*HGC845/2009 Versiunea originala
ID intern unic:  333201
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 845
din  18.12.2009
cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat
Publicat : 22.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 189-190     art Nr : 923
    Pentru executarea Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.29-31, art.91) şi Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, conform anexei nr.1;
    Structura şi statele de personal ale oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, conform anexei nr.2;
    Lista oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat şi unităţile administrativ-teritoriale deservite, conform anexei nr.3.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat în număr de 98 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    3. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.4.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul de stat                                                       Victor Bodiu
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa

    Nr. 845. Chişinău, 18 decembrie 2009.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 845
din 18 decembrie  2009

REGULAMENTUL
cu privire la organizarea şi funcţionarea oficiilor
teritoriale
ale Cancelariei de Stat
I. Dispoziţii generale
    1. Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat (în continuare – Oficiu) se organizează şi funcţionează ca subdiviziune desconcentrată în teritoriu a Cancelariei de Stat, menit să îndeplinească prerogativele acordate prin Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009, prezentul Regulament şi alte acte legislative şi normative privind implementarea politicilor de descentralizare administrativă şi controlul asupra legalităţii actelor adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea pe teritoriul în care acestea îşi desfăşoară activitatea.
    2. Oficiul contribuie la realizarea în teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea a strategiei şi obiectivelor cuprinse în Programul de activitate a Guvernului.  
    3. Oficiul activează fără statut de persoană juridică.
    4. Oficiul are sediul în oraşul (municipiul) în care îşi desfăşoară activitatea. Sediul Oficiului este stabilit prin hotărîre de Guvern.
    5. Conducerea generală a Oficiului este asigurată de şeful Oficiului, care este reprezentantul Guvernului în teritoriu.
    Şeful Oficiului este numit în şi eliberat din funcţie prin hotărîre de Guvern, la propunerea ministrului de stat. 
    6. Angajaţii Oficiului sînt încadraţi în şi eliberaţi din funcţie prin ordinul ministrului de stat.
    7. Oficiul utilizează în activitatea sa blanchete aprobate de Cancelaria de Stat şi confecţionate în aceste scopuri pentru fiecare oficiu, are ştampilă care se aplică pe documentele oficiale şi se păstrează la şeful Oficiului.
II. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile Oficiului
    8. În teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea, Oficiul este abilitat cu următoarele atribuţii:
    a) coordonarea activităţii generale a serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi administrative centrale;
    b) monitorizarea modului de conlucrare dintre autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice desconcentrate în soluţionarea problemelor în teritoriu;
    c) participarea la  coordonarea implementării politicilor de descentralizare administrativă şi monitorizarea procesului de descentralizare administrativă, în comun cu serviciile publice desconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi administrative centrale şi cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale;
    d) colectarea datelor statistice necesare fundamentării şi estimării impactului politicilor de descentralizare administrativă;
    e) participarea la elaborarea, analiza şi actualizarea, în comun cu serviciile publice desconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi administrative centrale şi cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, a standardelor minime de cost şi de calitate a serviciilor publice şi de utilitate publică din teritoriu;
    f) participarea la monitorizarea aplicării de către autorităţile administraţiei publice locale a standardelor minime de calitate la prestarea serviciilor publice şi de utilitate publică;
    g) controlul obligatoriu, sub aspectul legalităţii:
    deciziilor consiliilor locale de nivelul întîi şi ale celor de nivelul al doilea, inclusiv al actelor normative emise de Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
    actelor normative emise de către pretor, primar, preşedintele raionului, Guvernatorul şi Comitetul executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
    actelor privind organizarea tuturor licitaţiilor şi actelor de atribuire a terenurilor;
    actelor de angajare şi celor de eliberare a personalului din administraţia publică locală;
    dispoziţiilor ce ţin de cheltuieli sau angajamente financiare de cel puţin 30000 lei – în unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi, şi de cel puţin 300000 lei – în unitatea de nivelul al doilea;
    actelor emise în exercitarea unei atribuţii delegate de stat către autorităţile administraţiei publice locale;
    oricărui act administrativ (decizie, dispoziţie), al autorităţii administraţiei publice locale, solicitat de către consiliul local, secretar, primar, preşedintele raionului, persoanele fizice sau juridice, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare;
    h) monitorizarea, în procesul exercitării controlului de oportunitate, a executării de către autorităţile administraţiei publice locale a atribuţiilor delegate şi executate de acestea în numele statului;
    i) exercitarea altor atribuţii prevăzute de cadrul legislativ şi normativ în vigoare. 
    9.  În scopul exercitării atribuţiilor ce-i revin, Oficiul este abilitat:
    1) în ceea ce priveşte coordonarea activităţii generale a serviciilor publice desconcentrate şi implementarea politicilor de descentralizare administrativă:
    a) să solicite, în condiţiile legii, informaţii privind activitatea desfăşurată de serviciile publice desconcentrate ale ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, ale unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special şi ale municipiului Chişinău;
    b) să întocmească rapoarte cu privire la activitatea serviciilor publice desconcentrate, să semnaleze divergenţele apărute între acestea şi autorităţile administraţiei publice locale şi să intervină cu propuneri de mediere a acestora;
    c) să convoace şi să examineze, în comun cu conducătorii serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, mecanismul şi modul de executare a unor sarcini şi acţiuni care se efectuează în comun;
    d) să colaboreze cu subdiviziunile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, care sînt obligate să coordoneze cu şeful Oficiului acţiunile de amploare ce urmează a fi întreprinse în vederea exercitării atribuţiilor de menţinere a ordinii publice şi de prevenire a infracţiunilor;
    e)  să solicite de la persoanele fizice şi juridice informaţii necesare pentru executarea atribuţiilor sale;
    f ) să monitorizeze executarea de către autorităţile administraţiei publice locale a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului;
    2) în ceea ce priveşte controlul legalităţii actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale:
    a) să notifice, în cazul în care consideră că un act emis de autoritatea administraţiei publice locale este ilegal, invocînd motive legal întemeiate, autorităţii locale această ilegalitate şi solicitînd modificarea sau abrogarea lui totală sau parţială;
    b) să sesizeze, dacă autoritatea emitentă a actului considerat ilegal nu l-a modificat sau nu l-a abrogat în termen de 30 de zile sau nu a reexaminat actul contestat, instanţa de contencios administrativ – în termen de 30 de zile de la data primirii notificării refuzului de a modifica sau retrage acest act, iar în cazul în care autoritatea locală emitentă nu a luat nici o atitudine – în termen de 60 de zile de la data notificării cererii de modificare sau abrogare a actului în cauză;
    c) să sesizeze direct, dacă consideră că actul poate avea consecinţe grave sau pentru prevenirea unei pagube iminente, instanţa de contencios administrativ după primirea actului pe care îl consideră ilegal, notificînd acest fapt de îndată autorităţii locale emitente;
    d) să solicite, odată cu sesizarea instanţei de contencios administrativ, suspendarea actului contestat sau dispunerea altor măsuri provizorii;
    e) să solicite autorităţii administraţiei publice locale furnizarea, în termen de 10 zile, a copiilor de pe toate documentele şi alte informaţii necesare, să audieze factorii de decizie, persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice, solicitîndu-le explicaţii asupra circumstanţelor ce prezintă interes pentru obiectivitatea şi plenitudinea controlului administrativ;
    f) să sesizeze imediat organele de drept competente, în cazul în care rezultatele controlului asupra legalităţii actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale denotă existenţa unei încălcări a legislaţiei care atrage răspunderea penală, comunicînd acest lucru Cancelariei de Stat;
    g) să verifice, pînă la data de 10 a fiecărei luni, lista actelor adoptate în luna precedentă de primar, primarul general preşedintele raionului şi autorităţile executive ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi să iniţieze, în termen de 30 de zile de la data primirii listei menţionate, controlul legalităţii oricărui act care nu face obiectul unui control obligatoriu. Responsabil de transmiterea listei respective este secretarul consiliului local sau, după caz, al consiliului municipal/raional, sau persoana desemnată de autorităţile executive corespunzătoare.
    10. Angajaţii Oficiului pot participa la şedinţele consiliilor locale, fără drept de vot şi implicare în lucrările acestora, doar la solicitarea preşedintelui şedinţei, în scop de consultare sub aspectul legalităţii procedurii de desfăşurare şi a proiectului de decizie luat în dezbateri la ordinea de zi.
    11. În cadrul exercitării controlului asupra legalităţii actelor emise de  autorităţile administraţiei publice locale, angajaţii Oficiului nu pot da ordine directe funcţionarilor autorităţilor administraţiei publice locale. Orice solicitare de documente trebuie să fie adresată autorităţii vizate. Transmiterea documentelor, deciziilor şi dispoziţiilor se va efectua de secretar, în modul şi în termenele stabilite de Legea privind administraţia publică locală şi de prezentul Regulament.
    12. În activitatea sa Oficiul este obligat:
    a) să exercite coordonarea activităţii generale a serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi administrative centrale;
    b) să întocmească raporturi cu privire la activitatea desfăşurată de serviciile publice desconcentrate în raza teritorială de activitate, să semnalizeze divergenţele apărute între acestea şi autorităţile administraţiei publice locale şi să propună acţiuni concrete de mediere a acestora;
    c) să exercite controlul asupra legalităţii actelor autorităţilor administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    d) să respecte proporţionalitatea între amploarea intervenţiei şi importanţa intereselor pe care le protejează;
    e) să nu admită limitarea dreptului autorităţii administraţiei publice locale de a administra în mod autonom, în condiţiile legii, afacerile ce ţin de propria competenţă.
III. Atribuţiile şefului Oficiului
    13. Şeful Oficiului, în calitatea sa de reprezentant al Guvernului în teritoriu, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) asigură realizarea intereselor naţionale pe plan local care se manifestă prin respectarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Guvernului şi altor acte normative;
    b) asigură coordonarea generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi administrative centrale, constituite în unităţile administrativ-teritoriale;
    c) înaintează propuneri de modificare şi completare a cadrului legal ce reglementează sfera de activitate a autorităţilor administraţiei publice locale, pe care le prezintă Cancelariei de Stat;
    d) sesizează Cancelaria de Stat şi autorităţile administraţiei publice centrale de resort despre încălcările depistate în activitatea serviciilor publice desconcentrate;
    e) organizează şi exercită controlul asupra legalităţii actelor adoptate de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi de nivelul al doilea, care sînt obligate să le remită Oficiului, conform Legii privind administraţia publică locală şi prezentului Regulament;
    f) în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu participarea reprezentanţilor acestora şi a serviciilor publice desconcentrate în teritoriu, precum şi la indicaţia conducerii Cancelariei de Stat, instituie comisii competente în scopul examinării obiective a circumstanţelor ce au servit drept temei la adoptarea deciziilor, considerate nelegitime. Hotărîrile comisiilor instituite, după coordonarea cu Cancelaria de Stat, se dau publicităţii şi servesc drept recomandare în activitatea autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi de nivelul al doilea, în scopul prevenirii încălcărilor şi derogărilor de la legislaţia în vigoare, contribuind la stabilirea şi dezvoltarea unor relaţii de conlucrare eficientă între autorităţile administraţiei publice locale şi subiecţii controlului administrativ. În acest sens, comisiile vor înainta propuneri de modificare şi completare a cadrului legal;
    g) în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, organizează şi asigură participarea angajaţilor Oficiului la şedinţele consiliilor locale;
    h) iniţiază procedura de sancţionare administrativă a secretarului consiliilor locale de nivelul întîi şi celor de nivelul doi, în cazul în care acesta nu-şi onorează obligaţiile ce ţin de modul şi termenele de transmitere către Oficiu a actelor adoptate de autorităţile administraţiei publice locale şi a altor documente şi informaţii prevăzute de legislaţia în vigoare;
    i) iniţiază procedura de dizolvare a consiliului local de nivelul întîi şi nivelul al doilea, în conformitate cu prevederile art.25 şi art.48 ale Legii privind administraţia publică locală;
    j) propune ministrului de stat, în condiţiile legii, numirea în funcţie a angajaţilor Oficiului, inclusiv a şefului adjunct al Oficiului, elaborează fişele postului şi înaintează propuneri de stimulare şi sancţionare a angajaţilor respectivi;
    k) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de  Cancelaria de Stat. 
    14. În activitatea Oficiului, şeful acestuia este responsabil de:
    a) crearea şi asigurarea condiţiilor normale de funcţionare, perfecţionare şi instruire profesională continuă a angajaţilor;
    b) asigurarea unei conlucrări eficiente cu autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice desconcentrate şi descentralizate în teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea;
    c) acordarea ajutorului metodologic şi consultativ juridic autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea;
    d) organizarea şi desfăşurarea seminarelor, lecţiilor, conferinţelor, atît în cadrul Oficiului, cît şi în localităţile din teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea;
    e) monitorizarea şi generalizarea activităţii Oficiului, inclusiv pe domenii aparte, în vederea înaintării propunerilor de perfecţionare a cadrului legal existent;
    f) asigurarea evidenţei şi păstrării corespunzătoare a documentelor de serviciu şi a actelor autorităţilor administraţiei publice locale, transmise, conform legii, în vederea exercitării controlului de legalitate;
    g) asigurarea recepţionării şi examinării, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a petiţiilor parvenite de la cetăţeni, persoane juridice şi organizaţii obşteşti din teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea;
    h) prezentarea, semestrial sau ori de cîte ori este necesar, Cancelariei de Stat a rapoartelor privind activitatea Oficiului în domeniul coordonării serviciilor publice desconcentrate şi controlului administrativ;
    i) asigurarea pazei şi integrităţii patrimoniului gestionat de Oficiu.
    15. În activitatea sa şeful Oficiului este asistat de şefii adjuncţi ai Oficiului, numiţi în şi eliberaţi din funcţie de ministrul de stat.
    În lipsa şefului Oficiului, atribuţiile şi obligaţiile ce-i revin, conform legislaţiei, le exercită unul dintre şefii adjuncţi ai Oficiului. 
    16. Şeful adjunct al Oficiului este responsabil nemijlocit de coordonarea activităţii serviciilor publice desconcentrate în teritoriul administrat, precum şi de exercitarea altor atribuţii prevăzute de prezentul Regulament şi stabilite în fişa postului.
IV. Dispoziţii finale
    17. Structura şi efectivul-limită ale Oficiului sînt aprobate prin hotărîre de Guvern.
    18. Persoanele angajate în oficiu au statut de funcţionar public, cu excepţia şefului Oficiului şi personalului tehnic auxiliar.
    19. Oficiul este dotat cu transport, birouri echipate cu mobilier, reţea de telecomunicaţii şi tehnică computerizată.
    20. Cancelaria de Stat conduce, coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de Oficiu, precum şi asigură condiţii de perfecţionare profesională a angajaţilor.
    21. Cancelaria de Stat asigură, prin subdiviziunile sale specializate, activităţile financiar-contabile şi logistice ale Oficiului şi acordă asistenţa necesară pentru buna lor funcţionare.
    22. Litigiile apărute în legătură cu activitatea Oficiului se soluţionează în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 845
din 18 decembrie  2009
Structura şi statele de personal
ale oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat
    Şef al oficiului teritorial             - 1
    Şef adjunct al oficiului teritorial - 2-4 (în funcţie de numărul unităţilor
                                                      administrativ-teritoriale din competenţa teritorială)
    Consultant superior (jurist)       - 3-8 (în funcţie de numărul unităţilor administrativ-
                                                      teritoriale din competenţa teritorială)
    Specialist (în anticameră)         - 1
    Şofer                                      - 1 
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 845
din 18 decembrie  2009

LISTA
oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat şi unităţile
administrativ-teritoriale deservite

Nr.
d/o
Oficiul
Sediul

Unităţile administrativ-teritoriale deservite

1.
Oficiul teritorial Cahul
or. Cahul
Cahul, Cantemir, Taraclia
2.
Oficiul teritorial Edineţ
or. Edineţ
Edineţ, Briceni, Donduşeni, Ocniţa
3.
Oficiul teritorial Soroca
or. Soroca
Drochia, Soroca, Floreşti
4.
Oficiul teritorial Hînceşti
or. Hînceşti
Hînceşti, Leova, Cimişlia, Basarabeasca
5.
Oficiul teritorial Orhei
or. Orhei
Orhei, Rezina, Şoldăneşti, Teleneşti
6.
Oficiul teritorial Ungheni
or. Ungheni
Ungheni, Nisporeni, Călăraşi
7.
Oficiul teritorial Chişinău
mun. Chişinău
Chişinău, Criuleni, Dubăsari, Ialoveni, Străşeni
8.
Oficiul teritorial Bălţi
mun. Bălţi
Bălţi, Făleşti, Glodeni, Rîşcani, Sîngerei
9.
Oficiul teritorial Căuşeni
or. Căuşeni
Anenii Noi, Căuşeni, Ştefan Vodă
10.
Oficiul teritorial Comrat
or. Comrat
Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri)

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr. 845
din 18 decembrie  2009
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1060 din 14 septembrie 2006 „Cu privire la direcţiile teritoriale control administrativ ale Ministerului Administraţiei Publice Locale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.150-152, art.1145).
    2. Punctele 4 şi 5 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.10  din 17 ianuarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.13, art. 74).
    3. Punctul 2 din anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.1259  din 12 noiembrie 2008 „Cu privire la asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti cu studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat, repartizaţi şi angajaţi în cîmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 206-207, art.1271).
    4. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului  nr.24  din  21 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009. nr.16-18, art.539).