LPM131/2009
ID intern unic:  333638
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 131
din  23.12.2009
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 12.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 23-24     art Nr : 35
    MODIFICAT
   
LP68 din 05.04.13, MO130-134/21.06.13 art.417; în vigoare 21.12.13
    LP272 din 23.12.11, MO81/26.04.12 art.264; în vigoare 26.10.13
    LP228 din 23.09.10, MO241-246/10.12.10 art.748; în vigoare 10.06.11

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. –  La articolul 77 din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817), cu modificările ulterioare, alineatul al patrulea se exclude.
    Art.II. – La articolul 45 din Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.10, art.283), cu modificările ulterioare, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) spălarea în apele naturale, în preajma lor şi în alte locuri neautorizate a vehiculelor, a utilajelor şi a ambalajelor.”
   
[Art.III abrogat prin LP272 din 23.12.11, MO81/26.04.12 art.264; în vigoare 26.10.13]
    Art.IV. – La articolul 12 din Legea nr.108-XIII din 17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.12, art.107), cu modificările ulterioare, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Trecerea ilegală a frontierei de stat, încălcarea regulilor regimului frontierei de stat, regimului de frontieră şi regimului punctelor de trecere a frontierei de stat atrag răspundere contravenţională sau penală în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
    Art.V. – La articolul 9 din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.9, art.89), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează cu litera m) cu următorul cuprins:
    „m) ridicarea ilegală de către persoana cu funcţie de răspundere a actului de identitate, luarea sau predarea acestuia drept garanţie.”
    Art.VI. – Legea nr.293-XIII din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18–19, art.55), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 34 alineatul (2) litera b), textul „întocmirea, în cazurile necesare, a proceselor-verbale privind încălcarea drepturilor de autor şi/sau conexe în conformitate cu  prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative,” se exclude.
    2. La articolul 371 alineatul (2), sintagma „Codului cu privire la contravenţiile administrative” se substituie prin sintagma „Codului contravenţional al Republicii Moldova”.
    [Art.VII abrogat prin LP228 din 23.09.10, MO241-246/10.12.10 art.748; în vigoare 10.06.11]
    Art.VIII. – Legea metrologiei nr.647-XIII din 17 noiembrie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15 aprilie 2008), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 30, textul „inclusiv autorităţile publice,” se exclude.
    2. Articolul 31 se exclude.
    Art.IX. – La articolul 33 din Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.25, art.259), cu modificările ulterioare, sintagma „Codului cu privire la contravenţiile administrative” se substituie prin sintagma „Codului contravenţional al Republicii Moldova”.
    Art.X. – Codul silvic nr.887-XIII din 21 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.4–5, art.36), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 36 alineatul (12), textul „sau ale Codului cu privire la contravenţiile administrative” se exclude.
    2. La articolul 38, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Folosinţa specială a obiectelor regnului vegetal (recoltarea fructelor şi pomuşoarelor sălbatice, nucilor, ciupercilor, plantelor medicinale şi altor plante) pentru satisfacerea necesităţilor de producţie sau ştiinţifice, precum şi în scopul obţinerii beneficiilor de la vînzarea acestor resurse sau a produselor acestora, se efectuează în baza autorizaţiilor şi altor documente eliberate de autorităţile abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Amplasarea stupilor şi prisăcilor, cositul fînului şi păşunatul vitelor în anumite sectoare ale fondului forestier care nu sînt locuri de creştere şi de trai ale speciilor de plante şi animale rare şi pe cale de dispariţie se permit în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Sînt interzise colectarea sau nimicirea plantelor, capturarea sau nimicirea animalelor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi în anexele la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES).”
    3. La articolul 64 alineatul (3), litera b) se completează la început cu textul „să constate contravenţii,”.
    4. La articolul 84, literele j) şi l) vor avea următorul cuprins:
    „j) colectarea sau nimicirea plantelor, capturarea sau nimicirea animalelor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi în anexele la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES);”
    „l) folosinţa specială neautorizată a obiectelor regnului animal şi regnului vegetal;”.
    Art.XI. – La articolul 9 din Legea nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183–185, art.654), cu modificările ulterioare, punctul 4) se exclude.
    Art.XII. – Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117–126 BIS), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 20, alineatul (1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) arderea deşeurilor de orice provenienţă.”
    2. La articolul 24 litera a), după cuvîntul „depozitare,” se introduce cuvîntul „ardere,”.
    Art.XIII. – În Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.81, art.667), cu modificările ulterioare, articolul 71 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 71. Răspunderea contravenţională
    Se consideră contravenţii şi sînt pasibile de răspundere contravenţională faptele prevăzute la art.47–53 din Codul contravenţional al Republicii Moldova.”
    Art.XIV. – La articolul 7 alineatul (1) din Legea nr.136-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la gaze (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111–113, art.679), cu modificările ulterioare, litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova;”.
    Art.XV. – La articolul 7 alineatul (1) din Legea nr.137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111–113, art.681), cu modificările ulterioare,     litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova.”
    Art.XVI. – Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117–126 BIS), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (1), litera k) va avea următorul cuprins:
    „k) să examineze cauzele contravenţionale în domeniul pieţei financiare nebancare;”.
    2. La articolul 25, alineatul (1) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) examinează cauzele contravenţionale şi aplică sancţiuni contravenţionale în corespundere cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova.”
    Art.XVII. – Articolul 66 din Legea nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183–185, art.655), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    la litera b), după cuvîntul „primare” se introduc cuvintele „ori secundare”;
    după litera f) se introduce litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) eschivarea emitentului de la ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative conform cerinţelor legislaţiei în vigoare;”.
    Art.XVIII. – Legea nr.272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.39–41, art.167), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 14 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) conectarea neautorizată la sistemul de alimentare cu apă.”
    2. La articolul 15:
    alineatul (1) devine alineat unic;
    alineatul (2) se exclude.
    Art.XIX. – La articolul 34 alineatul (4) din Legea zootehniei nr.412-XIV din 27 mai 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73–77, art.347), cu modificările ulterioare, sintagma „Codului cu privire la contravenţiile administrative” se substituie prin sintagma „Codului contravenţional al Republicii Moldova”.
    Art.XX. – Legea  nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1–4, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 50 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 50. Răspunderea juridică
    Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere conform legislaţiei în vigoare.”
    2. Articolul 51 se exclude.
    Art.XXI. – Articolul 36 din Legea nr.591-XIV din 23 septembrie 1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.133–134, art.649), cu modificările ulterioare, se completează cu litera u) cu următorul cuprins:
    „u) încălcării regulilor sanitare în spaţiile verzi.”
   
[Art. XXII abrogat din 21.12.13 prin LP68 din 05.04.13, MO130-134/21.06.13 art.417]
    Art.XXIII. – Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul codului, sintagma „Codul cu privire la contravenţiile administrative” se substituie prin sintagma „Codul contravenţional al Republicii Moldova”.
    2. Articolul 229:
    la alineatul (2), textul „Cetăţenii sînt pasibili” se substituie prin textul „Persoanele fizice sînt pasibile”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Persoanele fizice şi persoanele cu funcţie de răspundere sînt pasibile de răspundere contravenţională în conformitate cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova, iar persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică sînt pasibile de răspundere materială în conformitate cu prevederile prezentului cod.”
    3. După articolul 229 se introduc articolele 2291 şi 2292 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2291.  Prescripţia răspunderii contravenţionale
    Prescripţia răspunderii contravenţionale este prevăzută la art.30 din Codul contravenţional al Republicii Moldova.
    Articolul 2292. Prescripţia răspunderii materiale
    (1) Prescripţia înlătură răspunderea materială.
    (2) Termenul de prescripţie a răspunderii materiale este de 1 an.
    (3) Termenul de prescripţie curge de la data săvîrşirii contravenţiei.
    (4) În cazul contravenţiei continue şi contravenţiei prelungite, termenul de prescripţie curge de la data săvîrşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni.”
    4. Articolul 230 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 230. Tipurile de contravenţii vamale
                             cu răspundere contravenţională
    Tipurile de încălcări ale regulilor vamale cu răspundere contravenţională sînt prevăzute de Codul contravenţional al Republicii Moldova.”
    5. Articolul 233 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 233. Procesul contravenţional
    Procesul contravenţional se realizează în conformitate cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova în cazul persoanelor fizice şi persoanelor cu funcţie de răspundere şi în conformitate cu prevederile prezentului cod în cazul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică.”
    6. La articolul 237, cuvîntul „administrative,” se exclude.
    7. Articolul 242 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 242. Citarea în cazul contravenţiei vamale
    Persoana care urmează a fi audiată în cazul contravenţiei vamale este citată în conformitate cu prevederile art.382 din Codul contravenţional al Republicii Moldova.”
    8. La articolul 243, alineatul (4) se exclude.
    9. La articolul 244, alineatul (1) se completează în final cu textul „întocmindu-se proces-verbal de ridicare a obiectelor şi a documentelor”.
    10. Articolul 254 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 254. Drepturile şi obligaţiile contravenientului
                             şi ale apărătorului  
    Drepturile şi obligaţiile contravenientului şi ale apărătorului în cadrul procesului contravenţional sînt prevăzute de Codul contravenţional al Republicii Moldova.” 
    Art.XXIV. – Legea nr.140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.68–71, art.505), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova.”
    2. La articolul 8 alineatul (1), litera e) se exclude.
    Art.XXV. – La articolul 8 alineatul (1) din Legea nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.76, art.342), cu modificările ulterioare, litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova.”
    Art.XXVI. – Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74,  art.195) se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul codului, sintagmele „răspundere administrativă” şi „sancţiune administrativă” se substituie, respectiv, prin sintagmele „răspundere contravenţională” şi „sancţiune contravenţională”.
    2. La articolul 55 alineatul (2) litera b), cifra „90” se substituie prin cifra „30”.
    Art.XXVII. – Legea nr.1518-XV din 6 decembrie 2002 cu privire la migraţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.1–2, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Cetăţeanul străin sau apatridul care a săvîrşit pe teritoriul Republicii Moldova o infracţiune sau o contravenţie poartă răspundere în conformitate cu  legislaţia în vigoare.”
     2. La articolul 32 alineatul (1), sintagma „Codului cu privire la contravenţiile administrative” se substituie prin sintagma „Codului contravenţional al Republicii Moldova”.
    Art.XXVIII. – La articolul 31 din Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18–19, art.57), cu modificările ulterioare, sintagma „Codul cu privire la contravenţiile administrative” se substituie prin sintagma „Codul contravenţional al Republicii Moldova”.
    Art.XXIX. – Articolele 44  şi 45 din Legea nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.70–72, art.312), cu modificările ulterioare, vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 44. Răspunderea pentru încălcarea
                           prevederilor prezentei legi
    Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere conform legislaţiei în vigoare.
    Articolul 45. Organul care constată contravenţii
    Constatarea contravenţiilor şi încheierea proceselor-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova ţin de competenţa Inspecţiei Muncii.”
    Art.XXX. – Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126–131, art.507), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În titlul capitolului VII, cuvîntul „ . Sancţiuni” se exclude.
    2. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 28. Răspunderea pentru încălcarea
                          prevederilor prezentei legi
    Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere conform legislaţiei în vigoare.”
    Art.XXXI. – La articolul 332 alineatul (2) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104–110, art.447), cu modificările ulterioare, sintagma „Codului cu privire la contravenţiile administrative” se substituie prin sintagma „Codului contravenţional al Republicii Moldova”.
    Art.XXXII. – La articolul 374 alineatul (2) din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159–162, art.648), cu modificările ulterioare,     litera b) va avea următorul cuprins:
     „b) să constate contravenţiile prevăzute la art.55–61 din Codul contravenţional al Republicii Moldova.”
    Art.XXXIII. – Articolul 31 din Legea nr.186-XV din 24 aprilie 2003 cu privire la evaluarea conformităţii produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.141–145, art.566), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 31. Răspunderea participanţilor la activitatea
                          de evaluare a conformităţii
    Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere conform legislaţiei în vigoare.”
    Art.XXXIV. – La articolul 22 alineatul (1) litera f) din Legea nr.119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.100–103, art.510), cu modificările ulterioare, textul „să aplice sancţiuni administrative subiectelor de drept vinovate de” se substituie prin textul „să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale privind”.
    Art.XXXV. – Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.34–35, art.112), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 18 alineatul (4), sintagma „Codul cu privire la contravenţiile administrative” se substituie prin sintagma „Codul contravenţional al Republicii Moldova”.
    2. Articolul 22 se exclude.
    3. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 26. Neexecutarea cerinţelor executorului
                           judecătoresc
    Împiedicarea, sub orice formă, a activităţii legitime a executorului judecătoresc, precum şi nerestituirea documentului executoriu executorului judecătoresc după eliberarea debitorului din serviciu, neprezentarea fără motiv la executorul judecătoresc sau la locul de executare se sancţionează de către şeful oficiului de executare cu avertisment sau cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    4. La articolul 53:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Refuzul sau eschivarea specialistului de la îndeplinirea obligaţiilor se sancţionează în conformitate cu prevederile art.319 din Codul contravenţional al Republicii Moldova.”
    alineatul (3) se exclude.
    5. La articolul 60, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Neîndeplinirea de către debitor a obligaţiei de a comunica schimbarea domiciliului sau a sediului se sancţionează în conformitate cu prevederile art.319 din Codul contravenţional al Republicii Moldova.”
    6. La articolul 108, alineatul (3) se exclude.
    Art.XXXVI. – La articolul 37 din Legea nr.162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129–131, art.618), cu modificările ulterioare, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Pentru săvîrşirea contravenţiilor, militarii în termen răspund în conformitate cu Regulamentul disciplinei militare. Pentru săvîrşirea contravenţiilor în afara exercitării atribuţiilor de serviciu, militarii, cu excepţia militarilor în termen, răspund contravenţional conform dispoziţiilor generale. Militarilor în termen nu le pot fi aplicate sancţiuni contravenţionale sub formă de arest contravenţional şi muncă neremunerată în folosul comunităţii.”
    Art.XXXVII. – La articolul 32 din Legea nr.241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164–167, art.812), cu modificările ulterioare, sintagma „Codului cu privire la contravenţiile administrative” se substituie prin sintagma „Codului contravenţional al Republicii Moldova”.
    Art.XXXVIII. – Articolul 15 din Legea nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126–130, art.623), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 15. Răspunderea pentru încălcarea
                           prevederilor prezentei legi
    Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere conform legislaţiei în vigoare.”
    Art.XXXIX. – Articolul 19 din Legea nr.420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36–38, art.141), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (2), litera k) se exclude;
    la alineatul (3):
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova.”
    litera d) se exclude;
    alineatul (4) se exclude.
    Art.XL. – Articolul 9 din Legea nr.422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36–38, art.145) se modifică după cum urmează:
    alineatele (2)–(5) se exclud;
    la alineatul (6), cuvintele „sau decizie”, „în prezentul articol şi” şi „sau decizia” se exclud;
    la alineatul (7), cuvintele „sau decizia” se exclud;
    la alineatul (8), cuvintele „sau deciziile” se exclud.
    Art.XLI. – Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32–35, art.116), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 14 alineatul (2):
    după litera f) se introduce litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) decide, în condiţiile legislaţiei în vigoare, asupra tăierii, defrişării arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale şi/sau asupra strămutării lor;”
litera h) se completează în final cu textul „ , decide asupra regulilor de asigurare a curăţeniei în localitate”;
    după litera i) se introduce litera i1) cu următorul cuprins:
    „i1) decide asupra atribuirii terenurilor pentru amplasarea stupinelor;”
    litera q) se completează în final cu textul „ , inclusiv aprobă regimul de lucru al întreprinderilor comerciale şi de alimentaţie publică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi al persoanelor fizice care practică comerţul”;
    după litera s) se introduce litera s1) cu următorul cuprins:
    „s1) aprobă regulile de întreţinere a cîinilor, a pisicilor şi a altor animale domestice;”
    după litera w) se introduce litera w1) cu următorul cuprins:
    „w1) formează comisii administrative conform legislaţiei în vigoare;”.
    2. La articolul 29 alineatul (1), litera w) se exclude.
    Art.XLII. – La articolul 36 alineatul (3) din Legea nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117–126, art.530), cu modificările ulterioare, sintagma „Codului cu privire la contravenţiile administrative” se substituie prin cuvîntul „legale”.
    Art.XLIII. – La articolul 43 alineatul (6) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90–93, art.399), textul „3 luni” se substituie prin textul „2 luni”.
    Art.XLIV. – La articolul 8 alineatul (1) din Legea nr.162-XVI din 13 iulie 2007 cu privire la Serviciul Grăniceri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157–160, art.612), cu modificările ulterioare, după punctul 17) se introduce punctul 171) cu următorul cuprins:
    „171) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova;”.
    Art.XLV. – La articolul 6 din Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51–54, art.153), cu modificările ulterioare, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova;”.
    Art.XLVI. – Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51–54, art.155) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (1), litera t) va avea următorul cuprins:
    „t) aplicarea sancţiunilor contravenţionale, în limitele competenţelor sale, conform legislaţiei în vigoare;”.
    2. La articolul 10 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) să aplice sancţiuni contravenţionale, în limitele competenţelor sale, conform legislaţiei în vigoare;”.
    3. La articolul 31 alineatul (1), textul „ , după ce au fost întreprinse din partea Agenţiei următoarele acţiuni legale: avertizarea, aplicarea amenzii” se exclude.
    4.  Articolul 77 va avea următorul cuprins:
    „Art.77. – Persoanele fizice şi juridice care încalcă prevederile prezentei legi poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.”
    Art.XLVII. – La articolul 20 alineatul (3) din Legea nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.47–48, art.139), cu modificările ulterioare, textul „dispoziţiile Codului cu privire la contravenţiile administrative” se substituie prin textul „prevederile legale”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Mihai GHIMPU

    Nr.131-XVIII.  Chişinău, 23 decembrie 2009.