*LPC241/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  333676
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 241
din  15.11.2007
comunicaţiilor electronice
Publicat : 14.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 51-54     art Nr : 155
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art.1. - (1) Prezenta lege stabileşte principalele reguli şi condiţii de activitate în domeniul comunicaţiilor electronice din Republica Moldova, cadrul general al politicii şi strategiei de dezvoltare a domeniului, prin definirea atribuţiilor autorităţii centrale de specialitate, cadrul general de reglementare a activităţilor privind reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, prin definirea atribuţiilor şi obiectivelor autorităţii de reglementare, drepturile şi obligaţiile statului, ale persoanelor fizice şi juridice în procesul creării, gestionării şi utilizării reţelelor de comunicaţii electronice, în scopul asigurării utilizatorilor cu servicii de comunicaţii electronice de calitate, moderne şi utile, la preţuri rezonabile, precum şi al asigurării accesului liber la serviciile publice de comunicaţii electronice.
    (2) Prezenta lege reglementează activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice civile a tuturor furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, indiferent de tipul lor de proprietate, şi stabileşte drepturile şi obligaţiile utilizatorilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
    (3) Acţiunea prezentei legi nu se extinde asupra reţelelor de comunicaţii speciale. Crearea şi funcţionarea acestor reţele se reglementează de către Guvern.
    (4) Prezenta lege nu reglementează conţinutul informaţiei transmise prin reţelele de comunicaţii electronice, cu excepţia informaţiei care identifică utilizatorul final.
    Art.2. - În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni se definesc astfel:
    abonat - orice persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu furnizorul de servicii publice de comunicaţii electronice în vederea furnizării unor asemenea servicii;
    acces - punerea la dispoziţia unui terţ autorizat, conform legii şi în anumite condiţii, a spaţiilor, echipamentelor sau serviciilor, în mod exclusiv sau neexclusiv, în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice; accesul cuprinde, printre altele:
    a) accesul la elementele reţelei şi la infrastructura asociată, care poate implica conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau mobile, inclusiv accesul la bucla locală şi la infrastructura şi serviciile necesare furnizării serviciilor prin bucla locală;
    b) accesul la infrastructura fizică, inclusiv clădiri, canalizaţii şi piloni;
    c) accesul la sisteme software, inclusiv la sistemele de asistenţă operaţională;
    d) accesul la sisteme de conversie a numerelor sau la sisteme care au o funcţionalitate echivalentă;
    e) accesul la reţele fixe şi mobile, în special pentru roaming;
    f) accesul la sisteme de acces condiţionat pentru serviciile de televiziune digitală;
    g) accesul la servicii de reţele virtuale;
    acces neautorizat - conectarea şi/sau utilizarea de către o persoană fizică sau juridică a unei reţele şi/sau a unui serviciu de comunicaţii electronice ale unui furnizor de reţele şi/sau servicii, prin intermediul oricărui mijloc tehnic, fără încheierea unui contract de utilizare sau fără alte temeiuri legale care ar prevedea condiţiile în care furnizorul acceptă accesul;
    acces necondiţionat - furnizarea de acces la spaţii, echipamente sau servicii, după caz, care nu este condiţionată de:
    a) achiziţia concomitentă de către solicitant a unor produse sau servicii care nu sînt necesare furnizării tipului de acces solicitat;
    b) achiziţia unui volum impus de produse sau servicii, care excedă volumul necesar furnizării tipului de acces solicitat;
    c) impunerea oricăror condiţii comerciale, tehnice sau de altă natură, care nu sînt necesare furnizării tipului de acces solicitat;
    asignarea canalului sau frecvenţei radio - autorizarea tehnică a utilizării unui canal sau a unei frecvenţe radio în condiţii specificate;
    autorizare generală - regim juridic prin care se asigură drepturile de furnizare a reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice şi se stabilesc obligaţii specifice domeniului, ce pot fi aplicate tuturor tipurilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice sau unor tipuri specifice, în corespundere cu prezenta lege;
    bandă de frecvenţe radio cu utilizare guvernamentală - bandă de frecvenţe radio destinată exclusiv utilizării în interes guvernamental (apărare, securitate naţională, protecţie civilă, poliţie);
    bandă de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală - bandă de frecvenţe radio destinată exclusiv utilizării în interes neguvernamental;
    bandă de frecvenţe radio cu utilizare partajată - bandă de frecvenţe radio destinată utilizării în partaj de către utilizatorii guvernamentali şi cei neguvernamentali;
    buclă locală - circuitul fizic dintre punctul terminal al reţelei, aflat la punctul de prezenţă a utilizatorului, şi repartitorul principal dintr-o reţea publică de telefonie fixă sau un element echivalent dintr-o reţea publică de comunicaţii electronice;
    colocare - furnizarea spaţiului fizic şi a resurselor tehnice necesare pentru amplasarea şi conectarea, în scopul funcţionării corespunzătoare, a echipamentului relevant al beneficiarului acestei forme de acces;
    compatibilitate electromagnetică - proprietate a unui dispozitiv, echipament sau sistem de a funcţiona satisfăcător în mediul electromagnetic, fără a produce perturbaţii electromagnetice prejudiciabile oricărui aparat ce se află în acest mediu;
    domeniu de nivel superior .md - cod al Republicii Moldova atribuit de Corporaţia pentru Atribuirea Numelor şi Numerelor în Internet (ICANN), în conformitate cu standardul internaţional ISO-3166, în calitate de nume de domeniu de nivel superior pentru identificarea ţării în reţeaua globală Internet;
    echipament terminal - echipament sau o  parte a acestuia care se conectează, direct sau indirect, la un punct terminal al reţelei, astfel încît permite transmiterea, prelucrarea şi recepţionarea informaţiei;
    furnizarea reţelei de comunicaţii electronice - instalarea, operarea, gestionarea sau punerea la dispoziţia unui terţ autorizat a reţelei de comunicaţii electronice sau a infrastructurii asociate;
    furnizor de reţele de comunicaţii electronice - persoană fizică sau juridică, înregistrată în Republica Moldova, a cărei activitate constă, în totalitate sau în parte, în furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice;
    furnizor de servicii de comunicaţii electronice - persoană fizică sau juridică, înregistrată în Republica Moldova, a cărei activitate constă, în totalitate sau în parte, în furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice;
    infrastructură asociată - resurse asociate unei reţele de comunicaţii electronice şi/sau unui serviciu de comunicaţii electronice, care permit şi/sau susţin furnizarea serviciilor prin intermediul reţelei respective şi/sau al serviciului respectiv; include sistemele de acces condiţionat şi ghidurile electronice de programe;
    interconectarea reţelelor - legătura fizică şi logică între reţelele publice de comunicaţii electronice, utilizate de acelaşi furnizor sau de furnizori diferiţi pentru a permite utilizatorilor unui furnizor să comunice cu utilizatorii aceluiaşi sau ai altui furnizor, ori să aibă acces la serviciile unui furnizor terţ;
    interoperabilitate - capacitatea a două sau mai multe sisteme sau componente ale acestora de a efectua schimb de informaţii şi a le utiliza;
    licenţă - act ce atestă dreptul de utilizare a resurselor limitate (canale radio, frecvenţe radio, resurse de numerotare);
    notificare - declaraţie depusă de către o persoană fizică sau juridică către autoritatea de reglementare, ce cuprinde intenţia de a începe furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice şi un set minim de informaţii necesare pentru a ţine Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice;
    număr geografic - număr din cadrul Planului naţional de numerotare, în structura căruia o parte din cifre au semnificaţie geografică şi se utilizează pentru dirijarea apelurilor spre amplasarea fizică a punctului terminal al reţelei;
    număr nongeografic - număr din cadrul Planului naţional de numerotare care nu este număr geografic. Constituie numere nongeografice, printre altele, numerele atribuite telefoniei mobile, numerele gratuite şi numerele cu tarif special;
    ofertă de referinţă - ofertă tehnică şi comercială care conţine termene şi condiţii de interconectare şi/sau acces, prin intermediul căreia un furnizor îşi asumă obligaţia de a include în orice acord de interconectare sau de acces un set minim de obligaţii puse în sarcina sa;
    permis tehnic - act ce atestă dreptul de utilizare, cu respectarea anumitor parametri tehnici, a uneia sau mai multor staţii de radiocomunicaţii pe frecvenţele sau canalele radio alocate sau asignate;
    piaţă relevantă - piaţă de produse şi/sau servicii din domeniul comunicaţiilor electronice, ale cărei caracteristici pot fi de aşa natură încît să justifice impunerea prin lege a unor obligaţii speciale;
    Plan naţional de numerotare - document oficial care stabileşte repartizarea resurselor de numerotare, precum şi structura şirurilor de numere utilizate în reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice;
    punct terminal al reţelei - punct fizic la care abonatului i se oferă accesul la o reţea publică de comunicaţii electronice; pentru reţelele în care se utilizează comutarea sau rutarea, punctul terminal este identificat prin intermediul unei adrese specifice de reţea care poate fi asociată cu numărul atribuit abonatului sau cu numele abonatului;
    putere semnificativă - situaţie în care un furnizor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice pe o anumită piaţă relevantă, fie individual, fie împreună cu alţi asemenea furnizori, se bucură de o poziţie echivalentă unei poziţii dominante;
    radiocomunicaţii - comunicaţii electronice care se realizează prin intermediul undelor radio; undele radio reprezintă unde electromagnetice care se propagă în spaţiu fără ghidare artificială;
    reţea de comunicaţii electronice - sisteme de transmisie şi, după caz, echipamente de comutare sau rutare, precum şi alte resurse care permit transmiterea semnalelor prin suport fizic, electromagnetic sau prin orice alte mijloace, incluzînd reţele de comunicaţii prin satelit, reţele fixe (cu comutare de circuite sau comutare de pachete, inclusiv Internet) şi reţele mobile terestre, reţele de transport al energiei electrice, în cazul în care acestea sînt utilizate şi pentru transmiterea semnalelor, reţele utilizate pentru difuzarea programelor audiovizuale, reţele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul informaţiei transmise;
    reţea publică de comunicaţii electronice - reţea de comunicaţii electronice utilizată în întregime sau în principal pentru furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice;
reţea publică de telefonie - reţea de comunicaţii electronice utilizată pentru furnizarea serviciilor publice de telefonie şi care permite comunicarea vocală sau altă formă de comunicare, cum ar fi comunicarea prin fax sau transmiterea de date, între punctele terminale ale reţelei;
    reţea de comunicaţii speciale- reţea de comunicaţii electronice destinată pentru asigurarea necesităţilor autorităţilor publice, apărării, securităţii naţionale şi ordinii publice;
    roaming - posibilitate oferită utilizatorilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate printr-o reţea publică de telefonie mobilă de a primi şi transmite apeluri telefonice vocale ori transmisii de date sau de a avea acces la alte servicii de comunicaţii electronice atunci cînd aceştia nu se află în aria geografică de acoperire a reţelei respective, prin intermediul unei alte reţele, în urma încheierii unui acord comercial în acest sens între furnizorii de servicii implicaţi;
    serviciu de comunicaţii electronice - serviciu furnizat, de regulă, contra plată, care constă în întregime sau în principal în transportul semnalelor prin reţelele de comunicaţii electronice, inclusiv serviciile de telecomunicaţii şi serviciile de transmisie prin reţelele utilizate pentru difuzarea de programe audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizează conţinutul informaţiei transmise prin intermediul reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice sau prin care se exercită controlul editorial asupra acestui conţinut; de asemenea, nu se includ serviciile societăţii informaţionale (în particular, serviciile de comerţ electronic) care nu constau, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice;
    serviciu public de comunicaţii electronice - serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului;
    serviciu public de telefonie - serviciu pus la dispoziţia publicului de către un furnizor de servicii de comunicaţii electronice, care permite iniţierea sau primirea de apeluri locale, naţionale sau internaţionale, inclusiv prin protocolul IP, accesul la serviciile de urgenţă printr-un număr/numere din cadrul Planului naţional de numerotare sau dintr-un plan internaţional de numerotare;
    serviciu universal - set minim de servicii de comunicaţii electronice la un anumit nivel de calitate, disponibile tuturor utilizatorilor finali, la tarife accesibile, indiferent de localizarea lor geografică, potrivit condiţiilor naţionale specifice;
    sistem de acces condiţionat - orice modalitate tehnică şi/sau dispozitiv prin intermediul căruia accesul sub o formă inteligibilă la un serviciu protejat de difuzare a programelor audiovizuale se poate face în mod restricţionat, pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă;
    spectru de frecvenţe radio - porţiune a spectrului electromagnetic care cuprinde undele radio ale căror frecvenţe sînt situate între 9 kHz şi 3000 GHz;
    staţie de radiocomunicaţii - unul sau mai multe emiţătoare ori receptoare sau o combinaţie de emiţătoare şi receptoare, inclusiv echipamentele accesorii, necesare pentru asigurarea unui serviciu de radiocomunicaţii într-un amplasament sau într-o zonă de deplasare precizată;
    Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe - document oficial prin care se stabileşte repartizarea benzilor de frecvenţe pentru serviciile de radiocomunicaţii şi condiţiile de utilizare a acestora şi care determină categoria benzilor de frecvenţe;
    telefon public cu plată - telefon pus la dispoziţia publicului, plata pentru utilizarea acestuia efectuîndu-se în numerar (monede, fise), prin cărţi de credit sau debit, cartele preplătite, inclusiv cartele cu utilizarea codurilor de acces;
    televiziune analogică terestră - sistem de televiziune în care traductorii de emisie generează un semnal electric (semnal video sau semnal de imagine şi sunet), ale cărui valori variază în mod continuu între două limite determinate de luminanţa minimă şi luminanţa maximă a imaginii obiectului, obţinut în benzile de frecvenţe radio VHF şi UHF;
    televiziune digitală terestră - sistem de televiziune în care transformarea directă a imaginii şi sunetului în semnale digitale (succesiune de semnale zero şi unu) şi transformarea inversă a semnalelor digitale în imagini şi sunet au loc chiar la nivelul traductoarelor lumină-semnal (la emisie) şi semnal-lumină (la recepţie) în benzile de frecvenţe radio VHF şi UHF;
    utilizator - persoană fizică sau juridică care utilizează sau solicită servicii publice de comunicaţii electronice;
    utilizator final - orice utilizator, cu excepţia acelora care furnizează reţele sau servicii publice de comunicaţii electronice.
    Art.3. - (1) Accesul oricărei persoane fizice sau juridice la serviciile de comunicaţii electronice publice este garantat pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în condiţii nediscriminatorii.
    (2) Reţelele de comunicaţii electronice aparţin persoanelor fizice sau juridice cu drept de proprietate privată sau publică.
    (3) Canalele, frecvenţele radio şi resursele de numerotare sînt resurse limitate aflate în proprietatea publică a statului.
    (4) Domeniul de nivel superior .md în reţeaua globală Internet se consideră proprietate a statului şi nu poate fi obiect al vînzării-cumpărării sau al arendării.
   (5) Înregistrarea, reînregistrarea şi comercializarea subdomeniilor în cadrul domeniului de nivel superior .md se efectuează conform Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domeniul de nivel superior .md, aprobat de autoritatea de reglementare.
    Art.4. - (1) Furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice este accesibilă pentru orice persoană fizică sau juridică în conformitate cu termenele, condiţiile şi obligaţiile prevăzute de prezenta lege.
    (2) Restricţii pot fi admise doar în situaţii legate de securitatea statului, apărare, securitatea şi sănătatea publică.
    (3) Nu vor fi acordate sau menţinute în vigoare drepturi exclusive sau speciale privind crearea sau furnizarea reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice.
    Art.5. - (1) Confidenţialitatea convorbirilor telefonice sau a altor servicii de comunicaţii electronice, efectuate/furnizate prin reţelele de comunicaţii electronice, este asigurată de Constituţia Republicii Moldova, de prezenta lege şi de alte legi.
   (2) Persoanele care activează în domeniul comunicaţiilor electronice au obligaţia să asigure confidenţialitatea specificată la alin.(1), interzicîndu-li-se divulgarea conţinutului convorbirilor telefonice şi al altor comunicări efectuate prin reţele de comunicaţii electronice, precum şi divulgarea informaţiilor privind serviciile furnizate altor persoane decît expeditorul sau destinatarul.
    (3) Se interzice conectarea neautorizată la reţelele de comunicaţii electronice.
    (4) Se interzice accesul neautorizat la reţelele şi/sau la serviciile de comunicaţii electronice ale altor furnizori, cum ar fi:
    a) schimbarea originii apelurilor telefonice;
    b) terminaţia neautorizată a traficului telefonic;
    c) accesul neautorizat la elemente ale reţelei, la infrastructura şi la serviciile asociate, care poate implica conectarea echipamentelor prin mijloace fixe sau mobile, inclusiv accesul la bucla locală, la infrastructura şi la serviciile necesare furnizării de servicii prin bucla locală;
    d) furnizarea neautorizată a serviciilor de comunicaţii electronice, utilizînd reţelele altor furnizori;
    e) accesul neautorizat la infrastructura fizică, inclusiv la clădiri, canalizaţii şi piloni;
    f) accesul neautorizat la sistemele software, inclusiv la sistemele de suport operaţional;
    g) accesul neautorizat la sistemul de conversie a numerelor sau la sistemele care oferă funcţionalitate echivalentă;
    h) accesul neautorizat la reţelele fixe şi mobile, în special pentru roaming;
    i) accesul neautorizat la sistemele de acces condiţionat pentru serviciile de televiziune digitală;
    j) accesul neautorizat la serviciile de reţele virtuale.
    (5) Prezenta lege recunoaşte şi garantează inviolabilitatea serviciilor de comunicaţii electronice, precum şi a reţelelor de comunicaţii electronice utilizate în mod legal, în baza licenţelor şi autorizaţiilor corespunzătoare. Persoanele culpabile de acces neautorizat, de sustragerea, deteriorarea sau distrugerea reţelelor de comunicaţii electronice, de confecţionarea, realizarea sau punerea la dispoziţia altei persoane a mijloacelor tehnice destinate accesului neautorizat sînt obligate să repare integral prejudiciul material cauzat.
    (6) Se interzice utilizarea resurselor limitate (canalelor, frecvenţelor radio şi resurselor de numerotare) neatribuite de către autoritatea de reglementare.
   (7) În vederea asigurării securităţii şi apărării naţionale, a securităţii publice, precum şi în cazurile de prevenire, investigare, detectare şi urmărire în justiţie a unor infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave, comunicaţiile electronice pot fi interceptate, în condiţiile legii, de către organele autorizate prin lege doar în baza autorizaţiei judecătorului de instrucţie.
    Art.6. - (1) Relaţiile din domeniul comunicaţiilor electronice nereglementate de prezenta lege se reglementează prin alte acte normative care nu contravin acesteia.
    (2) Relaţiile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice se reglementează prin convenţii şi acorduri internaţionale la care Republica Moldova este parte. În cazul în care convenţiile şi acordurile internaţionale conţin alte prevederi decît cele prevăzute de legislaţia Republicii Moldova, se aplică prevederile convenţiilor şi acordurilor internaţionale.
Capitolul II
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
    Art.7. - (1) Autoritatea care elaborează, promovează şi realizează politica Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice şi determină strategia de dezvoltare a domeniului respectiv este Ministerul Dezvoltării Informaţionale, creat în condiţiile legii, denumit în continuare organul central de specialitate.
    (2) Organul central de specialitate elaborează strategia de realizare a politicii în domeniul comunicaţiilor electronice în baza următoarelor principii:
    a) promovarea neutralităţii tehnologice;
    b) gestionarea transparentă şi eficientă a spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală;
    c) promovarea concurenţei efective, loiale şi echitabile în condiţiile legii;
    d) tratamentul egal al tuturor participanţilor de pe piaţă, indiferent de tipul de proprietate şi de capital;
    e) crearea condiţiilor optime pentru activitatea de întreprinzător;
    f) respectarea intereselor utilizatorilor finali.
    (3) În acest scop, organul central de specialitate:
    a) elaborează proiecte de legi în domeniul vizat şi acordă sprijin în ceea ce priveşte executarea acestor legi, stabileşte lista de acte normative necesare în acest scop;
    b) colaborează cu organismele internaţionale de specialitate şi cu organele similare din alte state;
    c) reprezintă Guvernul în organizaţiile internaţionale, în conformitate cu împuternicirile delegate;
    d) coordonează activitatea internaţională în domeniul comunicaţiilor electronice;
    e) utilizează posibilităţile de efectuare a sondajelor;
    f) promovează serviciul universal;
    g) aprobă Planul naţional de numerotare;
    h) asigură certificarea serviciilor publice de comunicaţii electronice, a echipamentelor şi cablurilor de comunicaţii electronice;
    i) efectuează controlul asupra mijloacelor radioelectronice ce emit unde electromagnetice şi sînt preconizate pentru scopuri civile;
    j) efectuează controlul certificării produselor şi serviciilor de comunicaţii electronice.
    Art.8. - (1) Autoritatea care reglementează activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informaţiei, asigură implementarea strategiilor de dezvoltare a domeniilor menţionate şi supraveghează respectarea legislaţiei în domeniul comunicaţiilor electronice de către furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice este Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, denumită în continuare Agenţie.
    (2) Agenţia este o autoritate publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informaţiei, creată în temeiul prezentei legi, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, are statut de persoană juridică cu buget autonom, fiind independentă de furnizorii de reţele şi/sau servicii, de producătorii de echipamente de comunicaţii electronice, precum şi de Guvern (cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(7) al prezentului articol, la art.9 alin.(1) lit.d) şi la art.11 alin.(3)).
    (3) Agenţia îşi execută atribuţiile de reglementare în scopul implementării strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor electronice, al asigurării furnizării serviciului universal, al interconectării şi interoperabilităţii reţelelor de comunicaţii electronice, al promovării concurenţei şi al protecţiei utilizatorului.
    (4) Prin reglementările sale, Agenţia promovează concurenţa în furnizarea reţelelor, a infrastructurii asociate şi a serviciilor de comunicaţii electronice, acţionînd în special pe următoarele direcţii:
    a) instituirea măsurilor necesare pentru ca utilizatorii, inclusiv cei cu handicap sau nevoi speciale, să beneficieze de posibilitatea de a alege servicii, preţuri şi calitate;
    b) prevenirea acţiunilor ce au ca obiect sau pot avea ca efect distorsionarea sau restrîngerea concurenţei în domeniul comunicaţiilor electronice;
    c) încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi promovarea inovaţiei;
    d) susţinerea utilizării eficiente şi asigurarea managementului raţional al resurselor limitate.
    (5) Agenţia contribuie la dezvoltarea pieţei interne a comunicaţiilor electronice, în special prin:
    a) înlăturarea barierelor în calea furnizării serviciilor şi/sau reţelelor de comunicaţii electronice şi a infrastructurii asociate;
    b) respectarea principiului nedescriminării în tratarea furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice.
    (6) Agenţia promovează interesele utilizatorilor finali prin:
    a) sporirea nivelului de protecţie a utilizatorilor finali în relaţiile cu furnizorii, în special prin asigurarea existenţei unei proceduri de soluţionare a litigiilor de către un organ independent de părţile implicate în litigiu;
    b) contribuirea la ridicarea nivelului de protecţie a datelor cu caracter personal;
    c) furnizarea de informaţii clare, în special prin impunerea transparenţei tarifelor şi a condiţiilor de utilizare a serviciilor de comunicaţii electronice publice;
    d) concentrarea eforturilor asupra satisfacerii necesităţilor păturilor socialmente vulnerabile, în special ale persoanelor cu handicap;
    e) menţinerea de către furnizori a securităţii şi integrităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice;
    f) garantarea accesului tuturor utilizatorilor finali de pe teritoriul Republicii Moldova la serviciul universal.
    (7) Agenţia îşi exercită funcţiile şi atribuţiile în baza regulamentului său, elaborat în conformitate cu prezenta lege şi aprobat de Guvern.
    (8) Acţiunile întreprinse de Agenţie trebuie să fie proporţionale cu obiectivele specificate în prezentul articol.
    (9) Pentru îndeplinirea sarcinilor de reglementare prevăzute de prezenta lege, în special a celor menite să asigure o concurenţă efectivă, Agenţia va asigura neutralitatea reglementărilor sale din punctul de vedere al tehnologiei aplicate.
    Art.9. - (1) Agenţia efectuează reglementarea comunicaţiilor electronice prin:
    a) asigurarea, în limitele competenţelor sale, cu documente de reglementare şi cu standarde tehnice, în condiţiile legii şi conform strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor electronice;
    b) implementarea regimului de autorizare generală, stabilit prin prezenta lege;
    c) reglementarea tarifelor şi preţurilor aplicate în cadrul reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
    d) aprobarea, cu consultarea Guvernului, a tarifelor pentru serviciile publice de comunicaţii electronice furnizate utilizatorilor finali persoane fizice de către furnizorii cu putere semnificativă pe piaţa de telefonie fixă relevantă;
    e) elaborarea, cu consultarea prealabilă a autorităţii pentru protecţia concurenţei, a metodologiei de stabilire a preţurilor sau tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă, furnizate utilizatorilor finali de către furnizorii cu putere semnificativă pe piaţa relevantă, şi publicarea acesteia;
    f) monitorizarea aplicării prevederilor legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice şi întreprinderea acţiunilor pentru prevenirea şi înlăturarea nerespectării acestor prevederi;
    g) stabilirea principiilor şi regulilor de interconectare a reţelelor şi de acces la reţele şi/sau servicii;
    h) elaborarea şi managementul Planului naţional de numerotare, reglementarea, gestionarea şi atribuirea contra plată şi în baza unor criterii obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale a resurselor de numerotare;
    i) reglementarea gestionării domeniului de nivel superior .md;
    j) asigurarea, în limitele posibilităţilor tehnice, a condiţiilor egale de acces la reţelele de comunicaţii electronice şi infrastructura asociată pentru toţi utilizatorii, precum şi garantarea accesului liber la transmiterea informaţiilor prin reţelele de comunicaţii electronice publice, indiferent de tipul lor de proprietate;
    k) identificarea pieţelor relevante şi elaborarea reglementărilor pentru efectuarea analizelor de piaţă;
    l) efectuarea analizelor de piaţă în situaţiile în care acestea sînt obligatorii, potrivit legii;
    m) desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa relevantă;
    n) punerea în sarcina furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa relevantă a unor cerinţe obligatorii ce ţin de asigurarea interconectării reţelelor şi accesului la reţelele şi/sau serviciile de comunicaţii electronice sau de protecţia utilizatorilor;
    o) crearea şi gestionarea fondului serviciului universal;
    p) controlul îndeplinirii obligaţiilor impuse furnizorilor de serviciu universal;
    q) soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, în scopul asigurării concurenţei loiale şi a protecţiei utilizatorilor pe pieţele acestor servicii;
    r) soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii de comunicaţii electronice şi utilizatorii finali;
   s) monitorizarea şi controlul calităţii serviciilor de comunicaţii electronice, al corespunderii acestora condiţiilor autorizării generale sau licenţei; controlul respectării condiţiilor autorizării generale sau licenţei, prevederilor legilor, ale altor acte normative şi ale reglementărilor privind activitatea din domeniul comunicaţiilor electronice, cu excepţia controlului menţionat la art.7 alin.(3) lit.i);
    t) aplicarea sancţiunilor, inclusiv a amenzilor, în limitele competenţelor sale, în condiţiile legii;
    u) adoptarea deciziilor în chestiuni ce ţin de competenţa sa;
    v) utilizarea posibilităţilor de efectuare a sondajelor;
    w) elaborarea şi aprobarea reglementărilor interne.
   (2) În vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi, Agenţia colaborează cu autoritatea pentru protecţia concurenţei, inclusiv prin furnizarea reciprocă a informaţiilor necesare aplicării atît a prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei, cît şi a prevederilor legislaţiei privind comunicaţiile electronice, colaborează cu organul central de specialitate, cu alte autorităţi publice. Colaborarea între Agenţie şi autoritatea pentru protecţia concurenţei se efectuează conform delimitării de funcţii şi atribuţii date prin lege.
    Art.10. - (1) Agenţia, în limitele competenţelor sale, are dreptul:
    a) să elaboreze şi să aprobe reglementări în condiţiile legii şi conform strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor electronice;
    b) să exercite controlul asupra activităţii participanţilor la piaţa serviciilor de comunicaţii electronice şi asupra modului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor;
    c) să elibereze, să suspende ori să revoce parţial sau total licenţele, să elaboreze şi să modifice condiţiile de licenţă conform legii şi să efectueze controlul respectării acestora; să acorde, să suspende ori să revoce parţial sau total drepturile de furnizare a reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice, să elaboreze şi să modifice condiţiile autorizării generale conform legii şi să efectueze controlul respectării acestora;
    d) să aibă acces la documentele ce ţin de activităţi din domeniul comunicaţiilor electronice, practicate conform autorizării generale sau licenţei, inclusiv la informaţia ce prezintă secret comercial, asigurînd confidenţialitatea acestora, în condiţiile legii;
    e) să solicite şi să obţină de la furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice informaţiile necesare, inclusiv date statistice, copii, extrase din documente, asigurînd, după caz, confidenţialitatea lor, în special pentru:
    - verificarea de la caz la caz a respectării condiţiilor de autorizare generală, de licenţă şi a altor reglementări;
    - elaborarea rapoartelor statistice trimestriale şi anuale;
    - verificarea sistematică sau de la caz la caz a respectării condiţiei privind contribuţia financiară la fondul serviciului universal, a situaţiei privind achitarea taxelor pentru eliberarea licenţelor al căror număr este limitat, privind achitarea plăţilor de reglementare şi monitorizare şi privind respectarea obligaţiilor de acces, interconectare şi serviciu universal;
    - verificarea de la caz la caz a respectării prevederilor actelor normative în cazul depunerii unei petiţii, al apariţiei unor motive speciale şi justificate sau al efectuării unei investigaţii pentru evaluarea cererii de acordare a licenţei;
    - efectuarea analizei de piaţă;
    f) să ceară furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice executarea deciziilor sale;
    g) să aplice sancţiuni în condiţiile legii;
    h) să sesizeze instanţele de judecată în vederea soluţionării litigiilor;
    i) să efectueze controlul calităţii serviciilor de comunicaţii electronice, al respectării condiţiilor autorizării generale, licenţei, prevederilor actelor normative privind activitatea din domeniul comunicaţiilor electronice, cu excepţia controlului prevăzut la art.7 alin.(3) lit.i).
    (2) Solicitarea informaţiilor şi documentelor din partea Agenţiei trebuie să fie justificată şi proporţionată cu sarcinile ce îi revin conform prezentei legi.
    (3) Pentru efectuarea controalelor planificate şi inopinate, specialiştii Agenţiei sînt împuterniciţi prin dispoziţii de control, semnate de directorul Agenţiei sau de unul dintre directorii adjuncţi. La efectuarea controlului, specialiştii Agenţiei au acces liber în încăperile şi pe teritoriul furnizorilor de reţele şi/sau servicii, precum şi la documentaţia şi informaţia acestora, şi au dreptul să întreprindă măsuri de conservare a documentaţiei şi informaţiei în modul şi în condiţiile stabilite de lege. Procedura de control şi alte acţiuni ce ţin de aceasta sînt stabilite într-un regulament elaborat şi aprobat de Agenţie şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (4) În caz de necesitate, organele afacerilor interne acordă specialiştilor Agenţiei asistenţa necesară în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    (5) Agenţia participă la lucrările organismelor internaţionale de specialitate şi de reglementare, colaborează şi se reprezintă în instituţii şi organizaţii internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, conlucrează cu autorităţi similare din alte state, inclusiv prin încheierea unor acorduri bilaterale de colaborare, schimb de experienţă şi informaţie de specialitate.
    Art.11. - (1)  Agenţia este condusă de un Consiliu de administraţie, constituit din preşedintele consiliului care este şi directorul Agenţiei, numit în continuare director, şi doi membri ai consiliului - directori adjuncţi ai Agenţiei, numiţi în continuare directori adjuncţi.
    (2) Deciziile Consiliului de administraţie se adoptă cu o majoritate de voturi. Fiecare membru al Consiliului de administraţie deţine un vot.
    (3) Directorul şi directorii adjuncţi sînt desemnaţi de către Guvern pentru un termen de 4 ani.
    (4) În cazul apariţiei, din diferite motive, a unui loc vacant de director sau de director adjunct, Guvernul, în termen de o lună, desemnează un nou director sau director adjunct. Nici unul dintre membrii Consiliului de administraţie nu poate deţine funcţia mai mult de 8 ani.
    (5) Directorul, directorii adjuncţi şi angajaţii Agenţiei trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Moldova, să aibă studii superioare, să posede calificare profesională superioară şi experienţă de muncă în domeniul comunicaţiilor electronice.
    (6) Directorul şi directorii adjuncţi pot fi eliberaţi din funcţii de către Guvern în cazul:
    a) demisionării;
    b) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;
    c) imposibilităţii exercitării funcţiei din motive de sănătate;
    d) alegerii sau desemnării în altă funcţie;
    e) condamnării la privaţiune de libertate prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată;
    f) îndeplinirii necorespunzătoare, în mod sistematic, a atribuţiilor acordate prin lege;
    g) altor situaţii prevăzute de lege.
    (7) Directorul angajează personalul Agenţiei cu consimţămîntul a cel puţin unuia dintre directorii adjuncţi.
    (8) Directorul şi directorii adjuncţi nu sînt în drept să deţină funcţii, acţiuni şi/sau părţi sociale, să aibă cîştiguri materiale ori financiare sau să intervină pentru angajarea unei persoane, sau să negocieze angajarea sa după expirarea termenului de aflare în funcţie la întreprinderile a căror activitate este reglementată de Agenţie.
    (9) Anual, pînă în data de 30 aprilie, Agenţia publică raportul privind activitatea sa în vederea implementării strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor electronice şi a reglementărilor sale, precum şi anuarul statistic privind dezvoltarea comunicaţiilor electronice în Republica Moldova în anul precedent.
    Art.12. - (1) Anual, pînă în data de 15 noiembrie, Agenţia îşi formează bugetul pentru anul următor din:
    a) plăţile de reglementare şi monitorizare;
    b) plăţile pentru resursele de numerotare atribuite;
    c) alte surse financiare prevăzute de lege.
    (2) Bugetul Agenţiei se aprobă de către Consiliul său de administraţie în limita necesităţii asigurării unei activităţi conforme şi a independenţei financiare a Agenţiei. Executarea bugetului va fi verificată printr-un audit independent, al cărui raport va fi prezentat Guvernului.
    (3) Agenţia stabileşte cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare pentru anul următor la un nivel suficient să acopere cheltuielile necesare pentru asigurarea activităţii sale conform prezentei legi. Cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare se stabileşte în baza estimării volumului veniturilor provenite din activităţile din domeniul comunicaţiilor electronice, în mărime de pînă la 0,3 la sută din volumul venitului estimat.
    (4) Anual, pînă în data de 1 noiembrie, Agenţia publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova decizia privind cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare stabilit pentru anul următor.
    (5) Plăţile de reglementare şi monitorizare se transferă de către furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice în contul curent al Agenţiei trimestrial/anual, pînă la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului/anului de gestiune. Agenţia deţine dreptul exclusiv de a utiliza mijloacele de pe contul său. Mijloacele neutilizate în anul financiar curent se transferă în bugetul anului următor. Dacă, în cursul anului financiar curent, se formează un deficit de mijloace băneşti, Agenţia are dreptul să-l compenseze din contul bugetului anului următor, corectînd corespunzător cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare. Pentru cheltuielile curente ce nu pot fi acoperite din plăţile de reglementare şi monitorizare colectate, Agenţia are dreptul să contracteze împrumuturi bancare la dobînzi rezonabile. Agenţia rambursează împrumuturile din mijloacele obţinute de la plăţile de reglementare şi monitorizare colectate ulterior.
    (6) Anual, pînă în data de 1 martie, Agenţia prezintă Guvernului un raport financiar, care se publică în presa centrală.
    Art.13. - (1) În scopul protecţiei utilizatorilor, Agenţia întreprinde următoarele acţiuni:
    a)  elaborează reglementări privind asigurarea protecţiei utilizatorilor;
    b)  examinează şi soluţionează petiţiile utilizatorilor;
    c)  colaborează cu organizaţiile ce reprezintă interesele utilizatorilor;
    d) furnizează organizaţiilor ce apără interesele utilizatorilor, precum şi utilizatorilor informaţia necesară referitoare la activitatea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice publice, exceptînd cazurile în care această informaţie este confidenţială.
    (2) Utilizatorii pot solicita sprijinul Agenţiei în vederea soluţionării unor probleme ce ţin de competenţa acesteia. Agenţia examinează cererile menţionate şi le soluţionează în limitele competenţelor sale.
    Art.14. - (1) Transparenţa activităţii şi a deciziilor Agenţiei este asigurată de către Consiliul său de administraţie, care, în acest scop:
    a) face publice şedinţele Consiliului de administraţie;
    b) anunţă din timp toate părţile interesate asupra ordinii de zi a şedinţei Consiliului de administraţie, asigurîndu-le, atît lor cît şi publicului larg, accesul liber la examinarea chestiunilor incluse pe ordinea de zi, cu excepţia celor cu caracter confidenţial, dar, şi în acest caz, deciziile şedinţei sînt accesibile oricărei persoane interesate;
    c) în cazul în care Consiliul de administraţie intenţionează să adopte hotărîri ce pot avea impact asupra pieţelor relevante şi asupra furnizării serviciilor publice, Agenţia are obligaţia să respecte procedura de consultare, publicînd pe pagina sa web proiectul de hotărîre şi, la solicitarea părţilor interesate, să le expedieze prin poşta electronică documentul respectiv, acordîndu-le posibilitatea de a formula avize pe marginea proiectului într-o perioadă de timp stabilită pentru consultare, care va fi de cel puţin 30 de zile calendaristice, inclusiv 15 zile pentru prezentarea avizelor şi propunerilor şi 15 zile - pentru discutarea lor. Consultările publice trebuie să cuprindă atît prezentarea comentariilor la proiectele de hotărîri ale Agenţiei, cît şi discutarea acestor comentarii cu părţile ce le-au prezentat. Procedura de consultări trebuie să fie inerentă examinării oricăror probleme ce afectează sau pot afecta interesele oricărui furnizor.
    (2) Toate persoanele care au solicitat înscrierea adresei lor de poştă electronică pe lista de corespondenţă special constituită de Agenţie vor fi informate referitor la începerea consultării cel tîrziu la data publicării documentului.
    (3) În cazul în care Consiliul de administraţie consideră că există o nevoie urgentă de acţiuni pentru protecţia concurenţei sau pentru protecţia utilizatorilor, acest termen de 30 de zile poate fi redus, dar nu va fi mai mic de 10 zile.
    (4) Agenţia va face accesibile pentru public rezultatele consultării, inclusiv motivele pentru care a respins obiecţiile sau propunerile prezentate de părţile interesate, cu excepţia cazurilor în care informaţia este confidenţială.
    (5)  În cazul în care litigiile dintre furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice nu pot fi soluţionate de către aceştia de sine stătător, ele sînt examinate de Agenţie în limitele competenţelor sale, care, la sesizarea oricăreia dintre părţi, va adopta o decizie obligatorie în vederea soluţionării litigiului. Orice obligaţii impuse unei părţi de către Agenţie pentru soluţionarea unui litigiu trebuie să corespundă prevederilor prezentei legi. Decizia se va emite de către Agenţie în termen de o lună de la data sesizării. Acest termen poate fi prelungit cu cel mult o lună, fapt despre care urmează a fi informate părţile implicate în litigiu.
    (6) Agenţia, în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei, expediază spre executare părţilor implicate în litigiu decizia asupra litigiului, cu expunerea motivelor pe care se întemeiază aceasta.
    (7) Deciziile şi reglementările Agenţiei pot fi atacate în instanţa de judecată competentă.
    (8) Deciziile Agenţiei care prezintă interes public, precum şi lista licenţelor eliberate de ea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Capitolul III
REŢELELE ŞI SERVICIILE DE COMUNICAŢII ELECTRONICE
   Art.15. - (1) Reţelele de comunicaţii electronice se creează în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice, satisfacerii necesităţilor publice şi private în domeniul comunicaţiilor electronice, prin intermediul sistemelor tehnice care trebuie să corespundă anumitor cerinţe tehnice şi de calitate.
    (2) La construirea clădirilor administrative, locuinţelor şi a altor edificii, reţelele interioare de distribuire a comunicaţiilor electronice se proiectează şi se instalează de către proprietarul imobilului.
    (3) La construirea (reconstruirea) clădirilor, drumurilor, podurilor şi altor construcţii, lucrările de instalare, de înlocuire sau de mutare a oricăror elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice se execută de către proprietarul imobilelor menţionate, cu acordul prealabil al proprietarului reţelelor de comunicaţii electronice.
    Art.16. - (1) Echipamentele şi cablurile de comunicaţii electronice se importă, se furnizează şi se comercializează numai în baza certificatului de conformitate, eliberat de organismul de certificare a produselor din domeniul comunicaţiilor electronice, acreditat în modul stabilit. Echipamentele şi cablurile de comunicaţii electronice trebuie să fie marcate conform reglementărilor în vigoare.
    (2) Se interzice utilizarea echipamentelor şi cablurilor de comunicaţii electronice necertificate şi nemarcate, precum şi conectarea la reţelele de comunicaţii electronice a echipamentelor terminale necertificate şi nemarcate.
    Art.17. - (1) Reţelele de comunicaţii electronice sînt protejate în condiţiile legii.
    (2) Pentru liniile de cablu, elementele de suport ale liniilor de comunicaţii electronice şi instalaţiile de comunicaţii electronice se stabileşte o zonă de protecţie în formă de fîşii de teren de-a lungul liniilor şi instalaţiilor de comunicaţii electronice, a căror lăţime este de 2 m de ambele părţi.
    (3) În zonele de păduri şi în spaţiile verzi, pentru liniile de comunicaţii electronice, pe piloni se asigură crearea fîşiilor de demarcaţie, cu o lăţime de cel puţin 2 m de ambele părţi, de la firele marginale pînă la coroana arborilor.
    (4) În zona de protecţie a liniilor de cablu, a elementelor de suport ale liniilor de comunicaţii electronice şi a instalaţiilor de comunicaţii electronice, proprietarii funciari sau alte persoane pot executa lucrări de construcţie, terasament, sădire a plantaţiilor multianuale ori alte lucrări ce pot cauza daune reţelelor de comunicaţii electronice numai în baza unui acord cu proprietarul liniilor de cablu, al elementelor de suport ale liniilor sau al instalaţiilor de comunicaţii electronice.
    (5) Lucrările de construcţie, terasament, sădire a plantaţiilor multianuale şi alte lucrări care pot cauza daune reţelelor de comunicaţii speciale în zona de protecţie a liniilor de cablu, elementelor de suport ale liniilor de comunicaţii electronice şi a instalaţiilor de comunicaţii electronice ce aparţin acestor reţele se efectuează numai cu acordul administratorului reţelelor.
    (6) Regulile privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi efectuarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice se aprobă de către Guvern.
    (7) Beneficiarii proiectelor de linii de cablu şi radioreleu terestre, din momentul proiectării acestora, vor înregistra traseele liniilor la autorităţile administraţiei publice locale, ale căror teritorii sînt intersectate de aceste linii, pentru a fi protejate de prejudicii în legătură cu executarea noilor construcţii în zona de acţiune a acestora.
    (8) Activităţile din domeniul comunicaţiilor electronice în zona de frontieră, la intersecţia liniei frontierei de stat pe uscat sau pe apele de frontieră se efectuează în conformitate cu regulamentul corespunzător, elaborat de organul central de specialitate şi aprobat de Guvern.
    Art.18. - (1) Furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, în condiţiile prezentei legi, li se acordă dreptul de a instala reţele de comunicaţii electronice în, pe, deasupra sau sub teritoriul proprietăţilor funciare, podurilor, străzilor, tunelurilor, clădirilor, colectoarelor, zonelor închise, pădurilor, apelor cu acordul scris al proprietarului terenului sau al unui alt bun imobil.
    (2) În cazul refuzului proprietarului terenului sau al unui alt bun imobil, instalarea reţelelor de comunicaţii electronice se permite numai în baza hotărîrii instanţei de judecată, în situaţia lipsei unor alternative fezabile pentru instalarea acestor reţele.
    (3) Se interzice crearea şi operarea reţelelor de comunicaţii electronice susceptibile să cauzeze prejudicii sănătăţii oamenilor care locuiesc în zona de impact negativ al acestor reţele.
    (4) Se permite crearea şi operarea de reţele de comunicaţii electronice pe teritoriul ariilor naturale protejate de stat (rezervaţii naturale) numai în baza unui raport al expertizei ecologice privind lipsa impactului negativ al acestora asupra naturii.
    (5) Instalarea reţelelor de comunicaţii electronice pe orice proprietate nu modifică dreptul de proprietate asupra reţelelor de comunicaţii electronice, nici dreptul asupra proprietăţii pe care sînt instalate.
    (6) Modul de executare a lucrărilor şi de utilizare a terenurilor şi a altor bunuri imobile se stabileşte de către furnizorul de reţele de comunicaţii electronice sau, după caz, de către antreprenorul care execută lucrările de comun acord şi pe bază de contract încheiat cu proprietarul terenului ori al unui alt bun imobil. Dreptul de acces al furnizorului la reţelele sale de comunicaţii electronice va fi opozabil, în temeiul prezentei legi, şi persoanelor care vor deveni ulterior proprietari ai terenurilor sau ai altor bunuri imobile pe care sînt instalate reţelele respective. Executorul lucrărilor îşi asumă responsabilitatea pentru amenajarea aspectului exterior al terenurilor, construcţiilor, obiectivelor şi traseelor, precum şi pentru recuperarea echivalentă a prejudiciilor cauzate în procesul instalării reţelelor de comunicaţii electronice.
    (7) Pretenţiile privind nerespectarea prevederilor contractuale sau recuperarea prejudiciilor sînt înaintate spre soluţionare instanţei de judecată în termen de cel mult un an de la data finalizării lucrărilor.
    (8) În cazul necesităţii de a lichida consecinţele avariilor la reţelele de comunicaţii electronice sau al executării unor lucrări de urgenţă, deţinătorul de terenuri sau de alte bunuri imobile va permite accesul imediat al reprezentanţilor furnizorului la reţelele de comunicaţii electronice. În caz de refuz al deţinătorului de terenuri sau de alte bunuri imobile, accesul furnizorului la reţele se va efectua în baza autorizaţiei emise de autorităţile administraţiei publice locale.
    Art.19. - (1) Furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice se efectuează în baza autorizării generale şi, după caz, a licenţei, prevăzute de prezenta lege.
   (2) Furnizorii de reţele şi/sau servicii de telefonie publică sînt obligaţi să furnizeze reţele şi/sau servicii în conformitate cu reglementările corespunzătoare şi poartă răspundere în faţa utilizatorilor potrivit raporturilor contractuale.
    (3) Reţelele şi/sau serviciile de comunicaţii electronice vor fi furnizate în condiţii de concurenţă, conform legii.
    Art.20. - (1) Furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice au următoarele drepturi:
    a) să furnizeze reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice în baza autorizării generale şi, după caz, a licenţei corespunzătoare, cu respectarea condiţiilor acestora;
    b) să stabilească tarifele pentru serviciile de comunicaţii electronice în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    c) să stabilească procedura şi termenele de efectuare a plăţilor pentru serviciile de comunicaţii electronice;
    d) să suspende sau să înceteze furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice dacă utilizatorii finali nu-şi respectă obligaţiile specificate în contractele încheiate privind furnizarea serviciilor.
    (2) Furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice publice au obligaţia să asigure:
    a) accesul necondiţionat al tuturor utilizatorilor la serviciile corespunzătoare dacă aceştia se află în zona de activitate corespunzătoare şi dacă furnizorul dispune de echipamente autorizate de către Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio;
    b) calitatea serviciilor furnizate;
    c) conexiunea cu alte reţele de comunicaţii electronice, în condiţiile prezentei legi;
    d) securitatea personalului care exploatează reţelele de comunicaţii electronice;
    e) întreprinderea acţiunilor tehnice şi organizatorice corespunzătoare în vederea asigurării securităţii serviciilor şi protecţiei datelor personale ale utilizatorilor;
   f) oferirea prioritară a canalelor de comunicaţii electronice pentru nevoile reţelelor de comunicaţii speciale şi întreprinderea unor acţiuni urgente pentru restabilirea canalelor în caz de defectare;
    g) oferirea informaţiilor solicitate de Agenţie în termenele şi la nivelul de detaliere indicate de Agenţie, în condiţiile legii;
    h) blocarea temporară, în condiţiile legii, a posibilităţii de ascundere a identităţii liniei apelante la solicitarea scrisă a abonatului privind depistarea sursei unor apeluri maliţioase sau indecente, aplicînd proceduri transparente; stocarea şi punerea la dispoziţia solicitantului, în condiţiile legii, a datelor care permit identificarea abonatului apelant;
    i) anularea sau blocarea temporară, în absenţa acordului abonatului sau utilizatorului apelant, a posibilităţii de ascundere a identităţii liniei apelante, aplicînd proceduri transparente la procesarea datelor de localizare pentru fiecare linie în parte, pentru ca organizaţiile de urgenţă (organele locale de poliţie, pompierii, serviciul gaze şi asistenţa medicală de urgenţă sau, după caz, organizaţiile medicale care asigură asistenţa populaţiei pe plan local, precum şi alte organizaţii similare care oferă asistenţă populaţiei în cazuri de urgenţă) şi organele de drept să răspundă la asemenea apeluri.
    (3) Furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, indiferent de tipul de proprietate, sînt obligaţi:
   a) să prezinte, în condiţiile legii, organelor împuternicite care exercită activitatea operativă de investigaţii informaţii despre utilizatori şi despre serviciile publice de comunicaţii electronice furnizate acestora;
    b) să permită, din punct de vedere tehnic, organelor împuternicite să efectueze, în condiţiile legii, măsurile operative de investigaţii pe reţelele de comunicaţii electronice şi să prezinte în acest scop datele tehnice necesare;
    c) să păstreze toate informaţiile disponibile, generate sau procesate în procesul furnizării propriilor servicii de comunicaţii electronice, necesare pentru identificarea şi urmărirea sursei de comunicaţii electronice, identificarea destinaţiei, tipului, datei, orei şi duratei comunicaţiei, identificarea echipamentului de comunicaţii al utilizatorului sau al altui dispozitiv utilizat pentru comunicaţie, identificarea coordonatelor echipamentului terminal de comunicaţii mobile şi să asigurare prezentarea acestor informaţii organelor împuternicite în condiţiile legii. Informaţiile ce ţin de serviciile de telefonie mobilă sau fixă vor fi păstrate o perioadă de cel puţin un an, iar cele ce ţin de reţeaua Internet - de cel puţin 6 luni. Obligaţia de păstrare se referă inclusiv la tentativele de apel eşuate.
    Art.21. - (1) Serviciile de comunicaţii electronice se furnizează contra plată, conform tarifelor stabilite, inclusiv cu plata în avans. Tarifele trebuie să fie nediscriminatorii, rezonabile şi stabilite în baza costurilor de furnizare, oferind tuturor locuitorilor ţării posibilitatea de a beneficia de servicii de comunicaţii electronice.
    (2) Furnizorul cu putere semnificativă pe o piaţă relevantă nu are dreptul să condiţioneze furnizarea în condiţii mai avantajoase a serviciilor de comunicaţii electronice în cadrul acestei pieţe de achiziţionarea de către beneficiarul acestor condiţii a unor produse sau servicii oferite de acesta sau de un alt furnizor afiliat acestuia.
    Art.22. - Tarifele, modul şi condiţiile de furnizare a serviciilor publice de comunicaţii electronice sînt făcute publice.
Capitolul IV
REGIMUL DE AUTORIZARE GENERALĂ ŞI LICENŢIERE
    Art.23. - (1) Furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice este supusă regimului de autorizare generală în conformitate cu prevederile prezentei legi, fără vreo decizie sau vreun alt act administrativ.
    (2) Furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor speciale de comunicaţii electronice şi furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice exclusiv pentru necesităţi proprii nu sînt supuse regimului de autorizare generală prevăzut de prezenta lege.
    (3) Persoana fizică sau juridică care intenţionează să furnizeze reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice urmează să depună la Agenţie o notificare, în urma depunerii căreia aceasta îşi poate începe activitatea. Notificarea va conţine un minimum de informaţii necesare pentru a asigura ţinerea de către Agenţie a Registrului public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi va fi însoţită de fişa de descriere abstractă a reţelei şi/sau serviciului, care va face parte integrantă din notificare.
   (4) Notificarea se consideră realizată în cazul în care au fost îndeplinite toate cerinţele ce ţin de transmiterea, forma şi conţinutul notificării. În cazul în care nu sînt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (3), Agenţia, în termen de 7 zile de la data transmiterii notificării, va cere în scris persoanei ce a transmis notificarea îndeplinirea acestora.
    (5) Transmiterea notificării şi a documentelor către sediul Agenţiei pentru a beneficia de regimul de autorizare generală se efectuează în unul din următoarele moduri:
    a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant legal al furnizorului ori al persoanei care intenţionează să furnizeze reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, sub luare de semnătură;
    b) prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire;
    c) printr-un înscris în formă electronică, căruia i s-a aplicat o semnătură digitală autentică, bazată pe un certificat al cheii publice, nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv.
    (6) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare a corespondenţei al Agenţiei, data confirmării primirii prin serviciul de trimitere poştală recomandată sau data primirii înscrisului în formă electronică.
    (7) Agenţia, în cel mult 7 zile de la notificarea începerii activităţilor în domeniul comunicaţiilor electronice, va elibera o declaraţie informativă tip ce confirmă depunerea notificării de către persoana fizică sau juridică, înscrierea acesteia în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, cît şi condiţiile autorizării generale, care detaliază drepturile privind furnizarea reţelelor sau serviciilor, inclusiv de drepturile de instalare a echipamentelor, de negociere a interconectării, de obţinere a accesului sau interconectării în vederea facilitării exercitării acestor drepturi în raport cu organele administraţiei publice de toate nivelele sau în raport cu alţi furnizori de reţele şi/sau servicii şi obligaţiile respective ale furnizorului de reţea şi/sau serviciu.
    (8) Orice modificare a datelor incluse în notificarea iniţială trebuie să fie notificată Agenţiei în termen de 10 zile.
    (9) Furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice care au intenţia de a-şi sista activitatea sînt obligaţi să notifice Agenţia şi să informeze utilizatorii asupra acestui fapt cu cel puţin 30 de zile înainte de data sistării activităţii.
    (10) Persoana care a realizat notificarea în condiţiile prevăzute la alin.(3) şi (4) este autorizată să furnizeze doar tipurile de reţele şi/sau servicii indicate în notificare, avînd toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege şi expuse în condiţiile autorizării generale.
   (11) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice are dreptul de a utiliza aceste reţele pentru difuzarea sau retransmisia programelor audiovizuale numai după parcurgerea procedurilor de autorizare prevăzute de legislaţia din domeniul audiovizualului.
   (12) Agenţia elaborează şi actualizează nomenclatorul tipurilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi formularul-tip al notificării, care include informaţia ce urmează a fi comunicată de persoana fizică sau juridică care intenţionează să furnizeze reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice pentru a beneficia de regimul de autorizare generală. Aceste informaţii sînt grupate în următoarele categorii:
    a) datele necesare pentru identificarea furnizorului şi comunicarea eficientă cu acesta;
    b) descrierea abstractă a tipurilor de reţele sau servicii pe care persoana intenţionează să le furnizeze;
    c) data estimativă a începerii activităţii.
   (13) Agenţia elaborează, actualizează şi modifică, în conformitate cu prezenta lege, condiţiile autorizării generale pentru diverse tipuri de reţele şi servicii, prin care stabileşte condiţiile în care acestea pot fi furnizate, definind astfel drepturile şi obligaţiile care revin furnizorilor fiecărui tip de reţea sau de serviciu. Condiţiile autorizării generale prevăd:
    a) interconectarea şi interoperabilitatea reţelelor;
    b) disponibilitatea resurselor de numerotare pentru utilizatorii finali;
    c) cerinţe privind protecţia mediului, planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului;
    d) cerinţe şi condiţii legate de acordarea dreptului de acces pe proprietăţi, de colocare şi utilizare partajată a infrastructurii, inclusiv, dacă este cazul, garanţii de ordin financiar sau tehnic necesare pentru a asigura executarea corespunzătoare a lucrărilor de infrastructură;
    e) obligaţii privind retransmisia programelor audiovizuale prin reţelele de comunicaţii electronice, în conformitate cu prevederile legislaţiei privind audiovizualul;
    f) prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal; protecţia vieţii private;
    g) protecţia utilizatorilor;
    h) restricţii privind transmiterea conţinutului ilegal şi vătămător, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul comerţului electronic şi al audiovizualului;
    i) informaţii care trebuie prezentate Agenţiei în temeiul prezentei legi;
    j) interceptarea legală, de către organele abilitate prin lege, a comunicaţiilor electronice şi asigurarea confidenţialităţii prin sisteme proprii, acreditate în condiţiile actelor normative în vigoare;
    k) furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice pe durata situaţiilor generate de producerea unei calamităţi naturale ori a unui sinistru de proporţii;
    l) măsuri privind limitarea expunerii populaţiei la efectele cîmpurilor electromagnetice generate de reţelele de comunicaţii electronice, în condiţiile legii;
    m) obligaţii privind acordarea accesului la servicii şi reţele de comunicaţii electronice;
    n) menţinerea integrităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice, inclusiv prin condiţii care să împiedice producerea perturbaţiilor prejudiciabile între reţelele sau serviciile de comunicaţii electronice;
    o) asigurarea securităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice împotriva accesului neautorizat;
    p) condiţii de utilizare a frecvenţelor radio a căror utilizare este supusă doar autorizării generale, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
    q) măsuri destinate asigurării respectării standardelor sau specificaţiilor tehnice;
    r) criteriile şi procedurile pentru impunerea obligaţiilor privind serviciul universal;
    s) contribuţii financiare pentru susţinerea serviciului universal;
    t) plata de reglementare şi monitorizare.
    (14)  Autorizarea generală conferă persoanei fizice sau juridice care a depus notificarea:
    a) dreptul de a furniza reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice;
    b) dreptul de a solicita colocarea echipamentelor necesare.
    (15) Furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice publice autorizarea generală le conferă:
    a) dreptul de a negocia şi a încheia acorduri de acces sau de interconectare cu alţi furnizori autorizaţi de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice, în condiţiile prezentei legi;
    b) dreptul de a fi desemnaţi pentru furnizarea oricăror componente ale serviciului universal pe întreg teritoriul ţării sau în unele zone ale acesteia, în condiţiile legii.
    (16) Furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi în condiţiile prezentei legi.
    (17) Furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice au dreptul să activeze pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Agenţia are dreptul, în condiţiile legii, să impună anumite condiţii pentru unele regiuni, oraşe, sate sau reţele de comunicaţii electronice.
    (18) Autorizarea generală este valabilă fără vreo limitare în timp, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege.
    Art.24. - (1) Licenţa de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio este actul administrativ prin care Agenţia acordă unui furnizor, autorizat în condiţiile art.23, dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvenţe sau canale radio în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice, cu respectarea anumitor parametri tehnici. Nu este necesară obţinerea licenţei pentru canalele şi frecvenţele radio menţionate la alin.(4) al prezentului articol. Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio este permisă numai după obţinerea licenţei în condiţii care să asigure exploatarea lor eficientă.
    (2) La solicitarea licenţei de utilizare a canalului sau frecvenţei radio, Agenţia are dreptul să verifice posibilitatea respectării de către solicitant a condiţiilor aferente unor astfel de drepturi. În acest scop, solicitantului i se pot cere informaţii care ar demonstra capacitatea sa de a respecta aceste condiţii. În cazul în care informaţiile respective nu sînt prezentate, solicitarea dreptului de a utiliza canale sau frecvenţe radio poate fi respinsă.
    (3) Licenţa de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio prevede condiţii în care titularul acesteia îşi poate exercita dreptul prevăzut la alin. (1). Aceste condiţii trebuie să fie obiectiv justificate în raport cu tipul de reţea sau de serviciu care urmează a fi furnizat, să fie transparente, nediscriminatorii, proporţionale şi să prevadă:
    a) determinarea tipului de reţea sau de serviciu ori a tehnologiei pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a frecvenţelor, inclusiv, dacă este cazul, de utilizare exclusivă a unei frecvenţe pentru transmiterea unui anumit conţinut sau pentru retransmiterea anumitor programe audiovizuale;
    b) utilizarea efectivă, raţională şi eficientă a frecvenţelor, inclusiv, dacă este cazul, cerinţele de acoperire a teritoriului;
    c) cerinţele tehnice şi operaţionale necesare pentru evitarea bruiajelor dăunătoare, perturbaţiilor prejudiciabile şi pentru limitarea expunerii populaţiei la efectele cîmpurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerinţe sînt diferite faţă de cele incluse în autorizarea generală;
    d) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe;
    e) cesionarea licenţei;
    f) tariful de utilizare a spectrului de frecvenţe sau a canalelor;
    g) orice obligaţii asumate de furnizorul în cauză în cursul unei proceduri de selecţie competitivă sau comparativă;
    h) obligaţii care decurg din acorduri internaţionale privind utilizarea frecvenţelor radio.
    (4) Agenţia poate stabili anumite categorii de canale sau frecvenţe radio a căror utilizare este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio, supusă regimului de autorizare generală în ceea ce priveşte accesul şi condiţiile de utilizare, în cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, şi în special atunci cînd riscul producerii interferenţelor perturbatoare este redus. Organul central de specialitate stabileşte regimul armonizat de utilizare a acestora, pentru fiecare categorie de canale şi frecvenţe a căror utilizare este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio, prin decizia conducătorului. Agenţia include, după caz, condiţiile de utilizare a unor asemenea canale sau frecvenţe radio în autorizarea generală.
    (5) Numărul licenţelor de utilizare ce urmează a fi eliberate nu va fi limitat, cu excepţia cazurilor cînd limitarea este necesară pentru utilizarea eficientă a resurselor limitate sau pentru evitarea interferenţei periculoase a frecvenţelor radio.
    (6) Limitarea numărului de licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio ce urmează a fi eliberate se poate face numai cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) asigurarea concurenţei şi a unui maximum de beneficii pentru utilizatori;
    b) acordarea tuturor părţilor interesate, inclusiv utilizatorilor, a oportunităţii de a-si exprima opiniile referitoare la decizia de limitare.
    (7) Agenţia va publica decizia de limitare a numărului de licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio, însoţită de motivaţia corespunzătoare.
    (8) Agenţia va lansa invitaţia de depunere a cererilor pentru eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio în conformitate cu procedura stabilită.
    (9) Agenţia va analiza decizia de limitare a numărului de licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio anual sau în urma primirii unei cereri motivate din partea unei persoane interesate, pentru a stabili dacă această limitare mai este justificată.
    (10) În cazul în care consideră că noile canale sau frecvenţe radio întrunesc condiţiile necesare pentru eliberarea de licenţe, Agenţia are obligaţia să aducă la cunoştinţa publicului acest lucru şi să lanseze invitaţia de depunere a cererilor.
    (11) Termenul de valabilitate a licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio este de 5 ani de la data eliberării (incluzînd şi termenul pentru care a fost suspendată licenţa), cu excepţia:
    a) licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio eliberate în situaţia în care numărul licenţelor este limitat, pentru care termenul de valabilitate este de 15 ani;
    b) licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru reţele şi/sau posturi de radio sau de televiziune, care se eliberează pentru termenul de valabilitate a licenţelor de emisie sau a autorizaţiilor de retransmisie, iar pentru televiziunea analogică terestră - pentru un termen ce nu depăşeşte termenul-limită de trecere la televiziunea digitală terestră;
    c) licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio eliberate pentru reţele destinate unor experimentări sau transmisii ocazionale, pentru care termenul de valabilitate este de cel mult 6 luni;
    d) licenţelor solicitate pe un termen mai mic de 5 ani.
    (12) La expirarea perioadei de valabilitate, licenţele pot fi reînnoite pentru perioade similare în condiţiile legii. Licenţele de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru televiziunea analogică terestră pot fi reînnoite pe un termen ce nu va depăşi termenul-limită de trecere la televiziunea digitală terestră.
    (13) În cazul în care numărul de licenţe este limitat, licenţele de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio se eliberează persoanelor juridice pe bază de concurs, organizat şi desfăşurat conform unor criterii obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale, stabilite de Agenţie, sau prin încredinţare directă, dacă dreptul oferit este o evoluţie succesivă pentru reţeaua deja construită şi furnizată în mod autorizat.
    (14) La eliberarea prin încredinţare directă a licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio al căror număr este limitat, se depune o cerere la care se anexează planul de afaceri, care include descrierea abstractă a reţelei şi/sau serviciului, indicii de calitate şi condiţiile de furnizare a serviciului, capacitatea tehnică şi financiară a solicitantului de a realiza proiectul propus şi de a îndeplini condiţiile licenţei.
    (15) La eliberarea prin concurs a licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio al căror număr este limitat, la actele menţionate la alin. (14) se anexează şi alte documente şi informaţii prevăzute de caietul de sarcini privind organizarea şi desfăşurarea concursului.
    (16) Licenţele de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru furnizorii reţelelor şi/sau posturilor de radio sau de televiziune se eliberează de către Agenţie în baza cererii depuse, la care se anexează licenţa de emisie sau autorizaţia de retransmisie în copie.
    (17) Deciziile privind eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio vor fi luate şi făcute publice cît de curînd posibil după primirea cererii complete, dar nu mai tîrziu de 6 săptămîni, excepţia fiind licenţele care se eliberează prin concurs, printr-o procedură de selectare competitivă sau comparativă, pentru care termenul este de cel mult 8 luni.
   Art.25. - (1) Agenţia eliberează licenţe de utilizare a resurselor de numerotare în baza unei cereri justificate în acest sens, luînd în considerare natura serviciului, necesitatea obţinerii resurselor de numerotare, poziţia pe piaţă a solicitantului şi asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor de numerotare.
    (2) Decizia de eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare de valoare economică excepţională va fi luată în urma unor consultări publice. Aceste licenţe vor fi eliberate prin concurs, în baza unor proceduri deschise, transparente şi nediscriminatorii.
    (3) Deciziile privind eliberarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare vor fi luate şi făcute publice cît de curînd posibil după primirea cererii complete, dar nu mai tîrziu de 3 săptămîni în cazul resurselor de numerotare care au fost alocate din Planul naţional de numerotare, cu excepţia licenţelor care se eliberează prin concurs, printr-o procedură de selectare competitivă sau comparativă, pentru care termenul este de cel mult 6 săptămîni.
    (4) Termenul de valabilitate a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare este de 10 ani de la data eliberării (incluzînd şi termenul pentru care a fost suspendată licenţa), cu excepţia:
    a) licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare, eliberate titularilor de licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio în situaţia în care numărul acestora este limitat, pentru care termenul de valabilitate este de 15 ani;
    b) licenţelor solicitate pe un termen mai mic de 10 ani.
    (5) La expirarea perioadei de valabilitate, licenţele pot fi reînnoite pentru perioade similare în condiţiile legii.
    Art.26. - (1) Autorizarea generală şi procedura de eliberare a licenţelor de utilizare a canalelor, frecvenţelor radio sau a resurselor de numerotare sînt supuse unor condiţii obiectiv justificate, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale.
    (2) Tipurile de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, condiţiile de furnizare a acestora, procedura de autorizare generală şi licenţiere, formularele-tip ale licenţei, notificării şi declaraţiei informative vor fi stabilite în Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, elaborat şi aprobat de Agenţie şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (3) Condiţiile autorizării generale nu vor fi dublate la eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor, frecvenţelor radio sau a resurselor de numerotare.
    (4) Obligaţiile speciale, impuse furnizorilor, privind accesul şi interconectarea sau serviciul universal vor fi separate juridic de drepturile şi obligaţiile ce rezultă din autorizarea generală, în care se vor face referinţe la criteriile şi procedurile privind impunerea unor astfel de obligaţii speciale.
   Art.27. - (1) Înscrierea în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, eliberarea licenţelor, a copiilor şi duplicatelor acestora, reperfectarea şi modificarea licenţelor se efectuează gratis.
    (2) Taxe se percep pentru eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio al căror număr este limitat. Aceste taxe se stabilesc de către Guvern şi se transferă la bugetul de stat.
    (3) Taxele şi plăţile pentru utilizarea canalelor, frecvenţelor radio sau a resurselor de numerotare, pentru instalarea echipamentelor în, pe, deasupra sau sub obiectivele proprietate publică sau privată vor reflecta nevoia de utilizare optimă a acestor resurse şi vor fi obiectiv justificate, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale în raport cu scopul intenţionat, luînd în considerare obiectivele politicii de dezvoltare a pieţei comunicaţiilor electronice.
    Art.28. - (1)  Refuzul de a elibera licenţa sau refuzul de a înscrie furnizorul în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice va fi argumentat şi poate fi atacat de solicitant în instanţa de judecată în termen de 6 luni din data primirii refuzului.
    (2) Dreptul de furnizare a reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice sau de utilizare a canalelor, frecvenţelor radio sau resurselor de numerotare se consideră acordat sau, după caz, reînnoit dacă Agenţia nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de prezenta lege.
    Art.29. - (1) Procedura de cesionare a drepturilor şi obligaţiilor furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice se stabileşte de Agenţie.
    (2) Licenţele de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru reţelele şi/sau posturile de radio sau de televiziune pot fi cesionate unui terţ în baza deciziei Agenţiei, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) titularul licenţei de utilizare a canalelor sau frecventelor radio pentru reţelele şi/sau posturile de radio sau de televiziune deţine licenţa de emisie sau autorizaţia de retransmisie care a fost cesionată aceluiaşi terţ;
    b) noul titular îşi asumă toate obligaţiile stabilite prin licenţa de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru reţelele şi/sau posturile de radio sau de televiziune sau prin autorizarea generală.
    (3) La eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), sau a resurselor de numerotare, Agenţia specifică faptul dacă aceste licenţe pot fi cesionate unor terţi la iniţiativa titularului licenţei şi stabileşte condiţiile de cesionare.
    Art.30. - (1) În cazul în care titularul licenţei sau persoana care activează în cadrul regimului de autorizare generală încalcă condiţiile licenţei, ale autorizării generale şi/sau prevederile legilor şi/sau ale altor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice, Agenţia aplică sancţiuni administrative în modul stabilit de lege şi emite o decizie privind încetarea încălcării şi/sau luarea unor măsuri de remediere a consecinţelor ei. Titularul licenţei sau persoana care activează în cadrul regimului de autorizare generală poate ataca decizia Agenţiei în instanţa de judecată. Intentarea acţiunii nu suspendă executarea deciziei Agenţiei pe durata examinării cauzei în instanţa de judecată, cu excepţia cazului în care instanţa decide altfel.
    (2) Agenţia asigură informarea publicului cu privire la modul de achitare a taxei pentru eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio în cazul în care numărul licenţelor este limitat.
    (3) Agenţia publică informaţia privind licenţele eliberate, procedura de eliberare a licenţelor prin concurs şi datele statistice referitoare la licenţe.
   Art.31. - (1) Dreptul de furnizare a reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice acordat prin autorizarea generală sau dreptul de utilizare a canalelor, frecvenţelor sau resurselor de numerotare poate fi suspendat, conform actelor normative în vigoare, în caz de nerespectare de către titularul acestora a deciziei privind remedierea încălcărilor obligaţiilor stabilite de actele normative, fixate în condiţiile autorizării generale sau licenţei, după ce au fost întreprinse din partea Agenţiei următoarele acţiuni legale: avertizarea, aplicarea amenzii.
    (2) Dreptul oferit prin autorizarea generală sau prin licenţă poate fi revocat, conform actelor normative în vigoare, în următoarele cazuri:
    a) existenţa unei notificări sau cereri din partea titularului;
    b) neînlăturarea în termenul stabilit a circumstanţelor ce au dus la suspendarea dreptului prevăzut în autorizarea generală sau în licenţă.
    (3) Autorizarea generală sau licenţa îşi pierd valabilitatea în următoarele cazuri:
    a) furnizorul de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice a notificat Agenţia, în condiţiile prezentei legi, în vederea sistării furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice;
    b) solicitantul licenţei, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat (înmînat) înştiinţarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea licenţei, nu a prezentat documentul ce confirmă achitarea taxelor respective;
    c) prin revocare;
    d) la lichidarea furnizorului de reţele şi/sau servicii şi excluderea acestuia din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;
    e) la data intrării în vigoare a noii licenţe eliberate titularului, care o înlocuieşte pe cea veche.
    (4) Agenţia suspendă sau revocă dreptul de furnizare a reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice sau dreptul de utilizare a resurselor limitate cu adresarea ulterioară, în curs de 3 zile lucrătoare, în instanţa de judecată. În caz de nerespectare a acestui termen, suspendarea sau revocarea este anulată.
    (5) Persoanele cărora li s-a revocat dreptul de a furniza reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice li se revocă şi licenţele de utilizare a canalelor, frecvenţelor radio sau a resurselor de numerotare pentru serviciul sau reţeaua respectivă şi nu mai pot beneficia de autorizare generală pentru acelaşi tip de reţea sau serviciu ori de licenţa de utilizare a canalelor, frecvenţelor radio şi/sau a resurselor de numerotare pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an de la data revocării.
Capitolul V
REGIMUL JURIDIC AL SPECTRULUI DE FRECVENŢE RADIO
    Art.32. - (1) Spectrul de frecvenţe radio este o resursă limitată aflată în proprietatea publică a statului.
   (2) Reglementarea utilizării spectrului de frecvente radio este dreptul exclusiv al statului şi se realizează în condiţiile legii, prin efectuarea unor măsuri economice, organizatorice şi tehnice menite să asigure utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio pentru necesităţile persoanelor fizice şi juridice, autorităţilor administraţiei publice, apărării, securităţii naţionale, asigurării ordinii publice şi să accelereze implementarea tehnologiilor noi de radiocomunicaţii.
    (3) Gestionarea spectrului de frecvenţe radio în Republica Moldova se efectuează cu respectarea următoarelor principii:
    a) atribuirea benzilor de frecvenţe radio în conformitate cu atribuirile internaţionale şi europene;
    b) asignarea canalelor şi frecvenţelor radio în conformitate cu Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe;
    c) asignarea canalelor şi frecvenţelor radio conform licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio sau a permisului tehnic, după caz;
    d) utilizarea benzilor, canalelor şi frecvenţelor radio în baza licenţei sau a permisului tehnic;
    e) asigurarea obiectivităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii.
    Art.33. - Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe se aprobă de către Comisia de stat pentru frecvenţe radio. Componenţa şi regulamentul comisiei se aprobă de către Guvern.
    Art.34. - (1) Spectrul de frecvenţe radio include următoarele categorii de utilizare a benzilor de frecvenţă radio:
    a) utilizare guvernamentală (apărarea şi securitatea naţională, protecţia civilă, poliţia);
    b) utilizare neguvernamentală;
    c) utilizarea partajată a categoriilor de la lit.a) şi b).
    (2) Revizuirea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe se efectuează cel puţin o dată la 4 ani.
    (3) Asignarea canalelor sau frecvenţelor radio pentru utilizare neguvernamentală, în special pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, este o atribuţie a Agenţiei, care aprobă şi publică regulamentele corespunzătoare.
    Art.35. - (1) Se interzice exploatarea staţiilor de radiocomunicaţii care nu corespund normelor de emisie, parametrilor tehnici specificaţi în licenţa de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio ori în permisul tehnic sau care provoacă perturbaţii în funcţionarea altor staţii şi reţele de radiocomunicaţii.
    (2) Intreconectarea reţelelor de comunicaţii electronice ale furnizorilor autohtoni şi ale celor din alte ţări în vederea furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice cu utilizarea frecvenţelor radio se efectuează în baza acordului dintre furnizori, a licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio şi a permisului tehnic, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (3) Dreptul de utilizare a frecvenţelor radio pentru comunicaţiile electronice poate fi cesionat între furnizorii de reţele şi/sau servicii cu condiţia să nu distorsioneze concurenţa, nici să nu ducă la schimbarea destinaţiei şi a condiţiilor de utilizare a frecvenţelor radio cesionate. Intenţia de cesionare a dreptului de utilizare a frecvenţelor radio urmează a fi notificată Agenţiei, cesionarea urmînd a fi realizată conform procedurilor stabilite de Agenţie.
    Art.36. - (1) Permisul tehnic (cu avizul privind asignarea canalului sau a frecvenţei radio) pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii, în cazul în care eliberarea licenţei de utilizare a canalelor şi frecvenţelor radio nu este prevăzută de lege, se eliberează de către Agenţie, în termen de 10 zile din momentul depunerii cererii, în baza cererii-tip a solicitantului şi cu condiţia că au fost îndeplinite toate cerinţele ce ţin de transmiterea, forma şi conţinutul următoarelor documente:
    a) avizul privind asignarea canalului sau a frecvenţei radio, care include rezultatul selectării, calculului şi coordonării canalului sau frecvenţei radio solicitate spre utilizare;
    b) proiectul tehnic al mijloacelor radioelectrice, aprobat de Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio;
    c) certificatul de conformitate a mijloacelor radioelectronice de emisie, eliberat de organul de certificare a produselor din domeniul telecomunicaţiilor, în copie;
    d) avizul de coordonare a amplasamentului mijloacelor radioelectrice, eliberat de serviciul sanitar-epidemiologic, în copie;
    e) procesul-verbal al măsurărilor tehnice, întocmit de Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio.
    (2) Asignarea canalelor sau frecvenţelor radio pentru staţiile de radiocomunicaţii utilizate pentru nevoile statului - apărarea şi securitatea naţională, asigurarea ordinii publice, prevenirea situaţiilor excepţionale şi lichidarea efectelor lor - se efectuează de către organele statale corespunzătoare.
    (3) Asignarea canalelor şi frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe cu utilizare partajată se efectuează în baza unui acord între utilizatorii guvernamentali şi utilizatorii neguvernamentali. Negocierile din partea utilizatorilor neguvernamentali sînt purtate de către Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio.
    (4) Canalele şi frecvenţele radio se asignează pentru un termen stabilit, care poate fi prelungit la cererea utilizatorului şi nu constituie proprietate a acestuia.
    (5) Pentru satisfacerea nevoilor statului - apărarea şi securitatea naţională, asigurarea ordinii publice, prevenirea situaţiilor excepţionale şi lichidarea consecinţelor acestora în cazul perturbaţiilor iremediabile, organul central de specialitate este în drept sa modifice pentru utilizatorul neguvernamental benzile de frecvenţe radio, iar ulterior, Agenţia modifică canalele sau frecvenţele radio asignate şi informează despre aceasta utilizatorii.
    (6) Nominalul canalului sau frecvenţei radio poate fi schimbat pe durata depistării şi înlăturării sursei de perturbaţie.
    (7) Plata pentru frecvenţa asignată utilizatorilor neguvernamentali se achită Centrului Naţional pentru Frecvenţe Radio.
    (8) Pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţiilor de radiocomunicaţii, utilizatorul este obligat să încheie un contract cu Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio.
    Art.37. - (1) Refuzul de eliberare a licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio şi a permisului tehnic pentru activitatea aferentă utilizării benzilor de frecvenţe radio, canalelor sau frecvenţelor radio poate fi admis în următoarele cazuri:
    a) nu există canale sau frecvenţe disponibile;
    b) nu se respectă cerinţele de compatibilitate electromagnetică;
    c) canalele sau frecvenţele radio solicitate nu corespund Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe;
    d) obiectul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio sau al permisului tehnic nu corespunde cu actele normative sau cu condiţiile tehnice.
    (2) Refuzul de asignare a canalelor sau frecvenţelor radio utilizatorilor neguvernamentali poate avea următoarele temeiuri:
    a) necorespunderea benzilor de frecvenţe radio, canalelor sau frecvenţelor radio solicitate cu Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe;
    b) necorespunderea parametrilor de emisie şi/sau recepţie ai staţiilor de radiocomunicaţii declaraţi de utilizator cu cerinţele standardelor şi normelor tehnice privind asigurarea compatibilităţii electromagnetice;
    c) incompatibilitatea electromagnetică cu staţiile de radiocomunicaţii aflate în exploatare şi cu cele planificate;
    d) existenţa unui rezultat negativ al procedurii de coordonare internaţională a utilizării benzilor de frecvenţă, canalelor sau frecvenţelor radio, în cazul în care această procedură este prevăzută de Regulamentul radiocomunicaţiilor al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor;
    e) lipsa înregistrării în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice.
    Art.38. - (1) Permisul tehnic poate fi suspendat din cauza neconformităţii tehnice pe o perioadă necesară înlăturării neconformităţii, dar care nu va depăşi o lună.
    (2) Permisul tehnic se anulează:
    a) în baza cererii depuse de utilizatorul spectrului de frecvenţe radio;
    b) la utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii în scopuri ilegale sau care aduc prejudicii persoanelor fizice, societăţii sau statului;
    c) la lichidarea persoanei juridice, a întreprinderii individuale;
    d) în cazul depăşirii termenelor stabilite de remediere a neconformităţii care a servit drept temei de suspendare a permisului tehnic.
    (3) La expirarea termenului de valabilitate a licenţei sau a permisului tehnic, în caz de reînnoire a acestora, termenul pentru care au fost asignate benzile de frecvenţe radio, canalele sau frecvenţele radio şi pentru care a fost autorizată utilizarea mijloacelor radioelectronice de emisie poate fi prelungit la cererea utilizatorului benzilor, canalelor sau frecvenţelor radio.
    Art.39. - (1) Administrarea spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală se realizează de către organul central de specialitate.
    (2) În scopul utilizării eficiente a spectrului de frecvenţe radio şi al asigurării compatibilităţii electromagnetice a staţiilor de radiocomunicaţii, Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio ţine evidenţa staţiilor de radiocomunicaţii, canalelor şi frecvenţelor radio şi acordă următoarele servicii:
    a) selectarea, calcularea şi planificarea frecvenţelor şi/sau canalelor radio în conformitate cu Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe;
    b) asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţiilor de radiocomunicaţii;
    c) măsurarea parametrilor tehnici de emisie ai staţiilor de radiocomunicaţii în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de monitorizare a frecvenţelor radio şi evaluare a parametrilor tehnici de emisie ai staţiilor de radiocomunicaţii de utilizare neguvernamentală;
    d) elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectarea staţiilor de radiocomunicaţii la compartimentul radiotehnic şi expertiza proiectelor;
    e) coordonarea internaţională şi internă, notificarea benzilor de frecvenţe, canalelor sau frecvenţelor radio în conformitate cu Regulamentul radiocomunicaţiilor al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor;
    f) încercări de certificare a echipamentelor la compatibilitatea electromagnetică;
    g) certificarea produselor şi serviciilor de comunicaţii electronice.
    (3) Modul de monitorizare a frecvenţelor radio şi de evaluare a parametrilor tehnici de emisie ai staţiilor de radiocomunicaţii de utilizare neguvernamentală se stabileşte prin regulamentul corespunzător, elaborat şi aprobat de către organul central de specialitate. Metodologia de calcul al tarifelor utilizate de Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio se aprobă de către organul central de specialitate şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Capitolul VI
ACCESUL LA REŢELELE PUBLICE DE COMUNICAŢII ELECTRONICE
ŞI LA INFRASTRUCTURA ASOCIATĂ, PRECUM
ŞI INTERCONECTAREA ACESTORA
    Art.40. - (1) Prezentul capitol stabileşte cadrul de reglementare a relaţiilor între furnizorii de reţele, între furnizorii de servicii şi între furnizorii de reţele şi cei de servicii privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora.
   (2) În prezentul capitol sînt stipulate drepturile şi obligaţiile furnizorilor privind interconectarea sau accesul la reţelele furnizate de către aceştia sau la infrastructura asociată.
    (3) Scopul cadrului de reglementare stabilit în condiţiile prezentului capitol rezidă în promovarea concurenţei, asigurarea interconectării şi a interoperabilităţii reţelelor şi protecţia utilizatorilor.
    (4) Prevederile prezentului capitol nu sînt aplicabile accesului realizat de către utilizatorii finali.
    (5) Procedura privind accesul la reţelele şi/sau serviciile publice de comunicaţii electronice şi infrastructura asociată şi privind interconectarea reţelelor se stabileşte în Regulamentul cu privire la interconectare, elaborat şi aprobat de Agenţie şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Art.41. - (1) Pentru a asigura furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice, orice furnizor:
    a) are dreptul de a negocia un acord de interconectare cu orice alt furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice în vederea furnizării serviciilor publice de comunicaţii electronice, inclusiv a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte reţele publice de comunicaţii electronice, interconectată cu reţeaua oricăruia dintre cei doi furnizori conform termenelor şi condiţiilor impuse de Agenţie;
    b) are obligaţia, la solicitarea unui furnizor autorizat în condiţiile legii, de a negocia, conform termenelor şi condiţiilor impuse de Agenţie, un acord de interconectare cu solicitantul în cauză în vederea furnizării serviciilor publice de comunicaţii electronice, inclusiv a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte reţele publice de comunicaţii electronice, interconectată cu reţeaua oricăreia dintre părţi.
    (2) Informaţiile obţinute pînă la, în timpul sau după finalizarea negocierilor privind acordurile de acces şi interconectare trebuie utilizate numai în scopul pentru care au fost comunicate şi nu pot fi divulgate unui terţ, care ar obţine astfel un avantaj de ordin competitiv, inclusiv filialelor, persoanelor afiliate sau partenerilor furnizorului de reţele sau servicii care deţine informaţiile respective.
    Art.42. - (1) Agenţia este obligată să întreprindă toate măsurile necesare pentru a încuraja şi a asigura, în condiţiile prezentei legi, accesul şi interconectarea în condiţii adecvate, cu respectarea principiilor eficienţei economice, promovării concurenţei şi maximizării beneficiului utilizatorului final.
    (2) Măsurile adoptate în conformitate cu prevederile alin.(1) vizează în special:
    a) impunerea de obligaţii furnizorilor care controlează accesul la utilizatorii finali, inclusiv, după caz, obligaţia de a asigura interconectarea reţelelor acestora, dacă impunerea în cauză este necesară pentru asigurarea conectivităţii între utilizatorii finali;
    b) impunerea de obligaţii furnizorilor de a asigura accesul la elementele infrastructurii asociate în condiţii echitabile şi rezonabile, dacă impunerea în cauză este necesară pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la serviciile de difuzare în format digital a programelor audiovizuale.
    (3) Prin impunerea unui furnizor a obligaţiilor de a asigura accesul în condiţiile art.47, Agenţia stabileşte condiţii tehnice sau operaţionale fezabile, în conformitate cu standardele naţionale sau europene, care urmează a fi îndeplinite de către furnizorul sau beneficiarii accesului, dacă această măsură este necesară pentru asigurarea funcţionării normale a reţelei.
    (4) Obligaţiile şi condiţiile impuse în conformitate cu alin. (1)-(3) trebuie să fie obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale.
    (5) Agenţia are dreptul să stabilească, la solicitarea uneia dintre părţi, în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (4), condiţiile în care se realizează interconectarea sau accesul în lipsa acordului părţilor.
    (6) Agenţia are dreptul să intervină în orice timp, din proprie iniţiativă sau la solicitarea oricăreia dintre părţile aflate în proces de negociere şi încheiere a acordului de interconectare sau acces, pentru a asista şi facilita negocierea acordului în cauză.
    Art.43. - (1) În cazul în care, în urma unei analize de piaţă realizate în condiţiile legii, un furnizor este desemnat ca avînd putere semnificativă pe o piaţă relevantă, Agenţia impune acestuia, în modul stabilit, una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
    a) asigurarea transparenţei ce ţine de interconectarea reţelelor sau de accesul la aceste reţele sau la infrastructura asociată;
    b) publicarea ofertei de referinţă;
    c) neadmiterea discriminării în legătură cu interconectarea sau accesul;
    d) evidenţa contabilă separată;
    e) furnizarea înregistrărilor contabile;
    f) asigurarea accesului la unele elemente specifice ale reţelei şi la infrastructura asociată şi utilizarea acestora;
    g) recuperarea investiţiilor, controlul tarifelor şi fundamentarea lor în funcţie de costuri;
    h) prezentarea tuturor informaţiilor care au stat la baza stabilirii tarifelor şi ajustarea acestor tarife.
    (2) Obligaţiile prevăzute la alin.(1) trebuie să fie, în funcţie de specificul problemei identificate, proporţionale şi justificate şi sînt impuse numai după consultarea părţilor interesate, în condiţiile legii.
    (3) În cazul în care, pe baza unei analize de piaţă realizate în condiţiile legii, Agenţia stabileşte că pe o anumită piaţă relevantă există concurenţă efectivă, ea retrage sau modifică în mod corespunzător obligaţiile impuse. La efectuarea analizei de piaţă, Agenţia, după caz, solicită colaborarea autorităţii pentru protecţia concurenţei.
    (4) Agenţia, cu cel puţin 30 de zile înainte de retragerea oricăror obligaţii impuse unui anumit furnizor, trebuie să aducă această intenţie la cunoştinţa persoanelor care au încheiat acorduri de interconectare sau de acces cu furnizorul respectiv, pentru a le permite să găsească furnizori alternativi sau să renegocieze acordul încheiat.
    Art.44. - (1) Agenţia impune furnizorilor cu putere semnificativă pe o piaţă relevantă obligaţii de asigurare a transparenţei în legătură cu interconectarea reţelelor sau cu accesul la aceste reţele ori la infrastructura asociată. Aceste obligaţii includ aducerea la cunoştinţa publicului a anumitor informaţii: specificaţii tehnice, caracteristici ale reţelei, condiţii de furnizare şi utilizare, informaţii contabile şi tarifele aplicate, cu excepţia informaţiilor cu caracter confidenţial.
    (2) În cazul în care unui furnizor i-au fost impuse obligaţii de neadmitere a discriminării, Agenţia impune acestuia obligaţia de a publica o ofertă de referinţă suficient de detaliată, pentru a se asigura că solicitanţii nu vor trebui să plătească pentru resursele ce nu sînt necesare serviciului pe care l-au solicitat. Agenţia are dreptul să impună modificări la această ofertă de referinţă.
    (3) Oferta de referinţă cuprinde o descriere detaliată pentru fiecare dintre elementele reţelei sau ale infrastructurii asociate, potrivit necesităţilor pieţei, condiţiile tehnice şi comerciale, informaţii referitoare la specificaţiile tehnice, caracteristicile reţelei, condiţiile de furnizare şi utilizare, informaţiile contabile şi tarifele practicate, corespunzătoare fiecăruia dintre aceste elemente.
    (4) Agenţia stabileşte informaţiile ce urmează a fi aduse la cunoştinţa publicului, nivelul de detaliu cerut şi modalitatea de publicare, cu excepţia informaţiilor cu caracter confidenţial.
    Art.45. - Agenţia impune furnizorilor cu putere semnificativă pe o piaţă relevantă obligaţii de neadmitere a discriminării în legătură cu interconectarea reţelelor sau accesul la aceste reţele şi la infrastructura asociată, prin care să se asigure, în special, de faptul că furnizorii:
    a) oferă condiţii echivalente, în circumstanţe echivalente, altor furnizori de servicii echivalente;
    b) pun la dispoziţia terţilor servicii şi informaţii în aceleaşi condiţii, inclusiv în ceea ce priveşte calitatea şi preţul, cu cele oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate filialelor, persoanelor afiliate sau partenerilor lor.
    Art.46. - (1) Agenţia impune furnizorilor cu putere semnificativă pe o piaţă relevantă obligaţii privind evidenţa contabilă separată, în cadrul contabilităţii interne, pentru anumite activităţi care au tangenţă cu interconectarea reţelelor de comunicaţii electronice şi/sau cu accesul la aceste reţele şi/sau la infrastructura asociată.
    (2) Agenţia are dreptul să impună unui furnizor integrat pe verticală asigurarea transparenţei tarifelor angro şi a preţurilor de transfer intern, pentru a îndeplini obligaţiile de neadmitere a discriminării, impuse în conformitate cu prevederile art.45, sau pentru a împiedica subvenţionarea încrucişată abuzivă.
    (3) Pentru îndeplinirea obligaţiilor de asigurare a transparenţei şi neadmitere a discriminării, Agenţia impune furnizorilor cu putere semnificativă pe o piaţă relevantă obligaţia de a furniza, la solicitare, înregistrări contabile, inclusiv date privind veniturile încasate de la terţi.
    (4) În scopul promovării unei pieţe deschise şi competitive, Agenţia publică informaţiile contabile obţinute în condiţiile legii, respectînd normele privind secretul comercial.
    Art.47. - (1) Agenţia impune furnizorilor cu putere semnificativă pe o piaţă relevantă obligaţia de a permite accesul la unele elemente specifice ale reţelei şi la infrastructura asociată şi utilizarea acestora, în special în cazul în care se consideră că refuzul de a acorda accesul ori impunerea unor clauze cu efect similar ar conduce la împiedicarea creării unei pieţe de comerţ cu amănuntul competitive şi durabile sau la prejudicierea intereselor utilizatorilor finali.
    (2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) pot viza:
    a) acordarea către un terţ a dreptului de acces la elementele specifice ale reţelei sau la infrastructura asociată, inclusiv de acces la bucla locală;
    b) negocierea cu orice furnizor care solicită accesul;
    c) neretragerea dreptului de acces deja acordat, cu excepţia cazurilor în care furnizorul a comis încălcările prevăzute la alin.(3) şi (4) ale art.5 sau a încălcat condiţiile acordului privind accesul şi/sau interconectarea;
    d) acordarea accesului liber la interfeţe tehnice, protocoale sau la alte tehnologii esenţiale, indispensabile pentru interoperabilitatea sistemelor, inclusiv a celor virtuale;
    e) furnizarea colocării sau a altor forme de utilizare partajată a spaţiilor ori a echipamentelor, inclusiv a clădirilor, canalizaţiilor şi pilonilor;
    f) furnizarea unor servicii determinate, necesare pentru asigurarea serviciilor de reţele inteligente sau a serviciului de roaming în reţelele mobile destinate utilizatorilor finali;
    g) interconectarea reţelelor sau a elementelor acestora.
    (3) În cazul în care preconizează impunerea obligaţiilor menţionate la alin. (1), în special în cazul în care evaluează că aceste obligaţii sînt proporţionale cu obiectivele stabilite la art.8, Agenţia trebuie să ia în considerare următorii factori:
    a) viabilitatea tehnică şi economică a utilizării sau instalării unor infrastructuri alternative, avînd în vedere ritmul de evoluţie a pieţei şi ţinînd cont de natura şi tipul interconectării sau accesului în cauză;
    b) fezabilitatea furnizării accesului solicitat, ţinînd cont de capacitatea disponibilă;
    c) investiţia iniţială realizată de proprietarul infrastructurii, avînd în vedere riscurile aferente investiţiei;
    d) necesitatea promovării concurenţei pe termen lung;
    e) existenţa anumitor drepturi de proprietate intelectuală;
    f) asigurarea securităţii reţelelor, serviciilor şi a personalului.
    Art.48. - (1) În cazul în care analiza de piaţă indică lipsa unei concurenţe efective, care presupune că furnizorul în cauză este capabil să menţină tarifele la un nivel excesiv de înalt sau să reducă tarifele în mod nejustificat, în detrimentul utilizatorilor finali, Agenţia are dreptul, în conformitate cu prevederile art.43, să-i impună obligaţii referitoare la recuperarea investiţiilor şi controlul tarifelor, inclusiv obligaţii de fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri, precum şi obligaţii privind evidenţa contabilă separată la furnizarea anumitor forme de acces sau de interconectare. La impunerea obligaţiilor, Agenţia ia în considerare investiţia făcută de furnizorul în cauză şi permite realizarea unui venit rezonabil din capitalul investit, ţinînd seama de riscurile asociate acestei investiţii.
    (2) Orice mecanism de acoperire a costurilor sau orice metodologie de tarifare, impuse în condiţiile alin. (1), trebuie să promoveze eficienţa economică şi concurenţa şi să maximizeze beneficiul consumatorilor. În acest scop, Agenţia ţine cont de tarifele practicate pe pieţele concurenţiale comparabile.
    (3) În cazul în care un furnizor are obligaţia să îşi fundamenteze tarifele în funcţie de costuri, el trebuie să demonstreze că tarifele respective sînt determinate prin suplimentarea la costuri a unei rate rezonabile a venitului obţinut din investiţii. În vederea calculării costului furnizării eficiente a serviciilor, Agenţia poate utiliza metode de contabilizare a costurilor, conform legii, altele decît cele utilizate de furnizor. Agenţia este în drept să ceară unui furnizor toate informaţiile ce au stat la baza stabilirii tarifelor şi să impună, după caz, ajustări ale acestor tarife.
    (4) În cazul în care controlul tarifelor se efectuează prin impunerea implementării evidenţei contabile separate a costurilor, descrierea acestui sistem trebuie făcută publică, indicîndu-se cel puţin principalele categorii în care sînt grupate costurile şi regulile utilizate pentru alocarea costurilor. Îndeplinirea obligaţiilor de implementare a evidenţei contabile separate a costurilor se supune auditului anual, efectuat de către un auditor independent, al cărui raport urmează a fi publicat în condiţiile stabilite de Agenţie.
    Art.49. - (1) Agenţia impune furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa furnizării de buclă locală obligaţia de a publica o ofertă de referinţă pentru accesul la bucla locală.
    (2) Oferta de referinţă, efectuată în condiţiile alin. (1), trebuie să corespundă Regulamentului cu privire la interconectare.
    (3) Ofertei de referinţă, efectuate în condiţiile alin. (1), îi sînt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 44 alin. (2)-(4).
    Art. 50. - Obligaţiile ce revin unui furnizor desemnat ca avînd putere semnificativă pe o piaţă relevantă rămîn în vigoare pînă în momentul în care Agenţia, în baza unei analize de piaţă, stabileşte că există o concurenţă efectivă pe piaţa în cauză.
Capitolul VII
IDENTIFICAREA ŞI ANALIZA PIEŢELOR RELEVANTE. DESEMNAREA FURNIZORILOR
 CU PUTERE SEMNIFICATIVĂ PE PIEŢELE RELEVANTE

    Art.51. - (1) Agenţia, în baza principiilor stabilite de legislaţia privind protecţia concurenţei, identifică pieţele relevante şi efectuează analize de piaţă pe aceste pieţe în scopul determinării faptului dacă piaţa relevantă este suficient de competitivă şi al impunerii, menţinerii, modificării ori retragerii obligaţiilor speciale preventive. În acest scop, Agenţia elaborează, aprobă şi publică Regulamentul privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe (denumit în continuare - Regulament), care va defini:     a) metodologia şi criteriile de identificare a pieţelor relevante, ale căror caracteristici pot justifica impunerea de către Agenţie a unor obligaţii speciale preventive în sarcina furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă;
    b) criteriile şi regulile în baza cărora Agenţia efectuează analiza pieţelor relevante identificate şi determină dacă unul sau mai mulţi furnizori de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice au putere semnificativă pe o anumită piaţă relevantă.
    (2) Agenţia identifică pieţele relevante luînd în considerare circumstanţele naţionale specifice şi asigurînd un mediu competitiv al acestora. Lista pieţelor relevante se publică de către Agenţie.
    (3) La elaborarea Regulamentului, la identificarea pieţelor relevante şi la efectuarea analizei situaţiei de pe aceste pieţe, Agenţia consultă, după caz, autoritatea pentru protecţia concurenţei.
   Art.52. - (1) Agenţia adoptă decizii privind desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele relevante. Un furnizor este considerat ca avînd putere semnificativă pe o anumită piaţa relevantă doar în cazul în care acesta deţine, conform analizei de piaţă corespunzătoare, o cotă de piaţă egală sau mai mare de 35% şi dacă, în urma analizei de piaţă, Agenţia constată că pe această piaţă nu există concurenţă efectivă.
    (2) Un furnizor este considerat a nu avea putere semnificativă pe piaţa relevantă respectivă în cazul în care deţine o cotă de piaţă mai mică de 35% şi dacă, în urma analizei de piaţă, Agenţia constată că pe această piaţă există concurenţă efectivă.
    (3) Agenţia publică şi prezintă autorităţii pentru protecţia concurenţei decizia privind desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele relevante în termen de 3 zile din data adoptării acesteia. Autoritatea pentru protecţia concurenţei, în termen de 10 zile, include furnizorii cu putere semnificativă pe pieţele relevante în Lista agenţilor economici care au poziţie dominantă pe pieţele relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova lista acestora. La expirarea termenului stabilit de includere în lista menţionată, Agenţia are dreptul să adopte decizii de impunere a obligaţiilor speciale furnizorilor desemnaţi ca avînd putere semnificativă pe piaţa relevantă.
    Art.53. - (1) Agenţia efectuează analiza pieţelor relevante cel puţin o dată la 2 ani, în scopul constatării existenţei concurenţei efective pe aceste pieţe. Constatarea că pe piaţa relevantă există o concurenţă efectivă este echivalentă cu constatarea că nici unul dintre furnizorii care activează pe această piaţă nu are putere semnificativă pe piaţa respectivă. Agenţia stabileşte existenţa concurenţei efective bazîndu-se pe analiza pieţei relevante realizată în conformitate cu Regulamentul, consultînd autoritatea pentru protecţia concurenţei. În urma unei asemenea analize, Agenţia are dreptul să impună, să menţină, să modifice sau să revoce obligaţiile faţă de furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.
    (2) Dacă în urma unei analize de piaţă se stabileşte că pe piaţa relevantă respectivă există concurenţă efectivă, Agenţia nu impune şi nu menţine nici o obligaţie specială sau le revocă în cazul în care acestea există. Cu cel puţin 30 de zile înainte de revocarea oricăror obligaţii impuse unui furnizor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice, Agenţia trebuie să aducă această intenţie la cunoştinţa persoanelor care pot fi afectate prin luarea acestei măsuri, pentru a le permite să se adapteze la noile condiţii.
    (3) Dacă în urma unei analize de piaţă se stabileşte că pe piaţa relevantă respectivă nu există concurenţă efectivă, Agenţia, în corespundere cu Regulamentul, stabileşte furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice care, potrivit art.52, au putere semnificativă pe această piaţă. În acest caz, Agenţia este în drept să impună acestor furnizori una sau mai multe obligaţii din categoria celor menţionate în prezenta lege.
    (4) Măsurile prevăzute la alin.(2) şi (3) din prezentul articol se aplică în condiţiile prevăzute la art.14 alin.(1)-(4).
    (5) Agenţia face publică lista furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe pieţele relevante.
    Art.54. - (1) Dacă în urma unei analize de piaţă, realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului, se stabileşte că pe o anumită piaţă relevantă de furnizare a serviciilor cu amănuntul nu există concurenţă efectivă, iar obligaţiile impuse în conformitate cu prevederile art.44-49 sau ale art.57 nu sînt suficiente pentru atingerea obiectivelor prevăzute la art.8, Agenţia, în scopul protecţiei utilizatorilor finali şi al promovării unei concurenţe efective, impune furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice care au putere semnificativă pe piaţa respectivă una sau mai multe dintre următoarele obligaţii, care interzic:
    a) aplicarea preţurilor excesive în raport cu costurile pe care le implică furnizarea serviciilor;
    b) aplicarea preţurilor sub costurile pe care le implică furnizarea serviciilor, ce poate avea ca efect limitarea accesului pe piaţă sau restrîngerea concurenţei;
    c) favorizarea nejustificată a unor utilizatori finali în comparaţie cu alţii în cadrul aceleiaşi categorii de utilizatori finali;
    d) gruparea serviciilor în mod abuziv.
    (2) Obligaţiile impuse conform alin.(1) trebuie să corespundă esenţei problemei identificate, proporţionale şi justificate, avînd în vedere obiectivele prevăzute la art.8.
    (3) În acest scop, Agenţia întreprinde una sau mai multe dintre următoarele acţiuni:
    a) stabilirea plafoanelor tarifare sau a formulelor de control al creşterii tarifelor la furnizarea serviciilor cu amănuntul;
    b) stabilirea măsurilor de control al tarifelor cu amănuntul;
    c) stabilirea măsurilor de orientare a tarifelor spre costuri sau aplicarea tarifelor practicate pe pieţele comparabile.
    (4) Agenţia impune furnizorilor de reţele şi/sau servicii cu putere semnificativă pe piaţă, ale căror tarife sînt supuse controlului său, obligaţia de a implementa evidenţa contabilă separată a costurilor, necesară pentru exercitarea controlului. Agenţia stabileşte formatul şi metodologia evidenţei contabile separate a costurilor, în conformitate cu actele normative.
    (5) Furnizorii de reţele şi/sau servicii specificaţi la alin.(4) au obligaţia de a supune verificării din partea unui auditor independent modul de implementare a evidenţei contabile separate a costurilor, în condiţiile stabilite de Agenţie.
    (6) Furnizorii de reţele şi/sau servicii menţionaţi la alin.(4) publică anual, în condiţiile stabilite de Agenţie, o declaraţie privind implementarea evidenţei contabile separate a costurilor.
    Art.55. - Furnizorii de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru furnizarea serviciilor în alte domenii ale economiei, în condiţiile legii, au obligaţia:
    a) să ţină evidenţa contabilă separată pentru activităţile aferente furnizării serviciilor şi/sau reţelelor de comunicaţii electronice cu scopul de a determina toate elementele de cost şi de venit, cu baza lor de calcul şi metodologia detaliată aplicată la repartizarea costurilor, inclusiv informaţia detaliată privind activele fixe şi costurile structurale, sau
    b) să efectueze separarea structurală între activităţile ce ţin de furnizarea de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice şi activităţile din alte sectoare ale economiei naţionale.
    Art.56. - (1) Agenţia stabileşte şi actualizează, în limitele posibilităţilor tehnice existente, setul minim de linii închiriate ce vor fi furnizate în scopul satisfacerii necesităţilor utilizatorilor, inclusiv caracteristicile tehnice ale tipurilor de linii închiriate care fac parte din acest set. Agenţia publică setul minim de linii închiriate, caracteristicile tehnice şi tipurile de standarde cărora trebuie să le corespundă aceste linii.
    (2) Dacă în urma unei analize de piaţă, realizată în conformitate cu Regulamentul, se stabileşte că pe o parte sau pe întreaga piaţă de furnizare a setului minim de linii închiriate nu există concurenţă efectivă, Agenţia desemnează furnizorii de reţele şi servicii cu putere semnificativă pe piaţa respectivă şi le impune obligaţii privind furnizarea unei părţi sau a întregului set minim de linii închiriate pe o parte sau pe întreg teritoriul ţării în condiţii de nediscriminare, de orientare a tarifelor spre costuri şi de asigurare a transparenţei, în conformitate cu prevederile alin. (4)-(6).
    (3) În cazul în care se stabileşte că piaţa de furnizare a unei părţi sau a întregului set minim de linii închiriate este suficient de competitivă, Agenţia anulează obligaţiile impuse.
    (4) Agenţia obligă furnizorii de reţele şi servicii desemnaţi ca avînd putere semnificativă pe piaţă, potrivit alin.(2), să ofere condiţii similare în situaţii similare pentru furnizorii de reţele şi servicii similare şi să furnizeze linii închiriate către terţi în aceleaşi condiţii şi de aceeaşi calitate cu cele utilizate pentru furnizarea propriilor servicii sau a serviciilor propriilor filiale, persoanelor afiliate sau partenerilor.
    (5) Agenţia impune furnizorilor de reţele şi servicii desemnaţi ca avînd putere semnificativă pe piaţă, potrivit alin.(2), obligaţia de a orienta spre costuri tarifele pentru liniile închiriate şi de a implementa, în acest scop, evidenţa contabilă separată a costurilor. Aceşti furnizori de servicii au obligaţia de a prezenta, la solicitarea Agenţiei, informaţii detaliate privind evidenţa contabilă ţinută.
    (6) Agenţia impune furnizorilor de reţele şi servicii desemnaţi ca avînd putere semnificativă pe piaţă, potrivit alin.(2), obligaţia de a publica într-o formă accesibilă informaţiile ce ţin de condiţiile de furnizare a liniilor închiriate.
    (7) Dacă un furnizor de reţele şi servicii desemnat ca avînd putere semnificativă pe piaţă, potrivit alin.(2), consideră că furnizarea liniilor închiriate din setul minim prevăzut la alin. (1) la tarifele şi în condiţiile publicate, potrivit alin.(5) şi (6), nu este rezonabilă, el poate solicita Agenţiei modificarea tarifelor sau a condiţiilor de furnizare.
    Art.57. - (1) Dacă un furnizor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice este desemnat ca avînd putere semnificativă pe piaţă în ceea ce priveşte conectarea la un punct fix la reţeaua publică de telefonie şi accesul la un punct fix la serviciile publice de telefonie, Agenţia îl obligă să ofere abonaţilor săi posibilitatea de a utiliza serviciile oricărui furnizor de servicii publice de telefonie cu care furnizorul în cauză este interconectat în unul din următoarele moduri:
    a) prin formarea, la fiecare apel, a unui cod de selectare a furnizorului de servicii;
    b) prin preselectare, care oferă posibilitatea de a obţine servicii de la furnizorul de servicii solicitat fără formarea, la fiecare apel, a unui cod de selectare a furnizorului de servicii.
    (2) Cererea utilizatorilor de a implementa facilităţile prevăzute la alin.(1) şi în alte reţele sau în alte moduri se examinează de către Agenţie în baza unei analize de piaţă realizate conform prevederilor prezentei legi, iar obligaţiile necesare pentru satisfacerea acestei cereri se impun în conformitate cu prevederile art. 47.
    (3) Agenţia asigură, prin impunerea de obligaţii speciale, orientarea spre costuri a tarifelor pentru acces şi interconectare la acordarea facilităţilor prevăzute la alin.(1).
Capitolul VIII
DREPTURILE UTILIZATORILOR FINALI
    Art.58. - (1) Utilizatorii finali abonaţi au dreptul la un contract încheiat în formă scrisă cu furnizorul de servicii publice de comunicaţii electronice, care va conţine următoarele clauze minime:
    a) denumirea şi adresa, alte date de identificare a furnizorului de servicii;
    b) serviciile furnizate, nivelul de calitate al acestora, precum şi termenul în care se realizează conectarea iniţială;
    c) tipurile de servicii de deservire tehnică;
    d) preţurile şi tarifele aferente fiecărui produs sau serviciu contractat, modul de aplicare a acestora sau modalităţile prin care pot fi obţinute informaţii actualizate privind tarifele de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice şi a serviciilor de deservire;
    e) perioada de valabilitate a contractului, condiţiile de reînnoire şi desfacere a contractului, precum şi condiţiile în care se sistează furnizarea serviciului;
    f) despăgubirile aplicabile şi procedura de acordare a acestora în cazul în care nu se respectă nivelul de calitate convenit sau celelalte clauze contractuale;
    g) metode de iniţiere a procedurii de soluţionare a litigiilor.
    (2) Furnizorul de servicii este obligat să informeze în scris utilizatorul final abonat despre modificările în condiţiile contractului cu cel puţin o lună înainte de intrarea în vigoare a acestora, inclusiv despre dreptul acestuia de a rezilia contractul încheiat, fără a fi penalizat, în cazul în care nu acceptă noile condiţii, cu excepţia cazului în care se stabilesc condiţii mai favorabile pentru utilizator.
    (3) Dacă utilizatorul final abonat a fost informat în scris despre modificările în condiţiile contractului propuse de furnizor şi nu este de acord cu acestea, el este în drept să rezilieze contractul încheiat fără a fi penalizat.
    Art.59. - (1) Pentru a oferi utilizatorilor finali posibilitatea de a decide asupra alegerii reţelelor sau serviciilor, furnizorii de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a pune la dispoziţia publicului informaţii actualizate privind preţurile şi tarifele aplicabile, precum şi celelalte condiţii de furnizare a reţelelor şi serviciilor.
    (2) Informaţiile prevăzute la alin.(1) trebuie să includă:
    a) denumirea şi adresa, alte date de identificare a furnizorului de reţele şi servicii;
    b) tipurile de reţele şi servicii publice oferite de furnizor;
    c) tarifele de conectare, utilizare, deservire, precum şi facilităţile tarifare şi schemele tarifare speciale;
    d) tipurile de servicii de deservire tehnică acordate;
    e) condiţiile contractuale standard, inclusiv durata minimă a contractului;
    f) procedura de soluţionare a litigiilor dintre furnizorii de reţele şi servicii şi utilizatorii finali;
    g) după caz, drepturile privind furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.
    (3) Agenţia încurajează expunerea pe paginile web, în ghidurile interactive sau difuzarea prin intermediul altor mijloace a informaţiilor în vederea asigurării posibilităţii utilizatorilor finali de a face evaluări independente ale costului variantelor alternative de utilizare.
    Art.60. - (1) Agenţia impune furnizorilor de servicii publice de comunicaţii electronice, după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art.14, obligaţia de a publica informaţii adecvate şi actualizate privind calitatea serviciilor furnizate. La solicitare, aceste informaţii vor fi prezentate Agenţiei înainte de a fi publicate.
    (2) Agenţia stabileşte, în corespundere cu standardele şi recomandările europene şi internaţionale, parametrii de calitate a serviciilor care se cer a fi măsuraţi, precum şi conţinutul, forma şi modalitatea în care informaţiile prevăzute la alin.(1) vor fi publicate, pentru a se asigura că utilizatorii finali beneficiază de informaţii complete, comparabile şi uşor accesibile.
    Art.61. - (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de servicii publice de telefonie sînt obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea reţelelor respective la punctele fixe şi, în caz de perturbare gravă a funcţionării reţelei sau în caz de forţă majoră, împreună cu organele abilitate să asigure restabilirea şi funcţionarea reţelei în anumite puncte fixe determinate de către autorităţile publice.
    (2) Furnizorii de servicii publice de telefonie sînt obligaţi să ia măsurile necesare pentru a asigura accesul neîntrerupt la serviciile de urgenţă.
    Art.62. - (1) Toţi abonaţii serviciilor publice de telefonie au dreptul de a fi incluşi în registrul abonaţilor, accesibil în cadrul furnizării serviciului universal.
    (2) Furnizorii de servicii publice de telefonie au obligaţia de a oferi, în mod gratuit, abonaţilor posibilitatea de a decide dacă şi care dintre datele lor cu caracter personal vor fi sau nu incluse în registrul public al abonaţilor.
    (3) Toţi utilizatorii finali ai serviciilor publice de telefonie au dreptul de acces la serviciile de informaţii privind abonaţii, accesibile în cadrul furnizării serviciului universal, şi la serviciile de relaţii cu clienţii.
    (4) Numerele de telefon ale abonaţilor serviciilor publice de telefonie pot fi prezentate de către furnizorii serviciilor de comunicaţii electronice, la solicitare, instituţiei de stat abilitate, pentru a fi incluse în baza de date de stat (Registrul de stat al populaţiei şi Registrul unităţilor de drept) şi utilizate conform legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
Capitolul IX
NUMEROTAREA
   Art.63. - (1) Resursele de numerotare care se atribuie serviciilor şi reţelelor publice de comunicaţii electronice sînt resurse limitate aflate în proprietatea publică a statului.
    (2) Resursele de numerotare care se atribuie serviciilor şi reţelelor publice de comunicaţii electronice sînt gestionate de către Agenţie în conformitate cu Planul naţional de numerotare şi recomandările organismelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi sînt atribuite contra plată conform tarifelor stabilite şi aprobate de Agenţie.
    (3)  Planul naţional de numerotare se elaborează de către Agenţie, în conformitate cu recomandările organismelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, şi se aprobă de către organul central de specialitate.
    (4) Agenţia gestionează resursele de numerotare respectînd principiile obiectivităţii, transparenţei, proporţionalităţii şi accesului nediscriminatoriu la aceste resurse şi asigură tratamentul egal al tuturor furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului.
    (5) Utilizarea resurselor de numerotare din cadrul Planului naţional de numerotare fără autorizarea Agenţiei este interzisă şi se sancţionează conform legii.
    (6) Procedura de administrare şi gestionare a resurselor de numerotare este stabilită prin actele de reglementare elaborate şi aprobate de către Agenţie şi care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (7) Cerinţele actelor de reglementare privind utilizarea resurselor de numerotare sînt obligatorii spre executare pentru toţi furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice din Republica Moldova. 
    Art.64. - (1) Furnizorii de reţele şi servicii publice de telefonie asigură efectuarea apelurilor de urgenţă în mod gratuit, iar utilizatorii finali ai serviciilor publice de telefonie, inclusiv utilizatorii telefoanelor publice, au dreptul de a accesa gratuit serviciile de urgenţă, apelînd numărul de urgenţă unic european “112” sau numerele de urgenţă naţionale stabilite de Agenţie în corespundere cu Planul naţional de numerotare.
    (2) Pentru toate apelurile la numerele de urgenţă, stabilite în corespundere cu alin.(1), furnizorii de reţele şi servicii publice de telefonie pun la dispoziţia autorităţilor responsabile de serviciile de urgenţă, la solicitarea acestora şi în limitele posibilităţilor tehnice ale reţelelor, informaţii cu privire la locul de unde se efectuează apelul.
    (3) Agenţia şi furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de telefonie întreprind măsurile necesare pentru a informa publicul despre numerele de urgenţă şi modul de utilizare a numărului de urgenţă unic european “112” sau a numerelor de urgenţă naţionale.
    (4) Implementarea Serviciului de urgenţă naţional “112” se va efectua în baza Programului naţional de implementare a Serviciului de urgenţă naţional “112”, aprobat de organul central de specialitate.
    Art.65. - (1) În conformitate cu Programul de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova, Agenţia impune furnizorilor de servicii publice de telefonie, inclusiv de telefonie publică mobilă, obligaţia de a le asigura abonaţilor proprii, la solicitare, portabilitatea numărului, care constă în posibilitatea de a-şi păstra numărul de telefon indiferent de furnizorul de serviciu:
    a) în cazul numerelor geografice - la o adresă fixă;
    b) în cazul numerelor nongeografice - la orice adresă.
    (2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul transferului de numere între reţelele de telefonie fixă şi reţelele de telefonie mobilă.
    (3) Agenţia impune furnizorilor obligaţii vizînd orientarea spre costuri a tarifelor de interconectare pentru serviciul de portabilitate a numerelor, astfel încît plăţile impuse abonaţilor să nu descurajeze utilizarea acestei oportunităţi.
    (4) Agenţia impune furnizorilor de servicii publice de telefonie obligaţia de a publica informaţii detaliate referitoare la tarifele aplicate pentru serviciul de portabilitate a numerelor.
    (5) Agenţia nu stabileşte tarife cu amănuntul pentru portabilitatea numerelor, pentru a nu limita concurenţa.
    (6) Portabilitatea numerelor în reţelele publice fixe şi mobile va fi implementată în corespundere cu Programul de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova, elaborat de Agenţie şi aprobat de organul central de specialitate.
Capitolul X
SERVICIUL UNIVERSAL
    Art.66. - (1) Accesul la serviciul universal este dreptul tuturor locuitorilor Republicii Moldova de a beneficia de setul minim de servicii de comunicaţii electronice de un anumit nivel de calitate şi la preţuri accesibile, independent de amplasarea lor geografică.
    (2) Serviciile incluse în setul minim al serviciului universal sînt următoarele:
    a) accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice la un punct fix;
    b) serviciul de informaţii privind abonaţii şi punerea la dispoziţie a registrelor abonaţilor;
    c) accesul la telefoanele publice cu plată, inclusiv accesul gratuit la serviciile de urgenţă.
    (3) Acţiunile, responsabilii şi termenele de implementare a serviciului universal sînt prevăzute în Programul naţional de implementare a serviciului universal pe termen lung, elaborat de către organul central de specialitate în baza prevederilor ce ţin de implementarea serviciului universal expuse în politica şi strategia de dezvoltare a comunicaţiilor electronice, ţinîndu-se cont de tehnologiile folosite preponderent de utilizatorii finali şi de fezabilitatea tehnologică, şi aprobat de Guvern.
    (4) Condiţiile şi procedura de furnizare a serviciului universal, de desemnare a furnizorilor de serviciu universal şi mecanismul de finanţare şi compensare a costului net al furnizării serviciului universal se stabilesc în Regulamentul privind serviciul universal, elaborat şi aprobat de Agenţie şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Art.67. - (1) Agenţia desemnează, prin concurs, unul sau mai mulţi furnizori de serviciu universal care să furnizeze unul sau mai multe elemente ale serviciului universal în anumite zone sau pe întreg teritoriul Republicii Moldova, utilizînd proceduri eficiente, obiective, transparente şi nediscriminatorii. Procedurile stabilite asigură furnizarea serviciului universal în mod rentabil şi sînt folosite ca mijloace de determinare a costului net al furnizării serviciului universal, conform art. 75.
   (2) În cazul lipsei participanţilor la concurs, Guvernul, la propunerea Agenţiei, desemnează furnizorii obligaţi să furnizeze serviciul universal, respectînd principiile eficienţei, obiectivităţii, transparenţei şi nediscriminării.
    (3) Dacă Agenţia consideră că furnizarea serviciului universal reprezintă o sarcină injustă pentru furnizorii desemnaţi să furnizeze serviciul universal, obligaţia de furnizare a serviciului universal se impune unui furnizor numai după stabilirea mecanismului de finanţare şi/sau compensare a costului net al furnizării serviciului universal, conform art.76.
    Art.68. - (1) Agenţia desemnează furnizorii ce vor furniza serviciul universal conform prevederilor art.66 alin.(2) lit.a), astfel încît cererile rezonabile ale utilizatorilor finali privind accesul şi conectarea la un punct fix la reţelele publice de telefonie şi privind accesul la un punct fix la serviciile publice de telefonie să fie satisfăcute de cel puţin un furnizor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice.
    (2) Conexiunea furnizată trebuie să le ofere utilizatorilor finali posibilitatea de a iniţia şi de a primi apeluri telefonice locale, naţionale şi internaţionale, comunicaţii prin fax şi transmisii de date la o rată de transfer suficientă pentru a permite accesul funcţional la Internet, avînd în vedere tehnologiile utilizate preponderent de abonaţi şi fezabilitatea tehnologică.
    Art.69. - (1) Agenţia desemnează furnizorii serviciului universal conform prevederilor art.66 alin.(2) lit.b), astfel încît:
    a) să fie pus la dispoziţia utilizatorilor finali, la solicitare, cel puţin un registru al abonaţilor în formă tipărită, electronică sau în ambele forme. Registrul urmează a fi actualizat periodic, cel puţin o dată la 3 ani, iar forma acestuia se aprobă în prealabil de către Agenţie;
    b) să fie pus la dispoziţia utilizatorilor finali, inclusiv a utilizatorilor de telefoane publice cu plată, cel puţin un serviciu de informaţii privind abonaţii.
    (2) Registrul abonaţilor şi serviciul de informaţii privind abonaţii, prevăzute la alin.(1), cuprinde numerele de telefon şi datele cu caracter personal ale tuturor abonaţilor la servicii publice de telefonie, respectînd legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.
    (3) Furnizorii de serviciu universal desemnaţi să pună la dispoziţie utilizatorilor finali registrele abonaţilor sau să furnizeze servicii de informaţii privind abonaţii, în condiţiile alin.(1) şi (2), au obligaţia să respecte principiul de nediscriminare faţă de datele ce le-au fost puse la dispoziţie de către furnizorii de servicii publice de telefonie.
    Art.70. - (1) Agenţia impune furnizorilor de serviciu universal desemnaţi să furnizeze serviciile prevăzute la art.66 alin.(2) lit.c) obligaţii de asigurare cu telefoane publice cu plată pentru a satisface necesităţile rezonabile ale utilizatorilor finali în ceea ce priveşte acoperirea geografică, numărul de telefoane instalate în funcţie de densitatea populaţiei, accesibilitatea acestor telefoane pentru utilizatorii cu handicap şi calitatea serviciilor.
    (2) Agenţia nu impune obligaţiile prevăzute la alin.(1) pe întreg teritoriul ţării sau pe o parte a acestuia în cazul în care consideră că serviciile prevăzute la alin.(1) sau alte servicii comparabile sînt suficient de accesibile.
    (3) Furnizorii de serviciu universal care operează telefoane publice cu plată au obligaţia să ofere utilizatorilor finali posibilitatea de a efectua, în mod gratuit şi fără a folosi vreun mijloc de plată, apeluri de urgenţă de la aceste telefoane, folosind numărul de urgenţă unic european “112” sau numerele de urgenţă naţionale prevăzute în Planul naţional de numerotare.
    Art.71. - Agenţia impune furnizorilor de serviciu universal obligaţia de a lua măsuri speciale pentru ca utilizatorii finali cu handicap să aibă acces la telefoanele publice cu plată, inclusiv la serviciile de urgenţă şi serviciile de informaţii similare celor oferite celorlalţi utilizatori finali.
    Art.72. - (1) Agenţia monitorizează evoluţia şi nivelul tarifelor cu amănuntul pentru utilizatorii finali ai serviciilor din setul minim al serviciului universal, ţinînd cont de nivelul general al preţurilor şi al veniturilor utilizatorilor.
    (2) Agenţia impune următoarele obligaţii furnizorilor de serviciu universal:
    a) să ofere utilizatorilor finali tarife speciale sau pachete tarifare diferite de cele practicate în condiţii comerciale normale, în scopul asigurării persoanelor cu venituri mici şi a altor categorii de persoane socialmente vulnerabile cu servicii publice de telefonie;
    b) să se conformeze anumitor plafoane tarifare, să aplice tarife unice, inclusiv prin stabilirea unor medii pe zone geografice pe întreg teritoriul ţării, precum şi alte scheme similare, luînd în considerare condiţiile specifice.
    (3) Guvernul stabileşte categoriile de persoane cu venituri mici şi alte categorii de persoane socialmente vulnerabile care beneficiază de serviciul universal şi de opţiunile tarifare sau pachetele tarifare specificate la alin.(2).
    (4) Condiţiile în care utilizatorii finali beneficiază de tarifele prevăzute la alin.(2) trebuie să fie transparente şi date publicităţii. Ele sînt aplicate în mod nediscriminatoriu de către furnizorii de serviciu universal cărora li s-a impus obligaţia de a aplica asemenea tarife. Agenţia impune modificarea sau renunţarea la schemele tarifare specifice.
    Art.73. - (1) Furnizorii de serviciu universal nu au dreptul de a impune abonaţilor obligaţii de plată a unor servicii şi/sau facilităţi suplimentare faţă de cele din sfera serviciului universal, pe care au obligaţia să le furnizeze conform art.68- 72, decît în cazul în care acestea sînt necesare furnizării serviciilor şi/sau facilităţilor din sfera serviciului universal.
    (2) Furnizorii de serviciu universal sînt obligaţi să asigure, la solicitare, următoarele facilităţi (astfel încît abonaţii să poată monitoriza şi controla cheltuielile legate de plata tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal şi să evite deconectarea nejustificată):
    a) facturarea detaliată de tip standard;
    b) restricţionarea selectivă, gratuită a iniţierii de apeluri de un anumit tip sau către anumite tipuri de numere;
    c) modalităţi de plată în avans;
    d) plata eşalonată a tarifelor pentru conectarea la reţeaua publică de telefonie fixă.
    (3) Abonaţii au dreptul la informaţii suplimentare faţă de cele prevăzute la alin.(2) lit.a) în mod gratuit sau la un tarif rezonabil. Apelurile gratuite iniţiate de către abonat, inclusiv apelurile de urgenţă, nu vor fi incluse în factura detaliată.
    Art.74. - (1) Agenţia stabileşte parametrii de calitate pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal şi metodele de evaluare a respectării acestora. Agenţia stabileşte parametri de calitate suplimentari pentru a furniza persoanelor cu handicap servicii incluse în sfera serviciului universal. Aceşti parametri vor fi stabiliţi ţinînd cont de standardele naţionale.
    (2) Furnizorii de serviciu universal sînt obligaţi să prezinte Agenţiei şi să publice informaţii, adecvate şi actualizate, privind respectarea parametrilor de calitate pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care au obligaţia să le furnizeze.
    (3) Agenţia stabileşte forma şi modul de prezentare şi publicare a informaţiilor prevăzute la alin.(2) pentru ca utilizatorii finali să beneficieze de informaţii complete, comparabile şi accesibile.
    (4) Agenţia impune furnizorilor de serviciu universal atingerea unor obiective de performanţă privind calitatea serviciilor din sfera serviciului universal pe care sînt obligaţi să le furnizeze. La stabilirea acestor obiective, Agenţia respectă procedura de consultare prevăzută la art.14.
    (5) Pentru a asigura exactitatea şi comparabilitatea datelor prezentate de către furnizorii de serviciu universal, Agenţia solicită verificarea acestora de către un organ independent, însă nu mai des decît o dată pe an.
    Art.75. - (1) Dacă Agenţia consideră că furnizarea serviciului universal reprezintă o sarcină injustă pentru furnizorii desemnaţi să furnizeze serviciul universal, ea va calcula costul net al furnizării acestor servicii recurgînd la una din următoarele metode:
    a) va calcula, în conformitate cu metodologia elaborată de Agenţie şi aprobată de Guvern, costul net al îndeplinirii obligaţiilor de furnizare a serviciului universal, luînd în considerare toate avantajele comerciale ce pot fi obţinute de furnizorul de serviciu universal în procesul furnizării serviciilor din sfera serviciului universal;
    b) va utiliza costul net stabilit în urma aplicării procedurii de desemnare a furnizorului de serviciu universal.
    (2) Costul net de furnizare a serviciului universal este calculat ca diferenţă între costul serviciului unui furnizor desemnat avînd obligaţii de furnizare a serviciului universal şi costul serviciului aceluiaşi furnizor fără obligaţii de furnizare a serviciului universal.
    (3) Informaţiile contabile şi orice alte informaţii utilizate pentru calcularea costului net al serviciului universal, conform prevederilor alin.(1) lit.a), vor fi verificate de Agenţie sau de un auditor independent, aprobat de Agenţie. Rezultatele calculului costului net vor fi făcute publice.
    (4) Costurile nete care rezultă din îndeplinirea obligaţiilor de furnizare a serviciului universal vor fi compensate furnizorului în cazul în care obligaţiile serviciului universal pot fi îndeplinite numai suportînd pierderi sau la un cost ce nu se încadrează în standardele comerciale normale.
    (5) Calculul costului net al anumitor aspecte specifice obligaţiilor de furnizare a serviciului universal se efectuează separat, pentru a evita calculul dublu al avantajelor directe sau indirecte şi al costurilor. Costul total net al obligaţiilor de furnizare a serviciului universal pentru un furnizor corespunde sumei costurilor nete ale fiecărei componente a acestor obligaţii, luînd în considerare orice avantaj nerealizat. Agenţia are responsabilitatea de a verifica acest calcul.
    Art.76. - (1) În cazul în care, pe baza determinării costului net în conformitate cu prevederile art.75, se constată că furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal reprezintă o sarcină injustă pentru furnizorul de serviciu universal, Agenţia decide, la solicitarea furnizorului de serviciu universal, finanţarea şi/sau compensarea costului net astfel determinat.
    (2) Pentru a finanţa şi/sau a compensa furnizorilor de serviciu universal costurile nete de furnizare a serviciului universal se creează fondul serviciului universal gestionat de Agenţie.
    (3) Fondul serviciului universal se constituie din contribuţiile obligatorii ale furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice şi din alte mijloace permise de lege. Mijloacele fondului serviciului universal vor fi utilizate exclusiv pentru compensarea costurilor nete ale obligaţiei de furnizare a serviciului universal.
    (4) Furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice vor fi obligaţi să efectueze contribuţii obligatorii către fondul serviciului universal, a căror valoare nu va depăşi 1,0% din volumul anual al veniturilor provenite din furnizarea serviciilor şi/sau reţelelor de comunicaţii electronice. Anual, pînă în data de 1 noiembrie, Guvernul aprobă şi publică cota de contribuţii obligatorii pentru anul următor. Cota de contribuţii obligatorii care urmează a fi vărsate în fondul serviciului universal se stabileşte reieşind din sarcinile prevăzute de Programul naţional de implementare a serviciului universal şi din costurile nete ale furnizării serviciului universal, determinate de Agenţie. Furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice cu un volum de venituri mai mic decît cel stabilit anual de către Agenţie pot fi absolviţi de obligaţia achitării contribuţiilor la fondul serviciului universal.
    (5) Modalitatea de finanţare şi/sau compensare a costului net al îndeplinirii obligaţiilor de furnizare a serviciului universal, precum şi procedurile şi termenele de efectuare a plăţilor către fondul serviciului universal vor fi stabilite de Agenţie, cu respectarea principiilor transparenţei, minimei atingeri aduse concurenţei, proporţionalităţii şi nediscriminării. Agenţia va face public mecanismul de finanţare şi/sau compensare a costului net stabilit.
    (6) În cazul în care fondul serviciului universal va fi aplicat, Agenţia publică un raport anual în Monitorul Oficial al Republicii Moldova privind costul net calculat al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, contribuţiile efectuate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, precum şi avantajele comerciale care au fost realizate de furnizorul de serviciu universal în procesul furnizării serviciilor din sfera serviciului universal.
    (7) La finanţarea şi/sau compensarea costului net al îndeplinirii obligaţiilor de furnizare a serviciului universal se va utiliza un mecanism transparent şi neutru de colectare a contribuţiilor, care să evite pericolul dublei impuneri a încasărilor şi defalcărilor furnizorilor.
Capitolul XI
RESPONSABILITĂŢI
    Art.77. - (1) Persoanele fizice şi juridice care încalcă prevederile prezentei legi poartă, după caz, răspundere civilă, contravenţională, materială sau penală, conform legii.
    (2) Constituie contravenţii următoarele fapte:
    a) furnizarea neautorizată a reţelelor sau a serviciilor de comunicaţii electronice;
    b) nerespectarea condiţiilor autorizării generale de către furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice;
    c) utilizarea canalelor, frecvenţelor radio sau resurselor de numerotare fără licenţă;
    d) nerespectarea condiţiilor prevăzute de licenţele de utilizare a canalelor, a frecvenţelor radio sau a resurselor de numerotare;
    e) nerespectarea reglementărilor sau a normelor tehnice din domeniul comunicaţiilor electronice;
    f) încălcarea normelor de emisie electromagnetică şi de perturbaţii industriale admisibile pentru radiorecepţie;
    g) împiedicarea recepţionării programelor audiovizuale sau a funcţionării echipamentelor, reţelelor şi liniilor de comunicaţii electronice;
    h) conectarea neautorizată sau admiterea conectării neautorizate la reţelele de comunicaţii electronice;
    i) refuzul neîntemeiat al unui furnizor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice autorizat în mod corespunzător de a conecta la reţele sau servicii un alt furnizor de reţele şi/sau servicii autorizat în mod corespunzător;
    j) executarea lucrărilor în domeniul comunicaţiilor electronice fără acordul proprietarului terenului sau al unui alt bun imobil ori în lipsa hotărîrii instanţei de judecată privind executarea acestor lucrări;
    k) deteriorarea intenţionată a liniilor, instalaţiilor şi echipamentelor de comunicaţii electronice;
    l) refuzul neîntemeiat de a furniza servicii publice de comunicaţii electronice;
    m) discriminarea la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice.
Capitolul XII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Art.78. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia capitolului IV, care va intra în vigoare după 6 luni de la data publicării prezentei legi, şi a prevederii de la art.20 alin.(3) lit.c), care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2010.
    (2) Legea telecomunicaţiilor nr.520-XIII din 7 iulie 1995 se abrogă la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepţia prevederilor ce ţin de modul de licenţiere a genurilor de activitate din domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii, care se abrogă după 6 luni de la data publicării prezentei legi.
    (3) Prevederile de la art.8 alin.(1) pct.43)-46) şi art.18 alin.(6) din Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate se abrogă după 6 luni de la data publicării prezentei legi.
    (4) Licenţele pentru genurile de activitate stabilite în Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate, licenţele tehnice şi deciziile de atribuire a resurselor de numerotare eliberate în temeiul Legii telecomunicaţiilor nr.520-XIII din 7 iulie 1995 îşi păstrează valabilitatea pînă la expirarea termenului pentru care au fost eliberate, iar deţinătorii acestora au obligaţia de a respecta prevederile prezentei legi.
    (5) Pînă la efectuarea analizei pieţelor relevante, în scopurile prevăzute de prezenta lege, Agenţia va considera drept furnizori de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa relevantă pe agenţii economici desemnaţi de autoritatea pentru protecţia concurenţei ca avînd situaţie dominantă pe piaţa respectivă din domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii, în scopul impunerii obligaţiilor prevăzute de prezenta lege.
    (6) După intrarea în vigoare a regimului de autorizare generală, titularii de licenţe care au obligaţii faţă de bugetul de stat privind achitarea taxelor sau plăţilor pentru licenţele eliberate le achită conform condiţiilor în vigoare la data eliberării licenţelor.
    (7) După intrarea în vigoare a regimului de autorizare generală, canalele şi frecvenţele radio asignate şi resursele de numerotare atribuite pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv cele asignate şi atribuite conform condiţiilor de licenţă, se consideră valabile pînă la expirarea termenului de asignare sau atribuire a acestora.
    (8) După intrarea în vigoare a regimului de autorizare generală, licenţele tehnice eliberate în temeiul Legii telecomunicaţiilor nr.520-XIII din 7 iulie 1995 pot fi cesionate terţilor în conformitate cu prevederile art.29 alin. (2) din prezenta lege.
    (9) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică se reorganizează în Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI).
    (10) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, întreprinderea Inspectoratul de Stat al Comunicaţiilor se reorganizează în Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio, întreprindere cu autonomie financiară.
    Art.79. - Guvernul, în termen de 6 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Marian LUPU

    Nr.241-XVI. Chişinău, 15 noiembrie 2007.