şi normative în vigoare.
    6. Veniturile mijloacelor speciale ale instituţiilor publice se formează din plăţile achitate în numerar de persoanele fizice şi juridice în casieria instituţiilor şi care se depun zilnic la conturile trezoreriale ale instituţiilor, deschise în modul stabilit pentru fiecare categorie de mijloace speciale în unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat sau prin virament la conturile trezoreriale pentru evidenţa executării de casă. Utilizarea mijloacelor speciale direct din casierie, fără depunerea prealabilă la contul trezorerial, nu se admite.
   7. Mijloacele speciale acumulate se utilizează pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente prestării serviciilor, efectuării lucrărilor sau desfăşurării altor activităţi, în corespundere cu planurile de finanţare, aprobate în modul stabilit.
    8. Cheltuielile pentru retribuirea muncii se efectuează în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare şi includ:
    retribuirea muncii personalului implicat nemijlocit în prestarea serviciilor, efectuarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi, în conformitate cu prevederile actelor legislative şi normative în vigoare care reglementează retribuirea muncii angajaţilor din sfera bugetară;
    stabilirea sporurilor, suplimentelor, premierea curentă şi acordarea ajutorului material personalului instituţiei.
    9. Defalcările contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se planifică şi se achită de patroni în mărimile cotelor stabilite de legislaţie pentru anul financiar în curs.
III. Venituri ale instituţiilor de învăţămînt de la studii pe bază de contract
    10. Constituirea veniturilor instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate, superior şi postuniversitar este reglementată de articolul 61 al Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692) cu modificările şi completările ulterioare. Veniturile respective se formează din taxele de studii achitate de persoanele fizice şi juridice pentru instruirea pe bază de contract a elevilor, studenţilor, rezidenţilor, medicilor secundari clinici şi auditorilor autohtoni în cadrul învăţămîntului postuniversitar specializat, precum şi a persoanelor străine admise la studii în Republica Moldova.
    11. Mărimea taxelor de studii se stabileşte reieşind din cheltuielile reale aferente desfăşurării procesului de studii, cu excepţia cheltuielilor pentru plata burselor. Taxele de studii pentru persoanele juridice pot include suplimentar şi cheltuieli pentru burse. Toate cheltuielile se calculează conform normelor şi normativelor în vigoare, aplicînd tarifele şi preţurile prognozate pentru perioada respectivă de studii, iar în lipsa acestora - conform cheltuielilor reale medii în baza dărilor de seamă.
    12. Mărimea taxelor de studii pe specialităţi şi pe anii de studii se stabileşte, la începutul fiecărui an de învăţămînt, de către senatele universitare/consiliile profesorale, reieşind din cheltuielile aferente desfăşurării procesului de studii, se coordonează cu organul ierarhic superior şi se aprobă în modul stabilit.
    13. Mărimea taxelor de studii la secţia fără frecvenţă se stabileşte la un nivel de 40-60 la sută din mărimea taxei de studii la secţia cu frecvenţă la zi, în funcţie de planul de studii.
    14. Cetăţenii străini şi apatrizii, înmatriculaţi la studii în instituţiile de învăţămînt, vor achita cheltuielile pentru studii în modul stabilit, conform contractelor încheiate cu instituţia de învăţămînt. Taxele de studii pentru cetăţenii străini se stabilesc de instituţie prin negocieri cu părţile interesate, la preţ contractual.
    15. Instituţiile de învăţămînt încheie contracte pentru studii cu persoanele fizice şi juridice care au depus cereri de înscriere la studii prin contract, în conformitate cu Regulamentul de admitere în vigoare. Contractul încheiat poate fi modificat sau reziliat de părţile contractante, reieşind din situaţia creată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    16. Taxele de studii se achită la începutul fiecărui an de studii, integral sau în două etape (la începutul fiecărui semestru).
    17. Veniturile pentru anul financiar reflectate în planul secundar de finanţare se constituie din veniturile semestrului II al anului de studii în curs şi veniturile semestrului I al noului an de studii, precum şi din datoriile debitoare neonorate în anii precedenţi, micşorate cu suma datoriilor creditoare ale părţii de venituri, conform datelor dării de seamă anuale. Veniturile calculate ca urmare a plăţilor integrale pentru anul de studii, dar destinate pentru utilizare în semestrul II al noului an de studii, se planifică în planul de finanţare la poziţia “sold la sfîrşitul anului”.
    18. Calcularea efectivă a veniturilor se efectuează de instituţie în două etape: la începutul anului financiar în curs - pe semestrul II al anului de studii în curs şi la începutul anului nou de studii - pe semestrul I al acestuia, indiferent de modalitatea de achitare a plăţilor de studii.
   19. Soldul veniturilor la începutul anului, precum şi datoriile debitoare neonorate, se repartizează, cu preponderenţă, pentru acoperirea datoriilor creditoare ale instituţiilor, înregistrate la începutul anului financiar, iar diferenţa rămasă - pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de activitatea instituţiei şi remunerarea muncii personalului în  anul financiar curent.
    20. Mijloacele acumulate se repartizează pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente desfăşurării procesului de instruire a elevilor, studenţilor şi auditorilor în anul financiar curent şi se utilizează în conformitate cu planurile de finanţare aprobate pentru:
    remunerarea muncii personalului implicat nemijlocit în procesul de pregătire a cadrelor medicale pe bază de contract, precum şi pentru stabilirea sporurilor şi suplimentelor, premierea curentă şi acordarea ajutorului material personalului instituţiei, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;
    acoperirea cheltuielilor de gospodărie şi regie;
    acoperirea cheltuielilor ce ţin de deplasări;
    acoperirea cheltuielilor ce ţin de asigurarea întreţinerii şi consolidării bazei tehnico-materiale atît a procesului de studii, cît şi a căminelor, în conformitate cu prevederile     actelor legislative şi normative;
    acoperirea altor cheltuieli aferente activităţii instituţiilor de învăţămînt, dar neasigurate cu alocaţii bugetare.
IV. Venituri ale   instituţiilor de învăţămînt de la pregătirea,
 perfecţionarea şi reciclarea cadrelor şi de la organizarea cursurilor de scurtă durată

    21. Constituirea veniturilor nominalizate este reglementată de articolul 61 al Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692) cu modificările şi completările ulterioare şi se formează din plăţile achitate de persoanele fizice şi juridice pentru reciclarea şi perfecţionarea cadrelor, precum şi de la instruirea cadrelor la cursurile de scurtă durată.
    22. Calcularea plăţii se efectuează reieşind din cheltuielile aferente desfăşurării procesului respectiv de instruire.
    23. Cuantumul taxelor se stabileşte pentru un cursant sau audient în baza devizului de cheltuieli pentru o grupă de cursanţi sau audienţi pe toată perioada de instruire. Durata perfecţionării şi reciclării cadrelor, pregătirii cadrelor la cursurile de scurtă durată se stabileşte, conform planului de studii, de către senatele universitare/consiliile profesorale şi se aprobă de organul ierarhic superior, iar costul se stabileşte de către senatele universitare/consiliile profesorale, se coordonează cu organul ierarhic superior şi se aprobă de Guvern.
   24. Veniturile de la pregătirea, perfecţionarea şi reciclarea cadrelor şi de la organizarea cursurilor de scurtă durată se calculează în funcţie de programele de studii şi termenul desfăşurării acestora, de numărul persoanelor în grupă şi cuantumurile plăţilor de studii.
    25. Mijloacele acumulate se repartizează pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente procesului de instruire a cursanţilor sau audienţilor pe toată perioada de instruire din anul planificat: remunerarea muncii personalului, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patron, achitarea cheltuielilor pentru resursele termoenergetice şi apă, procurarea materialelor didactice, mărfurilor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou, precum şi a altor cheltuieli ce ţin de activitatea instituţiilor de învăţămînt şi se utilizează în conformitate cu planurile de finanţare aprobate.
V. Venituri de la instruire la cursurile de pregătire
 pentru admitere în instituţiile de învăţămînt

    26. Constituirea veniturilor în cauză este reglementată de  articolul 65 al Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 şi Hotărîrea Guvernului nr.746 din 21 iunie 2003 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la instruirea cetăţenilor străini şi apatrizilor în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova”. Veniturile nominalizate se formează din plăţile cetăţenilor străini şi apatrizilor pentru instruire la cursurile de pregătire pentru admitere la studii universitare şi postuniversitare.
    27. Taxa de studii pentru instruire la cursurile sus-numite se calculează reieşind din cheltuielile aferente desfăşurării procesului de instruire şi se stabileşte pentru un audient în baza devizului de cheltuieli pentru o grupă de audienţi pe toată perioada necesară de pregătire, stabilită de instituţia de învăţămînt, conform planului de studii.
    28. Costul instruirii studenţilor străini la cursurile de pregătire menţionate se stabileşte în bază de contract. Cetăţenii străini care se înscriu la cursurile de pregătire pentru admitere la studii universitare şi postuniversitare în Republica Moldova achită taxa pentru un an complet de studii într-o singură rată, pînă la începutul anului de studii. Veniturile acumulate de la achitarea integrală a plăţilor pentru un an complet de studii, dar destinate pentru utilizare şi în anul bugetar următor, sînt venituri tranzitorii pentru anul bugetar viitor şi nu pot fi virate la veniturile de bază ale bugetului respectiv, iar planul de finanţare pentru suma respectivă nu se precizează.
    29. Veniturile de la instruirea la cursurile de pregătire pentru admitere în instituţiile de învăţămînt se calculează în funcţie de programele de studii şi termenul desfăşurării acestor cursuri, de numărul persoanelor în grupă şi cuantumurile plăţilor de studii.
    30. Mijloacele acumulate de la instruirea la cursurile de pregătire pentru admitere se repartizează pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente procesului de instruire: remunerarea muncii personalului, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patron, achitarea cheltuielilor pentru resursele termoenergetice şi apă, procurarea materialelor didactice, mărfurilor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou, precum şi achitarea altor cheltuieli ce ţin de activitatea instituţiilor de învăţămînt.
VI. Venituri de la activitatea de producţie a subdiviziunilor interioare
 ale instituţiilor publice (gospodăriilor didactice şi auxiliare, loturilor
experimentale, atelierelor, cantinelor etc.)

    31. Veniturile instituţiilor de învăţămînt se formează de la activitatea de producţie a următoarelor subdiviziuni interioare:
    farmacia Centrului farmaceutic universitar al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”;
    unităţile de alimentaţie ale instituţiilor de învăţămînt subordonate Ministerului Sănătăţii;
    catedrele clinice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.
    32. Venituri de la activitatea de producţie a farmaciei Centrului farmaceutic universitar al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”: 
   a) constituirea acestor venituri este reglementată de Legea nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59-61, art.200) cu modificările şi completările ulterioare;
    b) veniturile nominalizate se formează din plăţile achitate de persoanele fizice şi juridice pentru medicamentele procurate de la farmacia din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”;
    c) preţurile pentru comercializarea medicamentelor cu amănuntul se formează conform actelor normative în vigoare;
   d) veniturile obţinute de la comercializarea medicamentelor se folosesc pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente activităţii farmaciei: remunerarea muncii personalului, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, plătite de patron, achitarea cheltuielilor pentru resursele termoenergetice şi apă, procurarea medicamentelor şi materialelor de pansament, mărfurilor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou, precum şi altor cheltuieli similare;
    e) plata impozitelor se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare pentru instituţiile publice.
    33. Venituri de la activitatea unităţilor de alimentaţie din cadrul instituţiilor de învăţămînt subordonate Ministerului Sănătăţii:
    a) veniturile în cauză se formează din plăţile achitate de persoanele fizice şi juridice pentru serviciile de alimentaţie prestate de unităţile de alimentaţie din cadrul instituţiilor de învăţămînt;
    b) preţurile pentru serviciile de alimentaţie se stabilesc  de unităţile de alimentaţie, în funcţie de cheltuielile real suportate în procesul prestării acestor servicii, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare privind formarea preţurilor la întreprinderile de alimentaţie publică ale agenţilor economici din Republica Moldova;
    c) costul serviciilor de la activitatea unităţilor de alimentaţie se constituie din următoarele elemente de bază:
    cheltuieli de remunerare a muncii personalului unităţilor de alimentaţie;
    cheltuieli pentru produsele alimentare;
    contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii;
    prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patron;
    cheltuieli de asigurare cu combustibil (energie electrică, gaze) şi apă, folosite nemijlocit la pregătirea bucatelor;
    cheltuieli de transport;
    alte cheltuieli aferente activităţii unităţilor de alimentaţie (procurarea veselei, soluţiilor de curăţare şi dezinfectare etc.);
    d) mijloacele acumulate de la prestarea serviciilor de alimentaţie se utilizează pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente activităţii unităţilor de alimentaţie.
    34. Venituri de la activitatea catedrelor clinice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”:
    a) constituirea acestor venituri este reglementată de articolul 61 al Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 şi articolul 20 al Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995;
    b) veniturile sus-numite se formează din plăţile achitate de persoanele fizice pentru serviciile medico-sanitare prestate de catedrele nominalizate;
    c) achitarea plăţilor pentru serviciile medico-sanitare se efectuează în numerar la casieria catedrelor;
    d) tarifele pentru serviciile medico-sanitare acordate se stabilesc în baza Catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale;
    e) mijloacele obţinute de la prestarea serviciilor medico-sanitare se utilizează pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente activităţii catedrelor: remunerarea muncii     personalului, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patron, cheltuieli pentru resursele termoenergetice şi apă, procurarea medicamentelor şi materialelor de pansament, mărfurilor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou, precum şi pentru acoperirea altor cheltuieli similare.
VII. Venituri de la comercializarea biletelor de odihnă în
tabăra Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

   35. Veniturile nominalizate se formează de la comercializarea biletelor de odihnă studenţilor, colaboratorilor Universităţii, precum şi altor solicitanţi. Plăţile achitate de persoanele fizice şi juridice pentru serviciile de întremare prestate de tabăra de odihnă a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” constituie partea de venituri a mijloacelor speciale respective.
    36. Preţurile pentru serviciile de întremare se stabilesc, în funcţie de cheltuielile suportate, în procesul prestării acestor servicii şi se aprobă de către conducător.
    37. Mijloacele acumulate de la prestarea serviciilor de întremare se repartizează pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente activităţii taberei de odihnă.
VIII. Venituri ale bibliotecilor de la deservirea informaţională şi restabilirea fondului de carte
   38. Constituirea mijloacelor speciale de la acordarea serviciilor informaţionale şi restabilirea fondului de carte contra plată de către biblioteci este reglementată de articolul 33 al Legii nr.286-XIII din 16 noiembrie 1994 cu privire la biblioteci.
    39. Costul serviciilor se stabileşte pentru fiecare tip de serviciu, în funcţie de cheltuielile medii reale aferente serviciului prestat, în baza dărilor de seamă (remunerarea muncii persoanelor antrenate în prestarea serviciilor în cauză, defalcări pentru asigurările sociale de stat, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, procurarea consumabilelor, reparaţia şi renovarea instrumentelor de muncă, cheltuieli de regie etc.), iar în lipsa acestora - conform normativelor, cu aplicarea tarifelor şi preţurilor pronosticate.
    40. Lista serviciilor prestate de către biblioteci şi tarifele aferente se stabilesc de instituţiile de învăţămînt, se coordonează cu organul ierarhic superior şi se aprobă în modul stabilit.
    41. Taxele şi tarifele pentru serviciile prestate se pot modifica periodic, în modul stabilit şi în funcţie de nivelul inflaţiei.
    42. După achitarea costului serviciului prestat, beneficiarului - persoană fizică i se eliberează o chitanţă. Comenzile primite de la întreprinderi, organizaţii, alte persoane juridice sînt executate conform clauzelor stipulate în contractul încheiat cu acestea sau în baza unei scrisori de garanţie.
    43. Veniturile obţinute de către biblioteci de la prestarea serviciilor se utilizează pentru:
retribuirea complementară a muncii personalului antrenat în procesul de prestare a serviciilor nominalizate, acordarea sporurilor, suplimentelor, premiilor şi ajutorului material, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    remunerarea muncii lucrătorilor netitulari, angajaţi pentru efectuarea anumitor lucrări;
    contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
    cheltuieli curente şi cheltuieli de regie, aferente prestării serviciilor, incluzînd achiziţia de carte;
    acoperirea cheltuielilor neasigurate cu alocaţii bugetare;
    consolidarea bazei tehnico-materiale.
IX. Venituri de la comercializarea maculaturii şi deşeurilor, în urma trecerii la
 pierderi a mijloacelor deteriorate, cu excepţia celor atribuite la mijloace (fonduri) fixe

    44. Constituirea mijloacelor speciale respective este reglementată de  articolul 33 al Legii nr.286-XIII din 16 noiembrie 1994 cu privire la biblioteci şi se formează în urma trecerii la pierderi a mijloacelor uzate ale instituţiilor de învăţămînt, întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.500 din 12 mai 1998 “Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe” şi Instrucţiunilor privind evidenţa contabilă în instituţiile publice.
    45. Veniturile aferente acestui tip de mijloace speciale se constituie de la:
    comercializarea şi predarea maculaturii, conform legislaţiei în vigoare, în urma trecerii la pierderi a literaturii excluse din bibliotecile instituţiilor, cu excepţia celor atribuite la mijloace (fonduri) fixe;
    comercializarea inventarului gospodăresc de lemnărie uzat, în urma trecerii la pierderi a mijloacelor uzate, cu excepţia celor atribuite la mijloace (fonduri) fixe;
    comercializarea altor mijloace uzate, în urma trecerii la pierderi a mijloacelor uzate, cu excepţia celor atribuite la mijloace (fonduri) fixe.
    46. Literatura deteriorată şi scoasă din uz se comercializează organizaţiilor ce colectează maculatură, conform actelor de predare-recepţie şi tarifelor în vigoare la data comercializării.
    47. Inventarul gospodăresc uzat din lemn, precum şi alte mijloace uzate se comercializează conform actelor de predare-recepţie, la preţul contractual stabilit la  data comercializării.
     48. Mijloacele acumulate de la comercializarea maculaturii, inventarului gospodăresc uzat din lemn etc. se utilizează pentru:
    reînnoirea şi întreţinerea fondului de cărţi al instituţiilor de învăţămînt;
    acoperirea cheltuielilor de gospodărie şi regie;
    consolidarea bazei tehnico-materiale;
    acoperirea altor cheltuieli ce ţin de activitatea instituţiilor de învăţămînt, dar neasigurate cu alocaţii bugetare.
    X. Venituri ale instituţiilor publice de la prestarea serviciilor comunale
 (în cazul în care prestatori ai acestor servicii sînt nemijlocit instituţiile publice)

    49. Veniturile respective se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice, care sînt consumatori de servicii comunale prestate de instituţiile de învăţămînt.
    50. Costul serviciilor comunale se stabileşte în funcţie de volumul serviciilor comunale prestate şi tariful (preţul) pentru serviciile comunale în vigoare.
   51. Plata pentru serviciile comunale se fixează în contractul de prestare a serviciilor, fiind precizată de proprietar în cazul modificării preţurilor, tarifelor, plăţilor, reglementate de stat, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie. Modul de achitare a plăţilor pentru serviciile comunale se stabileşte de instituţie şi se fixează în contractul de prestare a serviciilor.
    52. Contractele de prestare a serviciilor se aprobă după coordonare cu organul ierarhic superior - Ministerul Sănătăţii.
    53. Încasările de la prestarea serviciilor comunale de către instituţiile de învăţămînt se vor utiliza în strictă conformitate cu tipurile de cheltuieli incluse în costul serviciilor comunale.
XI. Venituri de la lucrările executate la tehnica de multiplicare şi de la lucrările  tipografice
    54. Veniturile în cauză se formează din plăţile achitate de persoanele fizice şi juridice pentru executarea, în bază de contract, a următoarelor lucrări: multiplicarea şi editarea lucrărilor solicitate de beneficiari, prestarea serviciilor tipografice la rizograf, a serviciilor de laminare, broşurare şi pregătire a machetei cărţii etc.
    55. Costul serviciilor nominalizate, prestate de către instituţiile de învăţămînt, se calculează în funcţie de cheltuielile reale suportate şi se constituie din următoarele elemente de bază:
    cheltuieli de remunerare a muncii personalului încadrat în procesul executării lucrărilor legate de multiplicare şi poligrafie;
    defalcări pentru asigurările sociale de stat şi primele de asigurare medicală obligatorie;
   cheltuieli la procurarea consumabilelor poligrafice şi pentru tehnica de multiplicare, a hîrtiei şi alte cheltuieli directe suportate nemijlocit la efectuarea lucrărilor nominalizate;
    cheltuieli pentru achitarea serviciilor prestate de către organizaţiile angajate;
    cheltuieli pentru achitarea serviciilor comunale aferente executării lucrărilor tipografice şi de multiplicare;
    alte cheltuieli ce ţin de efectuarea lucrărilor de multiplicare şi tipografice.
    56. Cheltuielile pentru achitarea mărfurilor şi a serviciilor se calculează conform normativelor, tarifelor şi preţurilor în vigoare la momentul întocmirii contractelor, iar în lipsa acestora - conform cheltuielilor reale medii în baza dărilor de seamă.
    57. Achitarea plăţilor pentru executarea lucrărilor la tehnica de multiplicare şi a celor tipografice se efectuează conform contractelor încheiate şi în mărimile costurilor stabilite, în numerar, la casieria instituţiilor, sau prin virament, la contul trezorerial, deschis în modul stabilit.
    58. Mijloacele speciale acumulate de la lucrările executate la tehnica de multiplicare şi de la lucrările tipografice se utilizează pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente executării acestor lucrări, precum şi pentru alte cheltuieli ce ţin de activitatea instituţiilor de învăţămînt.
XII. Plata pentru închiriere de la persoanele ce locuiesc în cămine,
 blocuri locative şi în hotelurile subordonate instituţiilor publice

   59. Constituirea mijloacelor speciale respective este reglementată de Hotărîrea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2007 „Cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14-17, art.105). 
    60. Veniturile se formează din plăţile achitate de persoanele fizice şi juridice pentru serviciile de cazare prestate de căminele subordonate instituţiilor de învăţămînt.
    61. Taxele de cazare pe categorii de locatari se stabilesc, la începutul fiecărui an financiar, de către senatele universitare/consiliile profesorale, în funcţie de cheltuielile aferente cazării, cu respectarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2007.
    62. Taxele de cazare pentru cetăţenii străini, care fac studii contra plată, se stabilesc prin negocieri cu părţile interesate, la preţ contractual, dar nu mai mic de cheltuielile reale ce revin unui locatar.
   63. Studenţii achită plata pentru închiriere la începutul anului financiar pentru toată perioada de cazare sau în două rate: pentru perioada de studii în lunile ianuarie-iunie şi perioada de studii în lunile septembrie-decembrie. În cazuri excepţionale, studenţii din familiile socialmente vulnerabile pot achita plăţile pentru o perioadă mai mică sau lunar, la decizia senatului universitar sau a consiliului profesoral.
   64. Veniturile calculate ca urmare a plăţilor integrale pentru anul de studii, dar destinate pentru utilizare în anul bugetar următor, se planifică în planul de finanţare la poziţia “sold la sfîrşitul anului”.
    65. Audienţii cursurilor de perfecţionare şi reciclare a cadrelor achită plata pentru închiriere la începutul ciclului de perfecţionare pentru toată perioada de perfecţionare.     În cazuri excepţionale, achitarea plăţilor se poate efectua în rate.
    66. Doctoranzii, postdoctoranzii, rezidenţii, medicii secundari clinici, magiştrii, colaboratorii instituţiei şi alte categorii de locatari achită plata pentru închiriere lunar sau pentru toată perioada de cazare în anul curent financiar, la decizia senatului universitar sau a consiliului profesoral.
    67. Taxele de cazare pot fi precizate de instituţiile de învăţămînt în cazul modificării preţurilor, tarifelor şi plăţilor reglementate de stat.
   68. Veniturile pentru achitarea închirierii de către persoanele ce locuiesc în cămine se formează din veniturile calculate prin înmulţirea taxelor de cazare aprobate la numărul mediu de locatari şi la termenul de cazare pe categorii de locatari, precum şi din datoriile debitoare neachitate în anii precedenţi, micşorate cu suma datoriilor creditoare ale părţii de venituri.
    69. Calcularea efectivă a veniturilor pe anul curent se efectuează de instituţie lunar, indiferent de modalitatea de plată a taxelor de cazare şi de achitarea reală a acestora.
    70. Veniturile planificate (soldul la începutul anului şi veniturile calculate pe anul curent) se vor repartiza, cu preponderenţă, pentru acoperirea datoriilor creditoare ale instituţiilor înregistrate la începutul anului şi pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin nemijlocit de activitatea căminelor (acoperirea consumului de resurse termoenergetice, apă şi canalizare, salubritate etc.) în anul financiar curent.
    71. Instituţiile de învăţămînt sînt în drept să utilizeze diferenţa dintre taxele de cazare încasate de la cetăţenii străini, care fac studii contra plată, şi costurile real calculate pentru un locatar, pentru stabilirea complementară a sporurilor, adaosurilor, suplimentelor şi premierea curentă a personalului încadrat în activitatea căminelor, cu condiţia îndeplinirii prevederilor punctului 70 din prezentul Regulament.
    72. Instituţiile de învăţămînt vor utiliza mijloacele speciale calculate (încasate) cu preponderenţă pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin nemijlocit de activitatea căminului (acoperirea consumului de resurse termoenergetice, apă, canalizare, salubritate, procurarea inventarului, mobilierului, utilajului şi efectuarea reparaţiilor curente şi capitale).
XIII. Dispoziţii finale
    73. Evidenţa contabilă a mijloacelor speciale este ţinută în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
   74. Modul de primire şi păstrare a mijloacelor băneşti şi controlul asupra respectării disciplinei de casă se efectuează în conformitate cu Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25 noiembrie 1992.
   75. Executorii secundari de mijloace speciale sînt obligaţi să prezinte Ministerului Sănătăţii dări de seamă despre utilizarea mijloacelor speciale, potrivit formularelor aprobate şi în termenele stabilite.
    76. Ministerul Sănătăţii prezintă Ministerului Finanţelor rapoarte despre încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale, potrivit formularelor aprobate şi în termenele stabilite.
   77. Responsabilitatea pentru corectitudinea stabilirii taxelor şi respectarea prevederilor prezentului Regulament se pune în seama executorilor primari şi secundari de mijloace speciale.

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.928
din 13 august 2007

Nomenclatorul şi mărimea taxelor pentru lucrările efectuate
şi serviciile
prestate contra plată de către instituţiile de
învăţămînt subordonate Ministerului Sănătăţii


Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.928
din 13 august 2007
R E G U L A M E N T
cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor
speciale ale instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării subordonate
Ministerului Sănătăţii

I. Dispoziţii generale
   1. Regulamentul cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării subordonate Ministerului Sănătăţii (în continuare - Regulament) este elaborat în temeiul prevederilor articolului 12 al Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), articolului 125 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art.663) şi altor acte normative în vigoare.
    2. Prezentul Regulament stabileşte modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării subordonate Ministerului Sănătăţii, obţinute din prestarea serviciilor, efectuarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi, contra plată, admise prin actele legislative şi normative în vigoare.
II. Particularităţi generale de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale
   3. Mijloacele speciale ale instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării se formează din prestarea serviciilor, efectuarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi, contra plată, admise prin actele legislative şi normative în vigoare, în conformitate cu taxele, tarifele, normele şi normativele stabilite în actele legislative şi normative, cu plăţile negociate cu donatorii, precum şi ţinîndu-se cont de volumele fizice ale serviciilor.
  4. Prestarea serviciilor, executarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi, contra plată, admise prin actele legislative şi normative în vigoare, se efectuează în conformitate cu activitatea statutară a instituţiilor şi subdiviziunilor interioare, respectîndu-se principiile de menţinere a calităţii adecvate şi de promovare a tendinţei de îmbunătăţire a calităţii serviciilor şi lucrărilor, pentru care se percep taxe sau plăţi.
    5. Modul de planificare şi de utilizare a mijloacelor speciale este stabilit conform actelor normative în vigoare.
    6. Veniturile mijloacelor speciale ale instituţiilor publice se formează din plăţile achitate de persoanele fizice şi juridice în numerar, la casieria instituţiilor, care se depun zilnic la conturile trezoreriale ale instituţiilor, deschise în modul stabilit pentru fiecare categorie de mijloace speciale în unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat sau prin virament - la conturile trezoreriale pentru evidenţa executării de casă. Utilizarea mijloacelor speciale direct din casierie, fără depunerea prealabilă la contul trezorerial, nu se admite.
    7. Mijloacele speciale acumulate se repartizează pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente prestării serviciilor, efectuării lucrărilor sau desfăşurării altor activităţi, în corespundere cu planurile de finanţare aprobate în modul stabilit.
    8. Cheltuielile pentru retribuirea muncii se efectuează în conformitate cu actele normative în vigoare şi includ:
    retribuirea muncii personalului implicat nemijlocit în prestarea serviciilor, efectuarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare ce reglementează retribuirea muncii angajaţilor din sfera bugetară;
    stabilirea sporurilor, suplimentelor, premierea curentă şi acordarea ajutorului material personalului instituţiei.
III. Venituri ale instituţiilor de învăţămînt şi de
cercetări ştiinţifice de la studii în bază de contract

    9. Constituirea veniturilor instituţiilor de învăţămînt superior/organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării cu activitate de doctorat este reglementată de articolul 61 al Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 şi articolul 125 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004. Veniturile respective se formează din taxele de studii achitate de persoanele fizice şi juridice pentru instruirea în bază de contract a doctoranzilor şi postdoctoranzilor, precum şi a persoanelor străine admise la studii prin doctorat în Republica Moldova.
    10. Mărimea taxelor de studii se stabileşte reieşind din cheltuielile reale aferente desfăşurării procesului de studii, cu excepţia cheltuielilor pentru plata burselor. Taxele de studii pentru persoanele juridice pot include suplimentar şi cheltuieli pentru burse. Toate cheltuielile se calculează conform normelor şi normativelor în vigoare, aplicînd tarifele şi preţurile prognozate pentru perioada respectivă a studiilor, iar în lipsa acestora - conform cheltuielilor reale medii în baza dărilor de seamă.
    11. Mărimea taxelor de studii pe specialităţi şi pe ani de studii se stabileşte, la începutul fiecărui an de învăţămînt, de către senatele universitare/consiliile ştiinţifice, reieşind din cheltuielile aferente desfăşurării procesului de studii, se coordonează cu organul ierarhic superior şi se aprobă în modul stabilit.
    12. Mărimea taxelor de studii la secţia fără frecvenţă se stabileşte la un nivel de 40-60 la sută din cuantumul plăţilor de studii la secţia cu frecvenţă la zi, în funcţie de planul de studii.
    13. Taxele de studii pentru cetăţenii străini se stabilesc de instituţie, prin negocieri cu părţile interesate, la preţ contractual.
    14. Instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării cu activitate de doctorat încheie contracte pentru studii cu persoanele fizice şi juridice care au depus cereri de înscriere la studii prin contract, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.914 din 26 august 2005. Contractul încheiat poate fi modificat sau reziliat de părţile contractante, ţinînd cont de situaţia creată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    15. Taxele de studii se achită la începutul fiecărui an de studii integral sau în două etape (la începutul fiecărui semestru).
    16. Veniturile pentru anul financiar reflectate în planul secundar de finanţare se constituie din veniturile semestrului II al anului de studii în curs şi veniturile semestrului I al noului an de studii, precum şi din datoriile debitoare neonorate în anii precedenţi, micşorate cu datoriile creditoare ale părţii de venituri, conform datelor dării de seamă anuale. Veniturile obţinute ca urmare a plăţilor integrale pentru anul de studii, dar destinate pentru utilizare în semestrul II al noului an de studii, se planifică în planul de finanţare la poziţia “sold la sfîrşitul anului”.
    17. Calcularea efectivă a veniturilor se efectuează de instituţie în două etape: la începutul anului financiar în curs - pe semestrul II al anului de studii în curs şi la începutul anului nou de studii - pe semestrul I al acestuia, indiferent de modalitatea de achitare a plăţilor de studii.
    18. Soldul veniturilor la începutul anului, precum şi datoriile debitoare neonorate se repartizează, cu precădere, pentru acoperirea datoriilor creditoare ale instituţiilor înregistrate la începutul anului financiar, iar diferenţa rămasă-pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de activitatea instituţiei şi remunerarea muncii personalului în anul financiar curent.
    19. Mijloacele acumulate se repartizează pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente desfăşurării procesului de instruire postuniversitară ştiinţifică în anul financiar curent şi se utilizează în conformitate cu planurile de finanţare aprobate pentru:
   remunerarea muncii personalului implicat nemijlocit în procesul de pregătire a cadrelor medicale în bază de contract, precum şi pentru stabilirea sporurilor şi suplimentelor, premierea curentă şi acordarea ajutorului material personalului instituţiei, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;
    acoperirea cheltuielilor de gospodărie şi regie;
    acoperirea cheltuielilor ce ţin de deplasări;
    acoperirea cheltuielilor ce ţin de întreţinerea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţămînt şi ştiinţifice;
    acoperirea altor cheltuieli aferente activităţii instituţiilor de învăţămînt şi ştiinţifice, dar neasigurate cu alocaţii bugetare.
IV. Venituri de la activitatea de producţie a subdiviziunilor
 interioare ale instituţiilor publice
(gospodăriilor didactice şi auxiliare, loturilor experimentale, atelierelor, cantinelor etc.)

    20. Veniturile instituţiilor din sfera ştiinţei subordonate Ministerului Sănătăţii se formează de la activitatea de producţie desfăşurată de următoarele subdiviziuni interioare:
Laboratorul de biochimie al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”;
    Vivariul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”;
    Centrul de cultivare a plantelor medicinale “Bardar” al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.
    21. Venituri de la activitatea Laboratorului de biochimie al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”:
    a) constituirea acestor venituri este reglementată de articolul 125 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004;
    b) veniturile se formează din plăţile achitate de persoanele fizice pentru investigaţiile medicale efectuate de Laboratorul de biochimie al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”;
    c) achitarea plăţilor pentru investigaţiile medicale se face în numerar, la casieria instituţiei;
  d) tarifele pentru investigaţiile medicale efectuate se stabilesc în baza Catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale;
   e) mijloacele încasate din efectuarea investigaţiilor medicale se utilizează pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente activităţii Laboratorului: remunerarea muncii personalului, contribuţii de asigurări de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patron, procurarea medicamentelor, reactivelor, mărfurilor de uz gospodăresc, achitarea cheltuielilor pentru resursele termoenergetice şi apă, precum şi a altor cheltuieli similare.
    22.  Venituri de la activitatea Vivariului şi Centrului de cultivare a plantelor medicinale “Bardar” ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”:
    a) constituirea acestor venituri este reglementată de articolul 125 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004;
    b) veniturile în cauză se formează din plăţile achitate de persoanele juridice pentru procurarea şobolanilor, în scopuri experimentale - de la Vivariu şi pentru procurarea plantelor medicinale - de la Centrul de cultivare a plantelor medicinale “Bardar” ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”;
    c) tarifele pentru serviciile respective se stabilesc în baza calculelor cheltuielilor aferente serviciilor prestate de instituţie, se coordonează cu organul ierarhic superior şi se aprobă în modul stabilit;
    d) mijloacele obţinute din prestarea serviciilor respective se utilizează pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente activităţii Vivariului şi Centrului: remunerarea muncii personalului, contribuţii de asigurări de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patron, procurarea mărfurilor de uz gospodăresc, achitarea cheltuielilor pentru resursele termoenergetice şi apă, precum şi alte cheltuieli similare.
V. Venituri de la comercializarea maculaturii şi deşeurilor, în urma
trecerii la pierderi a mijloacelor deteriorate, cu excepţia celor atribuite la mijloace (fonduri) fixe

    23. Constituirea mijloacelor speciale respective este reglementată de articolul 33 al Legii nr.286-XIII din 16 noiembrie 1994 cu privire la biblioteci  şi articolul 125 al     Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004 şi se formează în urma trecerii la pierderi a mijloacelor uzate ale instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, cu respectarea strictă a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.500 din 12 mai 1998 “Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe” şi Instrucţiunilor privind evidenţa contabilă în instituţiile publice.
    24. Veniturile aferente prezentului tip de mijloace speciale se constituie de la:
    comercializarea şi predarea maculaturii, conform legislaţiei în vigoare, în urma trecerii la pierderi a literaturii excluse din bibliotecile instituţiilor, cu excepţia celei atribuite la mijloace (fonduri) fixe;
    comercializarea inventarului gospodăresc uzat din lemn, în urma trecerii la pierderi a mijloacelor uzate, cu excepţia celor atribuite la mijloace (fonduri) fixe;
    comercializarea altor mijloace uzate, în urma trecerii la pierderi a mijloacelor uzate, cu excepţia celor atribuite la mijloace (fonduri) fixe.
    25. Literatura deteriorată şi scoasă din uz se comercializează organizaţiilor ce colectează maculatură, conform actelor de predare-recepţie şi tarifelor în vigoare la data comercializării.
    26. Inventarul gospodăresc uzat din lemn, precum şi alte mijloace uzate se comercializează conform actelor de predare-recepţie, la preţul contractual stabilit la  data comercializării.
    27. Mijloacele acumulate de la comercializarea maculaturii, inventarului gospodăresc de lemnărie uzat etc. se utilizează pentru:
    reînnoirea şi întreţinerea fondului de cărţi al instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării;
    acoperirea cheltuielilor de gospodărie şi regie;
    consolidarea bazei tehnico-materiale;
    acoperirea altor cheltuieli ce ţin de activitatea instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, dar neasigurate cu alocaţii bugetare.
VI. Venituri ale instituţiilor publice de la prestarea serviciilor
comunale (în cazul în care prestatori ai acestor servicii sînt
 nemijlocit instituţiile publice)

    28. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice care sînt consumatori de servicii comunale prestate de instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării.
    29. Costul serviciilor comunale se stabileşte în funcţie de volumul serviciilor comunale prestate şi tariful (preţul) pentru serviciile comunale în vigoare.
   30. Plata pentru serviciile comunale se fixează în contractul de prestare a serviciilor, fiind precizată de proprietar în cazul modificării preţurilor, tarifelor, plăţilor, reglementate de stat, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie. Modul de achitare a plăţilor pentru serviciile comunale se stabileşte de instituţie şi se fixează în contractul de prestare a serviciilor.
    31. Contractele de prestare a serviciilor se aprobă după coordonarea cu organul ierarhic superior - Ministerul Sănătăţii.
    32. Încasările de la prestarea serviciilor comunale de către instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării se vor utiliza în strictă conformitate cu tipurile de cheltuieli incluse în costul serviciilor comunale.
VII. Dispoziţii finale
    33. Evidenţa contabilă a mijloacelor speciale este ţinută în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   34. Modul de primire şi păstrare a mijloacelor băneşti şi controlul asupra respectării disciplinei de casă se efectuează în conformitate cu Regulile de efectuare a operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25 noiembrie 1992.
  35. Executorii secundari de mijloace speciale sînt obligaţi să prezinte Ministerului Sănătăţii dări de seamă despre utilizarea mijloacelor speciale, potrivit formularelor aprobate şi în termenele stabilite.
    36. Ministerul Sănătăţii prezintă Ministerului Finanţelor rapoarte despre încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale, potrivit formularelor aprobate şi în termenele stabilite.
   37. Responsabilitatea pentru corectitudinea stabilirii taxelor şi respectarea prevederilor prezentului Regulament se pune în seama executorilor primari şi secundari de mijloace speciale.

Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr.928
din 13 august 2007

Nomenclatorul şi mărimea taxelor pentru lucrările efectuate
şi serviciile prestate contra plată de către instituţiile din sfera ştiinţei
şi inovării subordonate Ministerului Sănătăţii