LPM63/2010
ID intern unic:  334586
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 63
din  23.04.2010
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 18.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 75-77     art Nr : 213
    MODIFICAT
   
LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 10 punctul 6 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, textul „de Curtea de Conturi,” se exclude.
    Art. II. – Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56–57, art. 624), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1.  La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Legalitatea şi regularitatea devizelor de cheltuieli ale Băncii Naţionale se auditează  de Curtea de Conturi. Auditul public extern al Curţii de Conturi se va limita la examinarea eficienţei operaţionale a deciziilor luate de conducerea Băncii Naţionale, excluzîndu-se cele legate de articolele de cheltuieli ce ţin de implementarea politicii monetare şi valutare a Băncii Naţionale şi de gestionarea rezervelor valutare ale statului.”
    2. La articolul 68, textul „ , precum şi controlului efectuat de Curtea de Conturi”  se exclude.
    [Art.III abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16]
    Art. IV. – La articolul 6 alineatul (7) din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126 BIS), cu modificările ulterioare, cuvîntul „Controlul” se substituie cu textul „Auditul public extern al”.
    Art. V. – La articolul 20 alineatul (4) din Legea nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 156, art. 764), cu modificările ulterioare, cuvîntul „Controlul” se substituie cu textul „Auditul public extern al”.
    Art. VI. – La articolul 42 alineatul (2) din Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 91–94, art. 668), cu modificările ulterioare, cuvîntul „Controlul” se substituie cu textul „Auditul public extern al”.
    Art. VII. – La articolul 10 alineatul (2) din Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78–81, art. 358), cu modificările ulterioare, textul „Controlul asupra” se substituie cu textul „Auditul public extern al”.
    Art. VIII. – La articolul 23 alineatul (2) din Legea nr. 162-XVI din 13 iulie 2007 cu privire la Serviciul Grăniceri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157–160, art. 612), cu modificările ulterioare, textul „Controlul asupra” se substituie cu textul „Auditul public extern al” .

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                          Mihai GHIMPU

    Nr. 63. Chişinău, 23 aprilie 2010.