HGM128/2009
ID intern unic:  330811
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 128
din  10.02.2009
pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la rezervele cerealiere de stat
Publicat : 24.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 41-44     art Nr : 177
      MODIFICAT
     
HG827 din 16.12.09, MO189-190/22.12.09 art.919

    NOTĂ:
    În tot cuprinsul hotărîrii sintagmele „Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” şi „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie prin sintagmele „Agenţia Rezerve Materiale” şi „Ministerul Economiei”, la cazul respectiv prin HG827 din 16.12.09, MO189-190/22.12.09 art.919

În scopul ameliorării securităţii alimentare a ţării, asigurării continue a populaţiei cu pîine şi produse de panificaţie şi în temeiul Legii nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul cu privire la rezervele cerealiere de stat (se anexează).

    Prim-ministru                                                                    Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                     Igor Dodon
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                      Anatolie Gorodenco
    Ministrul finanţelor                                                            Mariana Durleşteanu

    Nr. 128. Chişinău, 10 februarie 2009.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.128
din 10 februarie 2009

REGULAMENTUL
cu privire la rezervele cerealiere de stat
I. Dispoziţii generale
    1. Rezervele cerealiere de stat (în continuare – rezervele cerealiere) constituie un fond special de grîu alimentar, menit să asigure securitatea alimentară a ţării şi protecţia populaţiei în situaţii excepţionale, provocate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale, fenomene sociale sau economice şi conjuncturi externe.
    2. Rezervele cerealiere se creează de către Guvern în cadrul rezervelor materiale de stat şi pot fi utilizate numai prin decizia acestuia.
    3. Administrarea, coordonarea şi exercitarea controlului în domeniul rezervelor cerealiere sînt atribuţii ale Agenţiei Rezerve Materiale (în continuare – Agenţie).
II. Acumularea, livrarea (stocarea) şi păstrarea
grîului alimentar din rezervele cerealiere
    4. Volumele maxime ale stocurilor de grîu alimentar se aprobă de Guvern, la propunerea Agenţiei şi Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, coordonate cu Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, cu alte ministere şi autorităţi administrative centrale interesate.
    5. Acumularea şi stocarea grîului alimentar în rezervele cerealiere se efectuează de către beneficiarul de stat – Agenţia, conform Nomenclatorului bunurilor materiale din rezervele de stat şi volumul acumulării lor.
    6. Stocarea grîului alimentar în rezervele cerealiere se efectuează în modul stabilit, conform sarcinilor anuale de acumulare şi împrospătare, aprobate de Agenţie, în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    7. Acumularea şi stocarea grîului alimentar în rezervele cerealiere se efectuează din contul mijloacelor bugetare şi speciale, conform reglementărilor privind achiziţiile publice.
    8. La crearea rezervelor cerealiere participă preponderent agenţii economici autohtoni, producători de cereale. În cazul insuficienţei de grîu alimentar autohton, completarea rezervelor de cereale se efectuează din contul importului acestuia.
    9. Calitatea grîului alimentar stocat în rezervele cerealiere trebuie să corespundă standardelor şi condiţiilor tehnice, precum şi cerinţelor suplimentare, impuse de necesitatea păstrării îndelungate a acestuia, definite în alte acte normative.
    10. Grîul alimentar din rezervele cerealiere se păstrează la întreprinderile de colectare a cerealelor, subordonate Agenţiei, altor organe centrale de specialitate, precum şi la agenţi economici, cu orice tip de proprietate, în bază de contract (în continuare „depozitari responsabili”).
    11. Durata şi condiţiile de păstrare a grîului alimentar din rezervele cerealiere se determină prin instrucţiunile în vigoare şi constituie cel mult 4 ani.
    La decizia Agenţiei, durata de păstrare prevăzută în numitele instrucţiuni, în unele cazuri, poate fi prelungită ori redusă, în funcţie de calitate şi de condiţiile de păstrare, pînă la 1/3 din termen.
    12. Păstrarea grîului alimentar din rezervele cerealiere la depozitarii responsabili se efectuează separat de cel destinat consumului curent şi în condiţii ce asigură integritatea lui cantitativă şi calitativă.
    13. Deficitele şi pierderile de grîu alimentar din rezervele cerealiere, create la depozitarii responsabili, care nu depăşesc normele stabilite ale perisabilităţii naturale în perioada păstrării, se trec la pierderi de către Agenţie în baza actelor prezentate de aceşti depozitari, întocmite conform instrucţiunilor în vigoare.
    14. Deficitele şi pierderile de grîu alimentar, care depăşesc normele perisabilităţii naturale, se reîntregesc de către depozitarii responsabili în expresie naturală în aceleaşi cantităţi şi de aceeaşi calitate la momentul depistării. Nerestituirea, în termen de o lună, a deficitelor şi pierderilor stabilite se califică drept consum neautorizat, cu aplicarea sancţiunilor prevăzute la articolul 13 din Legea nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare.
III. Eliberarea grîului alimentar din rezervele cerealiere
    15. Deciziile cu privire la eliberarea grîului alimentar din rezervele cerealiere se aprobă de către Guvern, la solicitările autorităţilor publice centrale, autorităţilor administraţiei publice locale şi agenţilor economici, în baza avizului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi al Agenţiei.
    16. Eliberarea grîului alimentar din rezervele cerealiere se realizează:
    a) în condiţiile prevăzute la punctul 1 din prezentul regulament;
    b) cu titlu de împrumut pe termen scurt;
    c) în vederea împrospătării şi înlocuirii lui periodice;
    d) cu titlu de deblocare.
    17. Eliberarea grîului alimentar din rezervele cerealiere, cu titlu de împrumut pe termen scurt, se efectuează de Agenţie, conform deciziei Guvernului.
    18. Împrospătarea şi înlocuirea grîului alimentar din rezervele cerealiere, stocate la depozitarii responsabili, la decizia Agenţiei, se efectuează de către aceştia cu grîu alimentar de acelaşi volum şi calitate, fără atragerea mijloacelor bugetare suplimentare.
    Volumul anual de grîu alimentar supus împrospătării se stabileşte de cel puţin 25 la sută din disponibil.
    19. Grîul alimentar eliberat cu titlu de împrumut va fi restituit în rezervele cerealiere în volumul şi de calitatea celui împrumutat, indiferent de evoluţia preţurilor.
     20. Eliberarea grîului alimentar din rezervele cerealiere cu titlu de deblocare se efectuează în acelaşi mod ca şi eliberarea în scopul împrospătării şi înlocuirii periodice.
    21. Eliberarea (comercializarea) grîului alimentar din rezervele cerealiere în scop de deblocare se efectuează la preţuri libere de piaţă, în funcţie de conjunctura pieţei, de calitatea şi de necesităţile autohtone de consum ale grîului alimentar.
    22. Preţurile de eliberare se stabilesc de către Agenţie în baza actelor normative în vigoare.
    23. În cazurile în care eliberarea (deblocarea, împrospătarea) grîului alimentar nu poate fi realizată la preţurile curente, cu acordul Guvernului, pentru evitarea deprecierii calităţii grîului alimentar, acesta poate fi comercializat la preţuri reduse faţă de cele de stocare şi cele libere de piaţă.
    24. Eliberarea grîului alimentar din rezervele cerealiere în situaţiile prevăzute la punctul 16 litera d) din prezentul Regulament se efectuează după achitarea lui prealabilă sau, cu acordul Agenţiei, în temeiul unui contract încheiat cu agentul economic pentru achitarea costului grîului alimentar eliberat.
    25. Persoanele responsabile, vinovate de consumul neautorizat al grîului alimentar din rezervele cerealiere, precum şi de stocarea şi păstrarea lui necalitativă în rezervele cerealiere, sînt trase la răspundere în condiţiile Legii nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare.
IV. Finanţarea cheltuielilor şi efectuarea decontărilor
în operaţiunile cu grîul alimentar din rezervele cerealiere

    26. Finanţarea cheltuielilor necesare pentru acumularea, completarea, păstrarea şi întreţinerea rezervelor cerealiere se asigură din mijloacele bugetului de stat, din finanţările şi încasările cu destinaţie specială, din mijloacele speciale, obţinute de la deblocare, de la comercializarea grîului alimentar conform planurilor de împrospătare, din plăţile pentru împrumuturile pe termen scurt.
    27. Achitarea costului pentru păstrarea grîului alimentar se efectuează în temeiul contractelor încheiate cu depozitarii responsabili, care acordă aceste servicii, conform reglementărilor privind achiziţiile publice.
    28. Achitarea costului grîului alimentar la acumularea, stocarea şi eliberarea lui din rezervele cerealiere se efectuează în temeiul contractelor încheiate cu furnizorii (producătorii) sau agenţii economici la preţuri contractuale, conform reglementărilor privind achiziţiile publice.
    29. Pentru grîul alimentar împrumutat pe termen scurt din rezervele cerealiere debitorul plăteşte suplimentar Agenţiei 3 la sută pentru un volum de pînă la 100 tone, 2,5 la sută – pentru un volum de pînă la 300 tone, 2 la sută – pentru un volum de 500 tone şi mai mult din costul grîului alimentar împrumutat pentru fiecare lună de folosire a lui.