HGM38/2010
ID intern unic:  333582
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 38
din  02.02.2010
privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 05.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 18-19     art Nr : 75
    MODIFICAT
   
HG255 din 26.03.14, MO78-79/01.04.14 art.247
    HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766
    HG253 din 20.04.12, MO85-87/04.05.12 art.295

    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                             Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 38. Chişinău, 2 februarie 2010.

 Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 38
din 2 februarie 2010
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG255 din 26.03.14, MO78-79/01.04.14 art.247]
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în ultima propoziţie a punctului 10 din Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare, după cuvintele „se stabilesc” se introduc cuvintele „din contul şi în limita fondului de salarizare,”;
    2) anexa nr. 1:
    la alineatul doi al punctului 2 din notele la tabelul nr.3, cuvintele „a două salarii” se substituie cu cuvintele „unui salariu”;
    la punctul 1 din notele la tabelul nr.4 se operează modificări în varianta în limba rusă;
    tabelul nr.6:
    la poziţia 4 coloana a doua, după cuvintele „secundar profesional” se introduc cuvintele „ , precum şi pentru administrarea cabinetelor de specialitate din colegii”, alte modificări operîndu-se în varianta în limba rusă;
    la punctul 1 din note:
    cuvintele „alineatul întîi al” se exclud;
    se completează cu o propoziţie nouă cu următorul cuprins:
    „Sporul prevăzut la punctul 6 din tabel se plăteşte proporţional timpului lucrat efectiv.”;
    3) la alineatul doi al punctului 2 din notele la tabelul nr.1 din anexa nr.2, cifra „4” se substituie cu cifra „5”;
    4) anexa nr. 3:
    din denumirea tabelului nr.2 cuvintele „şi de asistenţă socială” se exclud;
    la alineatul patru al punctului 4 din notele la tabelul nr.4, cuvintele „două luni” se substituie cu cuvintele „o lună”; 
    5) anexa nr. 12:
    în alineatul patru al punctului 2, cuvintele „două luni” se substituie cu cuvintele „o lună”;
    în alineatul doi al punctului 3, cuvintele „două salarii” se substituie cu cuvintele „unui salariu”.
    [Pct.3 abrogat prin HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766]
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 “Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.91-94, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la alineatul unu al punctului 13, cuvintele «„al poporului” sau „emerit”, sporul pentru titlul onorific se stabileşte în mărime de 200 şi, respectiv 100 lei» se substituie cu cuvintele  «„al poporului” şi „Maestru în artă” sporul pentru titlul onorific se stabileşte în mărime de 200 lei şi celor distinşi cu titlul onorific „emerit”, „Om emerit” – în mărime de 100 lei»;
    2) punctul 16 va avea următorul cuprins:
    „16. Militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, precum şi colaboratorilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi direcţiilor lui teritoriale li se acordă un ajutor material în mărimea unui salariu lunar de funcţie, calculat cu luarea în considerare a sporurilor şi plăţilor suplimentare, stabilite conform actelor normative în vigoare.”;
    3) la tabelul nr.1 din anexa nr.1, după poziţia „Şef secţie” se introduce poziţia:

„Şef centru operaţional
1500 – 2250
-”

    4) în primul alineat din subpunctul 6) al punctului 2 din anexa nr.2, cuvintele „inspectorii de sector” se substituie cu cuvintele „ofiţerii operativi de sector”.
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 755 din 3 iulie 2006 „Cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 106-111, art. 812), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 3 din anexa nr.2, cuvintele „două luni” se substituie cu cuvintele „o lună”;
    la punctul 2 din anexa nr.3, cuvintele „două luni” se substituie cu cuvintele „o lună”.
    [Pct.6 abrogat prin HG253 din 20.04.12, MO85-87/04.05.12 art.295]
    7.  La alineatul cinci al punctului 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 1062 din 15 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului bazei auto a Parlamentului şi al unor întreprinderi de stat subordonate Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 150-152, art. 1146), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „pentru două luni” se substituie cu cuvintele „în mărimea unui fond lunar”.
    8. La alineatul şapte al punctului 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 1108 din 25 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1188), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „două luni” se substituie cu cuvintele „o lună”.
    9. La alineatul opt al punctului 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 1258 din 1 noiembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor direcţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 174-177, art. 1351), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „două fonduri medii lunare” se substituie cu cuvintele „unui fond mediu lunar”.
    10. Punctul 16 din Hotărîrea Guvernului nr. 47 din 12 ianuarie 2007 „Cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 10-13, art. 62), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „16. Cercetătorilor ştiinţifici, conducătorilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării şi altor categorii de angajaţi (cu excepţia muncitorilor) li se acordă ajutor material anual în mărimea unui salariu de funcţie, ţinîndu-se cont de sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare.”